browser/browser/browserContext.ftl
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 26 Jan 2023 12:23:05 +0000
changeset 1905 1aa505d46bb625b9bbc6a1a81d8587db21f9d9ac
parent 1901 05c33035e6d193a82a953394ef86053517ccc46c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Co-authored-by: Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

navbar-tooltip-instruction =
  .value =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Պտտեք ներքև՝ պատմությունը դիտելու համար
      *[other] Աջ սեղմում կամ պտտում ներքև՝ պատմությունը դիտելու
    }

## Back

# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
main-context-menu-back-2 =
  .tooltiptext = Գնալ Նախորդ Էջ ({ $shortcut })
  .aria-label = Նախորդը
  .accesskey = B
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-back-mac =
  .label = Նախորդը
  .accesskey = B
navbar-tooltip-back-2 =
  .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
toolbar-button-back-2 =
  .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }

## Forward

# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
main-context-menu-forward-2 =
  .tooltiptext = Գնալ Հաջորդ Էջ ({ $shortcut })
  .aria-label = Հաջորդը
  .accesskey = F
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-forward-mac =
  .label = Հաջորդը
  .accesskey = F
navbar-tooltip-forward-2 =
  .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
toolbar-button-forward-2 =
  .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }

## Reload

main-context-menu-reload =
  .aria-label = Կրկին բեռնել
  .accesskey = R
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-reload-mac =
  .label = Կրկին բեռնել
  .accesskey = R
toolbar-button-reload =
  .label = { main-context-menu-reload.aria-label }

## Stop

main-context-menu-stop =
  .aria-label = Ընդհատել
  .accesskey = S
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-stop-mac =
  .label = Ընդհատել
  .accesskey = S
toolbar-button-stop =
  .label = { main-context-menu-stop.aria-label }

## Stop-Reload Button

toolbar-button-stop-reload =
  .title = { main-context-menu-reload.aria-label }

## Firefox Account Button

toolbar-button-fxaccount =
  .label = { -fxaccount-brand-name }
  .tooltiptext = { -fxaccount-brand-name }

## Save Page

main-context-menu-page-save =
  .label = Պահպանել Էջը որպես…
  .accesskey = P

## Simple menu items

main-context-menu-bookmark-add =
  .aria-label = Էջանշել այս Էջը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Էջանշել այս էջը
# This menuitem is only visible on macOS
# Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
# so should probably have the same access key if possible.
main-context-menu-bookmark-add-mac =
  .label = Էջանշել էջը
  .accesskey = m
# This menuitem is only visible on macOS
# Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
# so should probably have the same access key if possible.
main-context-menu-bookmark-edit-mac =
  .label = Խմբագրել Էջանիշը
  .accesskey = m
# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
  .aria-label = Էջանշել այս Էջը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Էջանշել այս էջը ({ $shortcut })
main-context-menu-bookmark-change =
  .aria-label = Խմբագրել այս էջանիշը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Խմբագրել այս էջանիշը
# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
  .aria-label = Խմբագրել այս էջանիշը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Խմբագրել այս էջանիշը ({ $shortcut })
main-context-menu-open-link =
  .label = Բացել Հղումը
  .accesskey = Բ
main-context-menu-open-link-new-tab =
  .label = Հղումը Բացել Նոր Ներդիրում
  .accesskey = Բ
main-context-menu-open-link-container-tab =
  .label = Բացել հղումը Նոր Պարունակ Ներդիրում
  .accesskey = դ
main-context-menu-open-link-new-window =
  .label = Հղումը Բացել Նոր Պատուհանում
  .accesskey = Բ
main-context-menu-open-link-new-private-window =
  .label = Բացել հղումը Գաղտնի Դիտարկմամբ
  .accesskey = Դ
main-context-menu-bookmark-link =
  .label = Էջանշել հղումը
  .accesskey = B
main-context-menu-save-link =
  .label = Պահպանել Հղումը Որպես…
  .accesskey = ո
main-context-menu-save-link-to-pocket =
  .label = Պահպանել հղումը { -pocket-brand-name }-ում
  .accesskey = o

## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
## should be the same if possible; the two context menu items
## are mutually exclusive.

main-context-menu-copy-email =
  .label = Պատճենել Էլ. փոստի հասցեն
  .accesskey = Է
main-context-menu-copy-phone =
  .label = Պատճենել հեռախոսի համարը
  .accesskey = o
main-context-menu-copy-link-simple =
  .label = Պատճենել հղումը
  .accesskey = L

## Media (video/audio) controls
##
## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
## same because the two context-menu items are
## mutually exclusive.

main-context-menu-media-play =
  .label = Նվագարկել
  .accesskey = Ն
main-context-menu-media-pause =
  .label = Ընդմիջել
  .accesskey = Ը

##

main-context-menu-media-mute =
  .label = Անձայն
  .accesskey = Ա
main-context-menu-media-unmute =
  .label = Ձայնով
  .accesskey = ա
main-context-menu-media-play-speed-2 =
  .label = Արագություն
  .accesskey = d
main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
  .label = 0.5×
main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
  .label = 1.0×
main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
  .label = 1.25×
main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
  .label = 1.5×
main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
  .label = 2×
main-context-menu-media-loop =
  .label = Օղակում
  .accesskey = Օ

## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
## because the two context-menu items are mutually exclusive.

main-context-menu-media-show-controls =
  .label = Ցուցադրել ղեկավարիչներին
  .accesskey = Ց
main-context-menu-media-hide-controls =
  .label = Թաքցնել ղեկավարիչները
  .accesskey = Թ

##

main-context-menu-media-video-fullscreen =
  .label = Բացել Լիաէկրան
  .accesskey = Բ
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
  .label = Դուրս գալ Լիաէկրան վիճակից
  .accesskey = Լ
main-context-menu-image-reload =
  .label = Կրկին բեռնել Նկարը
  .accesskey = Կ
main-context-menu-image-view-new-tab =
  .label = Բացել պատկերը նոր ներդիրում
  .accesskey = I
main-context-menu-video-view-new-tab =
  .label = Բացել Տեսանյութը նոր ներդիրում
  .accesskey = i
main-context-menu-image-copy =
  .label = Կրկնօրինակել Նկարը
  .accesskey = ր
main-context-menu-image-copy-link =
  .label = Պատճենել պատկերի հղումը
  .accesskey = o
main-context-menu-video-copy-link =
  .label = Պատճենել տեսանյութի հղումը
  .accesskey = o
main-context-menu-audio-copy-link =
  .label = Պատճենել ձայնանյութի հղումը
  .accesskey = o
main-context-menu-image-save-as =
  .label = Պահպանել Նկարը Որպես…
  .accesskey = պ
main-context-menu-image-email =
  .label = Նկարը ուղարկել էլ. փոստով...
  .accesskey = ա
main-context-menu-image-set-image-as-background =
  .label = Պահպանել պատկերը որպես Աշխատասեղանի նկար…
  .accesskey = S
main-context-menu-image-info =
  .label = Տեղեկություն Նկարի Մասին
  .accesskey = Տ
main-context-menu-image-desc =
  .label = Դիտել նկարագրությունը
  .accesskey = ն
main-context-menu-video-save-as =
  .label = Պահպանել Տեսանյութը Որպես...
  .accesskey = լ
main-context-menu-audio-save-as =
  .label = Պահպանել ձայնանյութը որպես...
  .accesskey = պ
main-context-menu-video-take-snapshot =
  .label = Ստանալ էկրանի պատկերը…
  .accesskey = S
main-context-menu-video-email =
  .label = Տեսանյութը ուղարկել էլ. փոստով...
  .accesskey = ս
main-context-menu-audio-email =
  .label = Ուղարկել էլ. փոստով...
  .accesskey = ր
main-context-menu-plugin-play =
  .label = Ակտիվացնել բաղադրիչը
  .accesskey = կ
main-context-menu-plugin-hide =
  .label = Թաքցնել այս բաղադրիչը
  .accesskey = Թ
main-context-menu-save-to-pocket =
  .label = Պահպանել էջը { -pocket-brand-name }-ում
  .accesskey = k
main-context-menu-send-to-device =
  .label = Ուղարկել էջը սարքին
  .accesskey = ս

## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
## should be the same if possible; the two context menu items
## are mutually exclusive.

main-context-menu-use-saved-password =
  .label = Օգտագործեք պահված գաղտնաբառը
  .accesskey = o

##

main-context-menu-keyword =
  .label = Ավելացնել Բանալի այս Որոնմանը…
  .accesskey = Բ
main-context-menu-link-send-to-device =
  .label = Ուղարկել հղումը սարքին
  .accesskey = ս
main-context-menu-frame =
  .label = Այս շրջանակում
  .accesskey = Ա
main-context-menu-frame-show-this =
  .label = Ցուցադրել միայն այս շրջանակը
  .accesskey = Ց
main-context-menu-frame-open-tab =
  .label = Շրջանակը բացել նոր ներդիրում
  .accesskey = Շ
main-context-menu-frame-open-window =
  .label = Շրջանակը բացել նոր պատուհանում
  .accesskey = Շ
main-context-menu-frame-reload =
  .label = Կրկին բեռնել շրջանակը
  .accesskey = Կ
main-context-menu-frame-bookmark =
  .label = Էջանշել Այս շրջանակը
  .accesskey = շ
main-context-menu-frame-save-as =
  .label = Պահպանել շրջանակը որպես…
  .accesskey = Պ
main-context-menu-frame-print =
  .label = Տպել շրջանակը…
  .accesskey = Տ
main-context-menu-frame-view-source =
  .label = Դիտել շրջանակը
  .accesskey = Դ
main-context-menu-frame-view-info =
  .label = Տեղեկություն շրջանակի մասին
  .accesskey = Տ
main-context-menu-print-selection =
  .label = Տպել ընտրությունը
  .accesskey = r
main-context-menu-view-selection-source =
  .label = Դիտել Նշված Մասի Կոդը
  .accesskey = e
main-context-menu-take-screenshot =
  .label = Ստանալ էկրանի հանույթը
  .accesskey = T
main-context-menu-take-frame-screenshot =
  .label = Ստանալ էկրանի հանույթը
  .accesskey = o
main-context-menu-view-page-source =
  .label = Դիտել Էջի Կոդը
  .accesskey = Դ
main-context-menu-bidi-switch-text =
  .label = Փոխել Տեքստի Ուղղությունը
  .accesskey = ո
main-context-menu-bidi-switch-page =
  .label = Փոխել Էջի Ուղղությունը
  .accesskey = Ո
main-context-menu-inspect =
  .label = Զննել
  .accesskey = Q
main-context-menu-inspect-a11y-properties =
  .label = Ստուգել մատչելիության հատկությունները
main-context-menu-eme-learn-more =
  .label = Իմանալ ավելին DRM-ի մասին...
  .accesskey = D