dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Wed, 17 Aug 2022 14:03:59 +0000
changeset 3564 89313c5c136ea390dbbb7a42dad0186b846aa3dc
parent 3328 232516b146d487af063e348fb10b355e59c6a1b6
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Skermlêzer starte
screenReaderStopped = Skermlêzer stoppe

# Roles
menubar    =    menubalke
scrollbar   =    skowbalke
grip      =    grep
alert     =    warskôging
menupopup   =    menu-pop-up
document    =    dokumint
pane      =    finster
dialog     =    dialoochfinster
separator   =    skiedingsteken
toolbar    =    wurkbalke
statusbar   =    steatbalke
table     =    tabel
columnheader  =    kolomtitel
rowheader   =    rigekoptekst
column     =    kolom
row      =    rige
cell      =    sel
link      =    keppeling
list      =    list
listitem    =    listitem
outline    =    omtrek
outlineitem  =    omtrekitem
pagetab    =    ljepblêd
propertypage  =    eigenkippenside
graphic    =    grafysk
switch     =    skeakelaar
pushbutton   =    drukknop
checkbutton  =    seleksjeknop
radiobutton  =    karrûndsje
combobox    =    karlist
progressbar  =    foartgongsbalke
slider     =    skowbalke
spinbutton   =    kringfjildknop
diagram    =    diagram
animation   =    animaasje
equation    =    fergeliking
buttonmenu   =    knoppenmenu
whitespace   =    wytromte
pagetablist  =    ljepblêdelist
canvas     =    kanvas
checkmenuitem =    seleksjemenu-item
passwordtext  =    wachtwurdtekst
radiomenuitem =    karrûndsjes menu-item
textcontainer =    tekstkontener
togglebutton  =    wikselknop
treetable   =    struktuertabel
header     =    koptekst
footer     =    fuottekst
paragraph   =    paragraaf
entry     =    ynfier
caption    =    byskrift
heading    =    kop
section    =    seksje
form      =    formulier
comboboxlist  =    karlist
comboboxoption =    karlistopsje
imagemap    =    ôfbylding mei keppeling
listboxoption =    opsje
listbox    =    karlist
flatequation  =    platte fergeliking
gridcell    =    rastersel
note      =    noat
figure     =    figuer
definitionlist =    definysjelist
term      =    term
definition   =    definysje

mathmltable       = wiskundige tabel
mathmlcell        = sel
mathmlenclosed      = ynsluten
mathmlfraction      = breuk
mathmlfractionwithoutbar = breuk sûnder dielteken
mathmlroot        = woartel
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = fjouwerkantswoartel

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    tekstgebiet

base      =    grûntal
close-fence  =    slutheakje
denominator  =    neamer
numerator   =    teller
open-fence   =    iepeningsheakje
overscript   =    oerscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    haadyndeks
subscript   =    subscript
superscript  =    superscript
underscript  =    ûnderscript

# Text input types
textInputType_date  =    datum
textInputType_email =    e-mail
textInputType_search =    sykje
textInputType_tel  =    telefoan
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    kopnivo %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Earste item
listEnd    =    Lêste item
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 item;#1 items

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S fan %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    oanfoljend
contentinfo  =    ynhâldsynformaasje
main      =    haad
navigation   =    navigaasje
search     =    sykje

region     =    regio

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = mei 1 kolom;mei #1 kolommen
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = en 1 rige;en #1 rigen

# table or grid cell information
columnInfo = Kolom %S
rowInfo = Rige %S
spansColumns = spannet %S kolommen
spansRows = spannet %S rigen

# Invoked actions
jumpAction   =   oerslagen
pressAction  =   yndrukt
checkAction  =   oanfinkt
uncheckAction =   útfinkt
onAction    =   oan
offAction   =   út
selectAction  =   selektearre
unselectAction =   net selektearre
openAction   =   iepene
closeAction  =   sluten
switchAction  =   skeakele
clickAction  =   der op klikt
collapseAction =   ynklapt
expandAction  =   útklapt
activateAction =   aktivearre
cycleAction  =   syklus útfierd

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   ferstoppe

# Tab states
tabLoading   =   lade
tabLoaded   =   laden
tabNew     =   nij ljepblêd
tabLoadStopped =   laden stopt
tabReload   =   werlade

# Object states
stateChecked   =  oanfinkt
stateOn     =  oan
stateNotChecked =  net oanfinkt
stateOff     =  út
statePressed   =  yndrukt
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  útklapt
stateCollapsed  =  ynklapt
stateUnavailable =  net beskikber
stateReadonly  =  allinnich-lêze
stateRequired  =  fereaske
stateTraversed  =  besocht
stateHasPopup  =  hat pop-up
stateSelected  =  selektearre

# App modes
editingMode  =   bewurkje
navigationMode =   navigearje

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Standert
quicknav_Anchor   = Ankers
quicknav_Button   = Knoppen
quicknav_Combobox  = Karlisten
quicknav_Landmark  = Werkenningspunten
quicknav_Entry    = Fermeldingen
quicknav_FormElement = Formuliereleminten
quicknav_Graphic   = Ofbyldingen
quicknav_Heading   = Koppen
quicknav_ListItem  = Listitems
quicknav_Link    = Keppelingen
quicknav_List    = Listen
quicknav_PageTab   = Sideljepblêden
quicknav_RadioButton = Karrûntsjes
quicknav_Separator  = Skiedingstekens
quicknav_Table    = Tabellen
quicknav_Checkbox  = Seleksjefekken

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = wiidweide dieling
notation-actuarial     = actuarial
notation-phasorangle    = phasor angle
notation-radical      = woartelteken
notation-box        = fek
notation-roundedbox     = ôfrûne fek
notation-circle       = sirkel
notation-left        = lofts
notation-right       = rjochts
notation-top        = boppe
notation-bottom       = ûnder
notation-updiagonalstrike  = diagonale trochhelling omheech
notation-downdiagonalstrike = diagonale trochhelling omleech
notation-verticalstrike   = fertikale trochhelling
notation-horizontalstrike  = horizontale trochhelling
notation-updiagonalarrow  = diagonale pylk omheech
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    menubalke
scrollbarAbbr   =    skowbalke
gripAbbr      =    grep
alertAbbr     =    warskôging	
menupopupAbbr   =    menupop-up
documentAbbr    =    dokumint
paneAbbr      =    finster
dialogAbbr     =    dialoochfinster
separatorAbbr   =    skiedingsteken
toolbarAbbr    =    wurkbalke
statusbarAbbr   =    steatbalke
tableAbbr     =    tabel
columnheaderAbbr  =    kolomtitel
rowheaderAbbr   =    rigekoptekst
columnAbbr     =    kolom
rowAbbr      =    rige
cellAbbr      =    sel
linkAbbr      =    keppeling
listAbbr      =    list
listitemAbbr    =    listitem
outlineAbbr    =    omtrek
outlineitemAbbr  =    kontoerûnderdiel
pagetabAbbr    =    ljepblêd
propertypageAbbr  =    eigenskippenside
graphicAbbr    =    grafysk
pushbuttonAbbr   =    drukknop
checkbuttonAbbr  =    seleksjeknop
radiobuttonAbbr  =    karrûndsje
comboboxAbbr    =    karlist
progressbarAbbr  =    foartgongsbalke
sliderAbbr     =    skowbalke
spinbuttonAbbr   =    kringfjildknop
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animaasje
equationAbbr    =    fergeliking
buttonmenuAbbr   =    knoppenmenu
whitespaceAbbr   =    wytromte
pagetablistAbbr  =    ljepblêdelist
canvasAbbr     =    kanvas
checkmenuitemAbbr =    seleksjemenu-item
passwordtextAbbr  =    wachtwurdtekst
radiomenuitemAbbr =    karrûndsjesmenu-item
textcontainerAbbr =    tekstkontener
togglebuttonAbbr  =    wikselknop
treetableAbbr   =    struktuertabel
headerAbbr     =    koptekst
footerAbbr     =    fuottekst
paragraphAbbr   =    alinea
entryAbbr     =    ynfier
captionAbbr    =    byskrift
headingAbbr    =    kop
sectionAbbr    =    seksje
formAbbr      =    formulier
comboboxlistAbbr  =    karlist
comboboxoptionAbbr =    karlistopsje
imagemapAbbr    =    ôfbylding mei keppelingen
listboxoptionAbbr =    opsje
listboxAbbr    =    karlist
flatequationAbbr  =    platte fergeliking
gridcellAbbr    =    rastersel
noteAbbr      =    noat
figureAbbr     =    figuer
definitionlistAbbr =    definysjelist
termAbbr      =    term
definitionAbbr   =    definysje
textareaAbbr    =    tekstgebiet

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1k;#1k
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
cellInfoAbbr = k%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = ynsluten
mathmltableAbbr       = tbl
mathmlcellAbbr        = sel
mathmlfractionAbbr      = breuk
mathmlfractionwithoutbarAbbr = breuk gjin dteken
mathmlrootAbbr        = wrtl
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = fkwtl

baseAbbr      = grtal
close-fenceAbbr  = slút
denominatorAbbr  = neam
numeratorAbbr   = tel
open-fenceAbbr   = iepen
overscriptAbbr   = oer
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = yndeks
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = ûnder

notation-longdivAbbr      = wwdiel
notation-actuarialAbbr     = act
notation-phasorangleAbbr    = phasang
notation-radicalAbbr      = wrttek
notation-boxAbbr        = fek
notation-roundedboxAbbr     = ôfrfek
notation-circleAbbr       = sirk
notation-leftAbbr        = lnks
notation-rightAbbr       = rchts
notation-topAbbr        = bop
notation-bottomAbbr       = ûnd
notation-updiagonalstrikeAbbr  = diagtrhomhch
notation-downdiagonalstrikeAbbr = diagtrhomlch
notation-verticalstrikeAbbr   = frttrh
notation-horizontalstrikeAbbr  = hortrh
notation-updiagonalarrowAbbr  = diagpylomh
notation-madruwbAbbr      = madruwb