toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
author GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>
Thu, 20 Jan 2022 11:35:11 +0000
changeset 1894 00dad207fa7a90fb3f30d81fc309767eed8b9b8b
parent 1851 7fbcfd391a6ec3a3b3200596672d4870f7619743
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addons-page-title = Manaidsear nan tuilleadan

search-header =
  .placeholder = Lorg air addons.mozilla.org
  .searchbuttonlabel = Lorg

search-header-shortcut =
  .key = f

list-empty-get-extensions-message = Faigh leudachain is ùrlaran air <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>

list-empty-installed =
  .value = Chan eil tuilleadan dhen t-seòrsa seo air a stàladh agad

list-empty-available-updates =
  .value = Cha deach ùrachadh a lorg

list-empty-recent-updates =
  .value = Cha do dh'ùraich thu tuilleadan sam bith o chionn goirid

list-empty-find-updates =
  .label = Lorg ùrachaidhean

list-empty-button =
  .label = Faigh barrachd fiosrachaidh mu thuilleadain

help-button = Taic nan tuilleadan
sidebar-help-button-title =
  .title = Taic nan tuilleadan

addons-settings-button = Roghainnean { -brand-short-name }
sidebar-settings-button-title =
  .title = Roghainnean { -brand-short-name }

show-unsigned-extensions-button =
  .label = Bha leudachain ann nach b’ urrainn dhuinn dearbhadh

show-all-extensions-button =
  .label = Seall a h-uile leudachan

detail-version =
  .label = Tionndadh

detail-last-updated =
  .label = Ùrachadh mu dheireadh

detail-contributions-description = Dh'iarr leasaichear an tuilleadain seo gun cuir thu taic ri shìor-leasachadh tro thabhartas beag.

detail-contributions-button = Gabh pàirt ann
  .title = Cuir taic ri leasachadh an leudachain seo
  .accesskey = C

detail-update-type =
  .value = Ùrachaidhean fèin-obrachail

detail-update-default =
  .label = Bunaiteach
  .tooltiptext = Na stàlaich ùrachaidhean gu fèin-obrachail ach mas e sin an roghainn bhunaiteach

detail-update-automatic =
  .label = Air
  .tooltiptext = Stàlaich ùrachaidhean gu fèin-obrachail

detail-update-manual =
  .label = Dheth
  .tooltiptext = Na stàlaich ùrachaidhean gu fèin-obrachail

# Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
detail-private-browsing-label = Ruith ann an uinneagan prìobhaideach

# Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
# cannot be overridden by the user.
detail-private-disallowed-label = Chan eil seo ceadaichte ann an uinneagan prìobhaideach
detail-private-disallowed-description2 = Cha ruith an leudachan seo fhad ’s a nì thu brabhsadh prìobhaideach. <a data-l10n-name="learn-more">Barrachd fiosrachaidh</a>

# Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
detail-private-required-label = Feumaidh seo cothrom air uinneagan prìobhaideach
detail-private-required-description2 = Gheibh an leudachan cothrom air a’ ghnìomhachd air loidhne agad nuair a bhios tu ri brabhsadh prìobhaideach. <a data-l10n-name="learn-more">Barrachd fiosrachaidh</a>

detail-private-browsing-on =
  .label = Ceadaich
  .tooltiptext = Cuir an comas ann am brabhsadh prìobhaideach

detail-private-browsing-off =
  .label = Na ceadaich
  .tooltiptext = Cuir à comas ann am brabhsadh prìobhaideach

detail-home =
  .label = Duilleag-dhachaigh

detail-home-value =
  .value = { detail-home.label }

detail-repository =
  .label = Pròifil an tuilleadain

detail-repository-value =
  .value = { detail-repository.label }

detail-check-for-updates =
  .label = Lorg ùrachaidhean
  .accesskey = L
  .tooltiptext = Lorg ùrachaidhean airson an tuilleadain seo

detail-show-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Roghainnean
      *[other] Roghainnean
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] o
      *[other] R
    }
  .tooltiptext =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Atharraich roghainnean an tuilleadain seo
      *[other] Atharraich roghainnean an tuilleadain seo
    }

detail-rating =
  .value = Rangachadh

addon-restart-now =
  .label = Ath-thòisich an-dràsta

disabled-unsigned-heading =
  .value = Chaidh cuid dhe na tuilleadain a chur à comas

disabled-unsigned-description = Cha deach na tuilleadain a leanas a dhearbhadh a chum cleachdaidh ann an { -brand-short-name }. ’S urrainn dhut <label data-l10n-name="find-addons">feadhainn eile a lorg ’nan àite</label> no iarraidh air an luchd-leasachaidh aca an dearbhadh.

disabled-unsigned-learn-more = Barrachd fiosrachaidh mu na nì sinn gus do chumail sàbhailte air loidhne.

disabled-unsigned-devinfo = Mas e neach-leasachaidh a tha annad ’s tu a’ beachdachadh air dearbhadh nan tuilleadan agad, nach leugh thu<label data-l10n-name="learn-more">an stiùireadh againn</label>.

plugin-deprecation-description = Dad a dhìth ort? Chan eil { -brand-short-name } a’ cur taic ri cuid a phlugain tuilleadh. <label data-l10n-name="learn-more">Barrachd fiosrachaidh.</label>

legacy-warning-show-legacy = Seall leudachain dhìleabach

legacy-extensions =
  .value = Leudachain dhìleabach

legacy-extensions-description = Chan eil na leudachain seo a’ coileanadh stannardan { -brand-short-name } agus chaidh an cur às comas ri linn sin. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Fiosraich na tha ùr a thaobh leudachan</label>

private-browsing-description2 =
  Tha { -brand-short-name } ag atharrachadh mar a dh’obraicheas leudachain ann am brabhsadh prìobhaideach. Cha ruith leudachan ùr sam bith a chuireas tu ri { -brand-short-name } ann an uinneagan prìobhaideach. Chan obraich an leudachan ann am brabhsadh prìobhaideach gus an ceadaich thu e sna roghainnean agus cha bhi cothrom aige air do ghnìomhachd air loidhne . Rinn sinn seo gus am brabhsadh prìobhaideach a chumail prìobhaideach.
  <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Mar a stiùiricheas tu roghainnean nan leudachan</label>

addon-category-discover = Na mholamaid
addon-category-discover-title =
  .title = Na mholamaid
addon-category-extension = Leudachain
addon-category-extension-title =
  .title = Leudachain
addon-category-theme = Ùrlaran
addon-category-theme-title =
  .title = Ùrlaran
addon-category-plugin = Plugain
addon-category-plugin-title =
  .title = Plugain
addon-category-dictionary = Faclairean
addon-category-dictionary-title =
  .title = Faclairean
addon-category-locale = Cànain
addon-category-locale-title =
  .title = Cànain
addon-category-available-updates = Ùrachaidhean a tha ri am faighinn
addon-category-available-updates-title =
  .title = Ùrachaidhean a tha ri am faighinn
addon-category-recent-updates = Na chaidh ùrachadh o chionn goirid
addon-category-recent-updates-title =
  .title = Na chaidh ùrachadh o chionn goirid

## These are global warnings

extensions-warning-safe-mode = Chaidh a h-uile tuilleadan a chur à comas leis a' mhodh sàbhailte.
extensions-warning-check-compatibility = Chaidh an sgrùdadh air co-chòrdalachd nan tuilleadain a chur à comas. Dh'fhaodadh gu bheil tuilleadan agad nach eil co-chòrdail.
extensions-warning-check-compatibility-button = Cuir an comas
  .title = Cuir an comas sgrùdadh co-chòrdalachd nan tuilleadan
extensions-warning-update-security = Chaidh an sgrùdadh tèarainteachd air ùrachadh nan tuilleadain a chur à comas. Dh'fhaodadh gun cuir ùrachaidhean cron ort.
extensions-warning-update-security-button = Cuir an comas
  .title = Cuir an comas sgrùdadh tèarainteachd nan tuilleadan

## Strings connected to add-on updates

addon-updates-check-for-updates = Lorg ùrachaidhean
  .accesskey = c
addon-updates-view-updates = Seall na chaidh ùrachadh o chionn goirid
  .accesskey = S

# This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
# add-on update checking.

addon-updates-update-addons-automatically = Ùraich na tuilleadain gu fèin-obrachail
  .accesskey = a

## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).

addon-updates-reset-updates-to-automatic = Ath-shuidhich gach tuilleadan airson 's gun ùraich iad gu fèin-obrachail
  .accesskey = r
addon-updates-reset-updates-to-manual = Ath-shuidhich gach tuilleadan airson 's gun ùraich iad de làimh
  .accesskey = r

## Status messages displayed when updating add-ons

addon-updates-updating = Ag ùrachadh nan tuilleadan
addon-updates-installed = Chaidh na tuilleadain agad ùrachadh.
addon-updates-none-found = Cha deach ùrachadh a lorg
addon-updates-manual-updates-found = Seall na h-ùrachaidhean a tha ri am faighinn

## Add-on install/debug strings for page options menu

addon-install-from-file = Stàlaich tuilleadan o fhaidhle…
  .accesskey = i
addon-install-from-file-dialog-title = Tagh tuilleadan ri stàladh
addon-install-from-file-filter-name = Tuilleadain
addon-open-about-debugging = Dì-bhugaich na tuilleadain
  .accesskey = b

## Extension shortcut management

# This is displayed in the page options menu
addon-manage-extensions-shortcuts = Stiùirich ath-ghoiridean an leudachain
  .accesskey = S

shortcuts-no-addons = Chan eil leudachan sam bith an comas agad.
shortcuts-no-commands = Chan eil ath-ghoirid aig na leudachain a leanas:
shortcuts-input =
  .placeholder = Cuir a-steach ath-ghoirid

shortcuts-browserAction2 = Gnìomhaich putan a’ bhàr-inneal
shortcuts-pageAction = Cuir gnìomh na duilleige an gnìomh
shortcuts-sidebarAction = Toglaich am bàr-taoibh

shortcuts-modifier-mac = Gabh a-staigh Ctrl, Alt no ⌘
shortcuts-modifier-other = Gabh a-staigh Ctrl no Alt
shortcuts-invalid = Combanaid mhì-dhligheach
shortcuts-letter = Sgrìobh litir
shortcuts-system = Cha ghabh ath-ghoirid { -brand-short-name } a thar-àithneadh

# String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
shortcuts-duplicate = Ath-ghoirid dhùblaichte

# String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
# Variables:
#  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
shortcuts-duplicate-warning-message = Tha { $shortcut } ’ga chleachdadh ’na ath-ghoirid do dh’iomadh rud. Adhbharaichidh ath-ghoiridean dùblaichte giùlan ris nach eilear an dùil.

# String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
shortcuts-exists = ’Ga chleachdadh le { $addon } mu thràth

shortcuts-card-expand-button =
  { $numberToShow ->
    [one] Seall { $numberToShow } a bharrachd
    [two] Seall { $numberToShow } a bharrachd
    [few] Seall { $numberToShow } a bharrachd
    *[other] Seall { $numberToShow } a bharrachd
  }

shortcuts-card-collapse-button = Seall nas lugha

header-back-button =
  .title = Air ais

## Recommended add-ons page

# Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
# ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
discopane-intro =
  Tha leudachain is ùrlaran coltach ri aplacaidean dhan bhrabhsair agad agus leigidh iad leat
  faclan-faire a dhìon, videothan a luchdadh a-nuas, bargain a lorg, sanasachd sàrachail a bhacadh,
  an coltas air a’ bhrabhsair agad atharrachadh is mòran a bharrachd. Tha na prògraman bathair-bhog
  beaga seo ’gan leasachadh le treas-phàrtaidh gu tric. Seo roghadh is taghadh a tha
  { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">a’ moladh</a> airson
  tèarainteachd, dèanadas is gleusan nas fheàrr.

# Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
discopane-notice-recommendations =
  Tha cuid dhe na molaidhean seo pearsanaichte. Tha iad stèidhichte air leudachain
  eile a stàlaich thu, roghainnean na pròifil is stadastaireachd a’ chleachdaidh.
discopane-notice-learn-more = Barrachd fiosrachaidh

privacy-policy = Am poileasaidh prìobhaideachd

# Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
# Variables:
#  $author (string) - The name of the add-on developer.
created-by-author = le <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
# Shows the number of daily users of the add-on.
# Variables:
#  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
user-count = Cleachdaichean: { $dailyUsers }
install-extension-button = Cuir ri { -brand-product-name }
install-theme-button = Stàlaich an t-ùrlar
# The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
# the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
manage-addon-button = Stiùirich
find-more-addons = Lorg barrachd leudachain

# This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
# used for screen readers.
addon-options-button =
  .aria-label = Barrachd roghainnean

## Add-on actions

report-addon-button = Dèan aithris air
remove-addon-button = Thoir air falbh
# The link will always be shown after the other text.
remove-addon-disabled-button = Cha ghabh a thoirt air falbh <a data-l10n-name="link">Carson?</a>
disable-addon-button = Cuir à comas
enable-addon-button = Cuir an comas
# This is used for the toggle on the extension card, it's a checkbox and this
# is always its label.
extension-enable-addon-button-label =
  .aria-label = Cuir an comas
preferences-addon-button =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Roghainnean
    *[other] Roghainnean
  }
details-addon-button = Mion-fhiosrachadh
release-notes-addon-button = Nòtaichean sgaoilidh
permissions-addon-button = Ceadan

extension-enabled-heading = An comas
extension-disabled-heading = À comas

theme-enabled-heading = An comas
theme-disabled-heading = À comas

plugin-enabled-heading = An comas
plugin-disabled-heading = À comas

dictionary-enabled-heading = An comas
dictionary-disabled-heading = À comas

locale-enabled-heading = An comas
locale-disabled-heading = À comas

always-activate-button = Cuir an gnìomh an-còmhnaidh
never-activate-button = Na cuir an gnìomh idir

addon-detail-author-label = Ùghdar
addon-detail-version-label = Tionndadh
addon-detail-last-updated-label = Ùrachadh mu dheireadh
addon-detail-homepage-label = Duilleag-dhachaigh
addon-detail-rating-label = Rangachadh

# Message for add-ons with a staged pending update.
install-postponed-message = Thèid an leudachan seo ùrachadh nuair a thèid { -brand-short-name } ath-thòiseachadh.
install-postponed-button = Ùraich an-dràsta

# The average rating that the add-on has received.
# Variables:
#  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
five-star-rating =
  .title = Rangachadh { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } à 5

# This string is used to show that an add-on is disabled.
# Variables:
#  $name (string) - The name of the add-on
addon-name-disabled = { $name } (à comas)

# The number of reviews that an add-on has received on AMO.
# Variables:
#  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
addon-detail-reviews-link =
  { $numberOfReviews ->
    [one] { $numberOfReviews } lèirmheas
    [two] { $numberOfReviews } lèirmheas
    [few] { $numberOfReviews } lèirmheasan
    *[other] { $numberOfReviews } lèirmheas
  }

## Pending uninstall message bar

# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
pending-uninstall-description = Chaidh <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span> a thoirt air falbh.
pending-uninstall-undo-button = Neo-dhèan

addon-detail-updates-label = Ceadaich ùrachaidhean fèin-obrachail
addon-detail-updates-radio-default = Bun-roghainn
addon-detail-updates-radio-on = Air
addon-detail-updates-radio-off = Dheth
addon-detail-update-check-label = Thoir sùil airson ùrachaidhean
install-update-button = Ùraich

# This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
# badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
addon-badge-private-browsing-allowed2 =
  .title = Ceadaichte ann an uinneagan prìobhaideach
  .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
addon-detail-private-browsing-help = Ma fhuair e cead, gheibh an leudachan cothrom air a’ ghnìomhachd air loidhne agad nuair a bhios tu ri brabhsadh prìobhaideach. <a data-l10n-name="learn-more">Barrachd fiosrachaidh</a>
addon-detail-private-browsing-allow = Ceadaich
addon-detail-private-browsing-disallow = Na ceadaich

## This is the tooltip text for the recommended badges for an extension in about:addons. The
## badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.

addon-badge-recommended2 =
  .title = Cha mhol { -brand-product-name } ach leudachain a choileanas na stannardan againn a thaobh tèarainteachd is dèanadas
  .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }
# We hard code "Mozilla" in the string below because the extensions are built
# by Mozilla and we don't want forks to display "by Fork".
addon-badge-line3 =
  .title = Leudachan oifigeil le Mozilla. Tha e a’ coileanadh nan stannardan a thaobh tèarainteachd is dèanadas
  .aria-label = { addon-badge-line3.title }
addon-badge-verified2 =
  .title = Chaidh an leudachan seo a sgrùdadh is tha e a’ coileanadh nan stannardan againn a thaobh tèarainteachd is dèanadas
  .aria-label = { addon-badge-verified2.title }

##

available-updates-heading = Ùrachaidhean a tha ri am faighinn
recent-updates-heading = Na chaidh ùrachadh o chionn goirid

release-notes-loading = ’Ga luchdadh…
release-notes-error = Tha sinn duilich ach thachair mearachd rè luchdadh nan nòtaichean sgaoilidh.

addon-permissions-empty = Chan eil an leudachan seo feumach air cead sam bith
addon-permissions-required = Ceadan riatanach dha na bun-ghleusan:
addon-permissions-optional = Ceadan roghainneil airson barrachd ghleusan:
addon-permissions-learnmore = Barrachd fiosrachaidh mu cheadan

recommended-extensions-heading = Leudachain a mholamaid
recommended-themes-heading = Ùrlaran a mholamaid

# A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
# list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
recommended-theme-1 = Am bu mhiann leat cruthachadh? <a data-l10n-name="link">Tog an t-ùrlar agad fhèin le Firefox Color.</a>

## Page headings

extension-heading = Stiùirich na leudachain agad
theme-heading = Stiùirich na h-ùrlaran agad
plugin-heading = Stiùirich na plugain agad
dictionary-heading = Stiùirich na faclairean agad
locale-heading = Stiùirich na cànain agad
updates-heading = Stiùirich na h-ùrachaidhean agad
discover-heading = Cuir dreach pearsanta air { -brand-short-name }
shortcuts-heading = Stiùirich ath-ghoiridean an leudachain

default-heading-search-label = Lorg barrachd leudachain
addons-heading-search-input =
  .placeholder = Lorg air addons.mozilla.org

addon-page-options-button =
  .title = Innealan airson a h-uile tuilleadan