chat/irc.properties
author Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Thu, 06 Oct 2022 12:32:23 +0000
changeset 3631 4c142eecce96272bf9bf90249bd2944eaffe2546
parent 3387 201ad470a3d4e0ab47ee02d5cb3b70d46dba70c9
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Frisian (fy-NL) localization of Firefox Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=bynamme

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Ferbining ferlern mei server
connection.error.timeOut=Wachttiid foar ferbining ferstrutsen
connection.error.invalidUsername=%S is gjin tastiene brûkersnamme
connection.error.invalidPassword=Unjildich serverwachtwurd
connection.error.passwordRequired=Wachtwurd fereaske

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanaal
joinChat.password=_Wachtwurd

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Server
options.port=Poarte
options.ssl=SSL brûke
options.encoding=Kodearringen
options.quitMessage=Ofslútberjocht
options.partMessage=Fuortgeanberjocht
options.showServerTab=Berjochten fan de server toane
options.alternateNicks=Alternative bynammen

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S brûkt ‘%2$S’
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=De tiid by %1$S is %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;út te fieren aksje&gt;: in bepaalde aksje útfiere.
command.ban=%S &lt;nick!user@host&gt;: Ban de brûkers dy’t oerienkomme mei it opjûne patroan.
command.ctcp=%S &lt;bynamme&gt; &lt;berjocht&gt;: stjoert in ctcp-berjocht oan it kontakt.
command.chanserv=%S &lt;opdracht&gt;: in opdracht nei chanserv stjoere.
command.deop=%S &lt;bynamme1&gt;[,&lt;bynamme2&gt;]*: operator-steat fan ien útskeakelje. Jo moatte hjirfoar sels wol operator wêze.
command.devoice=%S &lt;bynamme1&gt;[,&lt;bynamme2&gt;]*: spreksteat fan ien fuortsmite, sadat dizze net mear prate kin yn in moderearre kanaal (+m). Jo moatte hjirfoar sels wol operator wêze.
command.invite2=%S &lt;bynamme&gt;[ &lt;nick&gt;]* [&lt;romte&gt;]: ien of mear bynammen útnûgje op it aktuele kanaal, of om op it opjûne kanaal te kommen.
command.join=%S &lt;romte1&gt;[,&lt;romte2&gt;]* [&lt;ww1&gt;[,&lt;ww2&gt;]*]: ien of mear romtes iepenje, mei in opsjoneel wachtwurd as needsaaklik.
command.kick=%S &lt;bynamme&gt; [&lt;berjocht&gt;]: ien út in romte fuortsmite. Jo moatte hjirfoar sels wol operator wêze.
command.list=%S: in list fan alle beskikbere romtes werjaan. Warskôging: guon servers ferbrekke de ferbining as jo dit dogge.
command.memoserv=%S &lt;command&gt;: in opdracht nei de MemoServ stjoere.
command.modeUser2=%S &lt;nick&gt; [(+|-)&lt;mode&gt;]: In brûkersmodus opfreegje, oan- of útsette.
command.modeChannel2=%S [&lt;kanaal&gt;][ (+|-)&lt;nije modus&gt; [&lt;parameter&gt;][,&lt;parameter&gt;]*]: kanaalmodus opfreegje, oan- of útskeakelje.
command.msg=%S &lt;bynamme&gt; &lt;berjocht&gt;: in priveeberjocht stjoere oan in brûker (yn stee fan nei in romte).
command.nick=%S &lt;nije bynamme&gt;: jo eigen bynamme wizigje.
command.nickserv=%S &lt;opdracht&gt;: in opdracht nei de NickServ stjoere.
command.notice=%S &lt;doel&gt; &lt;berjocht&gt;: ferstjoer in notysje nei in brûker of kanaal.
command.op=%S &lt;bynamme1&gt;[,&lt;bynamme2&gt;]*: ier beneame ta operator foar it aktuele kanaal. Jo moatte hjirfoar sels wol operator wêze.
command.operserv=%S &lt;opdracht&gt;: in opdracht nei de OperServ stjoere.
command.part=%S [berjocht]: it aktuele kanaal ferlitte mei in opsjoneel ôfskiedsberjocht.
command.ping=%S [&lt;bynamme&gt;]: freget de fertragingstiid op fan in brûker (of de server as gjin namme jûn wurdt).
command.quit=%S &lt;berjocht&gt;: ferbining mei de server ferbrekke mei in opsjoneel ôfskiedsberjocht.
command.quote=%S &lt;opdracht&gt;: in opdracht direkt nei de server stjoere.
command.time=%S: jout de aktuele lokale tiid fan de IRC-server.
command.topic=%S [&lt;nij ûnderwerp&gt;]: it ûnderwerp fan it kanaal werjaan / wizigje.
command.umode=%S (+|-)&lt;nije modus&gt;: in brûkersmodus oan- of útsette.
command.version=%S &lt;bynamme&gt;: ferzje fan brûkersclient opfreegje.
command.voice=%S &lt;bynamme1&gt;[,&lt;bynamme2&gt;]*: ien spreksteat jaan. Jo moatte hjirfoar sels wol operator wêze.
command.whois2=%S [&lt;nick&gt;]: ynformaasje oer in brûker opfreegje.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] is de romte binnenkommen.
message.rejoined=Jo binne wer yn de romte.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Jo binne fuortskopt troch %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S is fuortskopt troch %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Modus %1$S foar %2$S ynsteld troch %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Kanaalmodus %1$S ynsteld troch %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Jo modus is %S
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Koe de winske bynamme net brûke. Jo bynamme bliuwt %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Jo hawwe de romte ferlitten (Part%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S hat de romte ferlitten (Part%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S hat de romte ferlitten (Quit%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S hat jo útnûge yn %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S is mei sukses útnûge yn %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S is al yn %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S wie sommeard.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS-ynformaasje foar %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S is offline. WHOWAS-ynformaasje foar %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S is in ûnbekende bynamme.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S hat it wachtwurd wizige nei %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S hat it wachtwurd fuortsmiten.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Brûkers ferbûn fia de folgjende lokaasjes binne ferbannen fan %S:
message.noBanMasks=Der binne gjin blokkearre lokaasjes foar %S.
message.banMaskAdded=Brûkers ferbûn fia lokaasjes dy’t oerienkomme mei %1$S binne ferbannen troch %2$S.
message.banMaskRemoved=Brûkers ferbûn fia lokaasjes dy’t oerienkomme mei %1$S binne net mear ferbannen troch %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Ping-antwurd fan %1$S yn #2 millisekonde.;Ping-antwurd fan %1$S yn #2 millisekonden.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Der is gjin kanaal %S.
error.tooManyChannels=Kin net dielnimme oan %S; Jo nimme oan tefolle kanalen diel.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Bynamme al yn gebrûk, wizigje bynamme nei %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S is gjin tastiene bynamme.
error.banned=Jo binne ferbannen fan dizze server.
error.bannedSoon=Jo wurde ynkoarten ferbannen fan dizze server.
error.mode.wrongUser=Jo kinne de modus fan oare brûkers net wizigje.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S is net online.
error.wasNoSuchNick=Der wie gjin bynamme %S
error.noSuchChannel=Der is gjin kanaal %S.
error.unavailable=%S is tydlik net beskikber.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Jo binne fan server %S ferbannen.
error.cannotSendToChannel=Jo kinne gjin berjochten stjoere nei %S.
error.channelFull=It kanaal %S is fol.
error.inviteOnly=Jo moatte útnûge wurde om oan %S diel te nimmen.
error.nonUniqueTarget=%S is gjin unike user@host of koarte namme of jo hawwe probearre om by tefolle kanalen tagelyk oan te melden.
error.notChannelOp=Jo binne net de kanaaloperator yn %S.
error.notChannelOwner=Jo binne net de kanaaleigenaar fan %S.
error.wrongKey=Kin net dielnimme oan %S, ûnjildich kanaalwachtwurd.
error.sendMessageFailed=Der is in flater bard wylst it ferstjoeren fan jo lêste berjocht. Probearje opnij as de ferbining werom brocht is.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Jo meie net oan %1$S dielnimme en binne automatysk omlaad nei %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode=‘%S’ is gjin jildige brûkersmodus op dizze server.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Namme
tooltip.server=Ferbûn mei
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Ferbûn fia
tooltip.registered=Registrearre
tooltip.registeredAs=Registrearre as
tooltip.secure=Fia in befeilige ferbining
# The away message of the user
tooltip.away=Ofwêzich
tooltip.ircOp=IRC-operator
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=Lêste aktiviteit
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S lyn
tooltip.channels=Op dit stuit yn

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Ja
no=Nee