browser/chrome/overrides/netError.dtd
author Hrant <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 19 Sep 2019 09:53:58 +0200
changeset 1126 74f9e433d2d69c055e52a3f1f97ffe70e93c3f69
parent 1007 55608cca08d0a4e939876a540cae017bec41b02a
permissions -rw-r--r--
Bug 1581185 - Migrate the pageActionContextMenu to FTL, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Էջը բեռնելու խնդիր">
<!ENTITY retry.label "Կրկին փորձել">
<!ENTITY returnToPreviousPage.label "Հետ գնալ">
<!ENTITY advanced.label "Լրացուցիչ">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Չհաջողվեց կապ հաստատել">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Այս հասցեն արգելափակված է">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "Սպասարկիչը չի գտնվել">
<!-- Localization note (dnsNotFound.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
<!ENTITY dnsNotFound.title1 "Հնարավոր չէ գտնել այդ կայքը:">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc1 "<strong>Եթե հասցեն ճիշտ է՝ ահա երեք այլ տարբերակ, որոնք կարող եք փորձել.</strong>
<ul>
 <li>Կրկին փորձե քավելի ուշ:</li>
 <li>Ստուգեք ցանցային կապակցումը:</li>
 <li>Եթե կապակցված եք, բայց ունեք firewall, ստուգեք, թե արդյոք &brandShortName;-ը ունի վեբ մուտք գործելու թույլտվություն:</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Ֆայլը չի գտնվել">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Ստուգեք ֆայլի անունը մեծատառերի կամ այլ տպագրական սխալների համար:</li> <li>Ստուգեք, թե արդյոք ֆայլը չի տեղափոխվել, անվանափոխվել կամ ջնջվել:</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Մատչումը ֆայլին մերժված է">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Հնարավոր է՝ այն հեռացվել է, տեղափոխվել կամ ֆայլի թույլտվությունները կանխել են մատչումը:</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Վայ։">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName;-ը ինչ-որ պատճառով չի կարող բեռնել այս էջը:</p>">

<!ENTITY captivePortal.title "Մուտք գործել ցանց">
<!ENTITY captivePortal.longDesc2 "<p>Դուք պետք է մուտք գործեք այս ցանց, որ կարողանաք մուտք գործել համացանց:</p>">

<!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "Բացել ցանց մուտք գործելու էջը">

<!ENTITY malformedURI.pageTitle "Անվավեր URL">
<!-- Localization note (malformedURI.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
<!ENTITY malformedURI.title1 "Կարծես հասցեն ճիշտ չէ:">

<!ENTITY netInterrupt.title "Կապը խզվեց">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Ավարտվել է">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Պահանջվող փաստաթուղթը հասանելի չէ &brandShortName;-ի պահոցում։</p><ul><li>Անվտանգության նկատառումներով &brandShortName;-ը ինքնաշխատ չի վերապահանջում նմանատիպ փաստաթղթերը։ </li><li>Սեղմեք Կրկին փորձել՝ վերապահանջելու փաստաթուղթը վեբ կայքից։</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Անցանց եղանակ">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Սեղմեք&quot;Կրկին փորձել&quot;` անցնելու համար առցանց եղանակի և էջը վերաբացելու համար:</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Բովանդակության Կոդավորման Սխալ">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Խնդրեմ կապնվեք այս կայքի սեփականատերերին այս խնդրի մասին տեղյակ պահելու համար:</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Ոչ անվտանգ ֆայլի տեսակ">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Խնդրեմ կապնվեք այս կայքի սեփականատերերին այս խնդրի մասին տեղյակ պահելու համար:</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Կապը խզվեց">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Կապի հաստատման ժամանակը սպառվեց">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Հասցեն անհասկանալի էր">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Այս հասցեն բացելու համար ձեզ հավանաբար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այլ ձրագիր:</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Պրոքսի սպասարկիչը մերժում է ընդունել կապը">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Ստուգեք պրոքսի կարգավորումները՝ նրանց ստույգության մեջ համոզվելու համար:</li> <li>Կապվեք ձեր ցանցի կառավարիչի հետ՝ համոզվելու համար, որ պրոքսի սպասարկիչը աշխատում է:</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Չի ստացվում գտնել պրոքսի սպասարկիչը">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Ստուգեք պրոքսի կարգավորումները՝ համոզվելու համար դրանք ճիշտ են:</li> <li>Ստուգեք և համոզվեք, որ համակարգիչը ունի աշխատող ցանցային կապակցում:</li> <li>Եթե ձեր համակարգիչը կամ ցանցը պաշտպանված է firewall-ով կամ պրոքսիով, համոզվեք, որ &brandShortName;-ը ունի ցացին միանալու իրավունք:</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Էջի սխալ վերահասցեավորում">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Այս խնդիրը երբեմն կարող է ծագել cookie-ների անջատումից կամ մերժումից:</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Սպասարկիչի պատասխանը անհասկանալի է:">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Ստուգեք և համոզվեք, որ ձեր համակարգը ունի տեղակայված Անվտանգության Անձնական Կառավարիչ:</li> <li>Դա կարող է լինել սպասարկիչի ոչ ստանդարտ կարգավորման արդյունք:</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Չհաջողվեց կատարել Պաշտպանված կապակցում">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Այն էջը, որը փորձում եք դիտել, կարող է չերևալ, որովհետև ստացված տվյալների իսկությունը չի կարող ստուգվել:</li> <li>Խնդրում ենք կապնվել կայքի սեփականատերերի հետ՝ նրանց տեղյակ պահելու այս խնդրի մասին:</li> </ul>">

<!ENTITY certerror.longpagetitle1 "Կապակցումն անվտանգ չէ">
<!-- Localization note (certerror.introPara, certerror.introPara2) - The text content of the span tag
will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
was trying to connect. -->
<!ENTITY certerror.introPara "<span class='hostname'/>-ի սեփականատերը իր կայքը սխալ է կազմաձևել: Որպեսզի ձեր տվյալները չգողանան՝ &brandShortName;-ը չի կապակցվել այս կայքին:">


<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Հնարավոր է՝ կայքը անհասանելի է կամ գերբեռնված է: Կրկին փորձեք մի քանի րոպե անց:</li> <li>Եթե չի ստացվում բացել որևէ էջ, ստուգեք ձեր համակարգչի ցանցային միացումը:</li> <li>Եթե ձեր համակարգիչը կամ ցանցը ապահովագրված է firewall-ով, համոզվեք, որ &brandShortName;-ը ունի ցանցին միանալու արտոնություն:</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Արգելափակվել է Կոնտենտի Անվտանգության Քաղաքականության կողմից">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName;­­-ը խոչնդոտեց այս էջի բեռնավորումը, քանի որ էջի պարունակության անվտանգության կանոնակարգն արգելում է նման բեռնավորումը</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Բովանդակությունը վնասված է">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Ընթացիկ էջը չի կարող ցուցադրվել, քանզի տեղի է ունեցնել փոխանցման սխալ։</p><ul><li>Կապնվեք վեբ կայիք հեղինակների հետ՝ նրանց այս մասին հաղորդելու համար։</li></ul>">


<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Ավելացնել Բացառություն...">

<!ENTITY errorReporting.automatic2 "Հաղորդեք նման սխալների մասին՝ օգնելու համար Mozilla-ին գտնելու և արգելափակելու վնասակար կայքերը">
<!ENTITY errorReporting.learnMore "Իմանալ ավելին…">

<!ENTITY remoteXUL.title "Հեռադիր XUL">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Խնդրում ենք, կապնվեք վեբ կայքի սեփականատերերի հետ` այս խնդրի մասին տեղեկացնելու համար:</li></ul></p>">

<!ENTITY sslv3Used.title "Չհաջողվեց անվտանգ կապակցումը">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Լրացուցիչ՝ SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
            certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p> &brandShortName;-ը չի կապակցվել <span id='wrongSystemTime_URL'/>-ին, քանի որ կարծես թե ձեր համակարգչի ժամացույցը սխալ ժամանակ է ցույց տալիս և դա խանգարում է անվտանգ կապակցմանը:</p> <p>Ձեր համակարգչի ժամանակն է՝ <span id='wrongSystemTime_systemDate'/>, այնինչ պետք է լինի՝ <span id='wrongSystemTime_actualDate'/>: Խնդիրը ուղղելու համար փոխեք ամսաթիվը և ժամանակը համակարգչում:</p>">
<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p> &brandShortName;-ը չի կապակցվել <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> -ին, քանի որ կարծես թե ձեր համակարգչի ժամացույցը սխալ ժամանակ է ցույց տալիս և դա խանգարում է անվտանգ կապակցմանը:</p> <p>Ձեր համակարգչի ժամանակն է՝ <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/>: Խնդիրը ուղղելու համար փոխեք ամսաթիվը և ժամանակը համակարգչում:</p>">

<!ENTITY certerror.pagetitle1 "Ոչ անվտանգ կապակցում">
<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Այս կայքը օգտագործում է HTTP Strict Transport Security (HSTS)՝ հատկորոշելու այն, որ &brandShortName;-ը կապակցվում է միայն անվտանգ: Որպես արդյունք՝ հնարավոր չէ ավելացնել բացառություն այս վկայագրի համար:">
<!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Պատճենել մեկուսաշրջույթում">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Կապակցումն անվտանգ չէ">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> օգտագործում է անվտանգ տեխնոլոգիա, որը հնացած է և խոցելի հարձակումների համար: Հարձակվողը կարող է հեշտությամբ հայտնաբերել տեղեկություններ, որոնք ձեր կարծիքով ապահով են: Կայքի վարիչը պետք է նախ ուղղի սպասարկիչը, որպեսզի կարողանաք այցելել կայքը:</p><p>Սխալի կոդը՝ NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Արգելափակված էջ"><!ENTITY prefReset.longDesc "Կարծես՝ ձեր ցանցի անվտանգության կարգավորումները առաջացնել սա: Վերականգնե՞լ հիմնական կարգավորումները:">
<!ENTITY prefReset.label "Վերականգնել հիմնական կարգավորումները">