mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
author Enrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Thu, 25 Jun 2020 14:19:33 +0200
changeset 2056 d9388bdbfdea2704623c0f35e4a05f8515017dff
parent 2032 2ff585e918578505aff4580a79e259ca16473036
permissions -rw-r--r--
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the compose back end
#
## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
unableToOpenFile=Non é posíbel abrir o ficheiro %S.
unableToOpenTmpFile=Non é posíbel abrir o ficheiro temporal %S. Comprobe a configuración do 'directorio temporal'.
unableToSaveTemplate=Non foi posíbel gardar a mensaxe como un modelo.
unableToSaveDraft=Non foi posíbel gardar a mensaxe como un borrador.
couldntOpenFccFolder=Non foi posíbel abrir o cartafol de Enviados. Comprobe se a configuración da conta é correcta.
noSender=Non se especificou ningún remitente. Engada o seu enderezo de correo na configuración da conta.
noRecipients=Non se especificaron destinatarios. Introduza un destinatario ou grupo de novas na área de enderezos.
errorWritingFile=Produciuse un erro ao gardar o ficheiro temporal.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingFromCommand): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
errorSendingFromCommand=Produciuse un erro ao enviar o correo electrónico. O servidor de correo respondeu: %s. Comprobe se é correcto o enderezo de correo electrónico presente na configuración da conta e tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingDataCommand): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
errorSendingDataCommand=Produciuse un erro no servidor de saída (SMTP) ao enviar o correo. O servidor respondeu: %s.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingMessage): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
errorSendingMessage=Produciuse un erro ao enviar o correo. O servidor de correo respondeu: %s. Comprobe a mensaxe e tente de novo.
postFailed=Non foi posíbel publicar a mensaxe porque fallou a conexión co servidor de novas. Talvez o servidor non estea dispoñíbel ou estea a rexeitar as conexións. Comprobe se a configuración do servidor de novas é correcta e tente de novo.
errorQueuedDeliveryFailed=Produciuse un erro ao enviar as mensaxes non enviadas.
sendFailed=Fallou o envío da mensaxe.

## LOCALIZATION NOTE (smtpServerError): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpServerError=Produciuse un erro ao enviar o correo: erro do servidor de saída (SMTP). O servidor respondeu: %s.
unableToSendLater=Sentímolo, foi imposíbel gardar a súa mensaxe para enviala máis tarde.

## LOCALIZATION NOTE (communicationsError): argument %d is the error code
communicationsError=Produciuse un erro nas comunicacións: %d. Tente de novo.
dontShowAlert=ISTO É UN MARCADOR. NON DEBERÍA PODER VER ESTA CADEA.

couldNotGetUsersMailAddress2=Produciuse un erro ao enviar o correo: o enderezo do remitente (De:) non era correcto. Comprobe que este enderezo de correo é correcto e tente de novo.
couldNotGetSendersIdentity=Produciuse un erro ao enviar o correo: a identidade do remitente non era correcta. Comprobe a configuración da súa identidade e tente de novo.

mimeMpartAttachmentError=Erro do anexo.
failedCopyOperation=A mensaxe enviouse correctamente, mais non foi posíbel gardar unha copia no cartafol Enviados.
nntpNoCrossPosting=Só pode enviar mensaxes a un único servidor de novas cada vez.
msgCancelling=Cancelando…
sendFailedButNntpOk=A mensaxe publicouse no grupo de novas mais non se enviou a ningún outro destinatario.
errorReadingFile=Produciuse un erro ao ler o ficheiro.
followupToSenderMessage=O autor da mensaxe solicitou que as respostas só se lle envíen a el. Se desexa responder ao grupo de novas, engada unha columna na área de enderezos, escolla Grupo de novas na lista de destinatarios e introduza o nome do grupo.

## LOCALIZATION NOTE (errorAttachingFile): argument %S is the file name/URI of the object to be attached
errorAttachingFile=Produciuse un erro ao anexar %S. Comprobe se ten acceso ao ficheiro.

## LOCALIZATION NOTE (incorrectSmtpGreeting): argument %s is the Outgoing server (SMTP) greeting
incorrectSmtpGreeting=Produciuse un erro ao enviar o correo: o servidor de correo emitiu un saúdo incorrecto: %s.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingRcptCommand): argument %1$S is the Outgoing server (SMTP) response, argument %2$S is the intended message recipient.
errorSendingRcptCommand=Produciuse un erro ao enviar o correo. O servidor de correo respondeu: \n%1$S.\n Comprobe o destinatario da mensaxe "%2$S" e tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (startTlsFailed): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
startTlsFailed=Produciuse un erro ao enviar o correo: non foi posíbel estabelecer unha ligazón segura co servidor de saída (SMTP) %S utilizando STARTTLS xa que non se anunciou esta funcionalidade. Desconecte STARTTLS para este servidor ou contacte co seu fornecedor de servizo.

## LOCALIZATION NOTE (smtpPasswordUndefined): argument %S is the Outgoing server (SMTP) account
smtpPasswordUndefined=Produciuse un erro ao enviar o correo: non foi posíbel obter o contrasinal de %S. Non se enviou a mensaxe.

## LOCALIZATION NOTE (smtpTempSizeExceeded): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpTempSizeExceeded=O tamaño da mensaxe que desexa enviar excede o límite temporal de tamaño do servidor. Non foi, por tanto, enviada. Redúzaa e tente de novo. O servidor respondeu: %s.

## LOCALIZATION NOTE (smtpPermSizeExceeded1): argument %d is the Outgoing server (SMTP) size limit
smtpPermSizeExceeded1=O tamaño da mensaxe que desexa enviar excede o límite global de tamaño (%d bytes) do servidor. Non foi, por tanto, enviada. Redúzaa e tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (smtpPermSizeExceeded2): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpPermSizeExceeded2=O tamaño da mensaxe que desexa enviar excede o límite global de tamaño do servidor. Non foi, por tanto, enviada. Redúzaa e tente de novo. O servidor respondeu: %s.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendFailedUnknownServer): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendFailedUnknownServer=Produciuse un erro ao enviar o correo: o servidor de saída (SMTP) %S é descoñecido. É posíbel que o servidor estea configurado incorrectamente. Comprobe se a configuración do servidor de saída (SMTP) é correcta e tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendRequestRefused): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendRequestRefused=Non foi posíbel enviar a mensaxe porque fallou a conexión co servidor de saída (SMTP) %S. Talvez o servidor non estea dispoñíbel ou rexeite as conexións SMTP. Comprobe se a configuración do servidor de saída (SMTP) é correcta e tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendInterrupted): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendInterrupted=Non foi posíbel enviar a mensaxe porque se perdeu a conexión co servidor de saída (SMTP) %S no medio da transacción. Tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendTimeout): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendTimeout=Non foi posíbel enviar a mensaxe porque caducou a conexión co servidor de saída (SMTP) %S. Tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendFailedUnknownReason): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendFailedUnknownReason=Non foi posíbel enviar a mensaxe usando o servidor de saída (SMTP) %S por unha razón descoñecida. Comprobe se a configuración do servidor de saída (SMTP) é correcta e tente de novo.

# LOCALIZATION NOTE (smtpHintAuthEncryptToPlainNoSsl): %S is the server hostname
smtpHintAuthEncryptToPlainNoSsl=O servidor de saída (SMTP) %S semella que non admite contrasinais cifrados. Se acaba de crear a conta, tente cambiar o 'Método de autenticación' a 'Contrasinal, transmitido de forma insegura' na 'Configuración da conta | Servidor de saída (SMTP)'. Se antes funcionaba pero agora non, pode que lle roubaran o contrasinal.

# LOCALIZATION NOTE (smtpHintAuthEncryptToPlainSsl): %S is the server hostname
smtpHintAuthEncryptToPlainSsl=O servidor de saída (SMTP) %S semella que non admite contrasinais cifrados. Se acaba de crear a conta, tente cambiar o 'Método de autenticación' a 'Contrasinal normal' na 'Configuración da conta | Servidor de saída (SMTP)'.

# LOCALIZATION NOTE (smtpHintAuthPlainToEncrypt): %S is the server hostname
smtpHintAuthPlainToEncrypt=O servidor de saída (SMTP) %S non permite contrasinais en texto plano. Tente cambiar o 'Método de autenticación' a 'Contrasinal cifrado' na 'Configuración da conta | Servidor de saída (SMTP)'.

# LOCALIZATION NOTE (smtpAuthFailure): %S is the server hostname
smtpAuthFailure=Non é posíbel autenticarse no servidor de saída (SMTP) %S. Comprobe o contrasinal e verifique o 'Método de autenticación' na 'Configuración da conta | Servidor de saída (SMTP)'.

# LOCALIZATION NOTE (smtpAuthGssapi): %S is the server hostname
smtpAuthGssapi=O servidor de saída (SMTP) %S non aceptou o ticket Kerberos/GSSAPI. Comprobe que realmente se conectou a Kerberos/GSSAPI.

# LOCALIZATION NOTE (smtpAuthMechNotSupported): %S is the server hostname
smtpAuthMechNotSupported=O servidor de saída (SMTP) %S non admite o método de autenticación seleccionado. Cambie o 'método de autenticación' na 'Configuración da conta | Servidor de saída (SMTP)'.

# LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
errorIllegalLocalPart=Hai caracteres non-ASCII na parte local do enderezo de correo do destinatario %s. Aínda non se admite este formato. Cambie este enderezo e tente de novo.

## Strings used for the save message dialog shown when the user closes a message compose window
saveDlogTitle=Gardar a mensaxe

## LOCALIZATION NOTE (saveDlogMessages3): Do not translate the words %1$S and \n.
## %1$S is replaced by the folder name configured for saving drafts (typically the "Drafts" folder).
## Translate "Write" to match the translation of item "windowTitleWrite" below.
discardButtonLabel=&Descartar cambios

## generics string
defaultSubject=(sen asunto)
chooseFileToAttach=Anexar ficheiros
genericFailureExplanation=Comprobe se a configuración da conta é correcta e tente de novo.

## LOCALIZATION NOTE (undisclosedRecipients): this string must use only US_ASCII characters
undisclosedRecipients=destinatarios-ocultos

# LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
# provider to save the file to.
chooseFileToAttachViaCloud=Anexar ficheiro(s) a través de %1$S

## Window titles
# LOCALIZATION NOTE (windowTitleWrite):
# %1$S is the message subject.
# %2$S is the application name.
# Example: Write: Re: Invitation - Thunderbird
windowTitleWrite=Escribir: %1$S - %2$S
# LOCALIZATION NOTE (windowTitlePrintPreview):
# %1$S is the message subject.
# %2$S is the application name.
# Example: Print Preview: Re: Invitation - Thunderbird
windowTitlePrintPreview=Previsualización: %1$S - %2$S

## From field
customizeFromAddressIgnore=Non volver a avisarme

## Strings used by the empty subject dialog
subjectEmptyTitle=Recordatorio de asunto
subjectEmptyMessage=A súa mensaxe non ten asunto.
sendWithEmptySubjectButton=&Enviar sen asunto
cancelSendingButton=&Cancelar o envío

## Strings used by the dialog that informs about the lack of newsgroup support.
noNewsgroupSupportTitle=Non se admiten os grupos de noticias
recipientDlogMessage=Esta conta só admite destinatarios(as) de correo electrónico. Se continúa ignoraranse os grupos de noticias.

## Strings used by the alert that tells the user that an e-mail address is invalid.
addressInvalidTitle=Enderezo de correo do destinatario non válido
addressInvalid=%1$S non é un enderezo de correo electrónico válido porque non ten o formato usuario@servidor. Corríxao antes de enviar o correo.

## String used by the dialog that asks the user to attach a web page
attachPageDlogTitle=Localización que desexa anexar
attachPageDlogMessage=Páxina web (URL):

## String used for attachment pretty name, when the attachment is a message
messageAttachmentSafeName=Mensaxe anexada

## String used for attachment pretty name, when the attachment is a message part
partAttachmentSafeName=Parte da mensaxe anexada

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 anexo;#1 anexos

# LOCALIZATION NOTE (attachmentBucketAttachFilesTooltip):
# This tooltip should be same as attachFile.label in messengercompose.dtd,
# but without ellipsis (…).

## String used by the Initialization Error dialog
initErrorDlogTitle=Edición da mensaxe
initErrorDlgMessage=Produciuse un erro ao crear a xanela de edición da mensaxe. Tente de novo.

## String used if a file to attach does not exist when passed as
## a command line argument
errorFileAttachTitle=Anexar ficheiro

## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name.
errorFileAttachMessage=Non existe o ficheiro %1$S polo que non foi posíbel anexalo á mensaxe.

## String used if a file to serve as message body does not exist or cannot be loaded when passed
## as a command line argument

## LOCALIZATION NOTE (errorFileMessageMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name.

## LOCALIZATION NOTE (errorLoadFileMessageMessage): %1$S will be replaced by the name of the file that can't be loaded.

## Strings used by the Save as Draft/Template dialog
SaveDialogTitle=Gardar a mensaxe

## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is the folder name, %2$S is the host name
SaveDialogMsg=A mensaxe gardouse no cartafol %1$S situado en %2$S.
CheckMsg=Non amosar esta caixa de diálogo de novo.

## Strings used by the prompt when Quitting while in progress
quitComposeWindowTitle=Enviando a mensaxe

## LOCALIZATION NOTE (quitComposeWindowMessage2): don't translate \n
quitComposeWindowMessage2=%1$S está, neste momento, a procesar o envío dunha mensaxe.\nDesexa esperar a que sexa enviada a mensaxe para saír ou prefire saír agora?
quitComposeWindowQuitButtonLabel2=&Saír
quitComposeWindowWaitButtonLabel2=&Esperar
quitComposeWindowSaveTitle=Gardando a mensaxe

## LOCALIZATION NOTE (quitComposeWindowSaveMessage): don't translate \n
quitComposeWindowSaveMessage=Neste momento %1$S está gardando unha mensaxe.\nDesexa agardar ata que sexa enviada a mensaxe para saír ou prefire saír agora?

## Strings used by the prompt for Ctrl-Enter check before sending message
sendMessageCheckWindowTitle=Enviar a mensaxe
sendMessageCheckLabel=Confirma que quere enviar xa a mensaxe?
sendMessageCheckSendButtonLabel=Enviar
assemblingMessageDone=Axustando mensaxe… Feito
assemblingMessage=Axustando mensaxe…
smtpDeliveringMail=Enviando correo…
smtpMailSent=Correo enviado correctamente
assemblingMailInformation=Montando a información do correo…

## LOCALIZATION NOTE (gatheringAttachment): argument %S is the file name/URI of attachment
gatheringAttachment=Anexando %S…
creatingMailMessage=Creando mensaxe de correo…

## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is the folder name
copyMessageStart=Copiando mensaxe para o cartafol %S…
copyMessageComplete=Copia finalizada.
copyMessageFailed=Fallou a copia.
filterMessageComplete=Filtro completo.
filterMessageFailed=Fallou o filtro.

## LOCALIZATION NOTE (largeMessageSendWarning):
## Do not translate %S. It is the size of the message in user-friendly notation.
largeMessageSendWarning=Aviso: Vai enviar unha mensaxe dun tamaño de %S. Confirma que quere facelo?
sendingMessage=Enviando mensaxe…
sendMessageErrorTitle=Produciuse un erro ao enviar a mensaxe
postingMessage=Publicando mensaxe…
sendLaterErrorTitle=Produciuse un erro ao enviar máis tarde
saveDraftErrorTitle=Produciuse un erro ao gardar o borrador
saveTemplateErrorTitle=Produciuse un erro ao gardar o modelo

## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSaving): argument %.200S is the file name/URI of object to be embedded
failureOnObjectEmbeddingWhileSaving=Produciuse un problema ao incluír na mensaxe o ficheiro %.200S. Quere gravar a mensaxe sen o ficheiro?

## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSending): argument %.200S is the file name/URI of object to be embedded
failureOnObjectEmbeddingWhileSending=Produciuse un problema ao incluír na mensaxe o ficheiro %.200S. Quere enviar a mensaxe sen o ficheiro?
returnToComposeWindowQuestion=Quere volver á xanela de edición?

## reply header in composeMsg
## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwrotesingle): #1 is the author (name of the person replying to)
mailnews.reply_header_authorwrotesingle=#1 escribiu:

## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_ondateauthorwrote): #1 is the author, #2 is the date, #3 is the time
mailnews.reply_header_ondateauthorwrote=O #2 ás #3, #1 escribiu:

## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwroteondate): #1 is the author, #2 is the date, #3 is the time
mailnews.reply_header_authorwroteondate=#1 escribiu o #2 ás #3:

## reply header in composeMsg
## user specified
mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Mensaxe orixinal --------

## forwarded header in composeMsg
## user specified
mailnews.forward_header_originalmessage=-------- Mensaxe reenviada --------

## Strings used by the rename attachment dialog
renameAttachmentTitle=Renomear anexo
renameAttachmentMessage=Novo nome do anexo:

## Attachment Reminder
## LOCALIZATION NOTE (mail.compose.attachment_reminder_keywords): comma separated
## words that should trigger an attachment reminder.
mail.compose.attachment_reminder_keywords=.doc,.pdf,.xls,.ppt,.rtf,.pps,.odf,.odt,.ods,.odp,anexo,anexado,adxuntado,resumo,portada,cv,carta

addAttachmentButton=Engadir anexo…
addAttachmentButton.accesskey=a
remindLaterButton=Lembrarmo máis tarde
remindLaterButton.accesskey=L
attachmentReminderTitle=Aviso de anexos
attachmentReminderMsg=Esqueceu incluír algún anexo?

# LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of keywords
attachmentReminderKeywordsMsgs=Atopouse unha palabra clave de anexo:;Atopáronse #1 palabras claves de anexo:
attachmentReminderOptionsMsg=As palabras clave para recordatorio de anexos pódense configurar nas súas preferencias
attachmentReminderYesIForgot=Ah, pois si!
attachmentReminderFalseAlarm=Non, enviar xa

# Strings used by the Filelink offer notification bar.
learnMore.label=Obter máis información…
learnMore.accesskey=m

# LOCALIZATION NOTE (bigFileDescription): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of big attached files
bigFileDescription=Este ficheiro é moi grande. No seu lugar pode ser mellor usar Filelink.;Estes ficheiros son moi grandes. No seu lugar pode ser mellor usar Filelink.
bigFileShare.label=Ligazón
bigFileShare.accesskey=l
bigFileAttach.label=Ignorar
bigFileAttach.accesskey=i
bigFileChooseAccount.title=Escoller conta
bigFileChooseAccount.text=Escoller unha conta para enviar o anexo
bigFileHideNotification.title=Non enviar os meus ficheiros
bigFileHideNotification.text=Non se lle avisará se anexa outros ficheiros de gran tamaño a esta mensaxe.
bigFileHideNotification.check=Non volver a avisarme.

# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
# uploaded to.
cloudFileUploadingTooltip=Enviando a %S…

# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
# to.
cloudFileUploadedTooltip=Enviado a %S
cloudFileUploadingNotification=Estase a ligar o ficheiro. Este aparecerá no corpo da mensaxe cando remate a operación.;Estanse a ligar os ficheiros. Estes aparecerán no corpo da mensaxe cando remate a operación.
cloudFileUploadingCancel.label=Cancelar
cloudFileUploadingCancel.accesskey=c
cloudFilePrivacyNotification=Rematou de ligar o ficheiro. Teña en conta que os anexos ligados poden ser accesíbeis por aquelas persoas que poidan ver ou adiviñar as ligazóns.

## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
smtpEnterPasswordPrompt=Introduza o seu contrasinal para %S:

## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
## and %2$S where the user name should appear.
smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduza o seu contrasinal para %2$S en %1$S:
smtpEnterPasswordPromptTitle=Requírese contrasinal para o servidor de saída (SMTP)

# LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
removeAttachmentMsgs=Eliminar anexo;Eliminar anexos

## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveSentLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
## configured to contain saved sent messages (typically the "Sent" folder).
## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
## Translate "Write" to match the translation of item "windowTitleWrite" above.
errorFilteringMsg=Enviouse e gardouse a súa mensaxe, pero produciuse un erro ao aplicarlle os filtros das mensaxes.
errorCloudFileAuth.title=Erro de autenticación

## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveDraftLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
## configured to contain saved draft messages (typically the "Drafts" folder).
## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
buttonLabelRetry2=&Tentar de novo

## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveTemplateLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
## configured to contain saved templates (typically the "Templates" folder).
## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").

## LOCALIZATION NOTE(saveToLocalFoldersFailed): Message appears after normal
## save fails (e.g., to Sent) and save to Local Folders also fails. This could
## occur if network is down and filesystem problems are present such as disk
## full, permission issues or hardware failure.

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileAuth.message):
## %1$S is the name of the online storage service against which the authentication failed.
errorCloudFileAuth.message=Foi imposíbel autenticar con %1$S.
errorCloudFileUpload.title=Erro de envío

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileUpload.message):
## %1$S is the name of the online storage service against which the uploading failed.
## %2$S is the name of the file that failed to upload.
errorCloudFileUpload.message=Foi imposíbel enviar %2$S a %1$S.
errorCloudFileQuota.title=Erro de cota

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
errorCloudFileQuota.message=Enviando %2$S a %1$S excedería a súa cota de espazo.
errorCloudFileNameLimit.title=Erro no nome do ficheiro

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
errorCloudFileNameLimit.message=%2$S contén máis de 120 caracteres no seu nome, o que supera a lonxitude máxima para un nome de ficheiro en %1$S. Cámbielle o nome para que teña 120 caracteres ou menos e envíe o ficheiro de novo.
errorCloudFileLimit.title=Erro de tamaño do ficheiro

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
errorCloudFileLimit.message=%2$S excede o tamaño máximo de %1$S.
errorCloudFileOther.title=Erro descoñecido

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileOther.message):
## %1$S is the name of the online storage service that cannot be communicated with.
errorCloudFileOther.message=Produciuse un erro descoñecido mentres se comunicaba con %1$S.
errorCloudFileDeletion.title=Erro ao eliminar

## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
errorCloudFileDeletion.message=Produciuse un problema ao eliminar %2$S de %1$S.
errorCloudFileUpgrade.label=Anovar

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
## Using PluralForm (so don't replace the #1).
cloudAttachmentCountHeader=Ligouse #1 a este correo:;Ligáronse #1 ficheiros a este correo:

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
## contents are the brandFullName of this application.
cloudAttachmentListFooter=%1$S fai máis fácil compartir ficheiros grandes a través do correo.

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
## attachment to be inserted into the message body. Do not translate the words
## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
## attachment.
cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) aloxouse en %3$S: %4$S

## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
stopShowingUploadingNotification.accesskey=N
stopShowingUploadingNotification.label=Non amosar isto de novo
replaceButton.label=Substituír…
replaceButton.accesskey=b
replaceButton.tooltip=Amosar o diálogo Localizar e substituír

## LOCALIZATION NOTE(blockedAllowResource): %S is the URL to load.
blockedAllowResource=Desbloquear %S
## LOCALIZATION NOTE (blockedContentMessage): Semi-colon list of plural forms.
## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
## %S will be replaced by brandShortName.
## Files must be unblocked individually, therefore the plural form reads:
## Unblocking a file (one of several) will include it (that one file) in your sent message.
## In other words:
## Unblocking one/several file(s) will include it/them in your message.

blockedContentPrefLabel=Opcións
blockedContentPrefAccesskey=O

blockedContentPrefLabelUnix=Preferencias
blockedContentPrefAccesskeyUnix=P

## Identity matching warning notification bar.
## LOCALIZATION NOTE(identityWarning): %S will be replaced with the identity name.