dom/chrome/netError.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 07:55:22 +0100
changeset 1577 c308068646507c7be870e53d95dbd22319ea3fe3
parent 1504 efeb8fb39d4dd4a7bfe1e4ff90a210ec2654e3ae
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Juumre Loowgol Hello">
<!ENTITY retry.label "Fuɗɗito">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Horiima Seŋaade">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Ko goonga ndee lowre ena nanndi e feewnde, wanngorde ndee horiima naatde e mayre.</p><ul><li>Maa taw lowre ndee ko uddunde seeɗa? Fuɗɗito lo ɓooyii.</li><li>A horiima naatde e lowe goɗɗe? Ƴeewto ceŋol ordinateer oo e laylaytol.</li><li>Mbar ordinateer maa suuraaki caggal ɓalal-jaynge walla proxy? Teelɗe ɗe peewaani ena mbaawi haɗde peeragol e geese.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Poor oo Daaƴaama ngam Kisal">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Ñiiɓirde ɗaɓɓitaande ndee joopii ko poor (wano. <q>mozilla.org:80</q> mo poor 80 e mozilla.org) mo heewaani huutoreede e paandaale ɗe <em>ngonaa </em> banngagol geese. Wanngorde ndee haaytinii ɗaɓɓannde ndee ngam kisal e suuraare maa.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Ñiiɓirde Yiytaaka">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Wanngorde ndee horiima yiytude koɗnol saworde wonde e ndee ñiiɓirde.</p><ul><li>Mbar a juumaani e tappugol domen oo? (wano. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> waasa waonde <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Aɗa yenanaa ñiiɓirde domen ena woodi? Binnditagol mayre ena waawi hiiɗtude.</li><li>A horiima naatde e lowe goɗɗe? Ƴeewto ceŋol laylaytol maa e teelte sarworde DNS ɗee.</li><li>Mbar ordinateer maa suuraaki caggal ɓalal-jaynge walla proxy? Teelɗe ɗe peewaani ena mbaawi haɗde peeragol e geese.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Fiilde Yiytaaka">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Mbar temre ndee innitaaka, walla dirtinee?</li><li>Mbar alaa pergitte mbinndiin, kaftingol, walla tappugol ngoni e ñiiɓirde ndee?</li><li>Ala jogii jamirooje jonɗe huutoraade e temre ɗaɓɓitaande ndee?</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Ballagol fiilde salaama">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Maa taw ko nde momtaande, dirtinaande, walla jamire fiilde ena kala ballagol.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Horiima Yeetinde Ɗaɓɓitannde">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Humpito ɓeydorɗo baɗte ɗee caɗeele walla ndee juumre heɓotaako oo sahaa.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Ñiiɓirde Moƴƴaani">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Ñiiɓirde hokkaande ndee wonaani e mbaydi keftinaandi. Tiiɗno ƴeewto palal ñiiɓiɗe ndee ngam pergitte, puɗɗito-ɗaa.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Baanjitagol Keɓe Dartiima">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Wanngorde ndee seŋiima moƴƴol, kono seŋol ngol dartinaama tuma nde humpito waanjittee. Tiiɗno fuɗɗito.</p><ul><li>A horiima naatde e lowe goɗɗe? Ƴeewto ceŋol laylaytol ordinateer oo.</li><li>Haa jonni ena waɗi caɗeele? Jokkondir e jiiloowo laylaytol maa walla jeeyoowo ceŋol maa ngam ɗaɓɓude ballal.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Fiilannde Hiiɗtii">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Fiilannde ɗaɓɓitaande ndee woodaani e kaasol wanngorde ndee.</p><ul><li>Ngam reentino kisal, wanngorde ndee naamnittaako piilanɗe doondiiɗe caɗeele e jaajol.</li><li>Dobo ngam fuɗɗitaade naamnito-ɗaa fiilannde ndee e lowre ndee</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Mbaydi Ceŋtol">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Wanngorde ndee woni ko e mbayka ceŋtol etee waawaa seŋaade e temre ɗaɓɓitaande ndee.</p><ul><li>Mbar ordianteer maa ena seŋii e laylaytol caasngol?</li>Ñoƴƴu &quot;Fuɗɗito&quot; ngam artirde a mbayka ceŋol, kesɗitinaa hello ngoo.<li></li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Juumre Dokkitannde Loowdi">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Hello ngo etot-ɗaa naatnde ngoo waawaa hollireede sabu ngo huutortoo ko tiɗɗinol ndi mbadi mum anndaaka walla moƴƴaani.</p><ul><li>Tiiɗno jokkondir e jeyɓe lowre geese ndee ngam humpitde-ɓe caɗeele ɗee.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Ndee Fiilde Hoolnaaki">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Tiiɗno jokkondir e jeyɓe lowre geese ndee ngam humpitde-ɓe caɗeele ɗee.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Ceŋol Dartiima">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Jokkol laylaytol ngol dartiima tuma nde kaaldigal ceŋol waɗetee. Tiiɗno fuɗɗito.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Laylayto Honii">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Lowre ɗaɓɓitaande ndee jaabaaki ɗaɓɓitaande ceŋol etee wanngorde ndee dartiima fadde jaabtol.</p><ul><li>Mbar sarworde ndee wonaa heewraande walla ena taƴi oo sahaa? Fuɗɗito so ɓooyii.</li><li>A horiima naatde e lowe goɗɗe? Ƴeewto ceŋol laylaytol ordinateer oo.</li><li>Mbar ordinateer maa suuraaki caggal ɓalal-jaynge walla proxy? Teelɗe ɗe peewaani ena mbaawi haɗde peeragol e geese.</li><li>Haa jonni ena waɗi caɗeele? Jokkondir e jiiloowo laylaytol maa walla jeeyoowo ceŋol maa ngam ɗaɓɓude ballal.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Jaɓɓitorde Anndaaka">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Ñiiɓirde ndee joopii ko jaɓɓitorde (wano. <q>wxyz://</q>) nde wanngorde ndee waawaa heftinde, ngati nde waawaa seŋaade no feewri e lowre ndee.</p><ul><li>Mbar a wonaani e naatde carwe multimejaa walla goɗɗe ɗe ngonaa binndol? Ƴeewto lowre ndee ngam baɗɗitore ɓeydore.</li><li>Won e jaɓɓitorɗe ena naanmii ceŋe walla topirɗe woɗɓe hade wanngorde ndee heftinde-ɗe.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Sawrorde Proxy Saliima Ceŋol">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Wanngorde teeltaa ko e kuutorgol sarworde proxy, kono proxy oo saliima ceŋagol.</p><ul><li>Mbar teeltol proxy wanngorde ndee ena feewi? Ƴeewto teelte ɗee etee puɗɗito-ɗaa.</li><li>Mbar carwol proxy ngol ena jaɓa ceŋagol iwde e ngol laylaytol?</li><li>Haa jonni ena waɗi caɗeele? Jokkondir e jiiloowo laylaytol maa walla jeeyoowo ceŋol maa ngam ɗaɓɓude ballal.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Sarworde Proxy Yiytaaka">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Wanngorde teeltaa ko e kuutorgol sarworde proxy, kono proxy oo yiytaaka.</p><ul><li>Mbar teeltol proxy wanngorde ndee ena feewi? Ƴeewto teelte ɗee etee puɗɗito-ɗaa.</li><li>Mbar ordinateer oo ena seŋii e laylaytol caasngol?</li><li>Haa jonni ena waɗi caɗeele? Jokkondir e jiiloowo laylaytol maa walla jeeyoowo ceŋol maa ngam ɗaɓɓude ballal.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Loopol Ɓenningol">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Wanngorde ndee dartinii aaftaade temre ɗaɓɓitaande ndee. Lowre ndee ɓenninii ɗaɓɓitaande ndee e mbaydi ndi jogoraani timmude.</p><ul><li>Mbar a daaƴaani walla pali-ɗaa kukiije cokalaaɗe e ndee lowre?</li><li><em>NOTE</em>: So jaɓde kukiije lowre ndee ñawndaani caɗeele ɗee, Ena wona tawwa ko teeltol sarworde ndee kono wonaa ordinateer maa.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Jaabtol Feewaani">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Lowre ndee jaabtiima ɗaɓɓitaande laylaytol ndol e mabydi kaawniindi etee wanngorde ndee waawaa jokkude.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Ceŋagol Kisnangol Woorii">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Hello ngo etot-ɗaa naatnde ngoo waawaa hollireede sabu goongɗingol keɓe keɓaaɗe ɗee waawaa ƴeewteere.</p><ul><li>Tiiɗno jokkondir e jeyɓe lowre geese ndee ngam humpitde-ɓe caɗeele ɗee.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Ceŋagol Kisnangol Woorii">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Ɗum ena waawi ummaade e teeltol sarworde ndee, walla ena waawi wonde won etotooɗo ñemmbitaade sarworde ndee.</li> <li>So tawii a meeɗii seŋaade e ndee sarworde e ko ɓenni, maa taw juumre ndee juutataa, ngati aɗa waawi etaade so ɓooyii.</li> </ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Walla aɗa waawi ɓeydude paltoor…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>A fotaani ɓeydude faltoore so aɗa huutoroo ceŋol enternet ngol a hoolaaki walla so a woowaani yiyde deentine e ndee sarworde.</p> <p>So aɗa yiɗi ɓeydude faltoore noon e ndee lowre, aɗa waawi waɗde ɗum e teelte maa gannugol ceeɓtore.</p>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Dawirgol Kisnal Loowdi daaƴii ɗum">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Wanngorde ndee haɗii ngo hello loowaade e ndii mbaydi sabu hello ngoo ena jogii dawirdol kisnal loowdi caliindi ɗum.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Juumre Loowdi Jiibndi">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Hello ngo etot-ɗaa naatnde ngoo waawaa hollireede sabu juumre waɗii e baanjitagol keɓe ɗee.</p><ul><li>Tiiɗno jokkondir e jeyɓe lowre geese ndee ngam humpitde-ɓe caɗeele ɗee.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Ceŋagol maa hisaani">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> ena huutoroo teknolojii kiiɗtuɗo kadi beeɓɗo janngol. Ena weeɓana janyano saaktude humpito ngo cikkataa ena hisi. Maa jiiloowo oo feewnita sarworde ndee hade maa waawde yillaade lowre ndee.</p><p>Dokkol juumre: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Hello Daaƴaango">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Juumre Jaɓɓitorde Laylaytol">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Hello ngo njiloto-ɗaa ɗisde ngoo waawaa ɗiseede sibu juumre kewii nder portokol laylaytol hee.</p><ul><li>Jokkondir e joom lowre ndee ngam humpitde ɗum ndee saɗre.</li></ul>">