dom/chrome/dom/dom.properties
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 09:23:40 +0000
changeset 2038 eb2923fb615bb34971792ce56fd600d2cb0808db
parent 1914 4ff4b70a70a41673f4bad4c9515a7514022fa0e1
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Rabhadh: sgriobt gun fhreagairt
KillScriptMessage=Tha sgriobt air an duilleag seo a dh'fhaodadh a bhith trang no gun fhreagairt. 'S urrainn dhut crìoch a chur air an sgriobt an-dràsta no leantainn ort feuch an coilean e leis fhèin.
KillScriptWithDebugMessage=Dh'fhaodadh gu bheil sgriobt air an duilleag seo a tha trang no gun fhreagairt. 'S urrainn dhut crìoch a chur air an sgriobt an-dràsta, fhosgladh anns an dì-bhugadair no leigeil leis dol air adhart.
KillScriptLocation=Sgriobt: %S

KillAddonScriptTitle=Rabhadh: Tha sgriobt aig leudachan nach eil a’ freagairt
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=Tha sgriobt aig an leudachan “%1$S” a’ ruith air an duilleag seo is tha e a’ fàgail %2$S gun chomas freagairt.\n\nDh’fhaoidte gu bheil e trang no nach freagair e tuilleadh. Is urrainn dhut an sgriobt a stad an-dràsta no cumail a’ dol san dòchas gum freagairt e.
KillAddonScriptGlobalMessage=Na leig leis sgriobt an leudachain seo ruith air an duilleag seo gus an ath-thuras a thèid ath-luchdadh

StopScriptButton=Cuir crìoch air an sgriobt
DebugScriptButton=Dì-bhugaich an sgriobt
WaitForScriptButton=Air adhart
DontAskAgain=&Na faighnich dhìom a-rithist
WindowCloseBlockedWarning=Chan eil cead aig sgriobtaichean uinneagan a dhùnach nach deach am fosgladh le sgriobt.
OnBeforeUnloadTitle=A bheil thu cinnteach?
OnBeforeUnloadStayButton=Fuirich air an duilleag seo
OnBeforeUnloadLeaveButton=Fàg an duilleag seo
EmptyGetElementByIdParam=Chaidh sreang bhàn a chur gu getElementById().
DocumentWriteIgnored=Chaidh gairm airson document.write() o sgriobt on taobh a-muigh 's a chaidh a luchdadh gu neo-shioncronach a leigeil seachad.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
FormValidationTextTooLong=Thoir air falbh caractairean gus nach bi ann ach %S no nas lugha (tha %S caractairean ann an-dràsta).
FormValidationTextTooShort=Cleachd co-dhiù %S caractar (tha thu a’ cleachdadh %S an-dràsta fhèin).
FormValidationValueMissing=Lìon an raon seo.
FormValidationCheckboxMissing=Cuir cromag ris a' bhogsa seo ma tha thu airson leantainn air adhart.
FormValidationRadioMissing=Tagh aon dhe na roghainnean seo.
FormValidationFileMissing=Tagh faidhle.
FormValidationSelectMissing=Tagh ball dhen liosta.
FormValidationInvalidEmail=Cuir a-steach seòladh puist-dhealain.
FormValidationInvalidURL=Cuir a-steach URL.
FormValidationInvalidDate =Cuir a-steach ceann-là dligheach.
FormValidationPatternMismatch=Lean ris an fhòrmat a chaidh iarraidh.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Lean ris an fhòrmat a chaidh iarraidh: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Tagh luach nach eil nas motha na %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Tagh luach nach eil an dèidh %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Tagh luach nach eil nas lugha na %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Tagh luach nach eil ro %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Tagh luach dligheach. 'S iad %S agus %S an dà luach as fhaisge.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Tagh luach dligheach. 'S iad %S an luach as fhaisge air.
FormValidationBadInputNumber=Cuir a-steach àireamh.
FullscreenDeniedDisabled=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s gun deach an API làn-sgrìn a chur à comas leis a’ chleachdaiche.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s gu bheil plugan uinneagaichte am fòcas.
FullscreenDeniedHidden=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s nach eil an sgrìobhainn ri fhaicinn tuilleadh.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Request for fullscreen was denied because at least one of the document's containing elements is not an iframe or does not have an "allowfullscreen" attribute.
FullscreenDeniedNotInputDriven=Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Chaidh an t-iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s nach eil an eileamaid a dh’iarr e ’na eileamaid <svg>, <math> no HTML.
FullscreenDeniedNotInDocument=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s nach eil an eileamaid a dh'iarr e san sgrìobhainn tuilleadh.
FullscreenDeniedMovedDocument=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s gun do ghluais an eileamaid a dh’iarr e.
FullscreenDeniedLostWindow=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s nach eil uinneag againn tuilleadh.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s gu bheil fo-sgrìobhainn na sgrìobhainne a tha ag iarraidh làn-sgrìn ’na làn-sgrìn mu thràth.
FullscreenDeniedNotDescendant=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s nach eil an eileamaid a dh’iarr e ’na phàiste dhan eileamaid làn-sgrìn làithreach.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Chaidh iarrtas airson làn-sgrìn a dhiùltadh a chionn ’s nach eil an eileamaid a dh’iarr e air an taba air a bheil fòcas an-dràsta.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Request for fullscreen was denied because of FeaturePolicy directives.
RemovedFullscreenElement=Chaidh an làn-sgrìn fhàgail a chionn ’s gun deach an eileamaid làn-sgrìn a thoirt air falbh on sgrìobhainn.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Chaidh an làn-sgrìn fhàgail a chionn ’s gun deach plugan uinneagaichte ann am fòcas.
PointerLockDeniedDisabled=Request for pointer lock was denied because Pointer Lock API is disabled by user preference.
PointerLockDeniedInUse=Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
PointerLockDeniedNotInDocument=Request for pointer lock was denied because the requesting element is not in a document.
PointerLockDeniedSandboxed=Request for pointer lock was denied because Pointer Lock API is restricted via sandbox.
PointerLockDeniedHidden=Request for pointer lock was denied because the document is not visible.
PointerLockDeniedNotFocused=Request for pointer lock was denied because the document is not focused.
PointerLockDeniedMovedDocument=Request for pointer lock was denied because the requesting element has moved document.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
PointerLockDeniedFailedToLock=Request for pointer lock was denied because the browser failed to lock the pointer.
HTMLSyncXHRWarning=Chan eil taic ann ri parsadh HTML ann an XMLHttpRequest sa mhodh sioncronach.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Attempt to set a forbidden header was denied: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=Chan eil taic ann ri cleachdadh buadh responseType aig XMLHttpRequest tuilleadh sa mhodh sioncronach sa cho-theacs uinneige.
TimeoutSyncXHRWarning=Chan eil taic ann ri cleachdadh buadh timeout aig XMLHttpRequest sa mhodh sioncronach sa cho-theacs uinneige.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
UseSendBeaconDuringUnloadAndPagehideWarning=Use of navigator.sendBeacon instead of synchronous XMLHttpRequest during unload and pagehide improves user experience.
JSONCharsetWarning=Dh'fheuch thu ri còdachadh nach eil 'na UTF-8 a chur a cèill airson JSON a fhuaradh an cois XMLHttpRequest. Chan eil taic ann ach ri UTF-8 gus JSON a dhì-chòdachadh.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=The HTMLMediaElement passed to createMediaElementSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=The MediaStream passed to createMediaStreamSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin=The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Tha an HTMLMediaElement a tha ’ga ghlacadh a’ cluich MediaStream. Chan urrainnear an fhuaim aige atharrachadh aig an ìre-sa.
MediaLoadExhaustedCandidates=Dh'fhàillig luchdadh goireasan uile an tagraiche. Chaidh luchdadh a' mheadhain a chur 'na stad.
MediaLoadSourceMissingSrc=<source>chan eil buadh "src" aig an eileamaid. Dh'fhàillig luchdadh a' ghoireis mheadhain.
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Connecting AudioNodes from AudioContexts with different sample-rate is currently not supported.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Dh'fhàillig an luchdadh HTTP leis an staid %1$S. Dh'fhàillig luchdadh a' ghoireis mheadhain %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=URI mì-dhligheach. Dh'fhàillig luchdadh a' ghoireis mheadhain %S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Chan eil taic ann dhan "type" de "%1$S" a chaidh a shònrachadh. Dh'fhàillig luchdadh a' ghoireis mheadhain %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=Chan eil taic ann dhan "Content-Type" HTTP de "%1$S". Dh'fhàillig luchdadh a' ghoireis mheadhain %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Dh'fhàillig dì-chòdachadh %S a' ghoireis mheadhain.
MediaWidevineNoWMF=Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=Mus urrainn dhut fòrmatan video %S a chluich, feumaidh tu bathar-bog eile o Microsoft a stàladh, faic https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Cha ghabh a’ video air an duilleag seo a chluich. Dh’fhaoidte nach eil na video codecs air a bheil feum aig an t-siostam agad: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Cha ghabh a’ video air an duilleag seo a chluich. Tha tionndadh de libavcodec aig an t-siostam agad ris nach eil taic.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Dh’fhàillig dì-chòdachadh a’ ghoireis mheadhain %1$S leis a’ mhearachd %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Chaidh an goireas meadhain %1$S a dhì-chòdachadh ach leis a’ mhearachd %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Cha ghabh am meadhan a chluich. Chan eil dì-chòdair ri làimh airson nam fòrmatan a dh’iarradh: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Chan eil dì-chòdairean ann airson cuid dhe na fòrmatadh a dh’iarradh: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Cha ghabh PulseAudio a chleachdadh
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Chan eil cleachdadh Mutation Events 'ga mholadh tuilleadh. Cleachd MutationObserver 'na àite.
BlockAutoplayError=Autoplay is only allowed when approved by the user, the site is activated by the user, or media is muted.
BlockAutoplayWebAudioStartError=An AudioContext was prevented from starting automatically. It must be created or resumed after a user gesture on the page.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Cha mholar an t-oibseact Components tuilleadh is thèid a thoirt air falbh a dh'aithghearr.
PluginHangUITitle=Rabhadh: Plugan nach eil a' freagairt
PluginHangUIMessage=Dh'fhaoidte gu bheil %S trang no nach eil a' freagairt tuilleadh. 'S urrainn dhut crìoch a chur air a' phlugan an-dràsta no leantainn ort feuch an coilean e leis fhèin.
PluginHangUIWaitButton=Air adhart
PluginHangUIStopButton=Cuir crìoch air a' phlugan
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Chan eil buaidh air gairm detach() air NodeIterator tuilleadh.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=A' leigeil seachad "get" no "set" na roghainn aig a bheil [LenientThis] a chionn 's gu bheil an t-oibseact "This" cearr.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Cha mholamaid cleachdadh captureEvents() tuilleadh. Cleachd am modh DOM 2 addEventListener() gus an còd agad ùrachadh. Cuir sùil air an duilleag seo airson barrachd fiosrachaidh http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Cha mholamaid cleachdadh releaseEvents() tuilleadh. Cleachd am modh DOM 2 removeEventListener() gus an còd agad ùrachadh. Cuir sùil air an duilleag seo airson barrachd fiosrachaidh http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=window.controllers/Controllers is deprecated. Do not use it for UA detection.
ImportXULIntoContentWarning=Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=Sguireadh de thar-chur IndexedDB nach robh air a choileanadh oir chaidh gluasad a dhèanamh air an duilleag.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=Bha obraiche ann ann nach b’ urrainn dhuinn a chur gu dol sa bhad a chionn ’s gu bheil sgrìobhainnean eile san aon tùs a’ cleachdadh na h-àireimh as motha de dh’obraichean mu thràth. Tha an t-obraiche sa chiutha a-nis is thèid a thòiseachadh cho luath ’s a chrìochnaicheas cuid dhen na h-obraichean eile.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=The Application Cache API (AppCache) is deprecated and will be removed at a future date.  Please consider using ServiceWorker for offline support.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=A’ feuchainn ri obraiche a chruthachadh de thùs bàn. Tha deagh-theans gu bheil seo gun deòin.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=WebRTC interfaces with the "moz" prefix (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) have been deprecated.
NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia has been replaced by navigator.mediaDevices.getUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams are deprecated. Use RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker intercepted the request and encountered an unexpected error.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
CorsResponseForSameOriginRequest=Failed to load ‘%1$S’ by responding ‘%2$S’. A ServiceWorker is not allowed to synthesize a cors Response for a same-origin Request.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Failed to load '%1$S'. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while handling a '%2$S' FetchEvent. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is 'no-cors'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed an Error Response to FetchEvent.respondWith(). This typically means the ServiceWorker performed an invalid fetch() call.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed an opaqueredirect Response to FetchEvent.respondWith() while handling a non-navigation FetchEvent.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a redirected Response to FetchEvent.respondWith() while RedirectMode is not ‘follow’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker canceled the load by calling FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Failed to load '%1$S'. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that rejected with '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Failed to load '%1$S'. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that resolved with non-Response value '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Use of mozImageSmoothingEnabled is deprecated. Please use the unprefixed imageSmoothingEnabled property instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope '%1$S' is not under the max scope allowed '%2$S'. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’.  Must be a JavaScript MIME type.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerRegisterStorageError=Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=Failed to get service worker registration(s): Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
ServiceWorkerGetClientStorageError=Failed to get service worker’s client(s): Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerPostMessageStorageError=The ServiceWorker for scope ‘%S’ failed to execute ‘postMessage‘ because storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Fetch event handlers must be added during the worker script’s initial evaluation.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=document.execCommand('cut'/'copy') was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
ManifestShouldBeObject=Bu chòir dhan mhanifest a bhith ’na oibseact.
ManifestScopeURLInvalid=Tha URL an sgòp mì-dhligheach.
ManifestScopeNotSameOrigin=Feumaidh URL an sgòp a bhith on aon tùs is a tha an sgrìobhainn.
ManifestStartURLOutsideScope=Tha an URL tòiseachaidh taobh a-muigh an sgòp agus tha an sgòp mì-dhligheach ri linn sin.
ManifestStartURLInvalid=Tha an URL tòiseachaidh mì-dhligheach.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Feumaidh an URL tòiseachaidh a bhith on aon tùs is a tha an sgrìobhainn.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Bha dùil gum biodh am ball %2$S aig %1$S ’na %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: Chan eil %2$S ’na dhath CSS dligheach.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
ManifestLangIsInvalid=%1$S: %2$S is not a valid language code.
PatternAttributeCompileFailure=Unable to check <input pattern='%S'> because the pattern is not a valid regexp: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Failed to execute 'postMessage' on 'DOMWindow': The target origin provided ('%S') does not match the recipient window's origin ('%S').
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbed=Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbedPathParams=Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Encryption’ header must include a unique ‘salt‘ parameter for each message. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Crypto-Key‘ header must include a ‘dh‘ parameter containing the app server’s public key. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Encryption-Key’ header must include a ‘dh‘ parameter. This header is deprecated and will soon be removed. Please use ‘Crypto-Key‘ with ‘Content-Encoding: aesgcm‘ instead. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Content-Encoding‘ header must be ‘aesgcm‘. ‘aesgcm128‘ is allowed, but deprecated and will soon be removed. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘rs‘ parameter of the ‘Encryption‘ header must be between %2$S and 2^36-31, or omitted entirely. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. A record in the encrypted message was not padded correctly. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for more information.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. For help with encryption, please see https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Ignoring ‘preventDefault()’ call on event of type ‘%1$S’ from a listener registered as ‘passive’.
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap is deprecated and will be removed soon. Use ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap instead.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=image.png
GenericFileName=faidhle
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=A Geolocation request can only be fulfilled in a secure context.
NotificationsInsecureRequestIsForbidden=The Notification permission may only be requested in a secure context.
NotificationsRequireUserGesture=The Notification permission may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=The ‘content’ attribute of Window objects is deprecated.  Please use ‘window.top’ instead.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=The SVG <%S> with ID “%S” has a reference loop.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
SVGRefChainLengthExceededWarning=An SVG <%S> reference chain which is too long was abandoned at the element with ID “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=‘%S’ attribute of <script> element is empty.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=‘%S’ attribute of <script> element is not a valid URI: “%S”
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Loading failed for the <script> with source “%S”.
ModuleSourceLoadFailed=Loading failed for the module with source “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=<script> source URI is malformed: “%S”.
ModuleSourceMalformed=Module source URI is malformed: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=<script> source URI is not allowed in this document: “%S”.
ModuleSourceNotAllowed=Module source URI is not allowed in this document: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=Keyframe property value “%1$S” is invalid according to the syntax for “%2$S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
ReadableStreamReadingFailed=Failed to read data from the ReadableStream: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Can’t use registerProtocolHandler inside private browsing mode.
MotionEventWarning=Use of the motion sensor is deprecated.
OrientationEventWarning=Use of the orientation sensor is deprecated.
ProximityEventWarning=Use of the proximity sensor is deprecated.
AmbientLightEventWarning=Use of the ambient light sensor is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=The ‘storage’ attribute in options passed to indexedDB.open is deprecated and will soon be removed. To get persistent storage, please use navigator.storage.persist() instead.
UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignoring unsupported entryTypes: %S.

AllEntryTypesIgnored=No valid entryTypes; aborting registration.

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface is a testing-only interface and this is its testing deprecation message.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() is a testing-only method and this is its testing deprecation message.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute is a testing-only attribute and this is its testing deprecation message.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Use of CanvasRenderingContext2D in createImageBitmap is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
MouseEvent_MozPressureWarning=MouseEvent.mozPressure is deprecated. Use PointerEvent.pressure instead.