dom/chrome/dom/dom.properties
author Enrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Thu, 25 Jun 2020 14:19:33 +0200
changeset 2056 d9388bdbfdea2704623c0f35e4a05f8515017dff
parent 2032 2ff585e918578505aff4580a79e259ca16473036
permissions -rw-r--r--
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Aviso: O script non responde
KillScriptMessage=Hai un script nesta páxina que parece estar ocupado ou que deixou de responder. Pode detelo agora ou continuar a ver se o script acaba.
KillScriptWithDebugMessage=Hai un script nesta páxina que parece estar ocupado ou que deixou de responder. Pode detelo agora, abrilo nun depurador ou deixalo continuar.
KillScriptLocation=Script: %S

KillAddonScriptTitle=Aviso: O script dun complemento non responde
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=Un script da extensión «%1$S» estase executando nesta páxina e está demorando o %2$S.\n\nParece que está ocupado ou que deixou de responder permanentemente. Pode detelo agora ou continuar para ver se acaba.
KillAddonScriptGlobalMessage=Impedir que o script da extensión se execute nesta páxina ata que se recargue de novo

StopScriptButton=Deter o script
DebugScriptButton=Depurar o script
WaitForScriptButton=Continuar
DontAskAgain=&Non preguntar de novo
JSURLLoadBlockedWarning=Tentativa de cargar javascript: O xestor de\nseguranza bloqueou un URL dun servidor nunha xanela\nque amosaba o contido doutro servidor.
WindowCloseBlockedWarning=Os scripts non poden pechar xanelas que non abriron.
OnBeforeUnloadTitle=Está seguro?
OnBeforeUnloadMessage=Esta páxina solicítalle que confirme que quere saír - pode que non se garden os datos introducidos.
OnBeforeUnloadStayButton=Continuar na páxina
OnBeforeUnloadLeaveButton=Saír da páxina
UnexpectedCanvasVariantStyle=lenzo: ignorouse unha tentativa de definir strokeStyle ou fillStyle nun valor que non é nin unha cadea, nin CanvasGradient, nin CanvasPattern.
EmptyGetElementByIdParam=Cadea en branco pasada a getElementById().
LowMemoryTitle=Warning: Pouca memoria
LowMemoryMessage=Parou un script nesta páxina debido a pouca memoria.
SpeculationFailed=Escribiuse unha árbore non equilibrada usando document.write() o que provocou que os datos de rede se reinterpretaran ("reparsed"). Para obter máis información consulte https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
DocumentWriteIgnored=Ignorouse unha chamada a document.write() desde un script externo cargado de forma asíncrona.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Produciuse un fallo na acción de soltar un ficheiro nun elemento «contenteditable»: %S.
FormValidationTextTooLong=Reduza este texto a %S caracteres ou menos (actualmente está usando %S caracteres).
FormValidationTextTooShort=Use como mínimo %S caracteres (actualmente está usando %S caracteres).
FormValidationValueMissing=Cubra este campo.
FormValidationCheckboxMissing=Marque esta caixa se quere continuar.
FormValidationRadioMissing=Seleccione unha destas opcións.
FormValidationFileMissing=Seleccione un ficheiro.
FormValidationSelectMissing=Seleccione un elemento na lista.
FormValidationInvalidEmail=Introduza un enderezo de correo electrónico.
FormValidationInvalidURL=Introduza un URL.
FormValidationInvalidDate=Introduza unha data correcta.
FormValidationPatternMismatch=Axústese ao formato solicitado.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Axústese ao formato solicitado: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Seleccione un valor inferior ou igual a %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Seleccione un valor anterior ou igual a %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Seleccione un valor superior ou igual a %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Seleccione un valor posterior ou igual a %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Seleccione un valor correcto. Os dous valores correctos máis próximos son o %S e o %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Seleccione un valor correcto. O valor correcto máis próximo é o %S.
FormValidationBadInputNumber=Escriba un número.
EnablePrivilegeWarning=O uso de enablePrivilege está desfasado.  No seu lugar use o código que se executa co principal do sistema (p.ex. unha extensión).
FullscreenDeniedDisabled=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque a súa API foi desactivada nas preferencias do usuario.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque un engadido con xanela nativa está activo.
FullscreenDeniedHidden=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque o documento xa non é visíbel.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque polo menos un dos elementos que contén o documento non é un iframe ou non ten un atributo «allowfullscreen».
FullscreenDeniedNotInputDriven=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque a función Element.requestFullscreen() non foi chamada dende dentro dun manipulador de eventos xerado polo usuario de execución curta.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque o elemento que a solicitou non é <svg>, <math>, nin un elemento HTML.
FullscreenDeniedNotInDocument=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque o elemento que a solicitou xa non existe no documento.
FullscreenDeniedMovedDocument=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque o elemento que a solicitou xa non está dispoñíbel no documento.
FullscreenDeniedLostWindow=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque unha xanela xa non está dispoñíbel.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque un sub-documento do documento que a solicitou xa se atopa no modo de pantalla completa.
FullscreenDeniedNotDescendant=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque o elemento que a solicitou non é un descendente do elemento que actualmente está a pantalla completa.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque o elemento que a solicitou non se atopa na lapela seleccionada actualmente.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa debido as directivas FeaturePolicy.
RemovedFullscreenElement=Saíuse do modo de pantalla completa porque o elemento de pantalla completa retirouse do documento.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Saíuse do modo de pantalla completa porque se activou un engadido con xanela nativa.
PointerLockDeniedDisabled=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque a API de bloqueo do punteiro foi desactivada nas preferencias do usuario.
PointerLockDeniedInUse=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque o punteiro está controlado actualmente por outro documento diferente.
PointerLockDeniedNotInDocument=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque o elemento que a solicitou non está no documento.
PointerLockDeniedSandboxed=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque a API de bloqueo do punteiro está restrinxida mediante illamento (sandbox).
PointerLockDeniedHidden=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque o documento non está visible.
PointerLockDeniedNotFocused=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque o documento non ten o foco.
PointerLockDeniedMovedDocument=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque o elemento que a solicitou xa non está dispoñíbel no documento.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque a función Element.requestPointerLock() non foi chamada dende dentro dun manipulador de eventos xerado polo usuario de execución curta, e o documento non está en modo de pantalla completa.
PointerLockDeniedFailedToLock=Denegouse a solicitude de bloqueo do punteiro porque o navegador non puido bloquear o punteiro.
HTMLSyncXHRWarning=A análise HTML en XMLHttpRequest non se admite no modo síncrono.
InvalidRedirectChannelWarning=Foi imposíbel redirixir a %S porque a canle non implementa nsIWritablePropertyBag2.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Denegouse o intento de estabelecer unha cabeceira prohibida: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=O uso do atributo responseType de XMLHttpRequest xa non se admite no modo síncrono do contexto da xanela.
TimeoutSyncXHRWarning=O uso do atributo timeout de XMLHttpRequest xa non se admite no modo síncrono do contexto da xanela.
JSONCharsetWarning=Rexistrouse un intento de declarar unha codificación non UTF-8 para o JSON recuperado mediante XMLHttpRequest. Só se admite UTF-8 para descodificar JSON.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate AudioBufferSourceNode
MediaBufferSourceNodeResampleOutOfMemory=Non hai suficiente memoria para remuestrear o nodo AudioBufferSourceNode para a reprodución.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=O búfer pasado a decodeAudioData conten un tipo de contido descoñecido.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataUnknownError=Produciuse un erro descoñecido ao procesar decodeAudioData.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataInvalidContent=O búfer pasado a decodeAudioData conten contido incorrecto que non é posíbel descodificar correctamente.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataNoAudio=O búfer pasado a decodeAudioData non conten ningún son.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=O elemento HTMLMediaElement transmitido a createMediaElementSource contén un recurso cross-origin, o nodo producirá un silencio.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=O elemento MediaStream transmitido a createMediaStreamSource contén un recurso cross-origin, o nodo producirá un silencio.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=O elemento HTMLMediaElement capturado está reproducindo un MediaStream. Aínda non se admite o axuste do volume ou desactivar o son.
MediaLoadExhaustedCandidates=Produciuse un fallo ao cargar todos os recursos candidatos.  Carga de medios pausada.
MediaLoadSourceMissingSrc=O elemento <source> non ten atributo "src". Fallou a carga do recurso multimedia.
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Actualmente non se admite a conexión de AudioNodes dende AudioContexts con diferentes frecuencias de mostraxe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ConvolverNode
ConvolverNodeAllocationError=Erro de memoria esgotada ao instanciar un ConvolverNode: o nodo producirá un silencio.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Fallou a carga HTTP co estado %1$S. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=URI incorrecto. Fallou a carga do recurso multimedia %S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Non se admite o atributo "type" de "%1$S" especificado. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the "media" attribute value of the <source> element. It is a media query. %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadSourceMediaNotMatched=Non coincide co entorno o atributo "media" de "%1$S" especificado. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=O "Content-Type" HTTP de "%1$S" non é compatíbel. Fallou a carga do recurso multimedia %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Non foi posíbel descodificar o recurso multimedia %S.
MediaWidevineNoWMF=Tentando reproducir Widevine sen Windows Media Foundation. Vexa https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=Para reproducir os formatos de vídeo %S, precisa instalar software extra de Microsoft, vexa https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Non é posíbel reproducir o vídeo nesta páxina. O seu sistema non ten os códecs de vídeo necesarios para: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Non é posíbel reproducir o vídeo nesta páxina. O seu sistema ten unha versión non compatíbel de libavcodec
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Non foi posíbel descodificar o recurso multimedia %1$S, erro: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Descodificouse o recurso multimedia %1$S. pero co erro: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Non é posíbel reproducir o medio. Non hai descodificadores para os formatos solicitados: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Non hai descodificadores para algúns dos formatos solicitados: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Non foi posíbel usar PulseAudio
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MediaRecorder".
MediaRecorderMultiTracksNotSupported=MediaRecorder non admite gravar varias pistas do mesmo tipo neste momento.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the ID of the MediaStreamTrack passed to MediaStream.addTrack(). Do not translate "MediaStreamTrack" and "AudioChannel".
MediaStreamAddTrackDifferentAudioChannel=Non foi posíbel engadir MediaStreamTrack %S porque pertence a un AudioChannel diferente.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=O uso de Mutation Events está desfasado. No seu lugar use MutationObserver.
BlockAutoplayError=A reprodución automática só se permite cando foi aprobada polo usuario, cando o sitio está activado polo usuario ou cando o medio está silenciado.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=O obxecto Components está desfasado. Retirarase pronto.
PluginHangUITitle=Aviso: O engadido non responde
PluginHangUIMessage=%S parece que está ocupado ou que deixou de responder. Pode deter o engadido agora ou continuar para ver se o engadido acaba.
PluginHangUIWaitButton=Continuar
PluginHangUIStopButton=Deter o engadido
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=A chamada a detach() nun NodeIterator xa non ten efecto.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Ignorase get ou set dunha propiedade que ten [LenientThis] porque o obxecto «this» é incorrecto.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozGetAsFile" or "toBlob"
MozGetAsFileWarning=O método non estándar mozGetAsFile está desfasado e retirarase pronto.  No seu lugar use o método estándar toBlob.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=O uso de captureEvents() está desfasado. Para anovar o seu código, use o método addEventListener() de DOM 2. Para obter máis axuda http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=O uso de releaseEvents() está desfasado. Para anovar o seu código, use use o método removeEventListener() de DOM 2. Para obter máis axuda http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
UseOfDOM3LoadMethodWarning=O uso de Document.load() está desfasado. Para anovar o seu código, use o obxecto XMLHttpRequest de DOM. Para obter máis axuda https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()"
ShowModalDialogWarning=O uso de window.showModalDialog() está desfasado. No seu lugar use window.open(). Para obter máis axuda https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Un XMLHttpRequest síncrono no fío principal está desfasado polos seus efectos negativos na experiencia do usuario final. Para obter máis axuda http://xhr.spec.whatwg.org/
ImplicitMetaViewportTagFallback=Non se atopou a etiqueta meta-viewport. Especifique explicitamente unha para evitar cambios inesperados de comportamento en futuras versións. Para obter máis axuda vexa https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=window.controllers/Controllers está desfasado. Non o use para detectar o axente de usuario (UA).
ImportXULIntoContentWarning=A importación de nodos XUL nun documento de contido está desfasada. Esta funcionalidade pode que sexa retirada pronto.
XMLDocumentLoadPrincipalMismatch=O uso de document.load está prohibido nos documentos que veñen doutras xanelas. Só a xanela na que se creou un documento pode chamar a .load nese documento. No seu lugar é preferíbel usar XMLHttpRequest.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=Interrompeuse unha transacción IndexedDB incompleta debido a navegar a outra páxina.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=O consumo de memoria requirida por «will-change» é excesivo. O límite do «budget» é a superficie do documento multiplicada por %1$S (%2$S px). Ignoraranse as ocorrencias de «will-change» unha vez esgotado o «budget».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=A API Application Cache (AppCache) está desfasada e retirarase no futuro. Considere usar ServiceWorker para o funcionamento sen conexión.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache".
AppCacheInsecureWarning=O uso da API Application Cache (AppCache) para as conexións non seguras retirarase na versión 62.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Tentando crear un worker dunha orixe baleira. Probabelmente non sexa intencionado.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=As interfaces WebRTC co prefixo «moz» (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) están desfasadas.
NavigatorGetUserMediaWarning=Substituíuse navigator.mozGetUserMedia por navigator.mediaDevices.getUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams está desfasado. No seu lugar use RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Produciuse un fallo ao cargar «%S». Un ServiceWorker interceptou a solicitude e detectou un erro inesperado.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=O uso de mozImageSmoothingEnabled está desfasado. No seu lugar use a propiedade sen prefixo imageSmoothingEnabled property.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Produciuse un fallo ao rexistrar/actualizar un ServiceWorker para o ámbito «%1$S»:Fallou a carga co estado %2$S para o script «%3$S».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=Produciuse un fallo ao rexistrar/actualizar un ServiceWorker para o ámbito «%1$S»: Recibiuse un Content-Type erróneo de «%2$S» para o script «%3$S».  De ser un tipo MIME JavaScript.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerRegisterStorageError=Produciuse un fallo ao rexistrar/actualizar un ServiceWorker para o ámbito «%S»: O acceso ao almacenamento está restrinxido neste contexto debido a configuración do usuario ou ao modo de navegación privada.
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=Foi imposíbel obter o rexistro do service worker: O acceso ao almacenamento está restrinxido neste contexto debido a configuración do usuario ou ao modo de navegación privada.
ServiceWorkerGetClientStorageError=Foi imposíbel obter o cliente do service worker: O acceso ao almacenamento está restrinxido neste contexto debido a configuración do usuario ou ao modo de navegación privada.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerPostMessageStorageError=O ServiceWorker para o ámbito «%S» produciu un fallo ao executar «postMessage» porque o acceso ao almacenamento está restrinxido neste contexto debido a configuración do usuario ou ao modo de navegación privada.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Os manipuladores de eventos fetch deben engadirse durante a avaliación inicial do script do worker.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=Denegouse a orde document.execCommand(‘cut’/‘copy’) porque non foi chamada dende dentro dun manipulador de eventos xerado polo usuario de execución curta.
ManifestShouldBeObject=O manifesto debería ser un obxecto.
ManifestScopeURLInvalid=O ámbito do URL non é válido.
ManifestScopeNotSameOrigin=O ámbito do URL debe ter a mesma orixe co documento.
ManifestStartURLOutsideScope=O URL inicial está fora do ámbito, polo que este non é válido.
ManifestStartURLInvalid=O URL inicial non é válido.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=O URL inicial debe ter a mesma orixe co documento.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Esperábase que o membro %2$S de %1$S fora do tipo %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: %2$S non é unha cor CSS válida.
PatternAttributeCompileFailure=Foi imposíbel comprobar <input pattern='%S'> porque o patrón non é unha expresión regular válida: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Produciuse un fallo ao executar «postMessage» en «DOMWindow»: A orixe do destino fornecido («%S») non coincide coa orixe da xanela do destinatario («%S»).
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. A cabeceira «Encryption» debe incluír un único parámetro «salt» para cada mensaxe. Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. A cabeceira «Crypto-Key» debe incluír un parámetro «dh» contendo a chave pública do servidor de aplicativos. Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. A cabeceira «Encryption-Key» debe incluír un parámetro «dh». Esta cabeceira está desfasada e retirarase pronto. No seu lugar use «Crypto-Key» con «Content-Encoding: aesgcm». Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. A cabeceira «Content-Encoding» debe ser «aesgcm». Permítese «aesgcm128» pero está desfasada e retirarase pronto. Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. O parámetro «dh» na cabeceira «Crypto-Key» debe ser a chave pública Diffie-Hellman do servidor de aplicativos, codificada en base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) e na forma «uncompressed» ou«raw» (65 bytes antes da codificación). Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. O parámetro «salt» na cabeceira «Encryption» estar codificado en base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), e ter como mínimo 16 bytes antes da codificación. Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. O parámetro «rs» da cabeceira «Encryption» debe estar entre %2$S e 2^36-31, ou omitida por completo. Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. Un rexistro na mensaxe cifrada  non estaba aliñado correctamente. Vexa https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 para obter máis información.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=O ServiceWorker para o ámbito «%1$S» produciu un fallo ao descifrar unha mensaxe push. Para obter axuda co cifrado, vexa https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap está desfasado e retirarase pronto. No seu lugar use ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=A modificación do número de canles en IIRFilterNode pode producir problemas de son.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=A modificación do número de canles en BiquadFilterNode pode producir problemas de son.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".jpeg"
GenericImageNameJPEG=imaxe.jpeg
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".gif"
GenericImageNameGIF=imaxe.gif
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=imaxe.png
GenericFileName=ficheiro
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
LargeAllocationSuccess=Esta páxina cargouse nun novo proceso debido a unha cabeceira Large-Allocation.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate GET.
LargeAllocationNonGetRequest=Ignorouse unha cabeceira Large-Allocation debido a que a carga iniciouse por unha solicitude que non é do tipo GET.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
LargeAllocationNotOnlyToplevelInTabGroup=Ignorouse unha cabeceira Large-Allocation debido á presenza de xanelas que teñen unha referencia a este contexto de navegación a través da xerarquía de marcos ou de window.opener.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
LargeAllocationNonE10S=Ignorouse unha cabeceira Large-Allocation debido a que o documento non se carga fora do proceso.
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Unha solicitude de xeolocalización só pode realizarse nun contexto seguro.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name.
LargeAllocationNonWin32=Esta páxina debería cargarse nun novo proceso debido a unha cabeceira Large-Allocation, sen embargo, a creación de procesos Large-Allocation está desactivada para plataformas que no sexan Win32.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=O atributo «content» dos obxectos Window está desfasado. No seu lugar use «window.top».
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=O elmento SVG <%S> co ID «%S» ten un bucle de referencias.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=O atributo «%S» do elemento <script> está baleiro.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=O atributo «%S» do elemento <script> non é un URI válido: «%S»
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Fallou a carga do <script> coa orixe «%S».
ModuleSourceLoadFailed=Fallou a carga do módulo coa orixe «%S».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=O URI da orixe do <script> está mal formado: «%S».
ModuleSourceMalformed=O URI da orixe do módulo está mal formado: «%S».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=O URI da orixe do <script> non se permite neste documento: «%S».
ModuleSourceNotAllowed=O URI da orixe do módulo non se permite neste documento: «%S».
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=O valor da propiedade keyframe «%1$S» non é válido en base a sintaxe de «%2$S».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
ReadableStreamReadingFailed=Produciuse un fallo ao ler os datos de ReadableStream: «%S».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler".
RegisterProtocolHandlerInsecureWarning=O uso de registerProtocolHandler para as conexións non seguras retirarase na versión 62.
MixedDisplayObjectSubrequestWarning=Retirarase a opción de cargar contido non seguro a un engadido incrustado nunha conexión segura.
MotionEventWarning=O uso do sensor de movemento está desfasado.
OrientationEventWarning=O uso do sensor de orientación está desfasado.
ProximityEventWarning=O uso do sensor de proximidade está desfasado.
AmbientLightEventWarning=O uso do sensor de luz ambiental está desfasado.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=O atributo «storage» nas opcións fornecidas a indexedDB.open está desfasado e retirarase pronto. Para obter almacenamento persistente, no seu lugar use navigator.storage.persist().
DOMQuadBoundsAttrWarning=DOMQuad.bounds está desfasado. No seu lugar use DOMQuad.getBounds()
UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignorando entryTypes non compatíbeis: %S.

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface é unha interface usada unicamente para probas. Esta é unha mensaxe de proba para características desfasadas.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() é un método usado unicamente para probas. Esta é unha mensaxe de proba para características desfasadas.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute é un atributo usado unicamente para probas. Esta é unha mensaxe de proba para características desfasadas.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=O uso de CanvasRenderingContext2D en createImageBitmap está desfasado.
# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() está desfasado.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange está desfasado.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror está desfasado.