Bug 1567070 - Migrate about:rights to Fluent in Thunderbird, part 1.
authorTomer Cohen
Tue, 02 Jun 2020 08:47:53 +0200
changeset 2221 2ec62c7027dea20a7ad2071bd4acb24662b430f7
parent 2220 ed93e84e5416abbbabbb00e2f28a39d1e3e19081
child 2222 435601fbf5688c9b39bfe14587ff13a63c58ae41
push id1069
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:48:23 +0000
bugs1567070
Bug 1567070 - Migrate about:rights to Fluent in Thunderbird, part 1.
mail/messenger/aboutRights.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -0,0 +1,18 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+rights-intro = { -brand-full-name } היא תוכנה חופשית בקוד פתוח, שנבנתה בידי קהילה של אלפים מכל רחבי העולם. ישנם מספר דברים שעליך לדעת:
+rights-intro-point-3 = תכונות מסוימות ב־{ -brand-short-name }, כמו למשל מדווח הקריסות, נותנות לך את האפשרות לספק משוב ל־{ -vendor-short-name }. באמצעות בחירה בשליחת משוב, אתה נותן ל־{ -vendor-short-name } הרשאה להשתמש במשוב כדי לשפר את המוצרים, לפרסם את המשוב באתר שלהם, ולהפיץ את המשוב.
+rights-intro-point-4 = מידע על אופן השימוש במידע האישי שלך ובמשוב שלך הנשלחים ל־{ -vendor-short-name } דרך { -brand-short-name } מתואר ב<a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">מדיניות הפרטיות של { -brand-short-name }</a>.
+rights-intro-point-5-unbranded = אם מוצר זה כולל שירותי רשת, יש לקשר כל תנאי שירות ישים עבור השירות(ים) אל הסעיף <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">שירותי אתרים</a>.
+rights-webservices-header = שירותי מידע מבוססי רשת של { -brand-full-name }
+rights-locationawarebrowsing-term-1 = בשורת הכתובות, הקש <code>about:config</code>
+rights-locationawarebrowsing-term-2 = הקלד geo.enabled
+rights-locationawarebrowsing-term-3 = לחץ לחיצה כפולה על ההעדפה geo.enabled
+rights-webservices-term-2 = { -vendor-short-name } עשוי להפסיק או לשנות את השירותים לפי ראותו.
+rights-webservices-term-3 = אתה מוזמן להשתמש בשירותים אלו עם הגרסה הנלוות של { -brand-short-name }, ו־{ -vendor-short-name } נותנת לך את הרשות לעשות זאת. { -vendor-short-name } והזכיינים שלה מחזיקים בכל שאר הזכויות בשירותים אלה. תנאים אלו לא נועדו להגביל את הזכויות הניתנות במסגרת רישיונות הקוד הפתוח החלים על { -brand-short-name } ולגרסאות קוד המקור התואמות של { -brand-short-name }.
+rights-webservices-term-4 = <strong>השירותים מסופקים "כפי שהם". { -vendor-short-name }, התורמים שלו, מעניקי הרישיונות שלו והמפיצים שלו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל וללא הגבלה, הבטחות שהשירותים סחירים או מתאימים למטרותיך המסוימות. אתה נושא בכל הסיכון בבחירה בשירותים למטרותיך ובאשר לאיכות ולביצועים של השירותים. שטחי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של הבטחות משתמעות, כך שייתכן שמיאון אחריות זה אינו חל עליך.</strong>
+rights-webservices-term-5 = <strong>למעט מה שנדרש על פי חוק, { -vendor-short-name }, התורמים שלו, מעניקי הרישיונות שלו והמפיצים שלו לא ישאו בנזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, עונשיים, או יוצאים מגדר הרגיל כתוצאה מן השימוש ב־{ -brand-short-name } או שקשורים באיזה שהוא אופן לשימוש בו ובשירותים. האחריות הנזיקית הכוללת תחת תנאים אלה לא תעלה על 500$ (חמש מאות דולר ארצות הברית). שטחי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים, כך שייתכן שהחרגות והגבלות אלה אינן חלות עליך.</strong>
+rights-webservices-term-6 = { -vendor-short-name } עשוי לעדכן תנאים אלו מעת לעת לפי הצורך. אין לשנות או לבטל תנאים אלו ללא הסכמה בכתב מאת { -vendor-short-name }.
+rights-webservices-term-7 = תנאים אלו ניתנים תחת חוקי מדינת קליפורניה בארצות הברית, למעט היכן שהם סותרים את הוראות החוק. אם חלק כלשהו מתנאים אלה נמצא לא תקף או לא ניתן לאכיפה, שאר החלקים ישארו בתוקף מלא. במקרה של סתירה בין גרסה מתורגמת של תנאים אלו והגרסה בשפה האנגלית, הגרסה בשפה האנגלית תגבר.