browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Fri, 16 Sep 2022 12:17:58 +0000
changeset 2305 297626a589b144335eb7a3e19aa2a607e207bf8a
parent 2242 9ef1156415489e7309cd860bb92fc06310199e1b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
## who want to deploy these settings across several Firefox installations
## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
## feature, but the system also supports other forms of deployment.
## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
## in the documentation section in about:policies.

policy-3rdparty = Pšawidła nastajiś, ku kótarymž WebExtensions maju pśistup pśez chrome.storage.managed.
policy-AllowedDomainsForApps = Definěrujśo domeny, kótarež směju pśistup k Google Workspace měś.
policy-AppAutoUpdate = Awtomatiske aktualizacije nałoženjow zmóžniś abo znjemóžniś.
policy-AppUpdatePin = Zajźowaś tomu, až se { -brand-short-name } wušej pódaneje wersije aktualizěrujo.
policy-AppUpdateURL = Swójski aktualizěrowański URL za nałoženje nastajiś.
policy-Authentication = Integrěrowanu awtentifikaciju za websedła konfigurěrowaś, kótarež ju pódpěraju.
policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Definěrujśo lisćinu protokolow, kótarež daju se z naliconych žrědłow wužywaś, bźez togo aby se dejało wužywarja pšašaś.
policy-BackgroundAppUpdate2 = Slězynowe aktualizěrowanje zmóžniś abo znjemóžniś.
policy-BlockAboutAddons = Pśistup k zastojnikoju dodankow (about:addons) blokěrowaś.
policy-BlockAboutConfig = Pśistup k bokoju about:config blokěrowaś.
policy-BlockAboutProfiles = Pśistup k bokoju about:profiles blokěrowaś.
policy-BlockAboutSupport = Pśistup k bokoju about:support blokěrowaś.
policy-Bookmarks = Cytańske znamjenja w symbolowej rědce cytańskich znamjenjow, w meniju cytańskich znamjenjow abo w pódanem zastojniku w nima napóraś.
policy-CaptivePortal = Kaptiwny portal zmóžniś abo znjemóžniś
policy-CertificatesDescription = Certifikaty pśidaś abo zatwarjone certifikaty wužywaś.
policy-Cookies = Websedłam dowóliś abo zakazaś, cookieje składowaś.
policy-DisabledCiphers = Šyfry znjemóžniś.
policy-DefaultDownloadDirectory = Nastajśo standardny ześěgnjeński zarědnik.
policy-DisableAppUpdate = Wobglědowakoju aktualizěrowanje zakazaś.
policy-DisableBuiltinPDFViewer = PDF.js znjemóžniś, zatwarjony PDF-wobglědowak w { -brand-short-name }.
policy-DisableDefaultBrowserAgent = Zawoborajśo standardnemu agentoju wobglědowaka wuwjedowanje akcijow. To jo jano za Windows k dispoziciji; druge platformy agent njamaju.
policy-DisableDeveloperTools = Pśistup k wuwijaŕskim rědam blokěrowaś.
policy-DisableFeedbackCommands = Pśikaze znjemóžniś, kótarež komentary z menija Pomoc sćelu (Pósudk pósłaś a Wobšudnikojske sedło k wěsći daś)
policy-DisableFirefoxAccounts = Słužby na zakłaźe { -fxaccount-brand-name } znjemóžniś, inkluziwnje Sync.
# Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
policy-DisableFirefoxScreenshots = Funkciju Firefox Screenshots znjemóžniś.
policy-DisableFirefoxStudies = { -brand-short-name } zakazaś, studije wuwjasć.
policy-DisableForgetButton = Pśistup k tłocaškoju Zabyś zakazaś.
policy-DisableFormHistory = Pytańsku a formularnu historiju se njespomnjeś.
policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Jolic to trjefijo, njedajo se głowne gronidło napóraś.
policy-DisablePasswordReveal = Njedowóliś, až se gronidła w skłaźonych pśizjawjenjach pokazuju
policy-DisablePocket = Funkciju składowanja webbokow do Pocket znjemóžniś.
policy-DisablePrivateBrowsing = Priwatny modus znjemóžniś.
policy-DisableProfileImport = Menijowy pśikaz za importěrowanje datow z drugego wobglědowaka znjemóžniś.
policy-DisableProfileRefresh = Tłocašk { -brand-short-name } wótnowiś na boku about:support znjemóžniś.
policy-DisableSafeMode = Funkciju za znowegostartowanje we wěstem modusu znjemóžniś. Glědajśo: Tasta Umsch, z kótarejuž k wěstemu modusoju pśejźośo, dajo se jano pód Windowsom z pomocu kupkowych pšawidłow znjemóžniś.
policy-DisableSecurityBypass = Wužywarjeju zakazaś, se wěstych wěstotnych warnowanjow wobinuś.
policy-DisableSetAsDesktopBackground = Menijowy pśikaz Ako desktopowu slězynu za wobraze nastajiś znjemóžniś.
policy-DisableSystemAddonUpdate = Wobglědowakoju instalěrowanje a aktualizěrowanje systemowych dodankow zawoboraś.
policy-DisableTelemetry = Telemetriju znjemóžniś.
policy-DisplayBookmarksToolbar = Rědku cytańskich znamjenjow pó standarźe pokazaś.
policy-DisplayMenuBar = Menijowu rědku pó standarźe pokazaś.
policy-DNSOverHTTPS = DNS pśez HTTPS konfigurěrowaś.
policy-DontCheckDefaultBrowser = Kontrolu za standardnym wobglědowakom pśi starśe znjemóžniś.
policy-DownloadDirectory = Nastajśo a zastajśo ześěgnjeński zarědnik.
# “lock” means that the user won’t be able to change this setting
policy-EnableTrackingProtection = Blokěrowanje wopśimjeśa zmóžniś abo znjemóžniś a jo na žycenje zastajiś.
# “lock” means that the user won’t be able to change this setting
policy-EncryptedMediaExtensions = Encrypted Media Extension zmóžniś abo znjemóžniś a jo na žycenje zastajiś.
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings = Warnowanja na zakłaźe datajoweje kóńcowki za wěste datajowe typy w domenach znjemóžniś.
# A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
# takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
# English or translate them as verbs.
policy-Extensions = Rozšyrjenja instalěrowaś, wótinstalěrowaś abo zastajiś. Instalaciska opcija ma URL abo sćažki ako parametry. Opciji Wótinstalěrowaś a Zastajiś ID wužywatej.
policy-ExtensionSettings = Wšykne aspekty instalacije rozšyrjenjow zastojaś.
policy-ExtensionUpdate = Awtomatiske aktualizacije rozšyrjenjow zmóžniś abo znjemóžniś.
policy-FirefoxHome = Firefox Home konfigurěrowaś.
policy-FirefoxHome2 = { -firefox-home-brand-name } konfigurěrowaś.
policy-FlashPlugin = Wužywanje tykaca Flash dowóliś abo zakazaś.
policy-GoToIntranetSiteForSingleWordEntryInAddressBar = Wunuźćo direktnu nawigaciju do intranetnego sedła, město togo aby wy pytał, gaž jadnotliwe słowne zapiski do adresoweho póla zapódawaśo.
policy-Handlers = Standardne nałožeńske pśeźěłaki konfigurěrowaś
policy-HardwareAcceleration = Jolic njewěrno, hardwarowe póspěšenje znjemóžniś.
# “lock” means that the user won’t be able to change this setting
policy-Homepage = Startowy bok nastajiś a na žycenje zastajiś.
policy-InstallAddonsPermission = Wěstym websedłam dowóliś, dodanki instalěrowaś.
policy-LegacyProfiles = Funkciju znjemóžniś, kótaraž separatny profil za kuždu instalaciju wunuźijo

## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.

policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Standardne zestarjone nastajenje za zaźaržanje cookiejowego atributa SameSite zmóžniś.
policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Zestarjone zaźaržanje atributa SameSite za cookieje na wěstych sedłach wužywaś

##

policy-LocalFileLinks = Wěstym websedłam dowóliś, na lokalne dataje wótkazaś.
policy-ManagedBookmarks = Konfigurěrujo lisćinu cytańskich znamjenjow, kótarež administrator zastoj a kótarež wužywaŕ njamóžo změniś.
policy-ManualAppUpdateOnly = Jano manuelne aktualizacije dowóliś a wužywarja wó aktualizacijach njeinforměrowaś.
policy-PrimaryPassword = Głowne gronidło pominaś abo jogo wužywanjeju zajźowaś
policy-NetworkPrediction = Seśowe pśedzacytanje (DNS-pśedzacytanje) zmóžniś abo znjemóžniś.
policy-NewTabPage = Bok nowego rejtarika zmóžniś abo znjemóžniś.
policy-NoDefaultBookmarks = Napóranje standardnych cytańskich znamjenjow { -brand-short-name } znjemóžniś, a inteligentnych cytańskich znamjenjow (nejcesćej woglědane, tuchylne wobznamjenja). Glědajśo: Toś to pšawidło se jano wustatkujo, gaž jo pśed prědnym startom profila wužywaśo.
policy-OfferToSaveLogins = Nastajenje wunuźiś, kótarež { -brand-short-name } zmóžnja, se skłaźone pśizjawjenja a gronidłaa spomnjeś. Ako true tak teke false se akceptěrujotej.
policy-OfferToSaveLoginsDefault = Stajśo standardnu gódnotu, kótaraž { -brand-short-name } zmóžnja, se skłaźone pśizjawjenja a gronidłaa spomnjeś. Ako true tak teke false se akceptěrujotej.
policy-OverrideFirstRunPage = Bok pśepisaś, kótaryž se pśi prědnom starśe pokazujo. Stajśo toś to pšawidło na prozne, jolic cośo toś ten bok znjemóžniś.
policy-OverridePostUpdatePage = Bok Nowe funkcije a změny pó aktualizaciji pśepisaś. Stajśo toś to pšawidło na prozne, jolic cośo toś ten bok znjemóžniś.
policy-PasswordManagerEnabled = Składowanje gronidłow do zastojnika gronidłow zmóžniś.
policy-PasswordManagerExceptions = { -brand-short-name } zakazaś, gronidła za wěste sedła składowaś.
# PDF.js and PDF should not be translated
policy-PDFjs = PDF.js znjemóžniś abo konfigurěrowaś, zatwarjony PDF-wobglědowak w { -brand-short-name }.
policy-Permissions2 = Pšawa za kameru, mikrofon, stojnišćo, powěźeńki a awtomatiske wótgraśe konfigurěrowaś.
policy-PictureInPicture = Wobraz-we-wobrazu zmóžniś abo znjemóžniś.
policy-PopupBlocking = Wěstym websedłam dowóliś, wuskokujuce wokna pó standarźe pokazaś.
policy-Preferences = Gódnotu za pódsajźbu nastajenjow stajiś a zastajiś
policy-PromptForDownloadLocation = Pšašaś se, źož maju se dataje pśi ześěgowanju składowaś.
policy-Proxy = Nastajenja proksy konfigurěrowaś.
policy-RequestedLocales = Pódajśo lisćinu pominanych rěcow za nałoženje w preferěrowanem pórěźe.
policy-SanitizeOnShutdown2 = Nawigaciske daty pśi kóńcenju wulašowaś.
policy-SearchBar = Standardne městno pytańskego póla nastajiś. Wužywaŕ móžo jo hyšći pśiměriś.
policy-SearchEngines = Nastajenja pytnicow konfigurěrowaś. Toś to pšawidło jo jano za wersiju Extended Support Release (ESR) k dispoziciji.
policy-SearchSuggestEnabled = Pytańske naraźenja zmóžniś abo znjemóžniś.
# For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
policy-SecurityDevices = Module PKCS #11 instalěrowaś.
policy-ShowHomeButton = Tłocašk startoweho boka na symbolowej rědce pokazaś.
policy-SSLVersionMax = Nastajśo maksimalnu SSL-wersiju.
policy-SSLVersionMin = Nastajśo minimalnu SSL-wersiju.
policy-StartDownloadsInTempDirectory = Ześěgnjenja nuźiś, aby w lokalnem, nachylnem městnje město w standardnem zapisu ześěgnjenjow zachopili.
policy-SupportMenu = Swójski menijowy zapisk pomocy menijoju pomocy pśidaś.
policy-UserMessaging = Wužywarjeju wěste powěsći njepokazaś
policy-UseSystemPrintDialog = Z pomocu systemowego śišćaŕskego dialoga śišćaś.
# “format” refers to the format used for the value of this policy.
policy-WebsiteFilter = Woglědowanju k websydłam zajźowaś. Glejśo dokumentaciju za dalšne drobnostki wó formaśe.
policy-Windows10SSO = Jadnotne pśizjawjenje za konta Microsoft, źěłowe konta a šulske konta zmóžniś.