editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Mon, 17 Feb 2020 12:14:08 +0000
changeset 1369 bce6e6347a8bc94f3fd7ef2da9a4181f0e6e2d35
parent 466 c39ef184d772665cb857b7323efbb94f5597f98a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Firefox Localization authors: - Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable% 
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=
Save=Składowaś
More=Wěcej
Less=Mjenjej
MoreProperties=Dalšne kakosći
FewerProperties=Mjenjej kakosćow
PropertiesAccessKey=k
None=Žeden
none=žeden
OpenHTMLFile=HTML-dataju wócyniś
OpenTextFile=Tekstowu dataju wócyniś
SelectImageFile=Wobrazowu dataju wubraś
SaveDocument=Bok składowaś
SaveDocumentAs=Bok składowaś ako
SaveTextAs=Tekst składowaś ako
EditMode=Wobźěłański modus
Preview=Pśeglěd
Publish=Publicěrowaś
PublishPage=Bok publicěrowaś
DontPublish=Njepublicěrowaś
SavePassword=Zastojnik gronidłow wužywaś, aby se toś to gronidło składowało
CorrectSpelling=(korektny pšawopis)
NoSuggestedWords=(žedne naraźone słowa)
NoMisspelledWord=Žedne wopak napisane słowa
CheckSpellingDone=Kontrolěrowanje pšawopis dokóńcone.
CheckSpelling=Pšawopis kontrolěrowaś
InputError=Zmólka
Alert=Warnowanje
CantEditFramesetMsg=Editor njamóžo wobłukowe kupki HTML wobźěłaś abo boki z wobłukami inline. Wopytajśo za wobłukowe kupki na boku kuždy wobłuk za se wobźěłaś. Za boki z iframe składujśo kopiju boka a wótwónoźćo element <iframe>.
CantEditMimeTypeMsg=Toś ten bokowy typ njedajo se wobźěłaś.
CantEditDocumentMsg=Z njeznateje pśicyny njedajo se toś ten bok wobźěłaś.
BeforeClosing=pśed zacynjenim
BeforePreview=pśed woglědanim we wobglědowaku
BeforeValidate=pśed waliděrowanim dokumenta
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=Změny do "%title%" %reason% składowaś?\u0020
PublishPrompt=Změny do "%title%" %reason% składowaś?\u0020
SaveFileFailed=Składowanje dataje jo se njeraźiło!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=%file% njenamakany.
SubdirDoesNotExist=Pódzapis "%dir%" njeeksistěrujo na toś tom sedle abo datajowe mě "%file%" wužywa se južo pśez drugi pódzapis.
FilenameIsSubdir=Datajowe mě "%file%" wužywa se južo pśez drugi pódzapis.
ServerNotAvailable=Serwer njestoj k dispoziciji. Kontrolěrujśo swój zwisk a wopytajśo pózdźej hyšći raz.
Offline=Sćo tuchylu offline. Klikniśo na symbol pódla spódnego pšawego roga wokna, aby online šeł.
DiskFull=Njejo dosć ruma na plaśe k dispoziciji, aby se dataja "%file% składowała."
NameTooLong=Mě dataje abo pódzapisa jo pśedłujko.
AccessDenied=Njamaśo dowólnosć, aby do toś togo městna publicěrował.
UnknownPublishError=Njeznata publicěrowańska zmólka nastała.
PublishFailed=Publicěrowanje jo se njeraźiło.
PublishCompleted=Publicěrowanje jo dokóńcone.
AllFilesPublished=Wšykne dataje publicěrowane
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=Wózjawjanje %x% z %total% datajow jo se njeraźiło.
# End-Publishing error strings
Prompt=Zapódawańske napominanje
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=Zapódajśo wužywarske mě a gronidło za serwer FTP na %host%
RevertCaption=K slědnej skłaźonej wersiji se wrośiś
Revert=Wrośiś se
SendPageReason=Pjerwjej až se toś ten bok sćelo
Send=Pósłaś
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=Publicěrowanje: %title%
PublishToSite=Publicěrowanje do sedła: %title%
AbandonChanges=Njeskłaźone změny na "%title%" zachyśiś a bok znowego zacytaś?
DocumentTitle=Bokowy titel
NeedDocTitle=Zapódajśo pšosym titel za aktualny bok.
DocTitleHelp=To identificěrujo bok we woknowem titelu a cytańske znamjenja.
CancelPublishTitle=Publicěrowanje pśetergnuś?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=Pśetergnjenje, mjaztym až publicěrowanje wótběgujo, móžo k tomu wjasć, až by se waše dataje njedopołnje pśenosowali. Cośo pókšacowaś abo pśetergnuś?
CancelPublishContinue=Pókšacowaś
MissingImageError=Zapódajśo abo wubjeŕśo pšosym wobraz typa gif, jpg abo png.
EmptyHREFError=Wubjeŕśo pšosym městno, aby nowy wótkaz napórał.
LinkText=Wótkazowy tekst
LinkImage=Wótkazowy wobraz
MixedSelection=[Měšany wuběrk]
Mixed=(měšany)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
NotInstalled=%S (njeinstalěrowany)
EnterLinkText=Zapódajśo tekst, kótaryž ma se za wótkaz zwobraznił:
EnterLinkTextAccessKey=Z
EmptyLinkTextError=Zapódajśo pšosym tekst za toś ten wótkaz.
EditTextWarning=To wuměnijo ekistěrujuce wopśimjeśe.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Licba, kótaruž sćo zapódał (%n%) łažy zwenka dowólonego wobcerka.
ValidateNumberMsg=Zapódajśo pšosym licbu mjazy %min% a %max%.
MissingAnchorNameError=Zapódajśo pšosym mě za toś tu kokulu.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError="%name%" w toś tom boku južo eksistěrujo. Zapódajśo druge mě.
BulletStyle=Stil naliceńskego znamuška
SolidCircle=Połne kólaso
OpenCircle=Prozne kólaso
SolidSquare=Polny kwadraśik
NumberStyle=Cysłowy stil
Automatic=Awtomatiski
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=pikselow
Percent=procentow
PercentOfCell=% cele
PercentOfWindow=% wokna
PercentOfTable=% tabele
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledTitle=bźez titela-%S
untitledDefaultFilename=bźez titela
ShowToolbar=Symbolowu rědku pokazaś
HideToolbar=Symbolow rědku schowaś
ImapError=Njejo móžno, wobraz zacytaś\u0020
ImapCheck=\nWubjeŕśo npwu adresu (URL) a wopytajśo hyšći raz.
SaveToUseRelativeUrl=Relatiwne URL daju se jano na bokach wužywaś, kótarež su skłaźone
NoNamedAnchorsOrHeadings=(Žedne pomjenjone kokule abo nadpisma w toś tom boku)
TextColor=Tekstowa barwa
HighlightColor=Barwa wuzwignjenja
PageColor=Slězynowa barwa boka
BlockColor=Slězynowa barwa bloka
TableColor=Slězynowa barwa tabele
CellColor=Slězynowa barwa cele
TableOrCellColor=Barwa tabele abo cele
LinkColor=Barwa wótkazowego teksta
ActiveLinkColor=Barwa aktiwnego wótkaza
VisitedLinkColor=Barwa woglědanego wótkaza
NoColorError=Klikniśo na barwu abo zapódajśo płaśiwu barwowe mě HTML
Table=Tabela
TableCell=Tabelowa cela
NestedTable=Zašachtelikana tabela
HLine=Wódorowna cera
Link=Wótkaz
Image=Wobraz
ImageAndLink=Wobraz a wótkaz
NamedAnchor=Pomjenjona kokula
List=Lisćina
ListItem=Lisćinowy zapisk
Form=Formular
InputTag=Formularne pólo
InputImage=Formularny wobraz
TextArea=Tekstowe pólo
Select=Wuběrańska lisćina
Button=Tłocašk
Label=Pomjenjenje
FieldSet=Sajźba pólow
Tag=Element
MissingSiteNameError=Zapódajśo pšosy, mě za tós to publicěrowańske sedło.
MissingPublishUrlError=Zapódajśo pšosym městno za publicěrowanje toś togo sedła.
MissingPublishFilename=Zapódajśo pšosym datajowe mě za aktualny bok.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError="%name%" južo eksistěrujo. Zapódajśo pšosym druge sedłowe mě.
AdvancedProperties=Rozšyrjone kakosći…
AdvancedEditForCellMsg=Rozšyrjone wobźěłanje njestoj k dispoziciji, gaž někotare cele su wubrane
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=Kakosći %obj%…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=k
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Wubrane cele zwězaś
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Z celu napšawo zwězaś
JoinCellAccesskey=z
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Strg+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Entf
Delete=Wulašowaś
DeleteCells=Cele wulašowaś
DeleteTableTitle=Rědy abo słupy wulašowaś
DeleteTableMsg=Pómjeńšenje licby rědow abo słupow buźo tabelowe cele a jich wopśimjeśa lašowaś. Cośo to napšawdu cyniś?
Clear=Prozniś
#Mouse actions
Click=Kliknuś
Drag=Śěgnuś
Unknown=Njeznaty
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=t
RemoveTextStyles=Wše tekstowe stile wótwónoźeś
StopTextStyles=Tekstowe stile pśetergnuś
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=n
RemoveLinks=Wótkaze wótwónoźeś
StopLinks=Wótkaz pśetergnuś
#
NoFormAction=Pśiraźijo se, až zapódawaśo akciju za toś ten formular. Formulary, kótarež se same rozesćełaju, su rozšyrjona technika, kótaraž njeby mógła we wšyknych wobglědowakach korektnje funkcioněrowaś.
NoAltText=Jolic wobraz jo z wopśimjeśim dokumenta relewantny, dejśo alternatiwny tekst pódaś, kótaryž se w tekstowych wobglědowakach pokazujo a to buźo se w drugich wobglědowakach pokazowaś, gaž wobraz se zacytujo abo gaž zacytanje wobrazow jo znjemóžnjone.
#
Malformed=Žrědło njedajo se slědk do dokumenta konwertěrowaś, dokulaž njejo płaśiwy XHTML.
NoLinksToCheck=Njejsu elementy z wótkazami, za kótarež se wótkaze daju kontrolěrowaś