calendar/chrome/calendar/calendar.properties
author ssh://w.benes@gmail.com@hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/fy-NL
Tue, 11 May 2021 14:23:31 +0200
changeset 3253 a57ab3e71f845497ed7dbd516cde4a909c589e3d
parent 2951 a6938f3b07ff1ac157bef72758349b2b7a2f9bc3
permissions -rw-r--r--
Bug 1706334 - Improving accessible text on Add Engine items, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Misc. strings in JS

# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle):
#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
PrintPreviewWindowTitle=Ofdrukfoarbyld fan %1$S
Untitled=Nammeleas

# Default name for new events
newEvent=Nij barren

# Titles for the event/task dialog
newEventDialog=Nij barren
editEventDialog=Barren bewurkje
newTaskDialog=Nije taak
editTaskDialog=Taak bewurkje

# Do you want to save changes?
askSaveTitleEvent=Barren bewarje
askSaveTitleTask=Taak bewarje
askSaveMessageEvent=Barren is net bewarre. Wolle jo it barren bewarje?
askSaveMessageTask=Taak is net bewarre. Wolle jo de taak bewarje?

# Event Dialog Warnings
warningEndBeforeStart=De eindatum dy't jo ynfierd hawwe leit foar de startdatum
warningUntilDateBeforeStart=De oant-datum leit foar de startdatum

# The name of the calendar provided with the application by default
homeCalendarName=Algemien

# The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
untitledCalendarName=Nammeleaze aginda

# Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
# ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
statusTentative   =Foarlopich
statusConfirmed   =Befêstige
eventStatusCancelled=Annulearre
todoStatusCancelled =Annulearre
statusNeedsAction  =Hanneling nedich
statusInProcess   =Dwaande
statusCompleted   =Foltôge

# Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
highPriority=Heech
normalPriority=Normaal
lowPriority=Leech

importPrompt=Yn hokker aginda wolle jo dizze gegevens ymportearje?
exportPrompt=Ut hokker aginda wolle jo eksportearje?
pastePrompt=Yn hokker fan jo beskikbere aginda's wolle jo dit plakke?
publishPrompt=Hokker aginda wolle jo publisearje?

# LOCALIZATION NOTE (pasteEventAlso): The users pasting operation includes among
# others also a meeting invitation - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventAlso=Jo te plakken ynfo befettet in gearkomst
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsAlso): The users pasting operation includes among
# others also several meeting invitations - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventsAlso=Jo te plakken ynfo befettet gearkomsten
# LOCALIZATION NOTE (pasteTaskAlso): The users pasting operation includes among
# others also an assigned task - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskAlso=Jo te plakken ynfo befettet in tawizen taak
# LOCALIZATION NOTE (pasteTasksAlso): The users pasting operation include among
# others also several assigned tasks - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteTasksAlso=Jo te plakken ynfo befettet tawizen taken
# LOCALIZATION NOTE (pasteItemsAlso): The users pasting operation includes among
# others also assigned task(s) and meeting invitation(s) - this is used as a affix
# in pasteNotifyAbout
pasteItemsAlso=Jo te plakken ynfo befettet gearkomsten en tawizen taken
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting a meeting -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventOnly=Jo plakke in gearkomst
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several meetings -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventsOnly=Jo plakke gearkomsten
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting an assigned task -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskOnly=Jo plakke in tawizen taak
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several assigned
# tasks - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTasksOnly=Jo plakke tawizen taken
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting assigned task(s) and
# meeting(s) - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteItemsOnly=Jo plakke gearkomsten en tawizen taken

# LOCALIZATION NOTE (pasteNotifyAbout): Text displayed if pasting an invitation
# or assigned task
# %1$S - pasteEvent* or pasteTask*
pasteNotifyAbout=%1$S - wolle jo in fernijing nei alle belutsenen ferstjoere?

# LOCALIZATION NOTE (pasteAndNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteAndNotifyLabel=Plakke en no ferstjoere
# LOCALIZATION NOTE (pasteDontNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteDontNotifyLabel=Plakke sûnder te ferstjoeren

# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
#  %1$S will be replaced with number of failed items
#  %2$S will be replaced with last error code / error string
importItemsFailed=%1$S items mislearre by ymportearjen. De lêste flater wie: %2$S
# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile=Ymportearjen fan %1$S mislearre. Der binne gjin items yn dit bestân om te ymportearjen.

# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile2):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile2=Kin net ymportearje út %1$S. Der binne gjin te ymportearjen items yn dit bestân.

#spaces needed at the end of the following lines
eventDescription=Beskriuwing: 

unableToRead=Kin bestân net lêze:
unableToWrite=Kin bestân net skriuwe:
defaultFileName=MozillaCalBarren
HTMLTitle=Mozilla Calendar

# LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
#  %1$S will be replaced with the path to a file
timezoneError=Der is in ûnbekende en ûndefiniearre tiidsône fûn tiidens it lêzen fan %1$S.

# LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
duplicateError=%1$S item(s) negearre omdat se sawol yn de doelaginda as yn %2$S bestean.

unableToCreateProvider=Der is in flater bard by de tarieding fan it gebrûk fan de aginda dy't sich ophâld op %1$S. Dizze sil net beskikber wêze.
unknownTimezonesError=Der is in flater bard by de tarieding fan it gebrûk fan de aginda dy't harren ophâld op %1$S. De aginda kin ferwize nei ûnbekende tiidsônen. Ynstallearje de lêste calendar-timezones.xpi.
missingCalendarTimezonesError=Gjin tiidsônen fûn! Ynstallearje calendar-timezones.xpi.

# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
unknownTimezoneInItem=Unbekende tiidsône ‘%1$S’ yn ‘%2$S’. Behannele as 'sweefjende' lokale tiidsône yn stee fan: %3$S
TimezoneErrorsAlertTitle=Tiidssône flaters
TimezoneErrorsSeeConsole=Sjoch Flaterkonsôle: Unbekende tiidsônen wurde behannele as in 'sweefjend' lokale tiidsône.

# The following strings are for the prompt to delete/unsubscribe from the calendar
removeCalendarTitle=Aginda fuortsmite
removeCalendarButtonDelete=Aginda wiskje
removeCalendarButtonUnsubscribe=Ofmelde

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe): Shown for
# calendar where both deleting and unsubscribing is possible.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe=Wolle jo de aginda ‘%1$S’ fuortsmite? Ofmelde sil de aginda út de list fuortsmite, wiskje sil ek de gegevens derfan foargoed fuortsmite.

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDelete): Shown for calendar where
# deleting is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDelete=Wolle jo de aginda ‘%1$S’ permanint fuortsmite?

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageUnsubscribe): Shown for calendar
# where unsubscribing is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageUnsubscribe=Wolle jo jo ôfmelde by de aginda ‘%1$S’?

WeekTitle=Wike %1$S
None=Gjin

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none
tooNewSchemaErrorBoxTitle=Jo agindagegevens binne net kompatibel mei dizze ferzje fan %1$S

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=De agindagegevens yn jo profyl binne bywurke troch in nijere ferzje fan %1$S. Trochgean sil wierskynlik ferlies of skansearring fan de gegevens feroarsaakje. %1$S sil no útskeakele wurde en %2$S opnij starte.

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonRestart=%1$S werstarte

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonQuit=%1$S ôfslute

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorText):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application, e.g. 'Thunderbird'
#  %2$S will be replaced with the name of the new copy of the file, e.g. 'local-2020-05-11T21-30-17.sqlite'
tooNewSchemaErrorText=Jo agindagegevens binne net kompatibel mei dizze ferzje fan %1$S. De agindagegevens yn jo profyl binne bywurke troch in nijere ferzje fan %1$S. Der is in reservekopy fan it gegevensbestân oanmakke mei de namme ‘%2$S’. Der wurdt trochgien mei in nij oanmakke gegevensbestân.

# List of events or todos (unifinder)
eventUntitled=Nammeleas

# Tooltips of events or todos
tooltipTitle=Titel:
tooltipLocation=Lokaasje:
# event date, usually an interval, such as
# Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
# Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
tooltipDate=Datum:
# event calendar name
tooltipCalName=Agindanamme:
# event status: tentative, confirmed, cancelled
tooltipStatus=Steat:
# event organizer
tooltipOrganizer=Organisator:
# task/todo fields
# start date time, due date time, task priority number, completed date time
tooltipStart=Begjin:
tooltipDue=Ein:
tooltipPriority=Prioriteit:
tooltipPercent=% foltôge:
tooltipCompleted=Foltôge:

# Tooltips for attendees and organizer in event and summary dialog

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendee.combined): tooltip for itip icon in summary/event dialog.
# Given an attendee loungeexample.org of type room is a mandatory participant and has accepted the
# invitation, the tooltip would be:
# lounge@example.org (room) is a required participant. lounge@example.org has confirmed attendance.
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %2$S - value of dialog.tooltip.attendeePartStat2.*
dialog.tooltip.attendee.combined=%1$S %2$S

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR=%1$S sit it barren foar.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT=%1$S is in net-dielnimmer.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT=%1$S is in opsjonele dielnimmer.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT=%1$S is in fereaske dielnimmer.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED=%1$S hat befêstige oanwêzich te wêzen.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED=%1$S hat befêstige net oanwêzich te wêzen.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED=%1$S hat de oanwêzichheid delegearre.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION=%1$S moat noch beslisse oer oanwêzich wêzen.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE=%1$S hat foarlopich befêstige oanwêzich te wêzen.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing individual attendee
dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL=%1$S
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a group (e.g. a distribution list)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP=%1$S (groep)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a resource (e.g. projector)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE=%1$S (resource)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a room
dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM=%1$S (romte)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing an attendee of unknown type
dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN=%1$S

#File commands and dialogs
New=Nij
Open=Iepenje
filepickerTitleImport=Ymportearje
filepickerTitleExport=Eksportearje

# Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
# wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
filterIcs=iCalendar (%1$S)
filterXml=XML-dokumint (%1$S)
filterHtml=Webside (%1$S)
filterOutlookCsv=Outlook kommaskieden (%1$S)

# Remote calendar errors
genericErrorTitle=Der is in flater bard
httpPutError=Publisearjen fan it agindabestân is mislearre.\nSteatkoade: %1$S: %2$S
otherPutError=Publisearjen fan it agindabestân is mislearre.\nSteatkoade: 0x%1$S

# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
readOnlyMode=Der is in flater bard by it lêzen fan gegevens foar aginda: %1$S. Dizze is yn allinnich-lêzenmodus pleatst, omdat wiziging oars warskienlik ferlern gean sille. Jo kinne dizze ynstelling wizigje troch ‘Aginda bewurkje’ te kiezen.

# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
disabledMode=Der is in flater bard by it lêzen fan gegevens foar aginda: %1$S. Dizze is útskeakele oant it feilich is om te brûken.

# LOCALIZATION NOTE (minorError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
minorError=Der is in flater bard by it lêzen fan gegevens foar aginda: %1$S. Dit is wierskynlik in lytse flater, dus it programma sil probearje fierder te gean.

# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
stillReadOnlyError=Der is in flater bard by it lêzen fan gegevens foar aginda: %1$S.
utf8DecodeError=Der is in flater bard by it dekodearjen fan in iCalendar (ics)-bestân as UTF-8. Ferifiear of it bestân, ynklusief symboalen en letters mei aksenten, is kodearre yn de UTF-8-tekenset.
icsMalformedError=Untlieden fan it iCalendar (ics)-bestân is mislearre. Ferifiearje of it bestân konform is oan de iCalendar (ics)-bestânssyntaksis.
itemModifiedOnServerTitle=Item is wizige op de server.
itemModifiedOnServer=Dit item is koartlyn wizige op de server.\n
modifyWillLoseData=Trochfieren fan jo wizigingen sil de wizigingen makke op de server oerskriuwe.
deleteWillLoseData=Fuortsmiten fan dit item sil de wizigingen makke op de server ûngedien meitsje.
updateFromServer=Myn wizigingen ferwerpe en opnij lade
proceedModify=Myn wizigingen trochfiere
proceedDelete=Fuortsmite
dav_notDav=De boarne op %1$S is ofwol gjin DAV-sammeling of net beskikber 
dav_davNotCaldav=De boarne op %1$S is in DAV-sammeling mar gjin CalDAV-aginda
itemPutError=Der is in flater bard by it bewarjen fan it item op de server.
itemDeleteError=Der is in flater bard by it fuortsmiten fan it item fan de server.
caldavRequestError=Der is in flater bard by it ferstjoeren fan de útnûging.
caldavResponseError=Der is in flater bard by it ferstjoeren fan it antwurd.
caldavRequestStatusCode=Steatkoade: %1$S
caldavRequestStatusCodeStringGeneric=It fersyk kin net ferwurke wurde.
caldavRequestStatusCodeString400=It fersyk befettet ferkearde syntaks en kin net ferwurke wurde.
caldavRequestStatusCodeString403=De brûker hat net de fereaske permisjes om it fersyk út te fieren.
caldavRequestStatusCodeString404=Boarne net fûn.
caldavRequestStatusCodeString409=Boarnekonflikt.
caldavRequestStatusCodeString412=Foarwearde mislearre.
caldavRequestStatusCodeString500=Ynterne serverflater.
caldavRequestStatusCodeString502=Ferkearde gateway (Proxykonfiguraasje?).
caldavRequestStatusCodeString503=Ynterne serverflater (Tydlike serverútfal?).
caldavRedirectTitle=Lokaasje foar aginda %1$S bywurkje?
caldavRedirectText=De oanfragen foar %1$S wurde omlaad nei in nije lokaasje. Wolle jo de lokaasje wizigje nei de folgjende wearde?
caldavRedirectDisableCalendar=Aginda útskeakelje


# LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
#  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
#  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone).
#  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
#  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
#  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
#  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
#  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
# for english-US:
#  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
#  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
# for english:
#  Europe/London  likelier than Atlantic/Canary
#  Europe/Paris  likelier than Africa/Ceuta (for WestEuropeanTime)
#  America/Halifax likelier than America/Glace_Bay (Canada-AtlanticTime)
#  America/Mexico_City likelier than America/Cancun
#  America/Argentina/Buenos_Aires likelier than America/Araguaina
#  America/Sao_Paolo (may not recognize: summer-time dates change every year)
#  Asia/Singapore likelier than Antarctica/Casey
#  Asia/Tokyo   likelier than Asia/Dili
#  Africa/Lagos likelier than Africa/Algiers (for WestAfricanTime)
#  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
#  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
#  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
#  Australia/Sydney likelier than Australia/Currie or Australia/Hobart
#  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
likelyTimezone=Europe/Amsterdam

# Guessed Timezone errors and warnings.
# Testing note:
# * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
# * repeat
#  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
#  - restart
#  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
#   makes sense for OS city.
#
# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time"
# no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
# Testing notes:
# - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
# - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
#  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
#  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
# - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
#  can also trigger this warning.
WarningOSTZNoMatch=Warskôging: tiidsône ‘%1$S’ fan bestjoeringssysteem\nkomt net mear oerien mei de ynterne ZoneInfo-tiidsône ‘%2$S’.

# "Skipping Operating System timezone 'Pacific/New_Country'."
# Testing note: not easily testable. May occur someday if (non-windows)
# OS uses different version of ZoneInfo database which has a timezone name
# that is not included in our current ZoneInfo database (or if the mapping
# mapping from windows to ZoneInfo timezone ids does).
SkippingOSTimezone=Tiidsône ‘%1$S’ fan bestjoeringssysteem wurdt negearre.

# "Skipping locale timezone 'America/New_Yawk'."
# Testing note: Skipping occurs if a likelyTimezone id is unknown or misspelled.
SkippingLocaleTimezone=Lokale tiidsône ‘%1$S’ wurdt negearre.

# Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
# Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
# and changes are often more than a week different).
warningUsingFloatingTZNoMatch=Warskôging: ‘sweefjende’ tiidsône wurdt brûkt.\nGjin ZoneInfo-tiidsônegegevens fûn dy't oerienkomme mei de\ntiidsônegegevens fan it bestjoeringssysteem.

# "Warning: Using guessed timezone
#  America/New York (UTC-0500/-0400).
#  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
# This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
WarningUsingGuessedTZ=Warskôging: gebrûk fan ferûnderstelde tiidsône\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S

# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Dizze ZoneInfo-tiidsône komt hast oerien mei de tiidsône fan it\nbestjoeringssysteem. Foar dizze rigel ferskille de folgjende oergongen tusken\nsimmer- en standerttiid op syn heechst ien wike fan de tiidsône-oergongen\nfan it bestjoeringssysteem. Miskien binne der diskrepânsjes yn de\ngegevens, lykas ferskillende begjindata, in ferskillende rigel, of in\nbeneikommen foar de rigel fan in net-gregoriaanske kalinder.

TZSeemsToMatchOS=Dizze ZoneInfo-tiidsône liket dit jier oerien te kommen mei de tiidsône fan it bestjoeringssysteem.

# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
# used for a display of a chosen timezone
#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
TZFromOS=Dizze ZoneInfo-tiidsône wie keazen op basis fan de tiidsônefariabele\n‘%1$S’ fan it bestjoeringssysteem.

# Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
TZFromLocale=Dizze ZoneInfo-tiidsône wie keazen op basis fan de oerienkomst tusken\ntiidsône fan it bestjoeringssysteem en wierskynlike tiidsônen foar\nynternetbrûkers dy't Frysk brûke.

TZFromKnownTimezones=Dizze ZoneInfo-tiidsône wie keazen op basis fan de oerienkomst tusken\ntiidsône fan it bestjoeringssysteem en bekende tiidsônen yn alfabetyske\nfolchoarder fan tiidsône-id.

# Print Layout
formatListName = List
weekPrinterName = Wykoersjoch
monthPrinterName = Moanne-oersjoch
tasksWithNoDueDate = Taken sûnder eindatum

# Providers
caldavName=CalDAV
compositeName=Komposiet
icsName=iCalendar (ICS)
memoryName=Tydlik (ûnthâld)
storageName=Lokaal (SQLite)

# Used in created html code for list layout print and html export
htmlPrefixTitle=Titel
htmlPrefixWhen=Wannear
htmlPrefixLocation=Lokaasje
htmlPrefixDescription=Beskriuwing
htmlTaskCompleted=%1$S (dien)

# Categories
addCategory=Kategory tafoegje
multipleCategories=Mear kategoryën

today=Hjoed
tomorrow=Moarn
yesterday=Juster

#Today pane
eventsonly=Barrens
eventsandtasks=Barrens en taken
tasksonly=Taken
shortcalendarweek=KW

go=Gean

# Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
# does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
# 'next Sunday'.
next1=folgjende
next2=folgjende
last1=lêste
last2=lêste

# Alarm Dialog
# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
alarmWindowTitle.label=#1 Warskôging;#1 Warskôgingen

# LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
# used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmStarts=Begjin: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTodayAt=Hjoed om %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTomorrowAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Tomorrow at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTomorrowAt=Moarn om %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmYesterdayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Yesterday at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmYesterdayAt=Juster om %1$S

# Alarm interface strings
# LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
# when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
# description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
alarmDefaultDescription=Standert Mozilla-beskriuwing
alarmDefaultSummary=Standert Mozilla-gearfetting

# LOCALIZATION NOTE (alarmSnoozeLimitExceeded): Semi-colon list of plural
# forms.
alarmSnoozeLimitExceeded=Jo kinne in alarm net langer as #1 moanne slommerje litte .;Jo kinne in alarm net langer as #1 moannen slommerje litte .

taskDetailsStatusNeedsAction=Hanneling fereaske

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
# used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
#  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% foltôge
taskDetailsStatusCompleted=Foltôge

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
# used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
taskDetailsStatusCompletedOn=Foltôge op %1$S
taskDetailsStatusCancelled=Annulearre

gettingCalendarInfoCommon=Aginda’s kontrolearje…

# LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
# used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
#  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
#  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
gettingCalendarInfoDetail=Aginda %1$S fan %2$S kontrolearje

# LOCALIZATION NOTE (errorCode):
#  %1$S will be replaced with the number of an error code
errorCode=Flaterkoade: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
#  %1$S will be replaced with the description of an error
errorDescription=Beskriuwing: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorWriting):
# used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
errorWriting2=Der is in flater bard by it skriuwen nei de aginda %1$S! Sjoch hjirûnder foar mear ynformaasje.

# LOCALIZATION NOTE (errorWritingDetails):
# This will be displayed in the detail section of the error dialog
errorWritingDetails=As jo dit berjocht sjogge nei it útstellen of fuortsmiten fan in omtinken en dit by in aginda bard wêrfan jo gjin barrens tafoegje of bewurkje wolle, kinne jo dizze aginda as allinnich lêze markearje om deselde ûnderfining yn de takomst te mijen. Gean hjirfoar nei de aginda-eigenskippen troch yn de aginda- of taakwerjefte mei de rjochtermûsknop op dizze aginda yn de list te klikken.

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
# used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarDisabled=De aginda %1$S is op dit stuit net beskikber

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarReadOnly):
# used for an message like 'The calendar Home is readonly'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarReadOnly=De aginda %1$S is allinnich-lêze

taskEditInstructions=Klik hjir om in nije taak ta te foegjen
taskEditInstructionsReadonly=Selektearje in aginda dy't skriuwber is
taskEditInstructionsCapability=Selektearje in aginda dy't taken stipet

eventDetailsStartDate=Begjin:
eventDetailsEndDate=Ein:

# LOCALIZATION NOTE (datetimeWithTimezone):
# used for a display of a date-time with timezone 'Thu 2 Oct 2008 13:21', Europe/Paris
#  %1$S will be replaced with the completion date-time
#  %2$S will be replaced with the name of the timezone
datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleLongCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Week 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleLongCalendarWeek=Kalinderwike: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalLongCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Weeks 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalLongCalendarWeeks=Kalinderwiken %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleShortCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleShortCalendarWeek=KW: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalShortCalendarWeeks=KW: %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (abbreviationOfWeek):
# Used for displaying the week number in the first day box of every week
# in multiweek and month views.
# It allows to localize the label with the week number in case your locale
# requires it.
# Take into account that this label is placed in the same room of the day label
# inside the day boxes, exactly on left side, hence a possible string shouldn't
# be too long otherwise it will create confusion between the week number and
# the day number other than a possible crop when the window is resized.
#
#  %1$S is a number from 1 to 53 that represents the week number.
abbreviationOfWeek=%1$S

# Task tree, "Due In" column.
# LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
dueInDays=#1 dei;#1 dagen
dueInHours=#1 oer;#1 oer
dueInLessThanOneHour=< 1 oer

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
# used for display of Month-dates like 'December 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month
#  %2$S will be replaced with the year
monthInYear=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
monthInYear.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (formatDateLong):
# used for display dates in long format like 'Mon 15 Oct 2008' when it's
# impossible to retrieve the formatatted date from the OS.
#  %1$S will be replaced with name of the day in short format;
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties);
#  %3$S will be replaced with the name of the month in short format;
#  %4$S will be replaced with the year.
formatDateLong=%1$S %2$S %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (dayHeaderLabel):
# used for display the labels in the header of the days in day/week views in short
# or long format. For example: 'Monday 6 Oct.' or 'Mon. 6 Oct.'
#  %1$S will be replaced with name of the day in short or long format
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties), plus the name
#     of the month in short format (the day/month order depends on the OS settings).
dayHeaderLabel=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth):
# used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %4$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalInMonth=%2$S – %3$S %1$S, %4$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalInMonth.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths):
# used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %4$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %5$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenMonths=%2$S %1$S – %4$S %3$S, %5$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenMonths.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears):
# used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the year of the start date
#  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %5$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %6$S will be replaced with the year of the end date
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenYears=%2$S %1$S, %3$S – %5$S %4$S, %6$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenYears.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
# used for intervals where end is equals to start
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDay):
# used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
# end date but still include end time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSeveralDays):
# used for intervals spanning multiple days by including date and time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the date of the end date
#  %4$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDate):
# used for task without start and due date
# (showed only in exported calendar in Html format)
datetimeIntervalTaskWithoutDate= gjin start- of eindatum
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDueDate):
# used for intervals in task with only start date
# displayed form is 'start date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=startdatum %1$S %2$S
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
# used for intervals in task with only due date
# displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the due date
#  %2$S will be replaced with the time of the due date
datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=eindatum %1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (dragLabelTasksWithOnlyEntryDate
#          dragLabelTasksWithOnlyDueDate)
# Labels that appear while dragging a task with only
# entry date OR due date
dragLabelTasksWithOnlyEntryDate=Begjintiid
dragLabelTasksWithOnlyDueDate=Einiget op

deleteTaskLabel=Taak fuortsmite
deleteTaskMessage=Binne jo wis dat jo dizze taak fuortsmite wolle?
deleteTaskAccesskey=f
deleteItemLabel=Fuortsmite
deleteItemMessage=Binne jo wis dat jo dit item fuortsmite wolle?
deleteItemAccesskey=F
deleteEventLabel=Barren fuortsmite
deleteEventMessage=Binne jo wis dat jo dit barren fuortsmite wolle?
deleteEventAccesskey=f

calendarPropertiesEveryMinute=Elke minút;Elke #1 minuten

# LOCALIZATION NOTE (extractUsing)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
extractUsing=Brûk %1$S

# LOCALIZATION NOTE (extractUsingRegion)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
#  %2$S will be replaced with region like US in en-US
extractUsingRegion=Brûkt %1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (unit)
# Used to determine the correct plural form of a unit
unitMinutes=#1 minút;#1 minuten
unitHours=#1 oer;#1 oer
unitDays=#1 dei;#1 dagen
unitWeeks=#1 wike;#1 wiken

# LOCALIZATION NOTE (showCalendar)
# Used in calendar list context menu
#  %1$S will be replaced with the calendar name
# uses the access key calendar.context.togglevisible.accesskey
showCalendar=%1$S toane
hideCalendar=%1$S ferstopje
# uses the access key calendar.context.showonly.accesskey
showOnlyCalendar=Allinnich %1$S toane

# LOCALIZATION NOTE (modifyConflict)
# Used by the event dialog to resolve item modification conflicts.
modifyConflictPromptTitle=Konflikt by itemoanpassing
modifyConflictPromptMessage=It item dat yn it dialoocgfinster bewurke wurdt is oanpast sûnt it iepene waard.
modifyConflictPromptButton1=De oare wizigingen oerskriuwe
modifyConflictPromptButton2=Dizze wizigingen ferwerpe

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedFrom): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip and the visible name for an attendee in the event summary dialog - don't add
# leading or trailing whitespaces here
# %1$S - a single delegatee or a comma separated list of delegatees
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedFrom=(delegearre troch %1$S)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedTo): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip for an attendee in the event summary dialog - don't add leading or trailing
# whitespaces here
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedTo=(delegearre oan %1$S)

# Accessible description of a grid calendar with no selected date
minimonthNoSelectedDate=Gjin datum selektearre