Bug 1567070 - Migrate about:rights to Fluent in Thunderbird, part 4.
authorhe team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:he>
Tue, 02 Jun 2020 08:47:53 +0200
changeset 2224 0d41b25a0aaabf076fd5091c3e506827adc92198
parent 2223 b54ae0d966d508c4a715086acb3a6f0b458faf82
child 2225 19d2b04816822a87128c968341d0a54eaadc666f
push id1069
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:48:23 +0000
bugs1567070
Bug 1567070 - Migrate about:rights to Fluent in Thunderbird, part 4.
mail/messenger/aboutRights.ftl
--- a/mail/messenger/aboutRights.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -12,16 +12,17 @@ rights-intro-point-5-unbranded = אם מוצר זה כולל שירותי רשת, יש לקשר כל תנאי שירות ישים עבור השירות(ים) אל הסעיף <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">שירותי אתרים</a>.
 rights-intro-point-6 = כדי לנגן סוגים מסוימים של תוכן וידאו, על { -brand-short-name } להוריד רכיבי פענוח תוכן מסוימים מגורמי צד שלישי.
 rights-webservices-header = שירותי מידע מבוססי רשת של { -brand-full-name }
 rights-webservices = { -brand-full-name } משתמש בשירותי מידע מבוססי רשת (להלן "Services") כדי לספק חלק מהתכונות שלו המסופקות לשימושך עם הגרסה הבינארית הזו של { -brand-short-name } תחת התנאים שמתוארים מטה. אם אינך רוצה להשתמש באחד או יותר משירותים אלו או שהתנאים המצוינים למטה אינם מתאימים לך, אתה יכול לנטרל את התכונות או השירותים. הוראות לניטרול תכונות או שירותים מסוימים יכולות להימצא <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">כאן</a>. תכונות ושירותים אחרים ניתנים לנטרול בהעדפות היישום.
 rights-locationawarebrowsing = <strong>גלישה מבוססת מיקום:</strong> תמיד ממתינה לאישור המשתמש. אף מידע מיקום לא נשלח בלי לקבל את רשותך. אם ברצונך לנטרל את התכונה הזו לחלוטין, יש לעקוב אחר צעדים אלו:
 rights-locationawarebrowsing-term-1 = בשורת הכתובות, הקש <code>about:config</code>
 rights-locationawarebrowsing-term-2 = הקלד geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-3 = לחץ לחיצה כפולה על ההעדפה geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-4 = גלישה מבוססת מיקום מנוטרלת כעת
+rights-webservices-unbranded = סקירה של שירותי האתרים שהמוצר מכיל, יחד עם הוראות כיצד לבטל אותם, אם הדבר ישים, צריכה להיכלל כאן.
 rights-webservices-term-unbranded = יש לרשום כאן כל תנאי שירות ישימים עבור מוצר זה.
 rights-webservices-term-1 = { -vendor-short-name } על תורמיו, בעלי זכויות יוצריו ושותפיו עובדים יחדיו כדי לספק את השירותים העדכניים והמדויקים ביותר.  עם זאת, איננו יכולים להבטיח כי מידע זה מקיף ונטול שגיאות.  לדוגמה, שירות הגלישה הבטוחה עלול שלא לזהות מספר אתרים מסוכנים ועלול לזהות כמה אתרים בטוחים בטעות ובשירות מבוסס המיקום כל המיקומים שמוחזרים על־ידי ספקי השירות שלנו משוערכים בלבד וגם אנחנו וגם ספקי השירות שלנו לא יכולים להתחייב לדיוקם של המיקומים המסופקים.
 rights-webservices-term-2 = { -vendor-short-name } עשוי להפסיק או לשנות את השירותים לפי ראותו.
 rights-webservices-term-3 = אתה מוזמן להשתמש בשירותים אלו עם הגרסה הנלוות של { -brand-short-name }, ו־{ -vendor-short-name } נותנת לך את הרשות לעשות זאת. { -vendor-short-name } והזכיינים שלה מחזיקים בכל שאר הזכויות בשירותים אלה. תנאים אלו לא נועדו להגביל את הזכויות הניתנות במסגרת רישיונות הקוד הפתוח החלים על { -brand-short-name } ולגרסאות קוד המקור התואמות של { -brand-short-name }.
 rights-webservices-term-4 = <strong>השירותים מסופקים "כפי שהם". { -vendor-short-name }, התורמים שלו, מעניקי הרישיונות שלו והמפיצים שלו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל וללא הגבלה, הבטחות שהשירותים סחירים או מתאימים למטרותיך המסוימות. אתה נושא בכל הסיכון בבחירה בשירותים למטרותיך ובאשר לאיכות ולביצועים של השירותים. שטחי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של הבטחות משתמעות, כך שייתכן שמיאון אחריות זה אינו חל עליך.</strong>
 rights-webservices-term-5 = <strong>למעט מה שנדרש על פי חוק, { -vendor-short-name }, התורמים שלו, מעניקי הרישיונות שלו והמפיצים שלו לא ישאו בנזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, עונשיים, או יוצאים מגדר הרגיל כתוצאה מן השימוש ב־{ -brand-short-name } או שקשורים באיזה שהוא אופן לשימוש בו ובשירותים. האחריות הנזיקית הכוללת תחת תנאים אלה לא תעלה על 500$ (חמש מאות דולר ארצות הברית). שטחי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים, כך שייתכן שהחרגות והגבלות אלה אינן חלות עליך.</strong>
 rights-webservices-term-6 = { -vendor-short-name } עשוי לעדכן תנאים אלו מעת לעת לפי הצורך. אין לשנות או לבטל תנאים אלו ללא הסכמה בכתב מאת { -vendor-short-name }.
 rights-webservices-term-7 = תנאים אלו ניתנים תחת חוקי מדינת קליפורניה בארצות הברית, למעט היכן שהם סותרים את הוראות החוק. אם חלק כלשהו מתנאים אלה נמצא לא תקף או לא ניתן לאכיפה, שאר החלקים ישארו בתוקף מלא. במקרה של סתירה בין גרסה מתורגמת של תנאים אלו והגרסה בשפה האנגלית, הגרסה בשפה האנגלית תגבר.