browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 26 Jan 2023 12:23:05 +0000
changeset 1905 1aa505d46bb625b9bbc6a1a81d8587db21f9d9ac
parent 1835 e44d5ff49c6180a175e2eabbdfec77bdcdf76387
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Co-authored-by: Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

clear-site-data-window =
  .title = Մաքրել տվյալները
  .style = width: 35em

clear-site-data-window2 =
  .title = Մաքրել տվյալները
  .style = min-width: 35em

clear-site-data-description = Բոլոր cookie-երի և { -brand-short-name }-ի կողմից պահված տվյալների մաքրումը կարող է ձեզ դուրս գրել կայքերից և հեռացնել անցանց վեբ բովանդակությունը: Դա չի վերաբերի ձեր մուտքագրումներին:

clear-site-data-close-key =
  .key = w

# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
# in the format ($amount $unit), e.g. "Cookies and Site Data (24 KB)"
# Variables:
#  $amount (Number) - Amount of site data currently stored on disk
#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
clear-site-data-cookies-with-data =
  .label = Cookie-ներ և կայքի տվյալներ ({ $amount } { $unit })
  .accesskey = S

# This string is a placeholder for while the data used to fill
# clear-site-data-cookies-with-data is loading. This placeholder is usually
# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
# or the same as clear-site-data-cookies-with-data (except the amount and unit),
# to avoid flickering.
clear-site-data-cookies-empty =
  .label = Cookie-ներ և կայքի տվյալներ
  .accesskey = S

clear-site-data-cookies-info = Մաքրելու դեպքում կարող եք դուրս գրվել կայքերից

# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
# in the format ($amount $unit), e.g. "Cached Web Content (24 KB)"
# Variables:
#  $amount (Number) - Amount of cache currently stored on disk
#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
clear-site-data-cache-with-data =
  .label = Շտեմված վեբ բովանդակություն ({ $amount } { $unit })
  .accesskey = W

# This string is a placeholder for while the data used to fill
# clear-site-data-cache-with-data is loading. This placeholder is usually
# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
# or the same as clear-site-data-cache-with-data (except the amount and unit),
# to avoid flickering.
clear-site-data-cache-empty =
  .label = Շտեմված վեբ բովանդակություն
  .accesskey = W

clear-site-data-cache-info = Կպահանջի կայքերից կրկին բեռնել պատկերները և տվյալները

clear-site-data-dialog =
  .buttonlabelaccept = Մաքրել
  .buttonaccesskeyaccept = l