Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox
authorMichael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Sun, 23 Feb 2020 16:33:42 +0000
changeset 1529 756442bfee804628a81219318ec7b2481f94bb8f
parent 1528 e857461358da5ed15b9367f91acb73f712579b26
child 1530 545d874b01c016b84b3816c602a80926c3710ef0
push id631
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 23 Feb 2020 16:33:45 +0000
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Localization authors: - Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -81,16 +81,27 @@ newtab-menu-save-to-pocket = Sàbhail ann am { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-delete-pocket = Air a sguabadh à { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-archive-pocket = Tasglannaich ann am { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-show-privacy-info = Na sponsairean againn ⁊ do phrìobhaideachd
 
 ## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.
 
 newtab-privacy-modal-button-done = Deiseil
 newtab-privacy-modal-header = Tha do phrìobhaideachd cudromach.
+newtab-privacy-modal-paragraph =
+  A bharrachd air naidheachdan inntinneach, seallaidh sinn susbaint làn-
+  sgrùdaichte o sponsairean àraidh dhut. Na gabh dragh, chan fhalbh an dàta
+  brabhsaidh agad am { -brand-product-name } agad fhèin uair sam bith – chan fhaic sinn e
+  agus chan fhaic na sponsairean againn e nas mò.
+newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
+  A bharrachd air naidheachdan inntinneach, seallaidh sinn susbaint làn-
+  sgrùdaichte o sponsairean àraidh dhut. Na gabh dragh, <strong>chan fhalbh an dàta
+  brabhsaidh agad am { -brand-product-name } agad fhèin uair sam bith</strong> – chan fhaic sinn e
+  agus chan fhaic na sponsairean againn e nas mò.
+newtab-privacy-modal-link = Fiosraich mar a dh’obraicheas a’ phrìobhaideachd san taba ùr
 
 ##
 
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Thoir an comharra-lìn air falbh
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Comharra-lìn
 
@@ -113,19 +124,24 @@ newtab-menu-show-file =
 newtab-menu-open-file = Fosgail faidhle
 
 ## Card Labels: These labels are associated to pages to give
 ## context on how the element is related to the user, e.g. type indicates that
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Na thadhail thu air
 newtab-label-bookmarked = ’Nan comharran-lìn
+newtab-label-removed-bookmark = Chaidh an comharra-lìn a thoirt air falbh
 newtab-label-recommended = A’ treandadh
 newtab-label-saved = Air a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Air a luchdadh a-nuas
+# This string is used in the story cards to indicate sponsored content
+# Variables:
+# $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
+newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Sponsairichte
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 newtab-section-menu-remove-section = Thoir an earrann air falbh
 newtab-section-menu-collapse-section = Co-theannaich an earrann
 newtab-section-menu-expand-section = Leudaich an earrann
 newtab-section-menu-manage-section = Stiùirich an earrann
@@ -156,26 +172,30 @@ newtab-section-header-pocket = ’Ga mholadh le { $provider }
 newtab-empty-section-highlights = Tòisich air brabhsadh is seallaidh sinn dhut an-seo cuid dhe na h-artaigilean, videothan is duilleagan eile air an do thadhail thu no a chuir thu ris na comharran-lìn o chionn ghoirid.
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Sin na naidheachdan uile o { $provider } an-dràsta ach bidh barrachd ann a dh’aithghearr. No thoir sùil air cuspair air a bheil fèill mhòr is leugh na tha a’ dol mun cuairt air an lìon an-dràsta.
 
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
+newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Chan eil naidheachd eile ann!
+newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Till an-seo an ceann greis airson barrachd naidheachdan.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Feuch ris a-rithist
 newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = ’Ga luchdadh…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Ìoc, tha sinn cha mhòr air an earrann seo a luchdadh ach chan ann buileach fhathast.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Cuspairean fèillmhor:
 newtab-pocket-more-recommendations = Barrachd mholaidhean
+newtab-pocket-whats-pocket = Dè tha ann am { -pocket-brand-name }?
+newtab-pocket-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
 newtab-pocket-cta-button = Faigh { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Sàbhail na sgeulachdan as fhearr leat ann am { -pocket-brand-name } is faigh toileachas inntinn san leughadh.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Ìoc, chaidh rudeigin cearr fhad ’s a bha sinn a’ luchdadh na susbaint seo.
 newtab-error-fallback-refresh-link = Ath-nuadhaich an duilleag airson fheuchainn ris a-rithist.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -15,41 +15,63 @@
 onboarding-button-label-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
 onboarding-button-label-try-now = Feuch e an-dràsta
 onboarding-button-label-get-started = Dèan toiseach tòiseachaidh
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = Fàilte gu { -brand-short-name }
 onboarding-welcome-body = Tha am brabhsair agad.<br/>Thoir eòlas air a’ chòrr de { -brand-product-name }.
+onboarding-welcome-learn-more = Barrachd fiosrachaidh mu na buannachdan.
+onboarding-welcome-modal-get-body = Tha am brabhsair agad.<br/>Cuir { -brand-product-name } gu làn-fheum a-nis.
+onboarding-welcome-modal-supercharge-body = Cuir spionnadh sna gleusan a dhìonas do phrìobhaideachd.
+onboarding-welcome-modal-privacy-body = Tha am brabhsair agad. Cuireamaid fiù barrachd dìon prìobhaideachd ris.
+onboarding-welcome-modal-family-learn-more = Fàs eòlach air a’ bhathar air fad aig { -brand-product-name }.
+onboarding-welcome-form-header = Tòisich an-seo
+onboarding-join-form-header = gabh pàirt ann am { -brand-product-name }
+onboarding-join-form-body = Cuir a-steach am post-d agad an-seo airson toiseach-tòiseachaidh.
+onboarding-join-form-email =
+  .placeholder = Cuir post-d a-steach
+onboarding-join-form-email-error = Tha feum air post-d dligheach
+onboarding-join-form-legal = Ma leanas tu air adhart, bidh thu ag aontachadh ri <a data-l10n-name="terms">teirmichean na seirbheise</a> agus <a data-l10n-name="privacy">aithris na prìobhaideachd</a>.
+onboarding-join-form-continue = Air adhart
+# This message is followed by a link using onboarding-join-form-signin ("Sign In") as text.
+onboarding-join-form-signin-label = A bheil cunntas agad mu thràth?
+# Text for link to submit the sign in form
+onboarding-join-form-signin = Clàraich a-steach
 onboarding-start-browsing-button-label = Tòisich air brabhsadh
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Leig seachad
   .aria-label = Leig seachad
 
+## Welcome full page string
+
+onboarding-fullpage-welcome-subheader = Thoireamaid sùil air a h-uile rud as urrainn dhut dèanamh.
+onboarding-fullpage-form-email =
+  .placeholder = An seòladh puist-d agad…
+
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = Thoir { -brand-product-name } leat
 onboarding-sync-welcome-content = Faigh na comharran-lìn, an eachdraidh, na faclan-faire ’s roghainnean eile air na h-uidheaman air fad agad.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Barrachd fiosrachaidh air cunntasan Firefox
-onboarding-sync-form-invalid-input = Tha feum air post-d dligheach
-onboarding-sync-legal-notice = Ma leanas tu air adhart, bidh tu ag aontachadh ri <a data-l10n-name="terms">teirmichean na seirbheise</a> agus <a data-l10n-name="privacy">aithris na prìobhaideachd</a>.
 onboarding-sync-form-input =
   .placeholder = Post-d
 onboarding-sync-form-continue-button = Lean air adhart
 onboarding-sync-form-skip-login-button = Leum seachad air seo
 
 ## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
 
 onboarding-sync-form-header = Cuir a-steach am post-d agad
 onboarding-sync-form-sub-header = a leantainn air adhart gu { -sync-brand-name }
 
 ## These are individual benefit messages shown with an image, title and
 ## description.
 
+onboarding-benefit-products-title = Bathar feumail
 
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section