browser/browser/nsserrors.ftl
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Fri, 16 Sep 2022 12:17:58 +0000
changeset 2305 297626a589b144335eb7a3e19aa2a607e207bf8a
parent 1634 27706ea9305d61d31ac38f1288df96ec51e7c08b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Lower (dsb) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# DO NOT ADD THINGS OTHER THAN ERROR MESSAGES HERE.
# This file gets parsed into a JS dictionary of all known error message ids in
# gen_aboutneterror_codes.py . If we end up needing fluent attributes or
# refactoring them in some way, the script will need updating.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with SSL error.
# $errorMessage (String) - Error message corresponding to the type of error we are experiencing.
ssl-connection-error = Pśi zwězowanju z { $hostname } jo zmólka nastała. { $errorMessage }

# Variables:
# $error (string) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix = Zmólkowy kod: { $error }

psmerr-ssl-disabled = Wěsty zwisk njejo móžny, dokulaž SSL-protokol jo znjemóžnjony.
psmerr-ssl2-disabled = Wěsty zwisk njejo móžny, dokulaž sedło wužywa staršu, njewěstu wersiju SSL-protokola.

# This is a multi-line message.
psmerr-hostreusedissuerandserial =
    Sćo njepłaśiwy certifikat dostał. Pšosym stajśo se ze serwerowym administratorom abo e-mailowym korespondentom do zwiska a dajśo jomu k wěsći slědujuce informacije:
    
    Waš certifikat wopśimujo ten samski serijowy numer ako drugi certifikat wudany wót certifikatoweje awtority. Pšosym wobstarajśo se nowy certifikat, kótaryž wopśimujo jasny certifikatowy numer.

ssl-error-export-only-server = Wěsta komunikacija njejo móžna. Napśeśiwne městno njepódpěra wusoke skoděrowanje.
ssl-error-us-only-server = Wěsta komunikacija njejo móžna. Napśeśiwne městno pomina se wusoke skoděrowanje, kótarež se njepódpěra.
ssl-error-no-cypher-overlap = Wěsta komunikacija z napśeśiwmnym městnom njejo móžna: žedne gódne koděrowańske algoritmuse.
ssl-error-no-certificate = Njejo móžno, certifikat abo kluc namakaś, kótaryž jo trěbny za awtentifikaciju.
ssl-error-bad-certificate = Wěsta komunikacija z napśeśiwnym městnom njejo móžna: certifikat napśeśiwnego městna jo se wótpokazał.
ssl-error-bad-client = Serwer jo na njepłaśiwe daty wót klienta starcył.
ssl-error-bad-server = Klient jo na njepłaśiwe daty ze serwera starcył.
ssl-error-unsupported-certificate-type = Njepódpěrany certifikatowy typ.
ssl-error-unsupported-version = Napśeśiwne městno, kótarež wužywa njepódpěranu wersiju wěstotnego protokola.
ssl-error-wrong-certificate = Klientowa awtentifikacija njejo se raźiła: priwatny kluc w datowej bance klucow njewótpowědujo zjawnemu klucoju w datowej bance certifikatow.
ssl-error-bad-cert-domain = Wěsta komunikacija z napśeśiwnym městnom njejo móžna: pominane domenowe mě njewótpowědujo certifikatoju serwera.
ssl-error-post-warning = Njeznaty zmólkowy kod SSL.
ssl-error-ssl2-disabled = Napśeśiwne městno jano pódpěra SSL wersije 2, kótaraž jo lokalnje znjemóžnjona.
ssl-error-bad-mac-read = SSL jo dostał datowu sajźbu z wopacnym awtentifikaciskim kodom powěsći.
ssl-error-bad-mac-alert = Napśeśiwne městno SSL dawa wopacny awtentifikaciski kod powěsći k wěsći.
ssl-error-bad-cert-alert = Napśeśiwne městno SSL njamóžo waš certifikat pśespytaś.
ssl-error-revoked-cert-alert = Napśeśiwne městno SSL jo waš certifikat ako wótwołany wótpokazało.
ssl-error-expired-cert-alert = Napśeśiwne městno SSL jo waš certifikat ako pśepadnjony wótpokazało.
ssl-error-ssl-disabled = Zwisk njejo móžny: SSL jo znjemóžnjony.
ssl-error-fortezza-pqg = Zwisk njejo móžny: Napśeśiwne městno SSL jo druga domena FORTEZZA.
ssl-error-unknown-cipher-suite = Njeznata zběrka šyfrow SSL jo se pominała.
ssl-error-no-ciphers-supported = W toś tom programje njejsu žedne zběrki šyfrow a njejsu zmóžnjone.
ssl-error-bad-block-padding = SSL jo dostał datowu sajźbu z wopacnym blokowym wupołnjenim.
ssl-error-rx-record-too-long = SSL jo dostał datowu sajźbu, kótaraž jo maksimalnu dowólonu dłujkosć pśekšocyła.
ssl-error-tx-record-too-long = SSL jo wopytał datowu sajźbu słaś, kótaraž jo maksimalnu dowólonu dłujkosć pśekšocyła.
ssl-error-rx-malformed-hello-request = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku HelloRequest.
ssl-error-rx-malformed-client-hello = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku ClientHello.
ssl-error-rx-malformed-server-hello = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku ServerHello.
ssl-error-rx-malformed-certificate = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku Certificate.
ssl-error-rx-malformed-server-key-exch = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku ServerKeyExchange.
ssl-error-rx-malformed-cert-request = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku CertificateRequest.
ssl-error-rx-malformed-hello-done = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku ServerHelloDone.
ssl-error-rx-malformed-cert-verify = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku CertificateVerify.
ssl-error-rx-malformed-client-key-exch = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku ClientKeyExchange.
ssl-error-rx-malformed-finished = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku Finished.
ssl-error-rx-malformed-change-cipher = SSL jo dostał wobškóźonu datowu sajźbu Change Cipher Spec.
ssl-error-rx-malformed-alert = SSL jo dostał wobškóźonu datowu sajźbu Alert.
ssl-error-rx-malformed-handshake = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku datowu sajźbu.
ssl-error-rx-malformed-application-data = SSL jo dostał wobškóźonu datowu sajźbu nałožeńskich datow.
ssl-error-rx-unexpected-hello-request = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku HelloRequest.
ssl-error-rx-unexpected-client-hello = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku ClientHello.
ssl-error-rx-unexpected-server-hello = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku ServerHello.
ssl-error-rx-unexpected-certificate = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku Certificate.
ssl-error-rx-unexpected-server-key-exch = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku ServerKeyExchange.
ssl-error-rx-unexpected-cert-request = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku CertificateRequest.
ssl-error-rx-unexpected-hello-done = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku ServerHelloDone.
ssl-error-rx-unexpected-cert-verify = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku CertificateVerify.
ssl-error-rx-unexpected-client-key-exch = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku Client Key Exchange.
ssl-error-rx-unexpected-finished = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku Finished.
ssl-error-rx-unexpected-change-cipher = SSL jo dostał njewócakanu datowu sajźbu Change Cipher Spec.
ssl-error-rx-unexpected-alert = SSL jo dostał njewócakanu datowu sajźbu Alert.
ssl-error-rx-unexpected-handshake = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku datowu sajźbu.
ssl-error-rx-unexpected-application-data = SSL jo dostał njewócakanu sajźbu nałožeńskich datow.
ssl-error-rx-unknown-record-type = SSL jo dostał datowu sajźbu z njeznatym wopsimjeśowym typom.
ssl-error-rx-unknown-handshake = SSL jo dostał pówitańsku powěźeńku z njeznatym powěsćowym typom.
ssl-error-rx-unknown-alert = SSL jo dostał warnowańsku datowu sajźbu z njeznatym warnowańskim wopisanim.
ssl-error-close-notify-alert = Napśeśiwne městno SSL jo toś ten zwisk zacynił.
ssl-error-handshake-unexpected-alert = Napśeśiwne městno SSL njejo pówitańsku powěźeńku wócakało, kótaruž jo dostało.
ssl-error-decompression-failure-alert = Napśeśiwne městno SSL njejo mógło datowu sajźbu SSL dekompriměrowaś, kótaruž jo dostało.
ssl-error-handshake-failure-alert = Napśeśiwne městno SSL njejo mógło akceptabelnu sajźbu wěstotnych parametrow wujadnaś.
ssl-error-illegal-parameter-alert = Napśeśiwne městno SSL jo pówitańsku powěźeńku dla njeakceptabelnego wopśimjeśa wótpokazało.
ssl-error-unsupported-cert-alert = Napśeśiwne městno SSL njepódpěra certifikaty typa, kótaryž jo dostało.
ssl-error-certificate-unknown-alert = Napśeśiwne městno SSL jo měł njepódany problem z certifikatom, kótaryž jo dostało.
ssl-error-generate-random-failure = SSL jo měł zmólku w generatorje pśipadnych licbow.
ssl-error-sign-hashes-failure = Njejo móžno, daty digitalnje pódpisaś, což jo trěbne za pśespytowanje wašogo certifikata.
ssl-error-extract-public-key-failure = SSL njejo mógł zjawny kluc z certifikata napśeśiwnego městna ekstrahěrowaś.
ssl-error-server-key-exchange-failure = Njepódana zmólka pśi pśeźěłowanju pówitanja ServerKeyExchange SSL.
ssl-error-client-key-exchange-failure = Njepódana zmólka pśi pśeźěłowanju pówitanja Client Key Exchange SSL.
ssl-error-encryption-failure = Koděrowański algoritmus masowych datow njejo se we wubranej zběrce šyfrow raźił.
ssl-error-decryption-failure = Dešifrěrowanski algoritmus masowych datow njejo se we wubranej zběrce šyfrow raźił.
ssl-error-socket-write-failure = Wopyt skoděrowane daty do soketa pisaś pód tym njejo se raźił.
ssl-error-md5-digest-failure = Funkcija MD5 digest njejo se raźiła.
ssl-error-sha-digest-failure = Funkcija SHA-1 digest njejo se raźiła.
ssl-error-mac-computation-failure = Wulicenje MAC njejo se raźiło.
ssl-error-sym-key-context-failure = Zmólka pśi twórjenju konteksta symetriskego kluca.
ssl-error-sym-key-unwrap-failure = Zmólka pśi wupakowanju symetriskego kluca do powěźeńki ClientKeyExchange.
ssl-error-pub-key-size-limit-exceeded = SSL-serwer jo wopytał zjawny kluc za domacne skoděrowanje ze zběrku šyfrow eksportowego skoděrowanja.
ssl-error-iv-param-failure = Kod PKCS11 njejo se raźił IV do parametra pśełožowaś.
ssl-error-init-cipher-suite-failure = Njejo se raźiło wubranu zběrku šyfrow inicializěrowaś.
ssl-error-session-key-gen-failure = Klient njejo mógał pósejźeńske kluce za SSL-pósejźenje twóriś.
ssl-error-no-server-key-for-alg = Serwer njama kluc za wopytany algoritmus klucoweje wuměny.
ssl-error-token-insertion-removal = Token PKCS#11 jo se zasunuł abo wótpórał, mjaztym až operacija běžy.
ssl-error-token-slot-not-found = Token PKCS#11 njejo mógł se namakaś, aby trěbnu operaciju wuwjadł.
ssl-error-no-compression-overlap = Wěsta komunikacija z napśeśiwnym městnom njejo móžna: žedne zwucone kompriměrowańske algoritmuse.
ssl-error-handshake-not-completed = Njejo móžno, druge pówitanje SSL iniciěrowaś, daniž aktualne pówitanje njejo dokóńcone.
ssl-error-bad-handshake-hash-value = Wopacne hašowe pówitańske gódnoty z napśeśiwnego městna dostane.
ssl-error-cert-kea-mismatch = Pódany certifikat njedajo se z wubranym algoritmusom klucoweje wuměny wužywaś.
ssl-error-no-trusted-ssl-client-ca = Žedna certifikatowa awtorita njejo dowěru za klientowu awtentifikaciju SSL dostała.
ssl-error-session-not-found = Pósejźeński ID SSL klienta njejo se w pósejźeńskem pufrowaku serwera namakał.
ssl-error-decryption-failed-alert = Napśeśiwne městno njejo mógł datowu sajźbu SSL dešifrěrowaś, kótaruž jo dostało.
ssl-error-record-overflow-alert = Napśeśiwne městno jo datowu sajźbu SSL dostało, kótaraž jo była dlejša ako dowólona.
ssl-error-unknown-ca-alert = Napśeśiwne městno njepśipóznawa certifikatowu awtoritu, kótaraž jo waš certfikat wudała, a njedowěri jej.
ssl-error-access-denied-alert = Napśeśiwne městno jo dostało płaśiwy certifikat, ale pśistup jo se zawoborał.
ssl-error-decode-error-alert = Napśeśiwne městno njejo mógł pówitańsku powěźeńku SSL dekoděrowaś.
ssl-error-decrypt-error-alert = Napśeśiwne městno dawa zmólku pśi pśespytowanju pódpisa abo wuměnje kluca k wěsći.
ssl-error-export-restriction-alert = Napśeśiwne městno dawa wujadnanje, kótarež njewótpwědujo eksportowym pšawidłam.
ssl-error-protocol-version-alert = Napśeśiwne městno dawa inkompatibelnu abo njepódpěranu protokolowu wersiju k wěsći.
ssl-error-insufficient-security-alert = Serwer pomina se šyfry, kótarež su wěsćejše ako te, kótarež klient pódpěra.
ssl-error-internal-error-alert = Napśeśiwne městno dawa k wěsći, až jo interna zmólka nastała.
ssl-error-user-canceled-alert = Wužywaŕ napśeśiwnego městna jo pówitanje pśetergnuł.
ssl-error-no-renegotiation-alert = Napśeśiwne městno njedowólujo nowe wujadnanje wěstotnych parametrow SSL.
ssl-error-server-cache-not-configured = Pufrowak SSL-serwera njejo za ten soket konfigurěrowany a zmóžnjony.
ssl-error-unsupported-extension-alert = Napśeśiwne městno SSL njepódpěra pominane rozšyrjenje hello TLS.
ssl-error-certificate-unobtainable-alert = Napśeśiwne městno SSL njejo mógło waš certifikat wót pódanego URL wobstaraś.
ssl-error-unrecognized-name-alert = Napśeśiwne městno SSL njama certifikat za pominane DNS-mě.
ssl-error-bad-cert-status-response-alert = Napśeśiwne městno SSL njejo mógło wótegrono OCSP za swój certifikat dostaś.
ssl-error-bad-cert-hash-value-alert = Napśeśiwne městno SSL jo wopacnu hašowu gódnotu certifikata k wěsći dało.
ssl-error-rx-unexpected-new-session-ticket = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku tiketa nowego pósejźenja.
ssl-error-rx-malformed-new-session-ticket = SSL jo dostał wopak wuformowanu pówitańsku powěźeńku tiketa nowego pósejźenja.
ssl-error-decompression-failure = SSL jo dostał skompriměrowanu datowu sajźbu, kótaraž njedajo se dekompriměrowaś.
ssl-error-renegotiation-not-allowed = Znowegojadnanje na toś tom SSL-sokeśe njejo dowólene.
ssl-error-unsafe-negotiation = Napśeśiwne městno jo pówitanje starego stila wopytało (potencielnje napadojte).
ssl-error-rx-unexpected-uncompressed-record = SSL jo dostał njewócakanu dekompriměrowanu datowu sajźbu.
ssl-error-weak-server-ephemeral-dh-key = SSL jo dostał słaby kluc z krotkim žywjenim typa Diffle-Hellman w pówitańskej powěźeńce Server Key Exchange.
ssl-error-next-protocol-data-invalid = SSL jo njepłaśiwe daty NPN-rozšyrjenja dostał.
ssl-error-feature-not-supported-for-ssl2 = SSL-funkcija njepódpěra se za zwiski SSL 2.0.
ssl-error-feature-not-supported-for-servers = SSL-funkcija njepódpěra se za serwery.
ssl-error-feature-not-supported-for-clients = SSL-funkcija njepódpěra se za klienty.
ssl-error-invalid-version-range = Wersijowy wobłuk SSL njejo płaśiwy.
ssl-error-cipher-disallowed-for-version = Napśeśiwne městno SSL jo zběrku šyfrow wubrało, kótaraž jo za wubranu protokolowu wersiju zakazana.
ssl-error-rx-malformed-hello-verify-request = SSL jo dostał wobškóźonu pówitańsku powěźeńku Hello Verify Request.
ssl-error-rx-unexpected-hello-verify-request = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku Hello Verify Request.
ssl-error-feature-not-supported-for-version = SSL-funkcija njepódpěra se za protokolowu wersiju.
ssl-error-rx-unexpected-cert-status = SSL jo dostał njewócakanu pówitańsku powěźeńku Certificate Status.
ssl-error-unsupported-hash-algorithm = Napśeśiwne městno TLS jo njepódprěty hašowy algoritmus wužył.
ssl-error-digest-failure = Funkcija digest njejo se raźiła.
ssl-error-incorrect-signature-algorithm = W digitalnje pódpisanem elemenśe jo wopacny pódpisowański algoritmus pódał.
ssl-error-next-protocol-no-callback = Pśiduce protokolowe jadnańske rozšyrjenje jo se zmóžniło, ale slědkwołanje jo se anulěrowało, nježli až jo se trjebało.
ssl-error-next-protocol-no-protocol = Serwer njepódpěra protokole, kótarež klient póbitujo w ALPN-rozšyrjenju.
ssl-error-inappropriate-fallback-alert = Serwer jo rukutšěsenje wótpokazał, dokulaž klient něnto wužywa nišu TLS-wersiju, ako serwer pódpěra.
ssl-error-weak-server-cert-key = Serwerowy certifikat jo zjawny kluc wopśimował, kótaryž jo pśesłaby był.
ssl-error-rx-short-dtls-read = Njejo dosć ruma w pufrowaku za datowu sajźbu DTLS.
ssl-error-no-supported-signature-algorithm = Signaturowy algoritmus za TLS njejo se konfigurěrował.
ssl-error-unsupported-signature-algorithm = Napśeśiwne městno jo njepódpěranu kombinaciju signatury a pśeglědowański algoritmus wužyło.
ssl-error-missing-extended-master-secret = Napśeśiwne městno jo wopytało, bźez korektnego rozšyrjenja extended_master_secret pókšacowaś.
ssl-error-unexpected-extended-master-secret = Napśeśiwne městno jo wopytało, z njewótcakowanym rozšyrjenim extended_master_secret pókšacowaś.
sec-error-io = Zapodawańska/wudawańska zmólka jo za wěstotnu awtorizaciju nastała.
sec-error-library-failure = zmólka wěstotneje biblioteki.
sec-error-bad-data = wěstotna biblioteka: njepłaśiwe daty dostane.
sec-error-output-len = wěstotna biblioteka: zmólka wudawańskeje dłujkosći.
sec-error-input-len = wěstotna biblioteka jo měła zmólku zapodawańskeje dłujkosći.
sec-error-invalid-args = wěstotna biblioteka: njepłaśiwe argumenty.
sec-error-invalid-algorithm = wěstotna biblioteka: njepłaśiwy algoritmus.
sec-error-invalid-ava = wěstotna biblioteka: njepłaśiwa AVA.
sec-error-invalid-time = Wopak formatěrowany casowy znamuškowy rjeśazk.
sec-error-bad-der = wěstotna biblioteka: wopak formatěrowana powěźeńka skoděrowana z DER.
sec-error-bad-signature = Certifikat napśeśiwnego městna ma njepłaśiwy pódpis.
sec-error-expired-certificate = Certifikat napśeśiwnego městna jo pśepadnjony.
sec-error-revoked-certificate = Certifikat napśeśiwnego certifikata jo se wótwołał.
sec-error-unknown-issuer = Wudawaŕ certifikata napśeśiwnego městna njejo pśipóznaty.
sec-error-bad-key = Zjawny kluc napśeśiwnego městna jo njepłaśiwy.
sec-error-bad-password = Zapódane wěstotne gronidło jo wopak.
sec-error-retry-password = Zapódane gronidło jo wopak. Pšosym wopytajśo hyšći raz.
sec-error-no-nodelock = wěstotna biblioteka: žeden nodelock.
sec-error-bad-database = wěstotna biblioteka: wopacna datowa banka.
sec-error-no-memory = wěstotna biblioteka: zmólka pśi pśirědowanju składowaka.
sec-error-untrusted-issuer = Wudawaŕ certifikata napśeśiwnego městna jo se wót wužywarja ako dowěry njegódny markěrował.
sec-error-untrusted-cert = Certifikat napśeśiwnego městna jo se wót wužywarja ako dowěry njegódny markěrował.
sec-error-duplicate-cert = Certifikat južo eksistěrujo we wašej datowej bance.
sec-error-duplicate-cert-name = Mě ześěgnjonego certifikata cyni južo eksistěrujucy k duplikatoju we wašej datowej bance.
sec-error-adding-cert = Zmólka pśi pśidawanju certifikata k datowej bance.
sec-error-filing-key = Zmólka pśi wóspjetowanem wótpołožowanju toś togo certifikata.
sec-error-no-key = Priwatny kluc za toś ten certifikat njedajo se w datowej bance klucow namakaś
sec-error-cert-valid = Toś ten certifikat jo płaśiwy.
sec-error-cert-not-valid = Toś ten certifikat njejo płaśiwy.
sec-error-cert-no-response = Biblioteka certifikatow: Žedno wótegrono
sec-error-expired-issuer-certificate = Certifikat certifikatowego wudawarja jo pśepadnjony. Pśekontrolujśo datum a cas swójogo systema.
sec-error-crl-expired = CRL za wudawarja certifikata jo pśepadnjona. Aktualizěrujśo ju abo pśekontrolujśo datum a cas wašogo systema.
sec-error-crl-bad-signature = CRL za wudawarja certifikata ma njepłaśiwy pódpis.
sec-error-crl-invalid = Nowa CRL ma njepłaśiwy format.
sec-error-extension-value-invalid = Gódnota certifikatowego rozšyrjenja jo njepłaśiwa.
sec-error-extension-not-found = Certifikatowe rozšyrjenje njenamakane.
sec-error-ca-cert-invalid = Certifikat wudawarja jo njepłaśiwy.
sec-error-path-len-constraint-invalid = Wobgranicowanje dłujkosći sćažki certifikata jo njepłaśiwe.
sec-error-cert-usages-invalid = Pólo wužyśow certifikata jo njepłaśiwe.
sec-internal-only = **JANO-interny modul**
sec-error-invalid-key = Kluc njepódpěra pominanu operaciju.
sec-error-unknown-critical-extension = Certifikat wopśimujo njeznate kritiske rozšyrjenje.
sec-error-old-crl = Nowa CRL njejo nowša ako aktualna.
sec-error-no-email-cert = Njeskoděrowany abo njepódpisany: njamaśo e-mailowy certifikat.
sec-error-no-recipient-certs-query = Njeskoděrowany: njamaśo certifikaty za žednego z dostawarjow.
sec-error-not-a-recipient = Dešifrěrowanje njejo móžne: njejsćo dostawaŕ abo wótpowědny certifikat a priwatny kluc njejstej se namakałej.
sec-error-pkcs7-keyalg-mismatch = Dešifrěrowanje njejo móžne: algoritmus klucowego skoděrowanja njewótpowědujo wašomu certifikatoju.
sec-error-pkcs7-bad-signature = Pśespytowanje pódpisa njejo se raźiło: žeden pódpisaŕ namakany, pśewjele pódpisarjow namakane abo njegódne abo wobškóźone daty.
sec-error-unsupported-keyalg = Njepódpěrany abo njeznaty klucowy algoritmus.
sec-error-decryption-disallowed = Dešifrěrowanje njejo móžne: pśez njedowólony algoritmus abo z njedowóloneju klucoweju wjelikosću skoděrowany.
xp-sec-fortezza-bad-card = Kórta Fortezza njejo se pórědnje inicializěrowała. Pšosym wótpórajśo ju a dajśo ju swójomu wudawarjeju slědk.
xp-sec-fortezza-no-card = Žedne kórty Fortezza namakane
xp-sec-fortezza-none-selected = Žedna kórta Fortezza wubrana
xp-sec-fortezza-more-info = Pšosym wubjeŕśo wósobinu, wó kótrejž cośo wěcej informacijow zgóniś
xp-sec-fortezza-person-not-found = Wósobina njenamakana
xp-sec-fortezza-no-more-info = Žedne dalšne informacije wó tej wósobinje
xp-sec-fortezza-bad-pin = Njepłaśiwy PIN
xp-sec-fortezza-person-error = Wósobiny Fortezza njejsu dali se inicializěrowaś.
sec-error-no-krl = Za certifikat toś togo sedła njejo se KRL namakała.
sec-error-krl-expired = KRL za certifikat toś togo sedła jo pśepadnjona.
sec-error-krl-bad-signature = KRL za certifikat toś togo sedła ma njepłaśiwy pódpis.
sec-error-revoked-key = Kluc za certifikat toś togo sedła jo se anulěrował.
sec-error-krl-invalid = Nowa KRL ma njepłaśiwy format.
sec-error-need-random = wěstotna biblioteka: pśipadne daty trěbne.
sec-error-no-module = wěstotna biblioteka: žeden wěstotny modul njamóžo pominanu operaciju wuwjasć.
sec-error-no-token = Wěstotna kórta abo token njeeksistěrujo, musy se inicializěrowaś abo jo wótpórany.
sec-error-read-only = wěstotna biblioteka: datowa banka dajo se jano cytaś.
sec-error-no-slot-selected = Njejo se žeden slot abo token wubrał.
sec-error-cert-nickname-collision = Certifikat z tym samskim pśimjenim južo eksistěrujo.
sec-error-key-nickname-collision = Kluc z tym samskim pśimjenim južo eksistěrujo.
sec-error-safe-not-created = zmólka pśi twórjenju wěstego objekta
sec-error-baggage-not-created = zmólka pśi twórjenju brěmjeńkowego objekta
xp-java-remove-principal-error = Principal njedajo se wótwónoźeś
xp-java-delete-privilege-error = Priwileg njedajo se lašowaś
xp-java-cert-not-exists-error = Toś ten principal njama certifikata
sec-error-bad-export-algorithm = Trěbny algoritmus njejo dowólony.
sec-error-exporting-certificates = Zmólka pśi wopyśe certifikaty eksportěrowaś.
sec-error-importing-certificates = Zmólka pśi wopyśe certifikaty importěrowaś.
sec-error-pkcs12-decoding-pfx = Import njejo móžny. Dekoděrowańska zmólka. Dataja jo njepłaśiwa.
sec-error-pkcs12-invalid-mac = Import njejo móžny. Njepłasiwy MAC. Wopacne gronidło abo wobškóźona dataja.
sec-error-pkcs12-unsupported-mac-algorithm = Import njejo móžny. Algoritmus MAC se njepódpěra.
sec-error-pkcs12-unsupported-transport-mode = Import njejo móžny. Jano integrita gronidłow a moduse priwatnosći se pódpěraju.
sec-error-pkcs12-corrupt-pfx-structure = Import njejo móžny. Datajowa struktura jo wobškóźona.
sec-error-pkcs12-unsupported-pbe-algorithm = Import njejo móžny. Koděrowański algoritmus se njepódpěra.
sec-error-pkcs12-unsupported-version = Import njejo móžny. Datajowa wersija se njepódpěra.
sec-error-pkcs12-privacy-password-incorrect = Import njejo móžny. Wopacne gronidło priwatnosći.
sec-error-pkcs12-cert-collision = Import njejo móžny. To samske pśimě južo eksistěrujo w datowej bance.
sec-error-user-cancelled = Wužywaŕ jo na Pśetergnuś kliknuł.
sec-error-pkcs12-duplicate-data = Njeimportěrowany, južo w datowej bance.
sec-error-message-send-aborted = Powěsć njejo se pósłała.
sec-error-inadequate-key-usage = Wužyśe certifikatowego kluca za wopytanu operaciju jo njepśigódne.
sec-error-inadequate-cert-type = Typ certifikata njejo za nałoženje dowólony.
sec-error-cert-addr-mismatch = Adresa pśi pódpisowanju certifikata njewótpowědujo adresy w głowach powěsćow.
sec-error-pkcs12-unable-to-import-key = Import njejo móžny. Zmólka pśi wopyśe priwatny kluc importěrowaś.
sec-error-pkcs12-importing-cert-chain = Import njejo móžny. Zmólka pśi wopyśe certifikatowy rjeśazk importěrowaś.
sec-error-pkcs12-unable-to-locate-object-by-name = Eksport njejo móžny. Njejo móžno, certifikat abo kluc pó přimjenju lokalizěrowaś.
sec-error-pkcs12-unable-to-export-key = Eksport njejo móžny. Priwatny kluc njedajo se lokalizěrowaś a eksportěrowaś.
sec-error-pkcs12-unable-to-write = Eksport njejo móžny. Njejo móžno, eksportowu dataju pisaś.
sec-error-pkcs12-unable-to-read = Import njejo móžny. Njejo móžno, importowu dataju cytaś.
sec-error-pkcs12-key-database-not-initialized = Eksport njejo móžny. Datowa banka klucow jo wobškóźona abo wulašowana.
sec-error-keygen-fail = Njejo móžno, pór zjawny/priwatny kluc twóriś.
sec-error-invalid-password = Zapódane gronidło jo njepłaśiwe. Pšosym wuzyjśo druge.
sec-error-retry-old-password = Zapódane stare gronidło jo wopak. Pšosym wopytajśo hyšći raz.
sec-error-bad-nickname = Pśimě certifikata se južo wužywa.
sec-error-not-fortezza-issuer = Rjeśazk FORTEZZA napśeśiwnego městna ma certifikat, kótaryž njejo FORTEZZA.
sec-error-cannot-move-sensitive-key = Wažny kluc njedajo se do slota pśesunuś, źož jo trěbny.
sec-error-js-invalid-module-name = Njepłaśiwe modulowe mě.
sec-error-js-invalid-dll = Njepłaśiwa modulowa sćažka abo njepłaśiwe datajowe mě
sec-error-js-add-mod-failure = Njejo móžno, modul pśidaś
sec-error-js-del-mod-failure = Njejo móžno, modul wulašowaś
sec-error-old-krl = Nowy KRL njejo nowša ako aktualna.
sec-error-ckl-conflict = Nowa CKL ma drugego wudawarja ako aktualna CKL. Wulašujśo aktualnu CKL.
sec-error-cert-not-in-name-space = Wobkšuśujuca awtorita za toś ten certifikat njesmějo certifikat z toś tym mjenim wudaś.
sec-error-krl-not-yet-valid = Lisćina wótwołanych klucow za toś ten certifikat hyšći njejo płaśiwa.
sec-error-crl-not-yet-valid = Lisćina wótwołanych certifikatow za toś ten certifikat hyšći njejo płaśiwa.
sec-error-unknown-cert = Pominany certifikat njedajo se namakaś.
sec-error-unknown-signer = Certifikat pódpisarja njedajo se namakaś.
sec-error-cert-bad-access-location = Městno za statusowy serwer certifikata ma njepłaśiwy format.
sec-error-ocsp-unknown-response-type = OCSP-wótegrono njedajo se dopołnje dekoděrowaś; ma njeznaty typ.
sec-error-ocsp-bad-http-response = OCSP-serwer jo njewócakane/njepłaśiwe HTTP-daty wrośił.
sec-error-ocsp-malformed-request = OCSP-serwer jo wótpšašanje wobškóźone abo njepórědnje wuformowane nadejšeł.
sec-error-ocsp-server-error = OCSP-serwer jo měł internu zmólku.
sec-error-ocsp-try-server-later = OCSP-serwer naraźujo, až maśo pózdźej hyšći raz wopytaś.
sec-error-ocsp-request-needs-sig = OCSP-serwer pomina se pódpis za toś to wótpšašanje.
sec-error-ocsp-unauthorized-request = OCSP-serwer jo toś to wótpšašanje ako njeawtorizěrowane wótpokazał.
sec-error-ocsp-unknown-response-status = OCSP-serwer jo njepśipóznawajobny status wrośił.
sec-error-ocsp-unknown-cert = OCSP-serwer njama status za certifikat.
sec-error-ocsp-not-enabled = Musyśo OCSP zmóžniś, pjerwjej až wuwjeźośo.
sec-error-ocsp-no-default-responder = Musyśo standardny OCSP-wótegronjak nastajiś, pjerwjej až wuwjeźośo toś tu operaciju.
sec-error-ocsp-malformed-response = Wótegrono OCSP-serwera jo se wobškóźeło abo njepórědnje wuformowało.
sec-error-ocsp-unauthorized-response = Pódpisany OCSP-wótegrona njejo awtorizěrowany toś tomu certifikatoju status daś.
sec-error-ocsp-future-response = OCSP-wótegrono hyšći njejo płaśiwe (wopśimujo datum pśichoda).
sec-error-ocsp-old-response = OCSP-wótegrono wopśimujo zestarjone informacije.
sec-error-digest-not-found = CMS abo PKCS #7 Digest njejo se w pódpisanej powěsći namakał.
sec-error-unsupported-message-type = Powěsćowy typ CMS abo PKCS #7 se njepódpěra.
sec-error-module-stuck = Modul PKCS #11 njedajo se wótwónoźeś, dokulaž se hyšći wužywa.
sec-error-bad-template = Daty ASN.1 njejsu dali se dekoděrowaś. Pódana pśedłoga jo była njepłaśiwa.
sec-error-crl-not-found = Žedna wótpowědujuca CRL namakana.
sec-error-reused-issuer-and-serial = Wopytujośo certifikat z tym samskim wužywarjom/serijowym numerom ako eksistěrujucy certifikat, ale to njejo ten samski certifikat.
sec-error-busy = NSS njejo mógał se zacyniś. Objekty se hyšći wužywaju.
sec-error-extra-input = Powěsć skoděrowana z DER jo pśidatne njewužyte daty wopśimjeła.
sec-error-unsupported-elliptic-curve = Njepódpěrana eliptiska kśiwula.
sec-error-unsupported-ec-point-form = Njepódpěrana forma dypka eliptiskeje kśiwule.
sec-error-unrecognized-oid = Njespóznaty objektowy identifikator.
sec-error-ocsp-invalid-signing-cert = Njepłaśiwy pódpisowański OCSP-certifikat w OCSP-wótegronje.
sec-error-revoked-certificate-crl = Certifikat jo w lisćinje wótwołanych certifikatow wudawarja wótwołany.
sec-error-revoked-certificate-ocsp = OCSP-wótegronjak wudawarja dawa k wěsći, až certifikat jo wótwołany.
sec-error-crl-invalid-version = Lisćina wótwołanych certifikatow wudawarja ma njeznaty wersijowy numer.
sec-error-crl-v1-critical-extension = Lisćina wótwołanych certifikatow V1 wudawarja ma kritiske rozšyrjenje.
sec-error-crl-unknown-critical-extension = Lisćina wótwołanych certifikatow V2 wudawarja ma kritiske rozšyrjenje.
sec-error-unknown-object-type = Njeznaty objektowy typ pódany.
sec-error-incompatible-pkcs11 = Gónjak PKCS #11 rani specifikaciju na inkompatibelny nałog.
sec-error-no-event = Slotowe tšojenje njestoj tuchylu k dispoziciji.
sec-error-crl-already-exists = CRL južo eksistěrujo.
sec-error-not-initialized = NSS njejo inicializěrowany.
sec-error-token-not-logged-in = Operacija njejo se raźiła, dokulaž token PKCS#11 njejo pśizjawjony.
sec-error-ocsp-responder-cert-invalid = Certifikat konfigurěrowanego OCSP-wótegronjaka jo njepłaśiwy.
sec-error-ocsp-bad-signature = OCSP-wótegrono ma njepłaśiwy pódpis.
sec-error-out-of-search-limits = Pytanje waliděrowanja certifikatow jo zwenka pytańskich granicow
sec-error-invalid-policy-mapping = Zwobraznjenje pšawidłow wopśimujo anypolicy
sec-error-policy-validation-failed = Certifikatowy rjeśaz jo pśi waliděrowanju pšawidłow pśepadnuł
sec-error-unknown-aia-location-type = Njeznaty městny typ w certifikatowem AIA-rozšyrjenju
sec-error-bad-http-response = Serwer jo njepłaśiwe HTTP-wótegrono wrośił
sec-error-bad-ldap-response = Serwer jo njepłaśiwe LDAP-wótegrono wrośił
sec-error-failed-to-encode-data = Koděrowanje datow pśez ASN1-koděrowak njejo se raźiło
sec-error-bad-info-access-location = Njepłaśiwe pśistupne městno za informacije w certifikatowem rozšyrjenju
sec-error-libpkix-internal = Interna Libpkix-zmólka jo za waliděrowanje certifikata nastała.
sec-error-pkcs11-general-error = Modul PKCS #11 jo CKR_GENERAL_ERROR wrośił a pódawa, až njewótpórajobna zmólka jo nastała.
sec-error-pkcs11-function-failed = Modul PKCS #11 jo CKR_FUNCTION_FAILED wrośił a pódawa, až pominana funkcija njedajo se wuwjasć. Wóspjetowanje teje samskeje operacíje by mógło wuspěšne byś.
sec-error-pkcs11-device-error = Modul PKCS #11 jo CKR_DEVICE_ERROR wrośił a pódawa, až jo problem z tokenom abo slotom nastał.
sec-error-bad-info-access-method = Njeznata pśistupna metoda za informacije w certfikatowem rozšyrjenju.
sec-error-crl-import-failed = Zmólka pśi wopyśe CRL importěrowas.
sec-error-expired-password = Gronidło jo pśepadnuło.
sec-error-locked-password = Gronidło jo zastajone.
sec-error-unknown-pkcs11-error = Njeznata zmólka PKCS #11.
sec-error-bad-crl-dp-url = Njepłaśiwy abo njepódpěrany URL w mjenju rozdźělowańskego dypka CRL.
sec-error-cert-signature-algorithm-disabled = Certifikat jo se z pomocu signěrowańskego algoritmusa signěrował, kótaryž jo se znjemóžnił, dokulaž njejo wěsty.
mozilla-pkix-error-key-pinning-failure = Serwer wužywa klucowe pśipinanje - engelski: key pinning - (HPKP), ale njedajo se žeden dowěry gódny certifikatowy rjeśazk twariś, kótaryž wótpowědujo sajźbje PIN-numeram. Pśekśiwjenje klucowego pśipinanja njedaju se wótpóraś.
mozilla-pkix-error-ca-cert-used-as-end-entity = Serwer wužywa certifikat z rozšyrjenim Basic Constraints, kótarež identificěrujo jen ako certifikatowu awtoritu. Za porědnje wudany certifikat to njepśitrjefi.
mozilla-pkix-error-inadequate-key-size = Serwer jo certifikat z klucoweju wjelikosću prezentěrował, kótaraž jo pśemała, aby wěsty zwisk napórała.
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca = Certifikat wersije 1 X.509, kótaryž njejo dowěry gódna kokulka, jo se wužył, aby certifikat serwera wudał. Certifikaty wersije 1 X.509 su zestarjone a njeby měli se wužywaś, aby druge certifikaty signěrowali.
mozilla-pkix-error-not-yet-valid-certificate = Serwer jo certifikat pśedpołožył, kótaryž hyšći njejo płaśiwy.
mozilla-pkix-error-not-yet-valid-issuer-certificate = Certifikat, kótaryž hyšći njejo płaśiwy, jo se wužył, aby certifikat serwera wudał.
mozilla-pkix-error-signature-algorithm-mismatch = Pódpisowański algoritmus njemaka se w signaturowem pólu certifikata z algoritmusom w jogo pólu signatureAlgorithm.
mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing = OCSP-wótegrono njewopśimujo status za certifikat, kótaryž se pśeglědujo.
mozilla-pkix-error-validity-too-long = Serwer jo certifikat pśedpołožył, kótaryž jo pśedłujko płaśiwy.
mozilla-pkix-error-required-tls-feature-missing = Trěbna TLS-funkcija felujo.
mozilla-pkix-error-invalid-integer-encoding = Serwer jo certifikat prezentěrował, kótaryž wopśimujo njepłaśiwe koděrowanje cełeje licby. Ceste zawiny mógu byś: negatiwne serijowe numery, negatiwne RSA-module a koděrowanja, kótarež su dlejše ako trěbne.
mozilla-pkix-error-empty-issuer-name = Serwer jo certifikat bźez rozeznawajobnego mjenja (eng.: distinguished name) wudawarja prezentěrował.
mozilla-pkix-error-additional-policy-constraint-failed = Pśidatne wobgranicowanje pšawidła njejo mógło toś ten certifikat pśeglědaś.
mozilla-pkix-error-self-signed-cert = Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž jo se sam pódpisał.