chat/irc.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 13 Sep 2022 10:27:49 +0200
changeset 1971 f04aea656d9e247f6653b8585f7dc9aeafee05b2
parent 1197 70a80a12753ee474998120f12dec5c791d257685
permissions -rw-r--r--
Add -brand-shortcut-name term to brand.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=far-ainm

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Chaill thu an ceangal ris an fhrithealaiche
connection.error.timeOut=Dh'fhalbh an ùine air a' cheangal
connection.error.invalidUsername=Tha %S 'na ainm-cleachdaiche nach eil ceadaichte
connection.error.invalidPassword=Tha am facal-faire frithealaiche cearr
connection.error.passwordRequired=Tha feum air facal-faire

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Seanail
joinChat.password=_Facal-faire

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Frithealaiche
options.port=Port
options.ssl=Cleachd SSL
options.encoding=Seata charactaran
options.quitMessage=Teachdaireachd fàgail
options.partMessage=Teachdaireachd fàgail
options.showServerTab=Seall teachdaireachdan an fhrithealaiche
options.alternateNicks=Far-ainmean eile

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=Tha %1$S a' cleachdadh "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time='S e %2$S an t-àm far a bheil %1$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;action to perform&gt;: Dèan gnìomh.
command.ban=%S &lt;nick!user@host&gt;: Toirmisg na cleachdaichean a fhreagras ris a’ phàtran a tha ann.
command.ctcp=%S &lt;nick&gt; &lt;msg&gt;: Cuir teachdaireachd CTCP dhan nick.
command.chanserv=%S &lt;command&gt;: Cuir àithne dhan ChanServ.
command.deop=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Thoir air falbh inbhe gnìomharaiche seanail o chuideigin. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.devoice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Thoir air falbh inbhe guth seanail o chuideigin, rud a chuireas glas-ghuib orra nuair a bhios an seanail fo mhodarataireachd (+m). Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh
command.invite2=%S &lt;nick&gt;[ &lt;nick&gt;]* [&lt;channel&gt;]: Thoir cuireadh dha co-dhiù aon fhar-ainm fhan t-seanail làithreach no gabh pàirt san t-seanail a shònraich thu.
command.join=%S &lt;room1&gt;[,&lt;room2&gt;]* [&lt;key1&gt;[,&lt;key2&gt;]*]: Cuir a-steach aon seanail, no barrachd dhiubh agus iuchair seanail airson gach aon dhiubh ma bhios feum air seo.
command.kick=%S &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Breab cuideigin o sheanail. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.list=%S: Seall liosta de gach seòmar cabadaich air an lìonra. An aire, tha cuid a dh'fhrithealaichean ann a bhrisean an ceagal agad riutha ma nì thu seo.
command.memoserv=%S &lt;command&gt;: Cuir àithne gu MemoServ.
command.modeUser2=%S &lt;nick&gt; [(+|-)&lt;mode&gt;]: Faigh, suidhich no dì-shuidhich modh cleachdaiche.
command.modeChannel2=%S [&lt;channel&gt;] [(+|-)&lt;new mode&gt; [&lt;parameter&gt;][,&lt;parameter&gt;]*]: Faigh, suidhich no dì-shuidhich modh seanail.
command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu cleachdaiche (seach a chur dhan t-seanail).
command.nick=%S &lt;new nickname&gt;: Atharraich am far-ainm agad.
command.nickserv=%S &lt;command&gt;: Cuir àithne gu NickServ.
command.notice=%S &lt;target&gt; &lt;message&gt;: Cuir brath do chleachdaiche no seanail.
command.op=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Thoir inbhe gnìomharaiche seanail do chuideigin. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.operserv=%S &lt;command&gt;: Cuir àithne gu OperServ.
command.part=%S [message]: Fàg an t-seanail làithrach le teachdaireachd soraidh slàn shònraiche.
command.ping=%S [&lt;nick&gt;]: Faighnich dè an dàil-lìonraidh a tha aig cleachdaiche (no aig an fhrithealaiche mura deach cleachdaiche a shònrachadh).
command.quit=%S &lt;message&gt;: Disconnect from the server, with an optional message.
command.quote=%S &lt;command&gt;: Cuir àithne amh dhan fhrithealaiche.
command.time=%S: Seall an t-àm ionadail aig an fhrithealaiche IRC.
command.topic=%S [&lt;new topic&gt;]: Seall no atharraich cuspair na seanail.
command.umode=%S (+|-)&lt;new mode&gt;: Suidhich no dì-shuidhich modh cleachdaiche.
command.version=%S &lt;nick&gt;: Iarr an tionndadh de chliant a' chleachdaiche.
command.voice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Thoir inbhe guth seanail do chuideigin. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.whois2=%S [&lt;nick&gt;]: Faigh fiosrachadh mu chleachdaiche.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=Thàinig %1$S [%2$S] a-steach dhan t-seòmar.
message.rejoined=Chaidh thu a-steach dhan t-seòmar as ùr.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Chaidh do bhreabadh a-mach le %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=Chaidh %1$S a bhreabadh a-mach le %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Chaidh am modh %1$S a shuidheachadh le %3$S airson %2$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Chaidh am modh %1$S a shuidheachadh le %2$S airson na seanail.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode='S e %S am modh agadsa.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Cha ghabh an t-ainm sin a chleachdadh. 'S e %S am far-ainm a tha ort fhathast.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Dh'fhàg thu an seòmar (Soraidh slàn %1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=Dh'fhàg %1$S an seòmar (Soraidh slàn: %2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=Dh'fhàg %1$S an seòmar (Soraidh slàn: %2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=Thug %1$S cuireadh dhut gu %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=Fhuair %1$S cuireadh gu %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=Tha %1$S ann an %2$S mu thràth.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=Chaidh %S a g(ha)irm.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Am fiosrachadh WHOIS airson %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=Tha %1$S far loidhne. Am fiosrachadh WHOWAS airson %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u00A0   %1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick='S e far-ainm neo-aithnichte a tha ann an: %S.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=Dh'atharraich %1$S facal-faire an t-seanail agus 's e %2$S a tha ann a-nis.
message.channelKeyRemoved=Thug %S air falbh facal-faire an t-seanail.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Chan eil cead a-steach dha %S aig cleachdaichean a rinn ceangal o na h-àitichean a leanas:
message.noBanMasks=Chan eil casg air cead a-steach dha %S air daoine o àite sam bith.
message.banMaskAdded=Chan eil cead a-steach dha %2$S aig cleachdaichean a rinn ceangal o àitichean a tha co-ionnann ri %1$S.
message.banMaskRemoved=Chan eil casg air cead a-steach dha %2$S aig cleachdaichean a rinn ceangal o àitichean a tha co-ionnann ri %1$S tuilleadh.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Freagairt ping o %1$S ann an #2 mhille-dhiog.;Freagairt ping o %1$S ann an #2 mhille-dhiog.;Freagairt ping o %1$S ann an #2 mille-dhiogan.;Freagairt ping o %1$S ann an #2 mille-dhiog.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Chan eil seanail ann air a bheil: %S.
error.tooManyChannels=Chan urrainn dhut a dhol a-steach dha %S; tha thu ann an cus sheanailean.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Tha am far-ainm seo 'ga chleachdadh mu thràth, a' cleachdadh %1$S [%2$S] 'na àite.
error.erroneousNickname=Tha %S 'na fhar-ainm nach eil ceadaichte.
error.banned=Chaidh do thoirmeasg on fhrithealaiche seo.
error.bannedSoon=Thèid do thoirmeasg on fhrithealaiche seo a dh'aithghearr.
error.mode.wrongUser=Chan urrainn dhut modhan de chleachdaichean eile atharrachadh.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=Chan eil %S air loidhne.
error.wasNoSuchNick=Cha robh far-ainm ann: %S
error.noSuchChannel=Chan eil seanail ann: %S.
error.unavailable=Chan eil %S ri fhaighinn an-dràsta fhèin.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Chaidh do thoirmeasg o %S.
error.cannotSendToChannel=Chan urrainn dhut teachdaireachdan a chur gu %S.
error.channelFull=Tha an seanail %S làn.
error.inviteOnly=Feumaidh tu cuireadh mus urrainn dhut a dhol a-steach dha %S.
error.nonUniqueTarget=Chan e user@host no ainm goirid àraidh a tha ann an %S no dh'fheuch thu ri cus sheanailean fhosgladh aig an aon àm.
error.notChannelOp=Chan e gnìomharaiche seanail a tha annad ann an: %S.
error.notChannelOwner=Chan ann agadsa a tha an seanail %S.
error.wrongKey=Chan urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an %S, tha facal-faire an t-seanail cearr.
error.sendMessageFailed=Thachair mearachd nuair a chuir sinn an teachdaireachd mu dheireadh. Feuch ris a-rithist turas a thilleas an ceangal.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Chan urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an %1$S agus chaidh d' ath-stiùireadh gu %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode=Chan eil “%S” ’na mhodh cleachdaiche dligheach air an fhrithealaiche seo.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Ainm
tooltip.server=Ceangailte ri
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Air ceangal a dhèanamh o
tooltip.registered=Clàraichte
tooltip.registeredAs=Clàraichte mar
tooltip.secure=A' cleachdadh ceangal tèarainte
# The away message of the user
tooltip.away=Air falbh
tooltip.ircOp=Gnìomharaiche IRC
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=A' ghnìomhachd mu dheireadh
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S air ais
tooltip.channels=An-seo an-dràsta fhèin

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Tha
no=Chan eil