some fixed typos and acceskeys
authorWim
Wed, 11 Feb 2009 12:06:55 +0100
changeset 148 b9316dda748f732be2cfb180b1c6187a09bb4b8a
parent 147 7571935c853848aad7f59e39f058309fab9f3737
child 149 c2fb61c16abdd12043c8e72b2940ffb9e23e6720
push id121
push userw.benes@gmail.com
push dateWed, 11 Feb 2009 11:07:42 +0000
some fixed typos and acceskeys
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -130,17 +130,17 @@ it berjocht lêzen is. It oanfinken fan dit fak stiet it laden fan dizze eksterne
 <!ENTITY Department.accesskey      "f">
 <!ENTITY Company.label					"Organisaasje:">
 <!ENTITY Company.accesskey       "i">
 <!ENTITY WorkAddress.label				"Adres:">
 <!ENTITY WorkAddress.accesskey     "r">
 <!ENTITY WorkAddress2.label				"">
 <!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY WorkCity.label					"Plak:">
-<!ENTITY WorkCity.accesskey       "S">
+<!ENTITY WorkCity.accesskey       "P">
 <!ENTITY WorkState.label				"Provinsje:">
 <!ENTITY WorkState.accesskey      "v">
 <!ENTITY WorkZipCode.label "Postkoade:">
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "k">
 <!ENTITY WorkCountry.label "Lân">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label "Webstee:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "b">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!ENTITY addressbookPicker.label      "Adresboek:">
 <!ENTITY addressbookPicker.accesskey    "k">
 <!ENTITY searchInput.label         "Sykje nei:">
-<!ENTITY searchInput.accesskey       "o">
+<!ENTITY searchInput.accesskey       "n">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label      "Namme of e-mail">
 
 <!ENTITY deleteAddrBookCard.label      "Fuortsmite">
 <!ENTITY addrBookCardProperties.label    "Eigenskippen">
 <!ENTITY addtoToFieldMenu.label       "Tafoegje oan it Oan-fjild">
 <!ENTITY addtoCcFieldMenu.label       "Tafoegje oan it Cc-fjild">
 <!ENTITY addtoBccFieldMenu.label      "Tafoegje oan it Bcc-fjild">
 
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -1,102 +1,102 @@
-<!ENTITY addressbookWindow.title "Adresboek">
+<!ENTITY addressbookWindow.title 						"Adresboek">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY fileMenu.label                 "Bestân">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey               "B">
 <!ENTITY newMenu.label                 "Nij">
 <!ENTITY newMenu.accesskey               "N">
-<!ENTITY newCard.label                 "Adresboekkaart…">
-<!ENTITY newCard.accesskey               "A">
-<!ENTITY newCard.key                  "N">
+<!ENTITY newContact.label                "Adresboekkontakt…">
+<!ENTITY newContact.accesskey              "A">
+<!ENTITY newContact.key                 "N">
 <!ENTITY newListCmd.label                "Mailinglist…">
 <!ENTITY newListCmd.accesskey              "M">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.label            "Adresboek…">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey          "r">
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label           "LDAP-map…">
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey         "D">
 <!ENTITY newMessageCmd.label              "Berjocht">
 <!ENTITY newMessageCmd.key               "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey            "B">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (osxAddressBook) : These entities are only used on Mac -->
 <!ENTITY osxAddressBook.label              "Mac OS X Adresboek brûke">
 <!ENTITY osxAddressBook.accesskey            "O">
 <!ENTITY closeCmd.label                 "Slute">
 <!ENTITY closeCmd.key                  "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey               "S">
 <!ENTITY printSetupCmd.label              "Side-ynstellings…">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey            "P">
-<!ENTITY printPreviewCardViewCmd.label         "Ofdrukfoarbyld kaart">
-<!ENTITY printPreviewCardViewCmd.accesskey       "v">
+<!ENTITY printSetupCmd.accesskey            "S">
+<!ENTITY printPreviewContactCmd.label          "Ofdrukfoarbyld kontakt">
+<!ENTITY printPreviewContactCmd.accesskey        "f">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.label         "Ofdrukfoarbyld adresboek">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey       "b">
-<!ENTITY printCardViewCmd.label             "Kaart ôfdrukke…">
-<!ENTITY printCardViewCmd.accesskey           "d">
-<!ENTITY printCardViewCmd.key              "P">
+<!ENTITY printContactCmd.label             "Kontakt ôfdrukke…">
+<!ENTITY printContactCmd.accesskey           "d">
+<!ENTITY printContactCmd.key              "P">
 <!ENTITY printAddressBook.label             "Adresboek ôfdrukke…">
-<!ENTITY printAddressBook.accesskey           "f">
+<!ENTITY printAddressBook.accesskey           "k">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY editMenu.label                 "Bewurkje">
 <!ENTITY editMenu.accesskey               "W">
 <!ENTITY undoCmd.label                 "Ungedien meitsje">
 <!ENTITY undoCmd.key                  "Z">
-<!ENTITY undoCmd.accesskey               "O">
+<!ENTITY undoCmd.accesskey               "U">
 <!ENTITY redoCmd.label                 "Op 'e nij útfiere">
 <!ENTITY redoCmd.key                  "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey               "n">
+<!ENTITY redoCmd.accesskey               "e">
 <!ENTITY cutCmd.label                  "Knippe">
 <!ENTITY cutCmd.key                   "X">
 <!ENTITY cutCmd.accesskey                "N">
 <!ENTITY copyCmd.label                 "Kopiearje">
 <!ENTITY copyCmd.key                  "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey               "K">
 <!ENTITY pasteCmd.label                 "Plakke">
 <!ENTITY pasteCmd.key                  "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey               "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label                "Fuortsmite">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey              "F">
 <!ENTITY deleteAbCmd.label               "Adresboek fuortsmite">
-<!ENTITY deleteCardCmd.label              "Kaart fuortsmite">
-<!ENTITY deleteCardsCmd2.label             "Kaarten fuortsmite">
+<!ENTITY deleteContactCmd.label             "Kontakt fuortsmite">
+<!ENTITY deleteContactsCmd.label            "Kontakten fuortsmite">
 <!ENTITY deleteListCmd.label              "List fuortsmite">
 <!ENTITY deleteListsCmd.label              "Listen fuortsmite">
 <!ENTITY deleteItemsCmd.label              "Items fuortsmite">
 <!ENTITY selectAllCmd.label               "Alles fuortsmite">
 <!ENTITY selectAllCmd.key                "A">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.key             "f">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey             "A">
-<!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label         "Foar-/achternamme wikselje">
+<!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label         "Foar-/efternamme wikselje">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.accesskey       "W">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
 <!ENTITY hideSwapFnLnUI                 "true">
 <!ENTITY propertiesCmd.label              "Eigenskippen…">
 <!ENTITY propertiesCmd.accesskey            "E">
 <!ENTITY propertiesCmd.key               "i">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY viewMenu.label                 "Byld">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey               "L">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label             "Arkbalken">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey           "W">
+<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey           "A">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label             "Adresboekarkbalke">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey           "A">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label              "Steatbalke">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey            "S">
 <!ENTITY customizeToolbar.label             "Oanpasse…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey           "A">
-<!ENTITY showCardPane.label               "Gearfettingsfinster">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey             "S">
+<!ENTITY showContactPane.label             "Kontaktgearfetting">
+<!ENTITY showContactPane.accesskey           "K">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label             "Nammen werjaan as">
-<!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey           "L">
-<!ENTITY firstLastCmd.label               "Foarnamme, achternamme">
-<!ENTITY firstLastCmd.accesskey             "V">
-<!ENTITY lastFirstCmd.label               "Achternamme, foarnamme">
+<!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey           "N">
+<!ENTITY firstLastCmd.label               "Foarnamme, efternamme">
+<!ENTITY firstLastCmd.accesskey             "F">
+<!ENTITY lastFirstCmd.label               "Efternamme, foarnamme">
 <!ENTITY lastFirstCmd.accesskey             "A">
 <!ENTITY displayNameCmd.label              "Werjeftenamme">
 <!ENTITY displayNameCmd.accesskey            "W">
 <!ENTITY sortMenu.label                 "Sortearje op">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey               "o">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label                "Ekstra">
@@ -111,37 +111,36 @@
 <!ENTITY exportCmd.label                "Eksportearje">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
 <!ENTITY preferencesCmd.label              "Opsjes…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey            "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label            "Foarkarren">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey          "F">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus --> 
-<!ENTITY newcardButton.label              "Nije kaart">
-<!ENTITY newcardButton.accesskey            "k">
+<!ENTITY newContactButton.label             "Nij kontakt">
+<!ENTITY newContactButton.accesskey           "k">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Nije list">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "l">
-<!ENTITY editButton.label                "Eigenskippen">
-<!ENTITY editButton.accesskey              "E">
+<!ENTITY editButton2.label               "Eigenskippen">
+<!ENTITY editButton2.accesskey             "E">
 <!ENTITY newmsgButton.label               "Opstelle">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey             "O">
 <!ENTITY newIM.label                  "Ynstant-berjocht">
 <!ENTITY newIM.accesskey                "Y">
-<!ENTITY deleteButton.label               "Fuortsmite">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey             "F">
-<!ENTITY throbberItem.title               "Aktiviteitsyndikator">
+<!ENTITY deleteButton2.label              "Fuortsmite">
+<!ENTITY deleteButton2.accesskey            "F">
 
 <!-- Address Book Toolbar Tooltips -->
-<!ENTITY newcardButton.tooltip             "Nije adresboekkaart oanmeitsje">
+<!ENTITY newContactButton.tooltip            "Nij adresboekkontakt oanmeitsje">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Nije list oanmeitsje">
-<!ENTITY editButton.tooltip               "Selektearre kaart oanpasse">
+<!ENTITY editButton2.tooltip              "Selektearre kontakt bewurkje">
 <!ENTITY newIM.tooltip                 "In ynstant-berjocht stjoere of chatte">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "E-mailberjocht stjoere">
-<!ENTITY deleteButton.tooltip              "Selektearre kaart of adresboek fuortsmite">
+<!ENTITY deleteButton2.tooltip             "Selektearre item fuortsmite">
 
 <!-- Dir Tree header -->
 <!ENTITY dirTreeHeader.label              "Adresboeken">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label            "Namme of e-mail">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey          "N">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip             "Breder adres sykje">