dom/chrome/security/csp.properties
author Xosé <xosecalvo@gmail.com>
Wed, 14 Apr 2021 14:53:35 +0000
changeset 2401 ec28cf86839f67f4062b3d4feb675141580df9b1
parent 2139 9dde355cabbf8894eee0aa393f6633e11405d9ce
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Galician (gl) localization of Firefox Co-authored-by: Xosé <xosecalvo@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPViolation = A configuración da páxina bloqueou a carga dun recurso: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPViolationWithURI = A configuración da páxina bloqueou a carga dun recurso en %2$S ("%1$S").
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPROViolation = Produciuse unha violación dunha política CSP de tipo report-only ("%1$S"). Permitiuse o comportamento e enviouse un informe CSP.
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPROViolationWithURI = A configuración da páxina observou a carga dun recurso en %2$S ("%1$S"). Estase enviando un informe CSP.
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = Tentouse enviar un informe ao URI incorrecto: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = Non foi posíbel analizar o URI do informe: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Non foi posíbel procesar a directiva descoñecida '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Ignorando a opción descoñecida %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Ignorando orixe duplicada %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
# %1$S defines the ignored src
ignoringSrcFromMetaCSP = Ignorase a orixe «%1$S» (Non se permite cando se indica a través do elemento meta).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src and style-src are directive names and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptStyleSrc = Ignorase «%1$S» en script-src ou style-src: especificouse nonce-source ou hash-source specified
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcForStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
# script-src, as well as 'strict-dynamic' should not be localized
ignoringSrcForStrictDynamic = Ignorase «%1$S» en script-src: especificouse «strict-dynamic»
# LOCALIZATION NOTE (ignoringStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
ignoringStrictDynamic = Ignorase a orixe «%1$S» (Só se permite con script-src). 
# LOCALIZATION NOTE (strictDynamicButNoHashOrNonce):
# %1$S is the csp directive that contains 'strict-dynamic'
# 'strict-dynamic' should not be localized
strictDynamicButNoHashOrNonce = A palabra clave «strict-dynamic» dentro de «%1$S» cun «nonce» ou «hash» non válidos pode bloquear a carga de todos os scripts.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = O URI do informe (%1$S) debe ser de tipo HTTP ou HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
# %1$S is the ETLD of the page with the policy
reportURInotInReportOnlyHeader = Este sitio (%1$S) ten unha política Report-Only sen un URI de informe. CSP non bloqueará e non é posíbel que informe de violacións desta política.
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = Produciuse un fallo ao analizar a fonte non recoñecida %1$S
# LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
# %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
upgradeInsecureRequest = Anovando a solicitude insegura '%1$S' para usar '%2$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
ignoreSrcForDirective = Atributos src ignorados para a directiva '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
# %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
hostNameMightBeKeyword = Interpretando %1$S como un nome de servidor, non como unha palabra clave. Para que sexa considerado unha palabra clave, use '%2$S' (entre comiñas simples).
# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
notSupportingDirective = Non se admite a directiva '%1$S'. A directiva e os valores serán ignorados.
# LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
# %1$S is the URL of the blocked resource load.
blockAllMixedContent = Bloqueando a solicitude insegura «%1$S».
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
# %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values
ignoringDirectiveWithNoValues = Ignorase a directiva «%1$S» porque non contén parámetros.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
# %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
ignoringReportOnlyDirective = Ignorase a directiva sandbox «%1$S» se está incluída nunha política de tipo «report-only»
# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
# %1$S is the name of the src that is ignored.
# %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
IgnoringSrcBecauseOfDirective=Ignorase «%1$S» pola directiva «%2$S».
# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSourceWithinDirective):
# %1$S is the ignored src
# %2$S is the directive  which supports src
IgnoringSourceWithinDirective = Ignórase a fonte «%1$S» (non é compatible con «%2$S»).
 
# CSP Errors:
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = Non foi posíbel analizar a fonte incorrecta %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = Non foi posíbel analizar o servidor incorrecto %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Non foi posíbel analizar o porto en %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Detectouse que a directiva %1$S está duplicada. Todas as instancias, excepto a primeira, serán ignoradas.
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
# %1$S is the option that could not be understood
couldntParseInvalidSandboxFlag = Non foi posíbel analizar o flag sandbox «%1$S»