toolkit/toolkit/about/aboutConfig.ftl
author Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Tue, 18 Jan 2022 12:34:59 +0000
changeset 3434 5e4350e39e2a7797d6bd8e1c1bb0b15252397010
parent 2901 c47cb47473998159c02da234274dc91db6e90af8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

config-window =
  .title = about:config

## Strings used to display a warning in about:config

# This text should be attention grabbing and playful
config-about-warning-title =
  .value = Dit kin jo garânsje ûnnut meitsje!
config-about-warning-text = Fia dizze konfiguraasjeside kinne jo wiidweidige foarkarren oanpasse dy't dizze applikaasje bestjoere. It is mooglik dat jo skaadlike njonkeneffekten feroarsaakje troch de wearden fan dizze foarkarren te wizigjen. Jo moatte allinnich trochgean as jo witte wat jo dogge of as jo de oanwizingen folgje fan in betrouber advys.
config-about-warning-button =
  .label = Ik akseptearje it risiko!
config-about-warning-checkbox =
  .label = Lit dizze warskôging de folgjende kear wer sjen

config-search-prefs =
  .value = Sykje:
  .accesskey = S

config-focus-search =
  .key = r

config-focus-search-2 =
  .key = f

## These strings are used for column headers

config-pref-column =
  .label = Foarkarnamme
config-lock-column =
  .label = Steat
config-type-column =
  .label = Type
config-value-column =
  .label = Wearde

## These strings are used for tooltips

config-pref-column-header =
  .tooltip = Klik om te sortearjen
config-column-chooser =
  .tooltip = Klik om te toanen kolommen te selektearjen

## These strings are used for the context menu

config-copy-pref =
  .key = C
  .label = Kopiearje
  .accesskey = K

config-copy-name =
  .label = Namme kopiearje
  .accesskey = a

config-copy-value =
  .label = Wearde kopiearje
  .accesskey = W

config-modify =
  .label = Oanpasse
  .accesskey = O

config-toggle =
  .label = Omskeakelje
  .accesskey = s

config-reset =
  .label = Opnij inisjalisearje
  .accesskey = i

config-new =
  .label = Nij
  .accesskey = N

config-string =
  .label = Tekenrige
  .accesskey = T

config-integer =
  .label = Integer
  .accesskey = I

config-boolean =
  .label = Boolean
  .accesskey = B

config-default = standert
config-modified = wizige
config-locked = beskoattele

config-property-string = string
config-property-int = integer
config-property-bool = boolean

config-new-prompt = Fier de foarkeursnamme yn

config-nan-title = Net jildige wearde
config-nan-text = De ynfierde tekst is gjin sifer.

# Variables:
#  $type (String): type of value (boolean, integer or string)
config-new-title = Nije { $type }wearde

# Variables:
#  $type (String): type of value (boolean, integer or string)
config-modify-title = Fier { $type }wearde yn