mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Mon, 17 Jan 2022 17:14:24 +0000
changeset 2755 f137d0e6746dc23beff4745474df87c33fae353b
parent 2541 20097cb0d89c5c60c6ece4973809ca6e85c0d389
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Upper (hsb) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#  $identity (String) - the email address of the currently selected identity
key-wizard-dialog-window =
  .title = Přidajće wosobinski OpenPGP-kluč za { $identity }

key-wizard-button =
  .buttonlabelaccept = Dale
  .buttonlabelhelp = Wróćo

key-wizard-warning = <b>Jeli eksistowacy wosobinski kluč za tutu e-mejlowu adresu maće</b>, wy měł jón importować. Hewak ani nimaće přistup k swojim archiwam zaklučowanych mejlkow ani njemóžeće dochadźace mejlki wot ludźi čitać, kotřiž hišće waš eksistowacy kluč wužiwaja.

key-wizard-learn-more = Dalše informacije

radio-create-key =
  .label = Nowy OpenPGP-kluč wutworić
  .accesskey = O

radio-import-key =
  .label = Eksistowacy OpenPGP-kluč importować
  .accesskey = E

radio-gnupg-key =
  .label = Wužiwajće swój eksterny kluč přez GnuPG (na př. ze smartkarty)
  .accesskey = G

## Generate key section

openpgp-generate-key-title = OpenPGP-kluč wutworić

openpgp-generate-key-info = <b>Wutworjenje kluča móže někotre mjeńšiny trać.</b> Njekónčće nałoženje, mjeztym zo so kluč wutworja. Hdyž aktiwnje přehladujeće abo operacije z intensiwnym wužiwanjom kruteje tačele wuwjedźeće, mjeztym zo so kluč wutworja, so ‚pool připadnosće‘ znowa napjelni a proces pospěši. Dóstanjeće zdźělenku, hdyž wutowrjenje kluča je dokónčene.

openpgp-keygen-expiry-title = Płaćiwosć kluča

openpgp-keygen-expiry-description = Nastajće čas płaćiwosće swojeho nowo wutworjeneho kluča. Móžeće pozdźišo čas podlěšić, jeli trjeba.

radio-keygen-expiry =
  .label = Kluč spadnje za
  .accesskey = l

radio-keygen-no-expiry =
  .label = Kluč njespadnje
  .accesskey = n

openpgp-keygen-days-label =
  .label = dnjow
openpgp-keygen-months-label =
  .label = měsacow
openpgp-keygen-years-label =
  .label = lět

openpgp-keygen-advanced-title = Rozšěrjene nastajenja

openpgp-keygen-advanced-description = Kontrolujće rozšěrjene nastajenja swojeho OpenPGP-kluča.

openpgp-keygen-keytype =
  .value = Klučowy typ:
  .accesskey = t

openpgp-keygen-keysize =
  .value = Wulkosć kluča:
  .accesskey = u

openpgp-keygen-type-rsa =
  .label = RSA

openpgp-keygen-type-ecc =
  .label = ECC (Elliptic Curve)

openpgp-keygen-button = Kluč wutworić

openpgp-keygen-progress-title = Waš nowy OpenPGP-kluč so wutwori…

openpgp-keygen-import-progress-title = Waše OpenPGP-kluče so importuja…

openpgp-import-success = OpenPGP-kluče wuspěšnje importowane!

openpgp-import-success-title = Importowanski proces dokónčić

openpgp-import-success-description = Zo byšće swój importowany OpenPGP-kluč za e-mejlowe zaklučowanje wužiwał, začińće tutón dialog a dźiće k swojim kontowym nastajenjam, zo byšće jón wubrał.

openpgp-keygen-confirm =
  .label = Wobkrućić

openpgp-keygen-dismiss =
  .label = Přetorhnyć

openpgp-keygen-cancel =
  .label = Proces přetorhnyć…

openpgp-keygen-import-complete =
  .label = Začinić
  .accesskey = Z

openpgp-keygen-missing-username = Njeje žane mjeno za aktualne konto podate. Prošu zapodajće hódnotu do pola  „Waše mjeno“ w kontowych nastajenjach.
openpgp-keygen-long-expiry = Njemóžeće kluč wutworić, kotryž za wjace hač 100 lět spadnje.
openpgp-keygen-short-expiry = Waš kluč dyrbi znajmjeńša jedyn dźeń płaćiwy być.

openpgp-keygen-ongoing = Wutworjenje kluča hižo běži!

openpgp-keygen-error-core = OpenPGP Core Service njeda so inicializować

openpgp-keygen-error-failed = Wutworjenje OpenPGP-kluča je so njenadźicy nimokuliło

#  $identity (String) - the newly generate OpenPGP Key
openpgp-keygen-error-revocation = OpenPGP-kluč je so wuspěšnje wutworił, ale njeje so poradźiło, wotwołanje za kluč { $key } dóstać.

openpgp-keygen-abort-title = Wutworjenje kluča přetorhnyć?
openpgp-keygen-abort = Wutworjenje OpenPGP-kluča tuchwilu běži, chceće jo woprawdźe přetorhnyć?

#  $identity (String) - the name and email address of the currently selected identity
openpgp-key-confirm = Zjawny a tajny kluč za { $identity } wutworić?

## Import Key section

openpgp-import-key-title = Eksistowacy wosobinski OpenPGP-kluč importować

openpgp-import-key-legend = Wubjerće do toho zawěsćenu dataju.

openpgp-import-key-description = Móžeće wosobinske kluče importować, kotrež su so z druhej OpenPGP-softwaru wutworili.

openpgp-import-key-info = Druha softwara móhła wosobinski kluč z alternatiwnymi zapřijećemi wopisać, na přikład swójski kluč, tajny kluč abo klučowy por.

#  $count (Number) - the number of keys found in the selected files
openpgp-import-key-list-amount =
  { $count ->
    [one] Thunderbird je { $count } kluč namakał, kotryž da so importować.
    [two] Thunderbird je { $count } klučej namakał, kotrejž datej so importować.
    [few] Thunderbird je { $count } kluče namakał, kotrež dadźa so importować.
    *[other] Thunderbird je { $count } klučow namakał, kotrež da so importować.
  }

openpgp-import-key-list-description = Wobkrućće, kotre kluče maja waše wosobinske kluče być. Jenož kluče, kotrež sće sam wutworił a kotrež wašu identitu pokazuja, měli jako wosobinske kluče wužiwać. Móžeće tute nastajenje pozdźišo w dialogu klučowych kajkosćow změnić.

openpgp-import-key-list-caption = Kluče, kotrež su jako wosobinske kluče wobkrućene, so we wotrězku kluč do kluča nalistuja. Druhe su w zrjadowaku klučow k dispoziciji.

openpgp-passphrase-prompt-title = Hesłowa fraza trěbna

#  $identity (String) - the id of the key being imported
openpgp-passphrase-prompt = Prošu zapodajće hesłowu frazu, zo byšće slědowacy kluč přewostajił: { $key }

openpgp-import-key-button =
  .label = Wubjerće dataju, kotraž ma so importować…
  .accesskey = u

import-key-file = Dataju OpenPGP-kluča importować

import-key-personal-checkbox =
  .label = Z tutym klučom kaž z wosobinskim klučom wobchadźeć

gnupg-file = GnuPG-dataje

import-error-file-size = <b>Zmylk!</b> Dataje, kotrež su wjetše hač 5 MB, so njepodpěruja.

#  $error (String) - the reported error from the failed key import method
import-error-failed = <b>Zmylk!</b> Dataja njeda so importować. { $error }

#  $error (String) - the reported error from the failed key import method
openpgp-import-keys-failed = <b>Zmylk!</b>Kluče njedachu so importować. { $error }

openpgp-import-identity-label = Identita

openpgp-import-fingerprint-label = Porstowy wotćišć

openpgp-import-created-label = Wutworjeny

openpgp-import-bits-label = Bity

openpgp-import-key-props =
  .label = Klučowe kajkosće
  .accesskey = K

## External Key section

openpgp-external-key-title = Eksterny GnuPG-kluč

openpgp-external-key-description = Zapodajće klučowy ID, zo byšće eksterny GnuPG-kluč konfigurował

openpgp-external-key-info = Nimo toho dyrbiće zrjadowak klučow wužiwać, zo byšće wotpowědny zjawny kluč importował a akceptował.

openpgp-external-key-warning = <b>Móžeće snano jenož jedyn eksterny GnuPG-kluč konfigurować.</b> Waš předchadny zapisk so wuměni.

openpgp-save-external-button = Klučowy ID składować

openpgp-external-key-label = Tajny klučowy ID:

openpgp-external-key-input =
  .placeholder = 123456789341298340