browser/browser/preferences/fonts.ftl
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Wed, 24 Nov 2021 14:31:39 +0100
changeset 1718 9f31864d28b635236d657e1a3589f5878d633afe
parent 1661 6f82c552918e981d13de220dedd04027a5a25fe3
permissions -rw-r--r--
Bug 1733495 - Convert plugins.properties to Fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

fonts-window =
  .title = Տառատեսակներ

fonts-window-close =
  .key = w

## Font groups by language

fonts-langgroup-header = Տառատեսակներ
  .accesskey = F

fonts-langgroup-arabic =
  .label = Արաբերեն
fonts-langgroup-armenian =
  .label = ՀԱՅԵՐԵՆ
fonts-langgroup-bengali =
  .label = Բենգալի
fonts-langgroup-simpl-chinese =
  .label = Պարզեցված Չիներեն
fonts-langgroup-trad-chinese-hk =
  .label = Ավանդական Չիներեն (Հոնգ­Կոնգ)
fonts-langgroup-trad-chinese =
  .label = Ավանդական Չիներեն (Թայվան)
fonts-langgroup-cyrillic =
  .label = Կիրիլյան
fonts-langgroup-devanagari =
  .label = Դևանագարի
fonts-langgroup-ethiopic =
  .label = Եթովպերեն
fonts-langgroup-georgian =
  .label = Վրացերեն
fonts-langgroup-el =
  .label = Հունարեն
fonts-langgroup-gujarati =
  .label = Գույարաթի
fonts-langgroup-gurmukhi =
  .label = Գուրմուխի
fonts-langgroup-japanese =
  .label = Ճապոներեն
fonts-langgroup-hebrew =
  .label = Եբրայերեն
fonts-langgroup-kannada =
  .label = Կաննադա
fonts-langgroup-khmer =
  .label = Խմեր
fonts-langgroup-korean =
  .label = Կորեերեն
# Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
fonts-langgroup-latin =
  .label = Լատիներեն
fonts-langgroup-malayalam =
  .label = Մալայլամ
fonts-langgroup-math =
  .label = Մաթեմատիկա
fonts-langgroup-odia =
  .label = Odia
fonts-langgroup-sinhala =
  .label = Սինգալյան
fonts-langgroup-tamil =
  .label = Թամիլերեն
fonts-langgroup-telugu =
  .label = Թելուգու
fonts-langgroup-thai =
  .label = Թայլանդերեն
fonts-langgroup-tibetan =
  .label = Թիբեթերեն
fonts-langgroup-canadian =
  .label = Միացյալ Կանադական Սիլաբարի
fonts-langgroup-other =
  .label = Այլ գրահամակարգ

## Default fonts and their sizes

fonts-proportional-header = Համամասնական
  .accesskey = P

fonts-default-serif =
  .label = Հստակ
fonts-default-sans-serif =
  .label = Գծիկավոր

fonts-proportional-size = Չափը
  .accesskey = z

fonts-serif = Հստակ
  .accesskey = S

fonts-sans-serif = Հստակ-գծիկավոր
  .accesskey = n

fonts-monospace = Monospace
  .accesskey = M

fonts-monospace-size = Չափը
  .accesskey = ի

fonts-minsize = Տառատեսակի նվազագույն չափ
  .accesskey = o

fonts-minsize-none =
  .label = Չնշված

fonts-allow-own =
  .label = Էջերին թույլատրել օգտագործել իրենց սեփական տառատեսակները
  .accesskey = Է

## Text Encodings
##
## Translate the encoding names as adjectives for an encoding, not as the name
## of the language.

# Variables:
#  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
fonts-label-default =
  .label = Հիմնական՝ ({ $name })
fonts-label-default-unnamed =
  .label = Լռելյայն