dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:54:23 +0200
changeset 2735 c8fc03bede11dccb8b61867e873eacc4b01e5184
parent 2656 a9984c0bd576eb6de03b121f8eedcf045da84f47
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Iniciouse o lector de pantalla
screenReaderStopped = Detívose o lector de pantalla

# Roles
menubar    =    barra de menú
scrollbar   =    barra de desprazamento
grip      =    tirador
alert     =    alerta
menupopup   =    menú emerxente
document    =    documento
pane      =    panel
dialog     =    diálogo
separator   =    separador
toolbar    =    barra de ferramentas
statusbar   =    barra de estado
table     =    táboa
columnheader  =    cabeceira da columna
rowheader   =    cabeceira da fila
column     =    columna
row      =    fila
cell      =    cela
link      =    ligazón
list      =    lista
listitem    =    elemento da lista
outline    =    esquema
outlineitem  =    elemento do esquema
pagetab    =    lapela da páxina
propertypage  =    páxina de propiedades
graphic    =    gráfico
switch     =    interruptor
pushbutton   =    botón
checkbutton  =    caixa de verificación
radiobutton  =    botón de opción
combobox    =    caixa de combinación
progressbar  =    barra de progreso
slider     =    control desprazábel
spinbutton   =    botón xiratorio
diagram    =    diagrama
animation   =    animación
equation    =    ecuación
buttonmenu   =    botón de menú
whitespace   =    espazo en branco
pagetablist  =    lista de lapelas da páxina
canvas     =    lenzo
checkmenuitem =    elemento de menú de verificación
passwordtext  =    texto do contrasinal
radiomenuitem =    elemento do menú de opcións
textcontainer =    contedor de texto
togglebutton  =    botón de estado
treetable   =    táboa en árbore
header     =    cabeceira
footer     =    pé de páxina
paragraph   =    parágrafo
entry     =    entrada
caption    =    lenda
heading    =    título
section    =    sección
form      =    formulario
comboboxlist  =    lista da caixa de combinación
comboboxoption =    opción da caixa de combinación
imagemap    =    mapa da imaxe
listboxoption =    opción da caixa de lista
listbox    =    caixa de lista
flatequation  =    ecuación
gridcell    =    grade de celas
note      =    nota
figure     =    figura
definitionlist =    Lista de definición
term      =    termo
definition   =    definición

mathmltable       = táboa matemática
mathmlcell        = cela
mathmlenclosed      = entre parénteses
mathmlfraction      = fracción
mathmlfractionwithoutbar = fracción sen barra
mathmlroot        = raíz
mathmlscripted      = guionizado
mathmlsquareroot     = raíz cadrada

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    área de texto

base      =    base
close-fence  =    elemento de peche
denominator  =    denominador
numerator   =    numerador
open-fence   =    elemento de apertura
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    índice da raíz
subscript   =    subscript
superscript  =    superscript
underscript  =    underscript

# Text input types
textInputType_date  =    data
textInputType_email =    correo
textInputType_search =    busca
textInputType_tel  =    teléfono
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nivel do título %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Primeiro elemento
listEnd    =    Último elemento
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 elemento;#1 elementos

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S de %2$S

# Landmark announcements
banner     =    cartel
complementary =    complementario
contentinfo  =    info contido
main      =    principal
navigation   =    navegación
search     =    Buscar
region     =    rexión

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = cunha columna;con #1 columnas
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = e unha fila;e #1 filas

# table or grid cell information
columnInfo = Columna %S
rowInfo = Fila %S
spansColumns = expándase %S columnas
spansRows = expándase %S filas

# Invoked actions
jumpAction   =   saltado
pressAction  =   premido
checkAction  =   marcado
uncheckAction =   desmarcado
onAction    =   activado
offAction   =   desactivado
selectAction  =   seleccionado
unselectAction =   non seleccionado
openAction   =   aberto
closeAction  =   pechado
switchAction  =   cambiado
clickAction  =   premido
collapseAction =   contraído
expandAction  =   expandido
activateAction =   activado
cycleAction  =   ciclo

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   agochado

# Tab states
tabLoading   =   cargando
tabLoaded   =   cargada
tabNew     =   nova lapela
tabLoadStopped =   detívose a carga
tabReload   =   recargando

# Object states
stateChecked   =  comprobado
stateOn     =  activado
stateNotChecked =  sen comprobar
stateOff     =  desactivado
statePressed   =  premido
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  expandido
stateCollapsed  =  contraído
stateUnavailable =  non dispoñíbel
stateReadonly  =  só de lectura
stateRequired  =  requirido
stateTraversed  =  visitado
stateHasPopup  =  ten xanela emerxente
stateSelected  =  seleccionado

# App modes
editingMode  =   edición
navigationMode =   navegación

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Predeterminada
quicknav_Anchor   = Áncoras
quicknav_Button   = Botóns
quicknav_Combobox  = Caixas de combinación
quicknav_Landmark  = Puntos de referencia
quicknav_Entry    = Entradas
quicknav_FormElement = Elementos do formulario
quicknav_Graphic   = Imaxes
quicknav_Heading   = Cabeceiras
quicknav_ListItem  = Elementos da lista
quicknav_Link    = Ligazóns
quicknav_List    = Listas
quicknav_PageTab   = Lapelas da páxina
quicknav_RadioButton = Botóns de opcións
quicknav_Separator  = Separadores
quicknav_Table    = Táboas
quicknav_Checkbox  = Caixas de selección

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = división longa
notation-actuarial     = actuarial
notation-phasorangle    = ángulo de fase
notation-radical      = radical
notation-box        = caixa
notation-roundedbox     = caixa redondeada
notation-circle       = círculo
notation-left        = esquerda
notation-right       = dereita
notation-top        = superior
notation-bottom       = inferior
notation-updiagonalstrike  = raia diagonal cara a arriba
notation-downdiagonalstrike = raia diagonal cara a abaixo
notation-verticalstrike   = liña vertical a través do contido
notation-horizontalstrike  = liña horizontal a través do contido
notation-updiagonalarrow  = frecha diagonal cara a arriba
notation-madruwb      = símbolo árabe para o factorial

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    barra de menú
scrollbarAbbr   =    barra de desprazamento
gripAbbr      =    tirador
alertAbbr     =    alerta
menupopupAbbr   =    menú emerxente
documentAbbr    =    documento
paneAbbr      =    panel
dialogAbbr     =    diálogo
separatorAbbr   =    separador
toolbarAbbr    =    barra de ferramentas
statusbarAbbr   =    barra de estado
tableAbbr     =    táboa
columnheaderAbbr  =    cabeceira da columna
rowheaderAbbr   =    cabeceira da fila
columnAbbr     =    columna
rowAbbr      =    fila
cellAbbr      =    cela
linkAbbr      =    lgzn
listAbbr      =    lista
listitemAbbr    =    elemento da lista
outlineAbbr    =    contorno
outlineitemAbbr  =    elemento do contorno
pagetabAbbr    =    lapela
propertypageAbbr  =    páxina de propiedades
graphicAbbr    =    gráfico
pushbuttonAbbr   =    btn
checkbuttonAbbr  =    caixa de verificación
radiobuttonAbbr  =    botón de opción
comboboxAbbr    =    caixa de combinación
progressbarAbbr  =    barra de progreso
sliderAbbr     =    control desprazábel
spinbuttonAbbr   =    botón xiratorio
diagramAbbr    =    diagrama
animationAbbr   =    animación
equationAbbr    =    ecuación
buttonmenuAbbr   =    botón de menú
whitespaceAbbr   =    espazo en branco
pagetablistAbbr  =    lista de lapelas
canvasAbbr     =    lenzo
checkmenuitemAbbr =    elemento de menú de verificación
passwordtextAbbr  =    texto contrasinal
radiomenuitemAbbr =    elemento do menú de opcións
textcontainerAbbr =    contedor de texto
togglebuttonAbbr  =    botón de estado
treetableAbbr   =    táboa en árbore
headerAbbr     =    cabeceira
footerAbbr     =    pé de páxina
paragraphAbbr   =    parágrafo
entryAbbr     =    entrada
captionAbbr    =    lenda
headingAbbr    =    título
sectionAbbr    =    sección
formAbbr      =    formulario
comboboxlistAbbr  =    lista da caixa de combinación
comboboxoptionAbbr =    opción da caixa de combinación
imagemapAbbr    =    mapa imaxe
listboxoptionAbbr =    opción
listboxAbbr    =    caixa de lista
flatequationAbbr  =    ecuación plana
gridcellAbbr    =    grade de celas
noteAbbr      =    nota
figureAbbr     =    fig
definitionlistAbbr =    Lista de definición
termAbbr      =    termo
definitionAbbr   =    definición
textareaAbbr    =    área texto

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sf%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = entre parénteses
mathmltableAbbr       = táboa
mathmlcellAbbr        = cela
mathmlfractionAbbr      = frac
mathmlfractionwithoutbarAbbr = frac sen barra
mathmlrootAbbr        = raíz
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = sqrt

baseAbbr      = base
close-fenceAbbr  = peche
denominatorAbbr  = den
numeratorAbbr   = num
open-fenceAbbr   = apertura
overscriptAbbr   = sobr
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = índice
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = debaixo

notation-longdivAbbr      = divlonga
notation-actuarialAbbr     = act
notation-phasorangleAbbr    = phasang
notation-radicalAbbr      = rad
notation-boxAbbr        = caixa
notation-roundedboxAbbr     = rndbox
notation-circleAbbr       = círc
notation-leftAbbr        = esq
notation-rightAbbr       = der
notation-topAbbr        = sup
notation-bottomAbbr       = inf
notation-updiagonalstrikeAbbr  = updiagstrike
notation-downdiagonalstrikeAbbr = dwndiagstrike
notation-verticalstrikeAbbr   = vstrike
notation-horizontalstrikeAbbr  = hstrike
notation-updiagonalarrowAbbr  = updiagarrow
notation-madruwbAbbr      = madruwb