toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
author hy-AM team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hy-AM>
Tue, 15 Sep 2020 06:57:27 +0200
changeset 1514 c33ac709c049a8e69f0bab8001fc32dde97c2d46
parent 1237 eacf9e181af81fe79067b715842ec919ed070d73
permissions -rw-r--r--
Bug 863474 - Migrate search prompts to fluent, part 3.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


# LOCALIZATION NOTE (title): keep "Shield" in English. See
# https://wiki.mozilla.org/Firefox/Shield/Shield_Studies for more information
title = Էկրանի ուսումնասիրություններ
removeButton = Հեռացնել

# LOCALIZATION NOTE (activeStudiesList): Title above a list of active studies
activeStudiesList = Գործուն ուսումնասիրություններ
# LOCALIZATION NOTE (activeStudiesList): Title above a list of completed studies
completedStudiesList = Ավարտված ուսումնասիրություններ
# LOCALIZATION NOTE (activeStatus): Displayed for an active study
activeStatus = Գործուն
# LOCALIZATION NOTE (completeStatus): Displayed for a study that is already complete
completeStatus = Ավարտված

updateButtonWin = Թարմացնել ընտրանքները
updateButtonUnix = Թարմացնել նախընտրությունները
learnMore = Իմանալ ավելին
noStudies = Դուք ոչ մի ուսումասիրության չեք մասնակցել։
disabledList = Սա այն ուսումնասիրությունների ցուցակն է, որոնց դուք մասնակցել եք։ Ոչ մի նոր ուսումնասիրություն չի գործարկվի։
# LOCALIZATION NOTE (enabledList): %S is brandShortName (e.g. Firefox)
enabledList = Ի՞նչ է սա։ %S֊ը կարող է ժամանակ առ ժամանակ տեղակայել և գործարկել ուսումնասիրություններ։

# LOCALIZATION NOTE (preferenceStudyDescription) $1%S will be replaced with the
# name of a preference (such as "stream.improvesearch.topSiteSearchShortcuts")
# and $2%S will be replaced with the value of that preference. Both values will
# be formatted differently than the surrounding text.
preferenceStudyDescription = Այս ուսումնասիրությունը սահմանում է %1$S-ը %2$S-ին։