mobile/android/chrome/browser.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:55:54 +0200
changeset 1767 1a2662a4906adb221317a10f6488a3dd7661ac5f
parent 1661 6f82c552918e981d13de220dedd04027a5a25fe3
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Popup Blocker

# In Extension.jsm

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Ավելացնե՞լ %S-ը:

webextPerms.add.label=Ավելացնել
webextPerms.cancel.label=Չեղարկել

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
webextPerms.updateText=%S-ը թարմացվել է: Դուք պետք է հաստատեք նոր թույլտվությունները՝ մինչև թարմացված տարբերակը տեղադրելը: Եթե ընտրեք “Չեղարկել”՝ կմնա ընդլայնման ընթացիկ տարբերակը:

webextPerms.updateAccept.label=Թարմացնել

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replaced with the localized name of the extension requesting new
# permissions.
webextPerms.optionalPermsHeader=%S-ը պահանջում է լրացուցիչ թույլտվություններ:
webextPerms.optionalPermsListIntro=Այն ցանկանում է՝
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Թույլատրել
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Մերժել

webextPerms.description.bookmarks=Կարդալ և փոփոխել էջանիշերը
webextPerms.description.browserSettings=Կարդալ և փոփոխել դիտարկիչի կարգավորումները
webextPerms.description.browsingData=Մաքրել դիտարկումների վերջին պատմությունը, cookie-ները և նման տվյալներ
webextPerms.description.clipboardRead=Ստանալ տվյալնը սեղմատախտակից
webextPerms.description.clipboardWrite=Ներածել տվյալ սեղմատախտակ
webextPerms.description.devtools=Երկարաձգել ծրագրավորողի գործիքները՝ մատչելու համար բաց ներդիրները
webextPerms.description.downloads=Ներբեռնել ֆայլերը և կարդալ ու փոփոխել դիտարկիչի ներբեռնումների պատմությունը 
webextPerms.description.downloads.open=Բացել ներբեռնված ֆայլերը
webextPerms.description.find=Կարդալ բոլոր բաց ներդիրների տեքստը
webextPerms.description.geolocation=Մատչել ձեր տեղադրությունը
webextPerms.description.history=Մատչել դիտարկիչի պատմությունը
webextPerms.description.management=Հետևել ընդլայնման օգտագործմանը և կառավարել ոճերը
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Ուղկերձների փոխանակում %S-ից տարբեր ծրագրերի հետ
webextPerms.description.notifications=Ցուցյադրել ձեր ծանուցումները
webextPerms.description.privacy=Կարդալ և փոփոխել գաղտնիության կարգավորումները
webextPerms.description.proxy=Կառավարել դիտարկիչի պրոքսի կարգավորումները
webextPerms.description.sessions=Մատչլ վերջկերս փակված ներդիրները
webextPerms.description.tabs=Մատչել դիտարկիչի ներդիրները
webextPerms.description.topSites=Մատչել դիտարկումների պատմությունը
webextPerms.description.webNavigation=Նավարկման ընթացքում մատչել դիտարկիչի ակտիվությունը

webextPerms.hostDescription.allUrls=Մատչել ձեր տվյալներին բոլոր կայքերում

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Մատչել ձեր տվյալներին այն կայքերի համար, որոնք %S տիրույթում են

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Մատչել ձեր տվյալները #1 այլ տիրույթում;Մատչել ձեր տվյալները #1 այլ տիրույթներում

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Մատչել ձեր տվյալները %S-ի համար

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Մատչել ձեր տվյալները #1 այլ կայքում;Մատչել ձեր տվյալները #1 այլ կայքերում


# LOCALIZATION NOTE (password.logins): Label that will be used in
 # Web Console API
stacktrace.anonymousFunction=<անանուն>
stacktrace.outputMessage=Հետքերը %S-ից, ֆունկցիան %S, տողը %S։
timer.start=%S. հաշվարկը սկսվել է

# LOCALIZATION NOTE (timer.end):
# This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
# %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
timer.end=%1$S. %2$Sms

# Site settings dialog

# In ContextualIdentityService.jsm

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
# In android this will be only exposed by web extensions
userContextPersonal.label = Անձնական
userContextWork.label = Աշխատանքային
userContextBanking.label = Բանկային
userContextShopping.label = Առևտրային