devtools/client/toolbox-options.ftl
author Armenian team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hy-AM>
Wed, 05 Oct 2022 14:22:36 -1000
changeset 1819 c3b6f8a303e918d7d78a8c58990e6fb7277058b4
parent 1763 2c8509502a6e8f49e89f0d25e93b126138dd40e0
permissions -rw-r--r--
Bug 1793570 - Convert AndNMoreFiles string from HtmlForm.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


### Localization for Developer Tools options


## Default Developer Tools section

# The heading
options-select-default-tools-label = Լռելյայն Մշակողի գործիքներ
# The label for the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
# for the target of the toolbox.
options-tool-not-supported-label = * Չի աջակցվում ընթացիկ գործիքներում
# The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
# added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool installed by add-ons.
options-select-additional-tools-label = Տեղակայված Մշակողի գործիքները ըստ հավելումների
# The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
# tool buttons.
options-select-enabled-toolbox-buttons-label = Մատչելի գործիքատուփի կոճակներ
# The label for the heading of the radiobox corresponding to the theme
options-select-dev-tools-theme-label = Ձևավորումներ

## Inspector section

# The heading
options-context-inspector = Տեսուչ
# The label for the checkbox option to show user agent styles
options-show-user-agent-styles-label = Ցուցադրել դիտարկիչի ոճերը
options-show-user-agent-styles-tooltip =
  .title = Սա միացնելը ցույց կտա սկզբնադիր ոճերը, որոնք բեռնված են զննարկիչի կողմից։
# The label for the checkbox option to enable collapse attributes
options-collapse-attrs-label = DOM-ի հատկանիշների կարճեցում
options-collapse-attrs-tooltip =
  .title = Երկար հատկանիշների կարճեցում տեսուչում

## "Default Color Unit" options for the Inspector

options-default-color-unit-label = Հիմնական գույնով
options-default-color-unit-authored = Ինչպես հեղինակ
options-default-color-unit-hex = Hex
options-default-color-unit-hsl = HSL(A)
options-default-color-unit-rgb = RGB(A)
options-default-color-unit-hwb = HWB
options-default-color-unit-name = Գույնի անունը

## Style Editor section

# The heading
options-styleeditor-label = Ոճի խմբագրիչ
# The label for the checkbox that toggles autocompletion of css in the Style Editor
options-stylesheet-autocompletion-label = CSS-ի ինքնալրացում
options-stylesheet-autocompletion-tooltip =
  .title = Ինքնալցնել CSS-ի հատկությունները, արժեքները և ընտրիչները Ոճի խմբագրիչում ինչպես որ լրացնեք

## Screenshot section

# The heading
options-screenshot-label = Էկրանի հանույթի պահվածք
# Label for the checkbox that toggles the camera shutter audio for screenshot tool
options-screenshot-audio-label = Նվագարկել խցիկի փակման ձայնը
options-screenshot-audio-tooltip =
  .title = Միացնում է խցիկի աուդիո ձայնը, երբ կորզում է պատկերը

## Editor section

# The heading
options-sourceeditor-label = Խմբագրիչի նախըտրանքներ
options-sourceeditor-detectindentation-tooltip =
  .title = Գուշակել բացատը ըստ աղբյուրի բովանդակության
options-sourceeditor-detectindentation-label = Հայտնաբերել ներս շեղումը
options-sourceeditor-autoclosebrackets-tooltip =
  .title = Ինքնաշխատ տեղադրել փակման փակագծերը
options-sourceeditor-autoclosebrackets-label = Ինքնափակման փակագծեր
options-sourceeditor-expandtab-tooltip =
  .title = Ներդիրի նիշքի փոխարեն օգտագործեք բացատներ
options-sourceeditor-expandtab-label = Ներ շեղումը՝ տարածքի փոխարեն
options-sourceeditor-tabsize-label = Ներդիրի չափը
options-sourceeditor-keybinding-label = Ստեղների զուգորդություններ
options-sourceeditor-keybinding-default-label = Լռելյայն

## Advanced section

# The heading (this item is also used in perftools.ftl)
options-context-advanced-settings = Լրացուցիչ կարգավորումներ
# The label for the checkbox that toggles the HTTP cache on or off
options-disable-http-cache-label = Անջատել HTTP պահոցը (երբ գործիքատուփը բաց է)
options-disable-http-cache-tooltip =
  .title = Այս ընտրանքի միացումը բաց գործիքատուփ ունեցող բոլոր ներդիրների համար կանջատի HTTP պահեստը։ Ծառայության աշխատողները այս ընտրանքի կողմից ներազդված չեն։
# The label for checkbox that toggles JavaScript on or off
options-disable-javascript-label = Անջատել JavaScript-­ը *
options-disable-javascript-tooltip =
  .title = Այս ընտրանքը կանջատի JavaScript-ը տվյալ ներդիրի համար: Եթե ներդիրը կամ գործիքները փակ են, ապա այս ընտրանքը կմոռացվի:
# The label for checkbox that toggles chrome debugging, i.e. the devtools.chrome.enabled preference
options-enable-chrome-label = Միացնել chrome զննարկիչը և հավելել վրիպազերծման գործիքատուփերը
options-enable-chrome-tooltip =
  .title = Այս ընտրանքի միացումը ձեզ կթույլատրի զննարկչի համատեքստում օգտագործել տարբեր մշակողի գործիքներ (Գործիքներ > Վեբ մշակող > Զննարկիչի գործիքատուփ-ի միջոցով) և հավելումների կառավարչից վրիպազերծել հավելումները
# The label for checkbox that toggles remote debugging, i.e. the devtools.debugger.remote-enabled preference
options-enable-remote-label = Դարձնել հնարին հեռակառավարվող կարգաբերումը
options-enable-remote-tooltip2 =
  .title = Այս ընտրանքի միացումը թույլ կտա հեռակա վրիպազերծել զննարկիչի այս օրինակը
# The label for checkbox that toggles the service workers testing over HTTP on or off.
options-enable-service-workers-http-label = Միացնել ծառայության աշխատողներին HTTP-ի միջոցով (երբ գործիքատուփը բաց է)
options-enable-service-workers-http-tooltip =
  .title = Այս ընտրանքը միացնելը կմիացնի ծառայության աշխատողներին HTTP-ի միջոցով բոլոր բաց գործիքատուփ ունեցող ներդիրների համար։
# The label for the checkbox that toggles source maps in all tools.
options-source-maps-label = Միացնել աղբյուրի քարտեզները
options-source-maps-tooltip =
  .title = Եթե միացնեք այս ընտրանքը՝ աղբյուրները կքարտեզագրվեն գործիքներում։
# The message shown for settings that trigger page reload
options-context-triggers-page-refresh = * Միայն ընթացիկ շրջանը, վերաբացում է էջը