browser/browser/menubar.ftl
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 26 Jan 2023 12:23:05 +0000
changeset 1905 1aa505d46bb625b9bbc6a1a81d8587db21f9d9ac
parent 1854 7e3517e7ec82b390291c25e841c7f9557c95793b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Co-authored-by: Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


# NOTE: For English locales, strings in this file should be in APA-style Title Case.
# See https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/capitalization/title-case
#
# NOTE: For Engineers, please don't re-use these strings outside of the menubar.


## Application Menu (macOS only)

menu-application-preferences =
  .label = Նախապատվություններ
menu-application-services =
  .label = Ծառայություններ
menu-application-hide-this =
  .label = Թաքցնել { -brand-shorter-name }-ը
menu-application-hide-other =
  .label = Թաքցնել Մնացածը
menu-application-show-all =
  .label = Ցուցադրել բոլորը
menu-application-touch-bar =
  .label = Հարմարեցնել Հպման փեղկը…

##

# These menu-quit strings are only used on Windows and Linux.
menu-quit =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Փակել
      *[other] Փակել
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] ա
      *[other] Q
    }
# This menu-quit-mac string is only used on macOS.
menu-quit-mac =
  .label = Փակել { -brand-shorter-name }-ը
menu-about =
  .label = { -brand-shorter-name }-ի մասին
  .accesskey = մ

## File Menu

menu-file =
  .label = Ֆայլ
  .accesskey = Ֆ
menu-file-new-tab =
  .label = Նոր Ներդիր
  .accesskey = Ն
menu-file-new-container-tab =
  .label = Նոր Պարունակ ներդիր
  .accesskey = դ
menu-file-new-window =
  .label = Նոր Պատուհան
  .accesskey = Ն
menu-file-new-private-window =
  .label = Սկսել Գաղտնի դիտարկում
  .accesskey = Գ
# "Open Location" is only displayed on macOS, and only on windows
# that aren't main browser windows, or when there are no windows
# but Firefox is still running.
menu-file-open-location =
  .label = Բացել Հասցե…
menu-file-open-file =
  .label = Բացել Ֆայլ…
  .accesskey = Բ
# Variables:
# $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
menu-file-close-tab =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Փակել ներդիրը
      [one] Փակել { $tabCount } ներդիրները
      *[other] Փակել { $tabCount } ներդիրները
    }
  .accesskey = C
menu-file-close-window =
  .label = Փակել Պատուհանը
  .accesskey = տ
menu-file-save-page =
  .label = Պահպանել Էջը որպես…
  .accesskey = ո
menu-file-email-link =
  .label = Հղումը ուղարկել էլ. փոստով...
  .accesskey = Հ
menu-file-share-url =
  .label = Համօգտագործել
  .accesskey = h
menu-file-print-setup =
  .label = Էջի կարգավորումներ…
  .accesskey = գ
menu-file-print =
  .label = Տպել…
  .accesskey = Տ
menu-file-import-from-another-browser =
  .label = Ներմուծել այլ դիտարկիչից...
  .accesskey = I
menu-file-go-offline =
  .label = Աշխատել անցանց
  .accesskey = տ

## Edit Menu

menu-edit =
  .label = Խմբագրել
  .accesskey = Խ
menu-edit-find-in-page =
  .label = Գտնել էջում…
  .accesskey = F
menu-edit-find-again =
  .label = Կրկին Որոնել
  .accesskey = Ո
menu-edit-bidi-switch-text-direction =
  .label = Փոխել գրույթի ուղղությունը
  .accesskey = w

## View Menu

menu-view =
  .label = Տեսք
  .accesskey = Տ
menu-view-toolbars-menu =
  .label = Գործիքագոտիներ
  .accesskey = Գ
menu-view-sidebar =
  .label = Կողային վահանակ
  .accesskey = վ
menu-view-bookmarks =
  .label = Էջանիշեր
menu-view-history-button =
  .label = Պատմություն
menu-view-synced-tabs-sidebar =
  .label = Համաժամեցված ներդիրներ
menu-view-full-zoom =
  .label = Մասշտաբը
  .accesskey = Մ
menu-view-full-zoom-enlarge =
  .label = Խոշորացնել
  .accesskey = ր
menu-view-full-zoom-reduce =
  .label = Փոքրացնել
  .accesskey = ա
menu-view-full-zoom-actual-size =
  .label = Իրական չափը
  .accesskey = A
menu-view-full-zoom-toggle =
  .label = Խոշորացնել միայն գրույթը
  .accesskey = T
menu-view-page-style-menu =
  .label = Էջի Ոճը
  .accesskey = ճ
menu-view-page-style-no-style =
  .label = Առանց Ոճի
  .accesskey = Ա
menu-view-page-basic-style =
  .label = Էջի հիմնական ոճ
  .accesskey = B

## These should match what Safari and other Apple applications
## use on macOS.

menu-view-enter-full-screen =
  .label = Լիաէկրան
  .accesskey = է
menu-view-exit-full-screen =
  .label = Դուրս գալ Լիաէկրան վիճակից
  .accesskey = Լ
menu-view-full-screen =
  .label = Բացել Լիաէկրան
  .accesskey = Բ

## These menu items may use the same accesskey.

# This should match reader-view-enter-button in browser.ftl
menu-view-enter-readerview =
  .label = Մուտք Ընթերցելու եղանակ
  .accesskey = R
# This should match reader-view-close-button in browser.ftl
menu-view-close-readerview =
  .label = Փակել Ընթերցելու եղանակը
  .accesskey = R

##

menu-view-show-all-tabs =
  .label = Ցուցադրել բոլոր ներդիրները
  .accesskey = բ
menu-view-bidi-switch-page-direction =
  .label = Փոխել Էջի Ուղղությունը
  .accesskey = Ո

## History Menu

menu-history =
  .label = Պատմություն
  .accesskey = տ
menu-history-show-all-history =
  .label = Ցուցադրել ամբողջ պատմությունը
menu-history-clear-recent-history =
  .label = Մաքրել Վերջին Պատմությունը...
menu-history-synced-tabs =
  .label = Համաժամեցված ներդիրներ
menu-history-restore-last-session =
  .label = Վերականգնել նախորդ աշխատաշրջանը
menu-history-hidden-tabs =
  .label = Թաքնված ներդիրներ
menu-history-undo-menu =
  .label = Վերջին փակված ներդիրները
menu-history-undo-window-menu =
  .label = Վերջին փակված պատուհանները
menu-history-reopen-all-tabs = Վերաբացեք բոլոր ներդիրները
menu-history-reopen-all-windows = Վերաբացեք բոլոր պատուհանները

## Bookmarks Menu

menu-bookmarks-menu =
  .label = Էջանիշեր
  .accesskey = Է
menu-bookmarks-manage =
  .label = Կառավարեք էջանիշները
menu-bookmark-current-tab =
  .label = Էջանշել ընթացիկ ներդիրը
menu-bookmark-edit =
  .label = Խմբագրել այս էջանիշը
menu-bookmark-tab =
  .label = Էջանշել ընթացիկ ներդիրը…
menu-edit-bookmark =
  .label = Խմբագրել այս էջանիշը…
menu-bookmarks-all-tabs =
  .label = Էջանշել Բոլոր Ներդիրները…
menu-bookmarks-toolbar =
  .label = Էջանիշերի Վահանակ
menu-bookmarks-other =
  .label = Այլ Էջանիշեր
menu-bookmarks-mobile =
  .label = Բջջային էջանիշեր

## Tools Menu

menu-tools =
  .label = Գործիքներ
  .accesskey = Գ
menu-tools-downloads =
  .label = Ներբեռնումներ
  .accesskey = Ն
menu-tools-addons-and-themes =
  .label = Հավելումներ և ոճեր
  .accesskey = A
menu-tools-fxa-sign-in2 =
  .label = Մուտք գործել
  .accesskey = g
menu-tools-turn-on-sync2 =
  .label = Միացնել համաժամեցումը…
  .accesskey = n
menu-tools-sync-now =
  .label = Համաժամեցնել
  .accesskey = o
menu-tools-fxa-re-auth =
  .label = Վերակապակցվել { -brand-product-name }․․․
  .accesskey = R
menu-tools-browser-tools =
  .label = Զննիչի գործիքներ
  .accesskey = B
menu-tools-task-manager =
  .label = Խնդիրների կառավար
  .accesskey = M
menu-tools-page-source =
  .label = Դիտել Էջի Կոդը
  .accesskey = ո
menu-tools-page-info =
  .label = Էջի Մասին Տվյալներ
  .accesskey = վ
menu-settings =
  .label = Կարգավորումներ
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] S
      *[other] n
    }
menu-tools-layout-debugger =
  .label = Դասավորության վրիպազերծում
  .accesskey = L

## Window Menu

menu-window-menu =
  .label = Պատուհան
menu-window-bring-all-to-front =
  .label = Բոլորն Առաջ Բերել

## Help Menu


# NOTE: For Engineers, any additions or changes to Help menu strings should
# also be reflected in the related strings in appmenu.ftl. Those strings, by
# convention, will have the same ID as these, but prefixed with "app".
# Example: appmenu-get-help
#
# These strings are duplicated to allow for different casing depending on
# where the strings appear.

menu-help =
  .label = Օգնություն
  .accesskey = Օ
menu-get-help =
  .label = Ստանալ օգնություն
  .accesskey = H
menu-help-report-site-issue =
  .label = Զեկուցել կայքի խնդրի մասին…
menu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
  .label = Խափանաշտկման կերպ…
  .accesskey = M
# Label of the Help menu item. Either this or
# menu-help-notdeceptive is shown.
menu-help-report-deceptive-site =
  .label = Զեկուցել խաբուսիկ կայքի մասին...
  .accesskey = խ
menu-help-not-deceptive =
  .label = Սա խաբուսիկ կայք չէ...
  .accesskey = խ