Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox
authorFjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Mon, 13 Jul 2020 14:12:58 +0000
changeset 2987 45e717525a3aaaa669e224522203cdbf476ac870
parent 2986 d064ce8cc0fe91bafbe0d9ed706dcb361b25c0fb
child 2988 78ffe19496c09403c322f165a241644747d2b62a
push id1404
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 13 Jul 2020 14:13:01 +0000
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
netwerk/necko.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -79,20 +79,21 @@ CookieLaxForcedForBeta=Cookie ‘%1$S’ hat gjin krekte attribútwearde foar ‘sameSite’. Ynkoarten wurde cookies sûnder it attribút ‘sameSite’ of mei in ûnjildige wearde behannele as ‘lax’. Dit betsjut dat de cookie net mear yn de kontekst fan tredde partijen ferstjoerd wurdt. As jo applikaasje ôfhinklik is fan de beskikberheid fan dizze cookie yn sokke konteksten, foegje dan it attribút ‘sameSite=none’ ta. Lês %2$S foar mear ynformaasje oer it attribút ‘sameSite’
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Unjildige ‘sameSite’-wearde foar cookie ‘%1$S’. De stipe wearden binne: ‘lax’, ‘strict’, ‘none’.
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecure2=Cookie ‘%1$S’ is ôfwezen omdat it it attribút ‘SameSite=None’ befettet, mar it attribút ‘secure’ ûntbrekt.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Cookie ‘%1$S’ wurdt ynkoarten ôfwêzen omdat it attribút ‘SameSite’ ynsteld is op ‘None’ of in ûnjildige wearde, sûnder it attribút ‘secure’. Lês %2$S foar mear ynformaasje oer it attribút ‘SameSite’
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
-CookieLaxForced2=Cookie ‘%1$S’ hat it ‘SameSite’-belied ynsteld op ‘lax’ omdat in attribút ‘SameSite’ ûntbrekt, en de standertwearde foar dit attribút is ‘SameSite=lax’.
+CookieLaxForced2=Cookie ‘%1$S’ hat it ‘SameSite’-belied ynsteld op ‘Lax’ omdat in attribút ‘SameSite’ ûntbrekt, en de standertwearde foar dit attribút is ‘SameSite=Lax’.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
-CookieLaxForcedForBeta2=Cookie ‘%1$S’ hat gjin krekte attribútwearde foar ‘SameSite’. Ynkoarten wurde cookies sûnder it attribút ‘SameSite’ of mei in ûnjildige wearde behannele as ‘lax’. Dit betsjut dat de cookie net mear yn de kontekst fan tredde partijen ferstjoerd wurdt. As jo applikaasje ôfhinklik is fan de beskikberheid fan dizze cookie yn sokke konteksten, foegje dan it attribút ‘SameSite=None’ ta. Lês %2$S foar mear ynformaasje oer it attribút ‘SameSite’
+CookieLaxForcedForBeta2=Cookie ‘%1$S’ hat gjin krekte attribútwearde foar ‘SameSite’. Ynkoarten wurde cookies sûnder it attribút ‘SameSite’ of mei in ûnjildige wearde behannele as ‘Lax’. Dit betsjut dat de cookie net mear yn de kontekst fan tredde partijen ferstjoerd wurdt. As jo applikaasje ôfhinklik is fan de beskikberheid fan dizze cookie yn sokke konteksten, foegje dan it attribút ‘SameSite=None’ ta. Lês %2$S foar mear ynformaasje oer it attribút ‘SameSite’
 # LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
+CookieSameSiteValueInvalid2=Unjildige ‘SameSite’-wearde foar cookie ‘%1$S’. De stipe wearden binne: ‘Lax’, ‘Strict’, ‘None’.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookieOversize=Cookie ‘%1$S’ is ûnjildich omdat dizze te grut is. Maksimale grutte is %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookiePathOversize=Cookie ‘%1$S’ is ûnjildich omdat de paadgrutte te grut is. Maksimale grutte is %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulRejectForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulRejectForBeta=Cookie ‘%1$S’ wurdt ynkoarten behannele as cross-site-cookie tsjin ‘%2$S’, omdat it skema net oerienkomt.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulReject=Cookie ‘%1$S’ is behannele as cross-site-cookie tsjin ‘%2$S’, omdat it skema net oerienkomt.
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -12,18 +12,21 @@ experimental-features-css-masonry-description = Makket stipe foar de eksperimintele funksje CSS Masonry Layout mooglik. Lês de <a data-l10n-name="explainer">útlis</a> foar in globale beskriuwing fan de funksje. Pleats in opmerking yn <a data-l10n-name="w3c-issue">dit GitHub-issue</a> of <a data-l10n-name="bug">dizze bug</a> om kommentaar te leverjen.
 experimental-features-web-gpu =
   .label = WebGPU
 experimental-features-web-gpu-description = Eksperimintele API foar ôfbyldingen en berekkeningen op it web
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-avif =
   .label = AVIF
 experimental-features-avif-description = Eksperimintele stipe foar AVIF: AV1 Image File-opmaak
-# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
-# by various online articles and is technical in nature.
-experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default =
-  .label = Cookies: SameSite=lax by default
-experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default-description = Cookies standert as ‘sameSite=lax’ behannelje as der gjin attribút foar ‘sameSite’ spesifisearre is. Untwikkelers moatte de aktuele status quo fan ûnbeheind gebrûk bewust ynstelle troch eksplisyt ‘sameSite=none’ fêst te lizzen.
-# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
-# by various online articles and is technical in nature.
-experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure =
-  .label = Cookies: SameSite=none requires secure attribute
-experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure-description = Foar cookies mei attribút ‘sameSite=none’ is it feilige attribút fereaske. Dizze funksje fereasket ‘Cookies: SameSite=lax by default’.
+# Do not translate 'SameSite', 'Lax' and 'None'.
+experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2 =
+  .label = Cookies: SameSite=Lax as standert
+experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2-description = Cookies standert as ‘SameSite=Lax’ behannelje as der gjin attribút foar ‘SameSite’ spesifisearre is. Untwikkelers moatte de aktuele status kwo fan ûnbeheind gebrûk bewust ynstelle troch eksplisyt ‘SameSite=None’ fêst te lizzen.
+# Do not translate 'SameSite', 'Lax' and 'None'.
+experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2 =
+  .label = Cookies: SameSite=None fereasket in feilich attribút
+experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2-description = Foar cookies mei attribút ‘SameSite=None’ is it feilige attribút fereaske. Dizze funksje fereasket ‘Cookies: SameSite=Lax as standert’.
+# about:home should be kept in English, as it refers to the the URI for
+# the internal default home page.
+experimental-features-abouthome-startup-cache =
+  .label = Opstartbuffer about:home
+experimental-features-abouthome-startup-cache-description = In opstartbuffer foar it inisjele about:home-dokumint wurdt by opstarten standert laden. It doel fan dizze buffer is it ferbetterjen fan de opstartprestaasjes.