dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Fri, 05 Aug 2022 21:32:47 +0000
changeset 1941 f4e4d226d805484fc3f9a754e0e356a4c3460891
parent 1914 4ff4b70a70a41673f4bad4c9515a7514022fa0e1
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Cha deach còdachadh charactaran aig sgrìobhainn fhrèamte a mhìneachadh. Faodaidh gum bi dreach eile air an sgrìobhainn ma choimheadas tu air ais aonais na sgrìobhainne mun cuairt air mar fhrèam.
EncMetaUnsupported=Chaidh còdachadh charactaran a mhìneachadh airson na sgrìobhainn HTML le taga meta nach eil taic ann ris. Chaidh am foirgheall a leigeil seachad.
EncProtocolUnsupported=Chaidh còdachadh charactaran a mhìneachadh aig ìre pròtacal an tar-chuir. Chaidh am foirgheall a leigeil seachad.
EncMetaUtf16=Chaidh taga meta a chleachdadh gus an còdachadh a chomharradh mar UTF-16. Chaidh seo a leughadh mar fhoirgheall UTF-8 'na àite.
EncMetaUserDefined=A meta tag was used to declare the character encoding as x-user-defined. This was interpreted as a windows-1252 declaration instead for compatibility with intentionally mis-encoded legacy fonts. This site should migrate to Unicode.

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=Sgudal an dèidh “</”.
errLtSlashGt=Chunnacas “</>”. Adhbharan coitcheann: Unescaped “<” (escape mar “&lt;”) taga deireannach air a dhroch litreachadh.
errCharRefLacksSemicolon=Chan eil leth-chòilean a' crìochnachadh iomradh a' charactair.
errNoDigitsInNCR=Gun àireamhan san iomradh charactair àireamhach.
errGtInSystemId=“>” san aithnichear siostaim.
errGtInPublicId=“>” san aithnichear phoblach.
errNamelessDoctype=Doctype gun ainm.
errConsecutiveHyphens=Cha robh dà thàthan a' cur crìoch air a' bheachd. Chan eil "--" ceadaichte am broinn beachd achd tha "- -" ceadaichte, mar eisimpleir.
errPrematureEndOfComment=Thàinig beachd gu crìoch ro thràth. Cleachd “-->” gus crìoch chòir a chur air beachd.
errBogusComment=Beachd breugach.
errUnquotedAttributeLt=Tha "<" ann an luach buadha gun chomharran-labhairt. Adhbharan coitcheann: ">" a dhìth dìreach air a bheulaibh.
errUnquotedAttributeGrave=Tha “`” ann an luach buadha gun chomharran-labhairt. Adhbharan coitcheann: Ma chleachd thu an caractar cearr airson comharra-labhairt.
errUnquotedAttributeQuote=Comharra-labhairt ann an luach buadha gun iomradh. Adhbharan coitcheann: Buadhan a tha a' dol a-steach air a chèile no sreath iarrtas URL ann an luach buadha gun chomharran-labhairt.
errUnquotedAttributeEquals=“=” ann an luach buadha gun chomharran-labhairt. Adhbharan coitcheann: Buadhan a tha a' dol a-steach air a chèile no sreath iarrtas URL ann an luach buadha gun chomharran-labhairt.
errSlashNotFollowedByGt=Cha robh “>” dìreach air cùlaibh slaise.
errNoSpaceBetweenAttributes=Chan eil àite bàn eadar na buadhan.
errUnquotedAttributeStartLt=Tha "<" aig toiseach luach buadha gun chomharran-labhairt. Adhbharan coitcheann: ">" a dhìth dìreach air a bheulaibh.
errUnquotedAttributeStartGrave=Tha “`” aig toiseach luach buadha gun chomharran-labhairt. Adhbharan coitcheann: Ma chleachd thu an caractar cearr airson comharra-labhairt.
errUnquotedAttributeStartEquals=Tha “=” aig toiseach luach buadha gun chomharran-labhairt. Adhbharan coitcheann: Comharra co-ionnannachd dùbailte air seachran.
errAttributeValueMissing=Tha luach buadha a dhìth.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Chunnacas “<” nuair a bha dùil ri ainm buadha. Adhbharan coitcheann: ">" a dhìth dìreach air a bheulaibh.
errEqualsSignBeforeAttributeName=Chunnacas “=” nuair a bha dùil ri ainm buadha. Adhbharan coitcheann: Ainm buadha a tha a dhìth.
errBadCharAfterLt=Droch charactar an dèidh “<”. Adhbharan coitcheann: Unescaped “<”. Feuch is escape e mar “&lt;”.
errLtGt=Chunnacas “<>”. Adhbharan coitcheann: Unescaped “<” (escape mar “&lt;”) taga tòiseachaidh air a dhroch litreachadh.
errProcessingInstruction=Chunnacas “<?”. Adhbharan coitcheann: Dh'fheuch thu ri àithne pròiseasaidh XML a chleachdadh ann an HTML. (Chan eil taic ri àitheantan pròiseasaidh XML ann an HTML.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Chaidh an sreath air cùlaibh “&” a leughadh mar iomradh caractair. ('S mathaid gum bu chòir dhut “&” escape-igeadh mar “&amp;”.)
errNotSemicolonTerminated=Cha deach iomradh caractair ainmichte a chrìochnachadh le leth-chòilean. (No 's mathaid gum bu chòir dhut “&” escape-igeadh mar “&amp;”.)
errNoNamedCharacterMatch=Cha robh “&” a' tòiseachadh iomradh caractair. ('S mathaid gum bu chòir dhut “&” escape-igeadh mar “&amp;”.)
errQuoteBeforeAttributeName=Chunnacas comharra-labhairt nuair a bha dùil ri ainm buadha. Adhbharan coitcheann: “=” a dhìth dìreach air a bheulaibh.
errLtInAttributeName=Tha “<” ann an ainm buadha. Adhbharan coitcheann: “>” a dhìth dìreach air a bheulaibh.
errQuoteInAttributeName=Comharra-labhairt ann an ainm buadha. Adhbharan coitcheann: Comharra-labhairt a tha a dhìth am badeigin roimhe sin.
errExpectedPublicId=Bha dùil ri aithnichear poblach ach thàinig an doctype gu crìoch.
errBogusDoctype=Doctype breugach.
maybeErrAttributesOnEndTag=Tha buadhan aig an taga chrìochnachaidh.
maybeErrSlashInEndTag=Tha “/” seachrain aig deireadh an taga deireannaich.
errNcrNonCharacter=Tha iomradh caractair 'ga leudachadh gu neo-charactar.
errNcrSurrogate=Tha iomradh caractair 'ga leudachadh gu ionadair.
errNcrControlChar=Tha iomradh caractair 'ga leudachadh gu caractar-smachd.
errNcrCr=Leudaich iomradh caractair àireamhach gu carriage return.
errNcrInC1Range=Leudaich iomradh caractair àireamhach gun rainse smachd C1.
errEofInPublicId=Tha deireadh an fhaidhle am broinn aithnicheir phoblaich.
errEofInComment=Tha deireadh an fhaidhle am broinn beachd.
errEofInDoctype=Tha deireadh an fhaidhle am broinn doctype.
errEofInAttributeValue=Ràinigeadh deireadh an fhaidhle am broinn luach buadha. A' leigeil seachad an taga.
errEofInAttributeName=Ràinigeadh deireadh an fhaidhle am broinn ainm buadha. A' leigeil seachad an taga.
errEofWithoutGt=Chunnacas deireadh faidhle agus an taga roimhe gun “>” aig a dheireadh. A' leigeil seachad an taga.
errEofInTagName=Chunnacas deireadh faidhle nuair a bhathar an dùil ri ainm taga. A' leigeil seachad an taga.
errEofInEndTag=Deireadh faidhle am broinn taga deireannaich. A' leigeil seachad an taga.
errEofAfterLt=Deireadh faidhle an dèidh “<”.
errNcrOutOfRange=Iomradh caractair taobh a-muigh na rainse Unicode a tha ceadaichte.
errNcrUnassigned=Tha iomradh caractair 'ga leudachadh gu puing còd a tha gun sònrachadh gu buan.
errDuplicateAttribute=Buadh dùbailte.
errEofInSystemId=Tha deireadh an fhaidhle am broinn aithnicheir siostaim.
errExpectedSystemId=Bha dùil ri aithnichear siostaim ach thàinig an doctype gu crìoch.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Àite bàn a dhìth ro ainm an doctype.
errNcrZero=Tha iomradh caractair 'ga leudachadh gu neoini.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Chan eil àite eadar facal-luirg an doctype “SYSTEM” agus an t-iomradh.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Chan eil àite eadar an doctype poblach agus aithnichearan an t-siostaim.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Chan eil àite eadar facal-luirg an doctype “PUBLIC” agus an t-iomradh.

# Tree builder errors
errDeepTree=The document tree is too deep. The tree will be flattened to be 513 elements deep.
errStrayStartTag2=Taga tòiseachaidh air seachran “%1$S”.
errStrayEndTag=Taga crìochnachaidh air seachran “%1$S”.
errUnclosedElements=Chunnacas taga crìochnachaidh “%1$S” ach bha eileamaidean fosgailte ann.
errUnclosedElementsImplied=Tha taga ri chrìochnachaidh “%1$S” a-rèir coltais ach bha eileamaidean fosgailte ann.
errUnclosedElementsCell=Tha cealla clàir ri dhùnadh a-rèir coltais ach bha eileamaidean fosgailte ann.
errStrayDoctype=Doctype air seachran.
errAlmostStandardsDoctype=Standards mode doctype, cha mhòr. Bha dùil ri “<!DOCTYPE html>”.
errQuirkyDoctype=Quirky doctype. Bha dùil ri “<!DOCTYPE html>”.
errNonSpaceInTrailer=Caractar non-space ann an trailer duilleige.
errNonSpaceAfterFrameset=Non-space an dèidh “frameset”.
errNonSpaceInFrameset=Non-space ann am “frameset”.
errNonSpaceAfterBody=Caractar non-space an dèidh na bodhaige.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Non-space ann an “colgroup” nuair a bhathar a' parsadh bloigh.
errNonSpaceInNoscriptInHead=Caractar non-space am broinn “noscript” am broinn “head”.
errFooBetweenHeadAndBody=Eileamaid “%1$S” eadar “head” agus “body”.
errStartTagWithoutDoctype=Chunnacas taga tòiseachaidh gun doctype air thoiseach air. Bha dùil ri “<!DOCTYPE html>”.
errNoSelectInTableScope=Chan eil “select” ann an sgòp a' chlàir.
errStartSelectWhereEndSelectExpected=Taga tòiseachaidh “select” nuair a bha dùil ri taga crìochnachaidh.
errStartTagWithSelectOpen=Taga tòiseachaidh “%1$S” le “select” fosgailte.
errImage=Chunnacas taga tòiseachaidh “image”.
errHeadingWhenHeadingOpen=Chan fhaod an ceann-sgrìobhadh a bhith 'na chlann aig ceann-sgrìobhadh eile.
errFramesetStart=Chunnacas taga tòiseachaidh “frameset”.
errNoCellToClose=Chan eil cealla ri dhùnadh ann.
errStartTagInTable=Chunnacas taga tòiseachaidh “%1$S” ann an “table”.
errFormWhenFormOpen=Chunnacas taga tòiseachaidh “form” ach bha eileamaid “form” gnìomhach ann mu thràth. Chan eil foirmichean neadaichte ceadaichte. A' leigeil seachad an taga.
errTableSeenWhileTableOpen=Chunnacas taga tòiseachaidh airson “table” ach tha an “table” roimhe fosgailte fhathast.
errStartTagInTableBody=Tha taga tòiseachaidh “%1$S” ann am bodhaig a' chlàir.
errEndTagSeenWithoutDoctype=Chunnacas taga crìochnachaidh gun doctype air thoiseach air. Bha dùil ri “<!DOCTYPE html>”.
errEndTagAfterBody=Chunnacas taga crìochnachaidh an dèidh dùnadh na “body”.
errEndTagSeenWithSelectOpen=Taga crìochnachaidh “%1$S” le “select” fosgailte.
errGarbageInColgroup=Sgudal sa bhloigh “colgroup”.
errEndTagBr=Taga crìochnachaidh “br”.
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Chan eil eileamaid “%1$S” san sgòp ach chunnacas taga crìochnachaidh “%1$S”.
errHtmlStartTagInForeignContext=Taga tòiseachaidh HTML “%1$S” ann an co-theacs namespace cèin.
errNoTableRowToClose=Chan eil ràgh clàir ann ri dhùnadh.
errNonSpaceInTable=Tha caractaran non-space san àite chearr am broinn clàir.
errUnclosedChildrenInRuby=Tha clann gun dùnadh ann an “ruby”.
errStartTagSeenWithoutRuby=Chunnacas taga tòiseachaidh “%1$S” gun eileamaid “ruby” fosgailte.
errSelfClosing=Chaidh co-chàradh fèin-dùnaidh (“/>”) a chleachdadh air eileamaid HTML nach eil bàn. A' leigeil seachad na slaise agus 'ga làimhseachadh mar thaga tòiseachaidh.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Eileamaidean gun dùnadh air an staca.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Cha robh an taga crìochnachaidh “%1$S” a' freagairt ri ainm na h-eileamaid a tha fosgailte an-dràsta (“%2$S”).
errEndTagViolatesNestingRules=Tha an taga crìochnachaidh “%1$S” a' briseadh nan riaghailtean neadachaidh.
errEndWithUnclosedElements=End tag for “%1$S” seen, but there were unclosed elements.