mail/chrome/messenger/accountCreationUtil.properties
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Sat, 13 Aug 2022 10:13:08 +0000
changeset 1773 eec1a65c3c4757b3929003fa02a0fce52be7afb4
parent 191 968a3dcbd4d52725bf5d93eba3aae13dfdbaedb8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Co-authored-by: Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# This file has the strings, mostly error strings, for the logic / JS backend / model
# files: sanitizeDatatypes.js, fetchhttp.js, util.js


# sanitizeDatatypes.js
hostname_syntax.error=Հոսթի անունը դատարկ է կամ նշանները ընդունելի չեն։ Գրեք միայն տառեր և թվեր։
alphanumdash.error=Կան չաջակցվող նշաններ։ Միայն տառեր, թվեր են թույլատրվում։
allowed_value.error=Չի աջակցվում
url_scheme.error=URL-ի սխեման չի թույլատրվում
url_parsing.error=URL-ն չի վերականգնվել
string_empty.error=Կիրառեք նշանակություն տողի համար
boolean.error=Տրամաբանական չէ
no_number.error=Թիվ չէ
number_too_large.error=Թիվը մեծ է
number_too_small.error=Թիվը փոքր է


# fetchhttp.js
cannot_contact_server.error=Կապ չկա սպասարկիչի հետ
bad_response_content.error=Սխալ պատասխան

# verifyConfig.js
# LOCALIZATION NOTE(auth_failed_generic.error): The login failed (server refused to allow the user in), but the server did not give any meaningful error message. This is a common case when the user entered a wrong password or is otherwise not allowed.
auth_failed_generic.error=Մուտքը ձախողվեց։ Մուտքանունը/էլ. հասցեն և գաղտնաբառը ճի՞շտ են։
# LOCALIZATION NOTE(auth_failed_with_reason.error): The login failed (server refused to allow the user in), and the server gave an error message which we can present to the user. This is a common case when the user entered a wrong password or is otherwise not allowed. %1$S will be the IMAP/POP3/SMTP server hostname. %2$S will be the error message from the server (usually in the local language where the server is or in English).
auth_failed_with_reason.error=Մուտքը ձախողվեց. %1$S սպասարկիչի պատասխանը՝ %2$S
# LOCALIZATION NOTE(verification_failed.error): We had some other error, not during authentication with the server, but at earlier points, e.g. locally or we entirely failed to contact the given server, and we unfortunately have no detailed error message.
verification_failed.error=Մուտքի վավերացումը ձախողվեց անհայտ պտճառով։
# LOCALIZATION NOTE(verification_failed_with_exception.error): We had some other error, not during authentication with the server, but at earlier points, e.g. locally or we entirely failed to contact the given server, and we have an error message. %1$S will be an error message, possibly in English
verification_failed_with_exception.error=Մուտքի վավերացումը ձախողվեց. գրությունը՝ %1$S