editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
author hy-AM team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hy-AM>
Sun, 01 Dec 2019 09:47:53 +0100
changeset 1180 ea57d41779c736c1f5a281dc7bec2ff8c6ba441d
parent 698 bf0cc27673f859442081cd24f622c5b6f5974a5b
permissions -rw-r--r--
Bug 1599303 - Migrate bookmark panel to Fluent, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
<!-- File menu items -->


<!ENTITY saveCmd.key "S">
<!-- Edit menu items -->

<!ENTITY pasteNoFormatting.label "Տեղադրել առանց ձևավորման">
<!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "n">
<!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
<!ENTITY pasteAs.label "Տեղադրել որպես">
<!ENTITY pasteAs.accesskey "ղ">
<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Տեղադրել որպես մեջբերում">
<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "Q">
<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "o">
<!ENTITY findBarCmd.label "Գտնել...">
<!ENTITY findReplaceCmd.label "Գտնել և փոխարինել">
<!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Ձեր նշածով ուղղագրության ստուգում">
<!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "S">
<!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Ստուգել ուղղագրությունը">
<!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "h">
<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "p">
<!-- Insert menu items -->

<!ENTITY insertMenu.label "Ներմուծել">
<!ENTITY insertMenu.accesskey "I">
<!ENTITY insertLinkCmd2.label "Հղում...">
<!ENTITY insertLinkCmd2.accesskey "L">
<!ENTITY insertLinkCmd2.key "K">
<!ENTITY insertAnchorCmd.label "Անվանարկված խարիսխ...">
<!ENTITY insertAnchorCmd.accesskey "A">
<!ENTITY insertImageCmd.label "Նկար...">
<!ENTITY insertImageCmd.accesskey "I">
<!ENTITY insertHLineCmd.label "Հորիզոնական գիծ">
<!ENTITY insertHLineCmd.accesskey "o">
<!ENTITY insertTableCmd.label "Աղյուսակ...">
<!ENTITY insertTableCmd.accesskey "T">
<!ENTITY insertHTMLCmd.label "HTML...">
<!ENTITY insertHTMLCmd.accesskey "H">
<!ENTITY insertMathCmd.label "Մաթ...">
<!ENTITY insertMathCmd.accesskey "Մ">
<!ENTITY insertCharsCmd.label "Գրանշանները և նշաններ...">
<!ENTITY insertCharsCmd.accesskey "C">
<!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Անջատել հետևյալ նկարները">
<!ENTITY insertBreakAllCmd.accesskey "k">
<!-- Used just in context popup. -->

<!ENTITY createLinkCmd.label "Ստեղծել հղում...">
<!ENTITY createLinkCmd.accesskey "k">
<!ENTITY editLinkCmd.label "Խմբագրել հղումը նոր Սեղմիչում">
<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "i">
<!-- Font Face SubMenu -->

<!ENTITY FontFaceSelect.tooltip "Ընտրեք տառատեսակը">
<!ENTITY fontfaceMenu.label "Տառատեսակ">
<!ENTITY fontfaceMenu.accesskey "F">
<!ENTITY fontVarWidth.label "Փոփոխական լայնություն">
<!ENTITY fontVarWidth.accesskey "Փ">
<!ENTITY fontFixedWidth.label "Ամրագրված լայնություն">
<!ENTITY fontFixedWidth.accesskey "ա">
<!ENTITY fontFixedWidth.key "T">
<!ENTITY fontHelvetica.label "Helvetica, Arial">
<!ENTITY fontHelvetica.accesskey "l">
<!ENTITY fontTimes.label "Times">
<!ENTITY fontTimes.accesskey "T">
<!ENTITY fontCourier.label "Courier">
<!ENTITY fontCourier.accesskey "C">
<!-- Font Size SubMenu -->

<!ENTITY FontSizeSelect.tooltip "Ընտրեք տառի չափը">
<!ENTITY decreaseFontSize.label "Փոքր">
<!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "ր">
<!ENTITY decrementFontSize.key "&lt;">
<!-- < is above this key on many keyboards -->
<!ENTITY decrementFontSize.key2 ","> 
<!ENTITY increaseFontSize.label "Մեծ">
<!ENTITY increaseFontSize.accesskey "g">
<!ENTITY incrementFontSize.key "&gt;">
<!-- > is above this key on many keyboards -->
<!ENTITY incrementFontSize.key2 "."> 

<!ENTITY fontSizeMenu.label "Չափը">
<!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "z">
<!ENTITY size-tinyCmd.label "Փոքրիկ">
<!ENTITY size-tinyCmd.accesskey "Փ">
<!ENTITY size-smallCmd.label "Փոքր">
<!ENTITY size-smallCmd.accesskey "Փ">
<!ENTITY size-mediumCmd.label "Միջին">
<!ENTITY size-mediumCmd.accesskey "Մ">
<!ENTITY size-largeCmd.label "Մեծ">
<!ENTITY size-largeCmd.accesskey "Մ">
<!ENTITY size-extraLargeCmd.label "Շատ մեծ">
<!ENTITY size-extraLargeCmd.accesskey "ա">
<!ENTITY size-hugeCmd.label "Հսկայական">
<!ENTITY size-hugeCmd.accesskey "Հ">
<!-- Font Style SubMenu -->

<!ENTITY fontStyleMenu.label "Տեքստի ոճը">
<!ENTITY fontStyleMenu.accesskey "S">
<!ENTITY styleBoldCmd.label "Թավ">
<!ENTITY styleBoldCmd.accesskey "B">
<!ENTITY styleBoldCmd.key "B">
<!ENTITY styleItalicCmd.label "Շեղ">
<!ENTITY styleItalicCmd.accesskey "I">
<!ENTITY styleItalicCmd.key "I">
<!ENTITY styleUnderlineCmd.label "Ընդգծված">
<!ENTITY styleUnderlineCmd.accesskey "U">
<!ENTITY styleUnderlineCmd.key "U">
<!ENTITY styleStrikeThruCmd.label "Գծված">
<!ENTITY styleStrikeThruCmd.accesskey "k">
<!ENTITY styleSuperscriptCmd.label "Վերատողային">
<!ENTITY styleSuperscriptCmd.accesskey "p">
<!ENTITY styleSubscriptCmd.label "Ենթագրվածք">
<!ENTITY styleSubscriptCmd.accesskey "S">
<!ENTITY styleNonbreakingCmd.label "Չընդհատող">
<!ENTITY styleNonbreakingCmd.accesskey "Չ">
<!ENTITY styleEm.label "Շեշտադրում">
<!ENTITY styleEm.accesskey "E">
<!ENTITY styleStrong.label "Խիստ շեշտադրում">
<!ENTITY styleStrong.accesskey "t">
<!ENTITY styleCite.label "Մեջբերում">
<!ENTITY styleCite.accesskey "C">
<!ENTITY styleAbbr.label "Կրճատում">
<!ENTITY styleAbbr.accesskey "A">
<!ENTITY styleAcronym.label "Ակրոինիմ">
<!ENTITY styleAcronym.accesskey "r">
<!ENTITY styleCode.label "Կոդը">
<!ENTITY styleCode.accesskey "o">
<!ENTITY styleSamp.label "Պարզ արտածում">
<!ENTITY styleSamp.accesskey "m">
<!ENTITY styleVar.label "Փոփոխական">
<!ENTITY styleVar.accesskey "V">

<!ENTITY formatFontColor.label "Տեքստի գույնը...">
<!ENTITY formatFontColor.accesskey "C">
<!ENTITY tableOrCellColor.label "Աղյուսակի և վանդակի խորապատկերի գույնը...">
<!ENTITY tableOrCellColor.accesskey "B">

<!ENTITY formatRemoveStyles.key "Y">
<!ENTITY formatRemoveLinks.key "K">
<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.label "Հեռացնել խարսխի անունը">
<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.accesskey "R">
<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors2.key "R">

<!ENTITY paragraphMenu.label "Պարբերություն">
<!ENTITY paragraphMenu.accesskey "Պ">
<!ENTITY paragraphParagraphCmd.label "Պարբերություն">
<!ENTITY paragraphParagraphCmd.accesskey "Պ">
<!ENTITY heading1Cmd.label "Վերնագիր 1">
<!ENTITY heading1Cmd.accesskey "1">
<!ENTITY heading2Cmd.label "Վերնագիր 2">
<!ENTITY heading2Cmd.accesskey "2">
<!ENTITY heading3Cmd.label "Վերնագիր 3">
<!ENTITY heading3Cmd.accesskey "3">
<!ENTITY heading4Cmd.label "Վերնագիր 4">
<!ENTITY heading4Cmd.accesskey "4">
<!ENTITY heading5Cmd.label "Վերնագիր 5">
<!ENTITY heading5Cmd.accesskey "5">
<!ENTITY heading6Cmd.label "Վերնագիր 6">
<!ENTITY heading6Cmd.accesskey "6">
<!ENTITY paragraphAddressCmd.label "Հասցե">
<!ENTITY paragraphAddressCmd.accesskey "Հ">
<!ENTITY paragraphPreformatCmd.label "Նախաձևավորմամբ">
<!ENTITY paragraphPreformatCmd.accesskey "ձ">
<!-- List menu items -->

<!ENTITY formatlistMenu.label "Ցանկ">
<!ENTITY formatlistMenu.accesskey "L">
<!ENTITY noneCmd.label "Չկա">
<!ENTITY noneCmd.accesskey "N">
<!ENTITY listBulletCmd.label "Կետավորված">
<!ENTITY listBulletCmd.accesskey "B">
<!ENTITY listNumberedCmd.label "Թվակալված">
<!ENTITY listNumberedCmd.accesskey "m">
<!ENTITY listTermCmd.label "Սահման">
<!ENTITY listTermCmd.accesskey "T">
<!ENTITY listDefinitionCmd.label "Որոշումը">
<!ENTITY listDefinitionCmd.accesskey "D">
<!ENTITY listPropsCmd.label "Ցանկի հատկությունները...">
<!ENTITY listPropsCmd.accesskey "L">

<!ENTITY ParagraphSelect.tooltip "Ընտրեք պարբերության ձևաչափը">
<!-- Shared in Paragraph, and Toolbar menulist -->
<!ENTITY bodyTextCmd.label "Հիմնական գրվածք">
<!ENTITY bodyTextCmd.accesskey "գ">
<!-- isn't used in menu now, but may be added in future -->
<!ENTITY advancedPropertiesCmd.label "Ընդլայնված հատկություններ">
<!ENTITY advancedPropertiesCmd.accesskey "v">
<!-- Align menu items -->

<!ENTITY alignMenu.label "Հավասարեցում">
<!ENTITY alignMenu.accesskey "A">
<!ENTITY alignLeft.label "Ձախից">
<!ENTITY alignLeft.accesskey "L">
<!ENTITY alignLeft.tooltip "Հավասարեցնել ձախից">
<!ENTITY alignCenter.label "Կենտրոն">
<!ENTITY alignCenter.accesskey "C">
<!ENTITY alignCenter.tooltip "Հավասարեցնել կենտրոնով">
<!ENTITY alignRight.label "Աջ">
<!ENTITY alignRight.accesskey "R">
<!ENTITY alignRight.tooltip "Հավասարեցնել աջից">
<!ENTITY alignJustify.label "Հավասարեցում">
<!ENTITY alignJustify.accesskey "J">
<!ENTITY alignJustify.tooltip "Հավասարեցնել կենտրոնացումը">
<!-- Layer toolbar items -->

<!ENTITY layer.tooltip "Շերտը">
<!ENTITY layerSendToBack.tooltip "Ուղարկել հետև">
<!ENTITY layerBringToFront.tooltip "Պահել հետևում">

<!ENTITY increaseIndent.label "Սահմանը մեծացնել">
<!ENTITY increaseIndent.accesskey "I">
<!ENTITY increaseIndent.key "]">
<!ENTITY decreaseIndent.label "Փոքրացնել նահանջը">
<!ENTITY decreaseIndent.accesskey "Փ">
<!ENTITY decreaseIndent.key "[">

<!ENTITY colorsAndBackground.label "Էջի գույները և խորապատկերը...">
<!ENTITY colorsAndBackground.accesskey "u">
<!-- Table Menu -->

<!ENTITY tableMenu.label "Աղյուսակ">
<!ENTITY tableMenu.accesskey "b">
<!-- Select Submenu -->

<!ENTITY tableSelectMenu.label "Ընտրել">
<!ENTITY tableSelectMenu.accesskey "S">

<!ENTITY tableSelectMenu2.label "Ընտրել աղյուսակ">
<!ENTITY tableSelectMenu2.accesskey "S">
<!ENTITY tableInsertMenu2.label "Ներմուծել աղյուսակ">
<!ENTITY tableInsertMenu2.accesskey "I">
<!ENTITY tableDeleteMenu2.label "Ջնջել աղյուսակը">
<!ENTITY tableDeleteMenu2.accesskey "D">
<!-- Insert SubMenu -->

<!ENTITY tableInsertMenu.label "Ներմուծել">
<!ENTITY tableInsertMenu.accesskey "I">
<!ENTITY tableTable.label "Աղյուսակ">
<!ENTITY tableTable.accesskey "T">
<!ENTITY tableRow.label "Գիծ">
<!ENTITY tableRows.label "Գծեր">
<!ENTITY tableRow.accesskey "R">
<!ENTITY tableRowAbove.label "Գիծը վերևում">
<!ENTITY tableRowAbove.accesskey "R">
<!ENTITY tableRowBelow.label "Գիծը ներքևում">
<!ENTITY tableRowBelow.accesskey "B">
<!ENTITY tableColumn.label "Սյուն">
<!ENTITY tableColumns.label "Սյուներ">
<!ENTITY tableColumn.accesskey "o">
<!ENTITY tableColumnBefore.label "Սյունը մինչ">
<!ENTITY tableColumnBefore.accesskey "o">
<!ENTITY tableColumnAfter.label "Սյունը հետո">
<!ENTITY tableColumnAfter.accesskey "A">
<!ENTITY tableCell.label "Վանդակ">
<!ENTITY tableCells.label "Վանդակներ">
<!ENTITY tableCell.accesskey "C">
<!ENTITY tableCellContents.label "Վանդակի եղածը">
<!ENTITY tableCellContents.accesskey "n">
<!ENTITY tableAllCells.label "Բոլոր վանդակները">
<!ENTITY tableAllCells.accesskey "A">
<!ENTITY tableCellBefore.label "Վանդակ մինչ">
<!ENTITY tableCellBefore.accesskey "C">
<!ENTITY tableCellAfter.label "Վանդակից հետո">
<!ENTITY tableCellAfter.accesskey "f">
<!-- Delete SubMenu -->
<!ENTITY tableDeleteMenu.label "Ջնջել">
<!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "D">
<!-- text for "Join Cells" is in editor.properties
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
   the access key must exist in both of those strings
   But value must be set here for accesskey to draw properly
-->

<!ENTITY tableJoinCells.label "j">
<!ENTITY tableJoinCells.accesskey "j">
<!ENTITY tableSplitCell.label "Կտրել վանդակը">
<!ENTITY tableSplitCell.accesskey "C">
<!ENTITY convertToTable.label "Ստեղծել աղյուսակ ընտրվածից">
<!ENTITY convertToTable.accesskey "r">
<!ENTITY tableProperties.label "Աղյուսակի հատկությունները...">
<!ENTITY tableProperties.accesskey "o">
<!-- Toolbar-only items -->

<!ENTITY menuBar.tooltip "Ցանկագոտի">
<!ENTITY formatToolbar.tooltip "Գործիքաշերտի կարգ.">
<!ENTITY cutToolbarCmd.tooltip "Կտրել">
<!ENTITY copyToolbarCmd.tooltip "Պատճենել">
<!ENTITY pasteToolbarCmd.tooltip "Տեղադրել">
<!ENTITY printToolbarCmd.label "Տպել">
<!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Տպել այս էջը">
<!ENTITY findToolbarCmd.label "Որոնում">
<!ENTITY findToolbarCmd.tooltip "Գտնել տեքստ էջում">
<!ENTITY spellToolbarCmd.label "Ուղագրություն">
<!ENTITY spellToolbarCmd.tooltip "Ստուգել ընտրվածի ուղղագրությունը">
<!ENTITY imageToolbarCmd.label "Նկար">
<!ENTITY imageToolbarCmd.tooltip "Ներմուծել նոր նկար կամ խմբագրել նկարի հատկությունները">
<!ENTITY hruleToolbarCmd.label "H.Line">
<!ENTITY hruleToolbarCmd.tooltip "Ներմուծել հորիզոնական տող կամ խմբագրել ընտրված տողի հատկությունները">
<!ENTITY tableToolbarCmd.label "Աղյուսակ">
<!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Ներմուծել նոր աղյուսակ կամ խմբագրել աղյուսակի հատկությունները">
<!ENTITY linkToolbarCmd.label "Հղում">
<!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Ներմուծել նոր հղում կամ խմբագրել ընտրված հղման հատկությունները">
<!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Խարիսխ">
<!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Ներմուծել նոր անվանարկված խարիսխ կամ խմբագրել խարսխի հատկությունները">
<!ENTITY TextColorButton.tooltip "Ընտրեք տեքստի գույները">
<!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Ընտրեք խորապատկերի գույները">
<!ENTITY throbber.tooltip "Անցնել &vendorShortName; մեկնարկային էջին">
<!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Ընտրել գունանշման գույնը տեքստի համար">
<!-- Editor toolbar -->

<!ENTITY absoluteFontSizeToolbarCmd.tooltip "Ընտրել տառաչափը">
<!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Տառատեսակի փոքր չափ">
<!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Տառատեսակի մեծ չափ">
<!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "Թավ">
<!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Շեղ">
<!ENTITY underlineToolbarCmd.tooltip "Ընդգծված">
<!ENTITY bulletListToolbarCmd.tooltip "Կիրառել կամ հեռացնել կետավորված ցանկը">
<!ENTITY numberListToolbarCmd.tooltip "Կիրառել կամ հեռացնել կետավորված ցանկը">
<!ENTITY outdentToolbarCmd.tooltip "Ելուստ տեքստ (շարժել ձախ)">
<!ENTITY indentToolbarCmd.tooltip "Նահանջ տեքստ (շարժել աջ)">
<!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Ընտրել տեքստի հավասարեցումը">
<!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Ներմուծել հղում, խարիսխ, նկար, հորիզոնական գիծ կամ աղյուսակ">
<!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Հավասարեցնել տեքստը ձախ լուսանցքին">
<!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Հավասարեցնել տեքստը կենտրոնով">
<!ENTITY alignRightButton.tooltip "Հավասարեցնել տեքստը ձախ լուսանցքին">
<!ENTITY alignJustifyButton.tooltip "Հավասարեցնել տեքստը աջ լուսանցքին">
<!-- Structure Toolbar Context Menu items -->

<!ENTITY structSelect.label     "Ընտրել">
<!ENTITY structSelect.accesskey   "S">
<!ENTITY structRemoveTag.label   "Հեռացնել պիտակը">
<!ENTITY structRemoveTag.accesskey "R">
<!ENTITY structChangeTag.label   "Փոխել պիտակը">
<!ENTITY structChangeTag.accesskey "C">
<!-- TOC manipulation -->

<!ENTITY insertTOC.label     "Ներմուծել">
<!ENTITY insertTOC.accesskey   "I">
<!ENTITY updateTOC.label     "Թարմացնել">
<!ENTITY updateTOC.accesskey   "Թ">
<!ENTITY removeTOC.label     "Հեռացնել">
<!ENTITY removeTOC.accesskey   "R">
<!ENTITY tocMenu.label      "Պարունակության աղյուսակը...">
<!ENTITY tocMenu.accesskey    "b">