dom/chrome/layout/css.properties
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Sat, 19 Sep 2020 17:22:35 +0000
changeset 1718 cf2dc2ea0297826395114446c2ec26fdd3f19351
parent 1634 27706ea9305d61d31ac38f1288df96ec51e7c08b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Stilowa pśedłoga %1$S se njewužywa, dokulaž jeje MIME-typ, "%2$S", njejo "text/css".
MimeNotCssWarn=Stilowa pśedłoga %1$S wužywa se ako CSS, lěcrownož jeje MIME-typ, "%2$S", njejo "text/css".

PEDeclDropped=Deklaracija wuwóstajona.
PEDeclSkipped=K pśiducej deklaraciji skócone.
PEUnknownProperty=Njeznata kakosć '%1$S'.
PEValueParsingError=Zmólka w analyzěrowańskej gódnośe za '%1$S'.
PEUnknownAtRule=Njespóznane at-pšawidło abo zmólka pśi analyzěrowanju at-pšawidła '%1$S'.
PEMQUnexpectedOperator=Njewótcakany operator w medijowej lisćinje.
PEMQUnexpectedToken=Njewótcakany token ‘%1$S’ w medijowej lisćinje.
PEAtNSUnexpected=Njewócakane znamuško w @namespace: '%1$S'.
PEKeyframeBadName=Identifikator za mě pšawidła @keyframes wócakany.
PEBadSelectorRSIgnored=Sajźba pšawidłow njepłaśiwego selektora ignorěrowana.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Pšawidło keyframe njepłaśiwego selektora ignorěrowane.
PESelectorGroupNoSelector=Selektor wócakany.
PESelectorGroupExtraCombinator=Wopak wužyty kombinator.
PEClassSelNotIdent=Identifikator za klasowy selektor wócakany, ale '%1$S' namakany.
PETypeSelNotType=Elementowe mě abo '*' wócakane, ale '%1$S' namakany.
PEUnknownNamespacePrefix=Njeznaty prefiks mjenjowego ruma '%1$S'.
PEAttributeNameExpected=Identifikator za atributowe mě wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Atributowe mě abo mjenjowy rum wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEAttSelNoBar='|' wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEAttSelUnexpected=Njewócakane znamuško w atributowem selektorje: '%1$S'.
PEAttSelBadValue=Identifikator abo znamuškowy rjeśazk za gódnotu w atributowem selektorje wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEPseudoSelBadName=Identifikator za pseudoklasu abo pseudoelement wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Kóńc selektora abo pseudoklasa wužywaŕskeje akcije za pseudoelementom wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEPseudoSelUnknown=Njeznata pseudoklasa abo njeznaty pseudoelement '%1$S'.
PENegationBadArg=Felujucy argument w negaciskej pseudoklasy '%1$S'.
PEPseudoClassArgNotIdent=Identifikator za pseudoklasowy parameter wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEColorNotColor=Barwa wócakana, ale '%1$S' namakany.
PEParseDeclarationDeclExpected=Deklaracija wócakana, ale '%1$S' namakany.
PEUnknownFontDesc=Njeznaty deskriptor '%1$S' w pšawidle @font-face.
PEMQExpectedFeatureName=Medijowe funkciske mě wócakane, ale '%1$S' namakany.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Medijowe funkcije z min- abo max- muse gódnotu měś.
PEMQExpectedFeatureValue=Njepłaśiwa gódnota za medijowu funkciju namakana.
PEExpectedNoneOrURL='none' abo URL wócakany, ale '%1$S' namakany.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction='none', URL abo filtrowa funkcija wócakane, ale '%1$S' namakany.

PEDisallowedImportRule=Pšawidła @import hyšći njejsu płaśiwe w napóranych stilowych pśedłogach.

TooLargeDashedRadius=Ramikowy radius jo pśewjeliki za ‘smužkowany’ stil (limit jo 100000px).
TooLargeDottedRadius=Ramikowy radius jo pśewjeliki za ‘dypkaty’ stil (limit jo 100000px).