devtools/client/filterwidget.properties
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 23 Mar 2023 12:36:27 +0000
changeset 1919 0a73ed35070f172cf063e287bcdde7cd2c3be337
parent 1306 76b669ec5672085c0e8ab2efc475640dec5d0fa6
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Co-authored-by: Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE These strings are used in the CSS Filter Editor Widget
# which can be found in a tooltip that appears in the Rule View when clicking
# on a filter swatch displayed next to CSS declarations like 'filter: blur(2px)'.

# LOCALIZATION NOTE (emptyFilterList):
# This string is displayed when filter's list is empty
# (no filter specified / all removed)
emptyFilterList=Զտիչը նշված չէ

# LOCALIZATION NOTE (emptyPresetList):
# This string is displayed when preset's list is empty
emptyPresetList=Դուք չունեք պահպանված որևէ նախակայում: Դուք կարող եք պահել զտիչի նախակայումներ՝ ընտրելով անունը և պահպանելով դրանք: Նախակայումները ապահովում են արագ մատչում և դուք կարող եք կրկին օգտագործել դրանք՝ ջնջելով:

# LOCALIZATION NOTE (addUsingList):
# This string is displayed under [emptyFilterList] when filter's
# list is empty, guiding user to add a filter using the list below it
addUsingList=Ավելացնել զտիչ՝ օգտագործելով ստորև ցանկը

# LOCALIZATION NOTE (dropShadowPlaceholder):
# This string is used as a placeholder for drop-shadow's input
# in the filter list (shown when <input> is empty)
dropShadowPlaceholder=x y շառավղի գույն

# LOCALIZATION NOTE (dragHandleTooltipText):
# This string is used as a tooltip text (shown on mouse hover) on the
# drag handles of filters which are used to re-order filters
dragHandleTooltipText=Քաշեք վերև կամ ներքև՝ վերակարգավորելով զտիչը

# LOCALIZATION NOTE (labelDragTooltipText):
# This string is used as a tooltip text (shown on mouse hover) on the
# filters' labels which can be dragged left/right to increase/decrease
# the filter's value (like photoshop)
labelDragTooltipText=Քաշեք ձախ կամ աջ՝ արժեքը մեծացնելու կամ նվազեցնելու համար

# LOCALIZATION NOTE (filterListSelectPlaceholder):
# This string is used as a preview option in the list of possible filters
# <select>
filterListSelectPlaceholder=Ընտրել զտիչ

# LOCALIZATION NOTE (addNewFilterButton):
# This string is displayed on a button used to add new filters
addNewFilterButton=Ավելացնել

# LOCALIZATION NOTE (newPresetPlaceholder):
# This string is used as a placeholder in the list of presets which is used to
# save a new preset
newPresetPlaceholder=Նախակայման անունը

# LOCALIZATION NOTE (savePresetButton):
# This string is displayed on a button used to save a new preset
savePresetButton=Պահպանել

# LOCALIZATION NOTE(presetsToggleButton):
# This string is used in a button which toggles the presets list
presetsToggleButton=Նախակայումներ