Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Firefox default tip
authorMichael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Mon, 16 Jan 2023 13:52:14 +0000
changeset 2372 fd5ede1a0c88b6769ba6d9d9726d9b6faae2c544
parent 2371 50b4dc1c936a8e5646eba18537b00c8473992194
push id1624
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 16 Jan 2023 13:52:17 +0000
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Firefox Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
toolkit/toolkit/neterror/certError.ftl
toolkit/toolkit/neterror/netError.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
@@ -1,75 +1,72 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ## Permission Dialog
 ## Variables:
 ## $host - the hostname that is initiating the request
 ## $scheme - the type of link that's being opened.
 ## $appName - Name of the application that will be opened.
 
-permission-dialog-description = Toś tomu sedłoju dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
 
-permission-dialog-description-file = Toś tej dataji dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
-
-permission-dialog-description-host = { $host } dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
+## Permission Dialog
+## Variables:
+## $host - the hostname that is initiating the request
+## $scheme - the type of link that's being opened.
+## $appName - Name of the application that will be opened.
+## $extension - Name of extension that initiated the request
 
+permission-dialog-description = Toś tomu sedłoju dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
+permission-dialog-description-file = Toś tej dataji dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
+permission-dialog-description-host = { $host } dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
+permission-dialog-description-extension = Rozšyrjenjeju { $extension } dowóliś, wótkaz typa { $scheme } wócyniś?
 permission-dialog-description-app = Toś tomu sedłoju dowóliś, wótkaz typa { $scheme } z { $appName } wócyniś?
-
 permission-dialog-description-host-app = { $host } dowóliś, wótkaz typa { $scheme } z { $appName } wócyniś?
-
 permission-dialog-description-file-app = Toś tej dataji dowóliś, wótkaz typa { $scheme } z { $appName } wócyniś?
+permission-dialog-description-extension-app = Rozšyrjenjeju { $extension } dowóliś, wótkaz typa { $scheme } z { $appName } wócyniś?
 
 ## Please keep the emphasis around the hostname and scheme (ie the
 ## `<strong>` HTML tags). Please also keep the hostname as close to the start
 ## of the sentence as your language's grammar allows.
 
 permission-dialog-remember = Pśecej <strong>{ $host }</strong> dowóliś, wótkaze typa <strong>{ $scheme }</strong> wócyniś
-
 permission-dialog-remember-file = Toś tej dataji pśecej dowóliś, wótkaze typa <strong>{ $scheme }</strong> wócyniś
+permission-dialog-remember-extension = Toś tomu rozšyrjenjeju pśecej dowóliś, wótkaze typa <strong>{ $scheme }</strong> wócyniś
 
 ##
 
 permission-dialog-btn-open-link =
   .label = Wótkaz wócyniś
   .accessKey = c
-
 permission-dialog-btn-choose-app =
   .label = Nałoženje wubraś
   .accessKey = N
-
 permission-dialog-unset-description = Musyśo nałoženje wubraś.
-
 permission-dialog-set-change-app-link = Wubjeŕśo druge nałoženje.
 
 ## Chooser dialog
 ## Variables:
 ## $scheme - the type of link that's being opened.
 
 chooser-window =
   .title = Nałoženje wubraś
   .style = min-width: 26em; min-height: 26em;
-
 chooser-dialog =
   .buttonlabelaccept = Wótkaz wócyniś
   .buttonaccesskeyaccept = c
-
 chooser-dialog-description = Wubjeŕśo nałoženje, aby wótkaz typa { $scheme } wócynił.
-
 # Please keep the emphasis around the scheme (ie the `<strong>` HTML tags).
 chooser-dialog-remember = Toś to nałoženje pśecej wužywaś, aby se wótkaze typa <strong>{ $scheme }</strong> wócynili
-
 chooser-dialog-remember-extra =
   { PLATFORM() ->
     [windows] To dajo se w nastajenjach { -brand-short-name } změniś.
    *[other] To dajo se w nastajenjach { -brand-short-name } změniś.
   }
-
 choose-other-app-description = Druge nałoženje wubraś
 choose-app-btn =
   .label = Wubraś…
   .accessKey = u
 choose-other-app-window-title = Druge nałoženje…
-
 # Displayed under the name of a protocol handler in the Launch Application dialog.
 choose-dialog-privatebrowsing-disabled = W priwatnych woknach znjemóžnjony
--- a/toolkit/toolkit/neterror/certError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/neterror/certError.ftl
@@ -70,16 +70,19 @@ csp-xfo-blocked-long-desc = Aby swóju wěstotu šćitał, { $hostname } { -brand-short-name } njedowólijo, bok pokazaś, jolic jo zasajźony w drugem sedle. Aby toś ten bok wiźeł, musyśo jen w nowem woknje wócyniś.
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = Zwisk njejo móžny
 deniedPortAccess-title = Toś ta adresa jo wobgranicowana
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
 dnsNotFound-title = Hm. Mamy problemy, to sedło namakaś.
+# Variables:
+#  $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
+dns-not-found-trr-only-title = Móžne wěstotne riziko za { $hostname }.
 fileNotFound-title = Dataja njejo se namakała
 fileAccessDenied-title = Pśistup k dataji jo se wótpokazał
 generic-title = Hopla.
 captivePortal-title = Se pla seśi pśizjawiś
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
 malformedURI-title = Hm. Zda se, až toś ta adresa njejo korektna.
 netInterrupt-title = Zwisk jo se pśetergnuł
--- a/toolkit/toolkit/neterror/netError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/neterror/netError.ftl
@@ -19,128 +19,116 @@ neterror-advanced-button = Rozšyrjony…
 neterror-copy-to-clipboard-button = Tekst do mjazywótkłada kopěrowaś
 neterror-learn-more-link = Dalšne informacije…
 neterror-open-portal-login-page-button = Pśizjawjeński bok seśi wócyniś
 neterror-override-exception-button = Riziko akceptěrowaś a pókšacowaś
 neterror-pref-reset-button = Standardne nastajenja wótnowiś
 neterror-return-to-previous-page-button = Slědk hyś
 neterror-return-to-previous-page-recommended-button = Slědk (dopórucony)
 neterror-try-again-button = Hyšći raz wopytaś
+neterror-add-exception-button = Za toś to sedło pśecej pókšacowaś
+neterror-settings-button = DNS-nastajenja změniś
 neterror-view-certificate-link = Certifikat pokazaś
 
 ##
 
 neterror-pref-reset = Zda se, až waše nastajenja seśoweje wěstoty by mógli to zawinowaś. Cośo standardne nastajenja wótnowiś?
 neterror-error-reporting-automatic = Dajśo zmólki ako toś te k wěsći, aby { -vendor-short-name } pomagał, złosne sedła identificěrował a blokěrował
 
 ## Specific error messages
 
 neterror-generic-error = { -brand-short-name } njamóžo toś ten bok někakeje pśicyny dla cytaś.
-
 neterror-load-error-try-again = Sedło njeby mógło nachylu k dispoziciji staś abo by mógło pśeśěžone byś. Wopytajśo za mało wokognuśow hyšći raz.
 neterror-load-error-connection = Jolic njamóžośo někotare boki cytaś, pśespytajśo zwisk wašeje licadłoweje seśi.
 neterror-load-error-firewall = Jolic wašo licadło abo waša seś šćita se z wognjoweju murju abo proksy, zawěsććo, až { -brand-short-name } ma pšawo na web pśistup měś.
-
 neterror-captive-portal = Musyśo se pla toś teje seśi pśizjawiś, nježli až móžośo pśistup k internetoju měś.
-
 # Variables:
 # $hostAndPath (String) - a suggested site (e.g. "www.example.com") that the user may have meant instead.
 neterror-dns-not-found-with-suggestion = Sćo kśěł k <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a> pśejś?
 neterror-dns-not-found-hint-header = <strong>Jeli sćo zapódał pšawu adresu, móžośo:</strong>
 neterror-dns-not-found-hint-try-again = Pózdźej hyšći raz wopytaś
 neterror-dns-not-found-hint-check-network = Waš seśowy zwisk pśeglědowaś
 neterror-dns-not-found-hint-firewall = Pśeglědujśo, lěc { -brand-short-name } ma pšawo na pśistup k weboju (sćo snaź zwězany, ale za wognjoweju murju)
 
+## TRR-only specific messages
+## Variables:
+##  $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
+##  $trrDomain (String) - Hostname of the DNS over HTTPS server that is currently in use.
+
+neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect = { -brand-short-name } njejo mógał z { $trrDomain } zwězaś.
+neterror-dns-not-found-trr-only-timeout = Zwězowanje z { $trrDomain } jo dleje trałoako wócakane.
+neterror-dns-not-found-trr-offline = Njejsćo z internetom zwězany.
+neterror-dns-not-found-trr-unknown-host = Adresa za toś to websedło njejo se namakała pśez { $trrDomain }.
+neterror-dns-not-found-trr-server-problem = Problem z { $trrDomain } jo nastał.
+neterror-dns-not-found-trr-unknown-problem = Njewócakany problem.
+
+##
+
 neterror-file-not-found-filename = Pśeglědajśo datajowe mě za wjelikopisańskimi abo hynakšymi pisańskimi zmólkami.
 neterror-file-not-found-moved = Pśespytajśo, lěć dataja jo se pśesunuła, pśemjeniła abo wótpórała.
-
 neterror-access-denied = Snaź jo se wótpórała, pśesunuła, abo datajowe pšawa zajźuju pśistupoju.
-
 neterror-unknown-protocol = Snaź musyśo druge programy instalěrowaś, aby se toś ta adresa wócyniła.
-
 neterror-redirect-loop = Toś ten problem zawinujo se wótergi pśez znjemóžnjanje abo wótpokaowanje cookiejow.
-
 neterror-unknown-socket-type-psm-installed = Skontrolěrujśo, lěc Personal Security Manager jo instalěrowany na wašom systemje.
 neterror-unknown-socket-type-server-config = Pśicyna jo snaź njestandardna konfiguracija na serwerje.
-
 neterror-not-cached-intro = Póžedany dokument njestoj w pufrowaku { -brand-short-name } k dispoziciji.
 neterror-not-cached-sensitive = Ako wěstotna napšawa { -brand-short-name } njewótwołujo sensibelne dokumenty awtomatiski znowego.
 neterror-not-cached-try-again = Klikniśo na Hyšći raz, aby dokument hyšći raz z websedła wótwołał.
-
 neterror-net-offline = Klikniśo na “Hyšći raz", aby do online-modusa pśejšeł a bok znowego zacytał.
-
 neterror-proxy-resolve-failure-settings = Pśekontrolěrujśo proksy-nastajenja, aby zawěsćił, až su korektne.
 neterror-proxy-resolve-failure-connection = Skontrolěrujśo, lěc wašo licadło ma funkcioněrujucy seśowy zwisk.
 neterror-proxy-resolve-failure-firewall = Jolic wašo licadło abo waša seś šćita se z wognjoweju murju abo proksy, zawěsććo, až { -brand-short-name } ma pšawo na Web pśistup měś.
-
 neterror-proxy-connect-failure-settings = Pśekontrolěrujśo proksy-nastajenja, aby se zawěsćiło, až wóne su korektne.
 neterror-proxy-connect-failure-contact-admin = Stajśo ze swójim seśowym administratorom, aby zawěsćił, až proksy-serwer źěła.
-
 neterror-content-encoding-error = Pšosym stejśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
-
 neterror-unsafe-content-type = Pšosym stejśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
-
 neterror-nss-failure-not-verified = Bok, kótaryž cośo se woglědaś, njedajo se pokazaś, dokulaž awtentiskosć dostanych datow njedajo se pśeglědaś.
 neterror-nss-failure-contact-website = Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 certerror-intro = { -brand-short-name } jo namakał potencielne wobgrozenje wěstoty a njejo togodla zwězał z <b>{ $hostname }</b>. Jolic se k toś tomu sedłoju woglědujośo, mógli napadowarje wopytaś, daty ako waše gronidło, e-mailowe adrese abo drobnostki kreditowych kórtow kšadnuś.
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 certerror-sts-intro = { -brand-short-name } jo namakał potencielne wěstotne wobgrozenje a jo pśetergnuł zwisk z <b>{ $hostname }</b>, dokulaž se toś to websedło wěsty zwisk pomina.
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 certerror-expired-cert-intro = { -brand-short-name } jo namakał problem a jo pśetergnuł zwisk z <b>{ $hostname }</b>. Websedło jo pak wopak skonfigurěrowane abo zeger wašogo licadła jo nastajony na wopacny cas.
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 # $mitm (String) - The name of the software intercepting communications between you and the website (or “man in the middle”)
 certerror-mitm = <b>{ $hostname }</b> jo nejskerjej wěste sedło, ale wěsty zwisk njedajo se nawězaś. Toś ten se pśez <b>{ $mitm }</b> zawinujo, kótarež jo pak software na wašom licadle pak waša seś.
-
 neterror-corrupted-content-intro = Bok, kótaryž cośo se woglědaś, njedajo se pokazaś, dokulaž jo se zmólka pśi pśenosowanju datow namakała.
 neterror-corrupted-content-contact-website = Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
-
 # Do not translate "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION".
 neterror-sslv3-used = Rozšyrjona info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 neterror-inadequate-security-intro = <b>{ $hostname }</b> wužywa wěstotnu technologiju, kótaraž jo zestarjona a sensibelna za napady. Napadowaŕ by mógał informacije lažko namakaś, kótarež maśo za wěste. Websedłowy administrator musy problem na serwerje rozwězaś, nježli až móžośo se k sedłoju woglědaś.
 # Do not translate "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY".
 neterror-inadequate-security-code = Zmólkowy kod: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 # $now (Date) - The current datetime, to be formatted as a date
 neterror-clock-skew-error = Wašo licadło měni, až cas jo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což wěstemu zwězowanjeju { -brand-short-name } zajźujo. Aby se k <b>{ $hostname }</b> woglědał, aktualizěrujśo zeger swójogo licadła w systemowych nastajenjach na aktualny datum, aktualny cas a aktualnu casowu conu a aktualizěrujśo pótom <b>{ $hostname }</b>.
-
 neterror-network-protocol-error-intro = Bok, kótaryž cośo se woglědaś, njedajo se pokazaś, dokulaž jo se zmólka w seśowem protokolu namakała.
 neterror-network-protocol-error-contact-website = Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
-
 certerror-expired-cert-second-para = Nejskerjej jo certifikat websedła spadnjony, kótaryž { -brand-short-name } wěste zwězowanje zawoborujo. Jolic k toś tomu sedłoju woglědujośo, mógu napadowarje daty ako waše gronidła, mejlki abo daty kreditoweje kórty kšadnuś.
 certerror-expired-cert-sts-second-para = Nejskerjej jo certifikat websedła spadnjony, kótaryž { -brand-short-name } wěste zwězowanje zawoborujo.
-
 certerror-what-can-you-do-about-it-title = Co móžośo pśeśiwo tomu cyniś?
-
 certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-website = Nejskerjej websedło problem zawinujo, a njedajo nic, což móžośo cyniś, aby jen rozwězał.
 certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin = Jolic słušaśo k pśedewześowej seśi abo antiwirusowu softwaru wužywaśo, móžośo teamy pomocy wó pódpěru pšosyś. Móžośo teke administratora websedła wó problemje informěrowaś.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 # $now (Date) - The current datetime, to be formatted as a date
 certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock = Zeger wašogo licadła jo na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } nastajony. Kontrolěrujśo, lěc su korektny datum, korektny cas a korektna casowa cona w systemowych nastajenjach wašogo licadła nastajone a aktualizěrujśo pótom <b>{ $hostname }</b>.
 certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website = Jeli waš časnik hižo korektny čas pokazuje, je websydło najskerje wopak konfigurowane a njemóžeće ničo činić, zo byšće tutón problem rozrisał. Móžeće administratora websydła wo tutym problemje informować.
-
 certerror-bad-cert-domain-what-can-you-do-about-it = Nejskerjej websedło problem zawinujo, a njedajo nic, což móžośo cyniś, aby jen rozwězał. Móžośo administratora websedła wó problemje informěrowaś.
-
 certerror-mitm-what-can-you-do-about-it-antivirus = Jolic waša antiwirusowa software funkciju ma, kótaraž skoděrowane zwiski (cesto “webskannowanje” abo “https-skannowanje” pomjenjone), móžośo toś tu funkciju znjemóžniś. Jolic to njefunkcioněrujo, móžośo antiwirusowu software wótwónoźeś a znowego instalěrowaś.
 certerror-mitm-what-can-you-do-about-it-corporate = Jolic sćo we firmowej seśi, móžośo se ze swójim IT-wótźělenim do zwiska stajiś.
 # Variables:
 # $mitm (String) - The name of the software intercepting communications between you and the website (or “man in the middle”)
 certerror-mitm-what-can-you-do-about-it-attack = Jolic se z <b>{ $mitm }</b> njewuznawaśo, mógło to nadpad a wy njedejał z tym sedłom zwězaś.
-
 # Variables:
 # $mitm (String) - The name of the software intercepting communications between you and the website (or “man in the middle”)
 certerror-mitm-what-can-you-do-about-it-attack-sts = Jolic se z <b>{ $mitm }</b> njewuznawaśo, mógło to nadpad, a njedajo nic, což móžośo, aby pśistup k sydłoju měł.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation = <b>{ $hostname }</b> ma wěstotne pšawidło z mjenim HTTP Strict Transport Security (HSTS), kótarež wóznamjenijo, až { -brand-short-name } móžo se jano wěsće zwězaś. Njamóžośo wuwześe pśidaś, aby se toś tomu sydłoju woglědał.