dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Miroslav Geisselreiter <mg@gz.cz>
Wed, 10 Aug 2022 11:52:41 +0000
changeset 5173 8632c376dd9a90ea59b7eab6898deae1f5a103de
parent 4997 5280e91473323290c8f2bfbc53507e97450673b3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird Co-authored-by: Miroslav Geisselreiter <mg@gz.cz>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Čtečka obrazovky spuštěna
screenReaderStopped = Čtečka obrazovky ukončena

# Roles
menubar    =    hlavní nabídka
scrollbar   =    posuvník
grip      =    úchytka
alert     =    výstraha
menupopup   =    vyskakovací nabídka
document    =    dokument
pane      =    panel
dialog     =    dialog
separator   =    oddělovač
toolbar    =    nástrojová lišta
statusbar   =    stavový řádek
table     =    tabulka
columnheader  =    záhlaví sloupce
rowheader   =    záhlaví řádku
column     =    sloupec
row      =    řádek
cell      =    buňka
link      =    odkaz
list      =    seznam
listitem    =    položka seznamu
outline    =    výčet
outlineitem  =    položka výčtu
pagetab    =    panel
propertypage  =    stránka vlastností
graphic    =    grafika
switch     =    přepínač
pushbutton   =    tlačítko
checkbutton  =    zaškrtávací tlačítko
radiobutton  =    přepínač
combobox    =    rozbalovací pole
progressbar  =    ukazatel průběhu
slider     =    posuvník
spinbutton   =    spin button
diagram    =    diagram
animation   =    animace
equation    =    rovnice
buttonmenu   =    tlačítková nabídka
whitespace   =    bílá mezera
pagetablist  =    seznam panelů stránek
canvas     =    canvas
checkmenuitem =    položka zaškrtávací nabídky
passwordtext  =    heslo
radiomenuitem =    položka přepínací nabídky
textcontainer =    textová oblast
togglebutton  =    přepínací tlačítko
treetable   =    stromová tabulka
header     =    záhlaví
footer     =    zápatí
paragraph   =    odstavec
entry     =    položka
caption    =    popisek
heading    =    záhlaví
section    =    sekce
form      =    formulář
comboboxlist  =    rozbalovací seznam
comboboxoption =    položka rozbalovacího seznamu
imagemap    =    obrázková mapa
listboxoption =    volba
listbox    =    seznam
flatequation  =    rovnice plochy
gridcell    =    buňka mřížky
note      =    poznámka
figure     =    kresba
definitionlist =    seznam definic
term      =    výraz
definition   =    definice

mathmltable       = matematická tabulka
mathmlcell        = buňka
mathmlenclosed      = uzavřený
mathmlfraction      = zlomek
mathmlfractionwithoutbar = zlomek bez čáry
mathmlroot        = kořen
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = odmocnina

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    textová oblast

base      =    základ
close-fence  =    uzavírací závorka
denominator  =    jmenovatel
numerator   =    čitatel
open-fence   =    otevírací závorka
overscript   =    přepis
presubscript  =    předchozí dolní
presuperscript =    předchozí horní
root-index   =    kořenový index
subscript   =    dolní index
superscript  =    horní index
underscript  =    pod

# Text input types
textInputType_date  =    datum
textInputType_email =    e-mail
textInputType_search =    vyhledávání
textInputType_tel  =    telefon
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    záhlaví úrovně %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    První položka
listEnd    =    Poslední položka
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 položka;#1 položky;#1 položek

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S z %2$S

# Landmark announcements
banner     =    plakát
complementary =    doplněk
contentinfo  =    info o obsahu
main      =    hlavní
navigation   =    navigace
search     =    vyhledávání
region     =    oblast

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = s 1 sloupcem;s #1 sloupci;s #1 sloupci
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = a 1 řádek;a #1 řádky;a #1 řádků

# table or grid cell information
columnInfo = Sloupec %S
rowInfo = Řádek %S
spansColumns = rozpětí %S sloupců
spansRows = rozpětí %S řádků

# Invoked actions
jumpAction   =   skočeno
pressAction  =   stisknuto
checkAction  =   zaškrtnuto
uncheckAction =   odškrtnuto
onAction    =   zapnout
offAction   =   vypnout
selectAction  =   vybráno
unselectAction =   zrušen výběr
openAction   =   otevřeno
closeAction  =   zavřeno
switchAction  =   přepnuto
clickAction  =   klepnuto
collapseAction =   sbaleno
expandAction  =   rozbaleno
activateAction =   spuštěno
cycleAction  =   opakováno

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   skryto

# Tab states
tabLoading   =   načítání
tabLoaded   =   načteno
tabNew     =   nový panel
tabLoadStopped =   načítání zastaveno
tabReload   =   opětovné načítání

# Object states
stateChecked   =  zaškrtnuto
stateOn     =  zapnuto
stateNotChecked =  nezaškrtnuto
stateOff     =  vypnuto
statePressed   =  stisknuto
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  rozbaleno
stateCollapsed  =  sbaleno
stateUnavailable =  nedostupné
stateReadonly  =  pouze pro čtení
stateRequired  =  vyžadováno
stateTraversed  =  navštíveno
stateHasPopup  =  obsahuje vyskakovací okno
stateSelected  =  vybráno

# App modes
editingMode  =   editace
navigationMode =   navigace

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Výchozí
quicknav_Anchor   = Kotvy
quicknav_Button   = Tlačítka
quicknav_Combobox  = Rozbalovací seznam
quicknav_Landmark  = Orientační body
quicknav_Entry    = Položky
quicknav_FormElement = Prvky formuláře
quicknav_Graphic   = Obrázky
quicknav_Heading   = Záhlaví
quicknav_ListItem  = Položky seznamu
quicknav_Link    = Odkazy
quicknav_List    = Seznamy
quicknav_PageTab   = Panely stránky
quicknav_RadioButton = Přepínač
quicknav_Separator  = Oddělovač
quicknav_Table    = Tabulky
quicknav_Checkbox  = Zaškrtávací pole

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = nezkrácené dělení
notation-actuarial     = actuarial
notation-phasorangle    = fázový úhel
notation-radical      = odmocnina
notation-box        = box
notation-roundedbox     = kulatý box
notation-circle       = kruh
notation-left        = vlevo
notation-right       = vpravo
notation-top        = nahoře
notation-bottom       = dole
notation-updiagonalstrike  = přeškrtnuto diagonálně nahoru
notation-downdiagonalstrike = přeškrtnuto diagonálně dolů
notation-verticalstrike   = přeškrtnuto vertikálně
notation-horizontalstrike  = přeškrtnuto horizontálně
notation-updiagonalarrow  = diagonální šipka nahoru
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    hlavní nabídka
scrollbarAbbr   =    posuvník
gripAbbr      =    tabulka
alertAbbr     =    upozornění
menupopupAbbr   =    vyskakovací nabídka
documentAbbr    =    dokument
paneAbbr      =    panel
dialogAbbr     =    dialog
separatorAbbr   =    oddělovač
toolbarAbbr    =    lišta
statusbarAbbr   =    stavový řádek
tableAbbr     =    tab
columnheaderAbbr  =    záhlaví sloupce
rowheaderAbbr   =    záhlaví řádku
columnAbbr     =    sloupec
rowAbbr      =    řádek
cellAbbr      =    buňka
linkAbbr      =    odk
listAbbr      =    seznam
listitemAbbr    =    položka seznamu
outlineAbbr    =    výčet
outlineitemAbbr  =    položka výčtu
pagetabAbbr    =    panel
propertypageAbbr  =    stránka vlastností
graphicAbbr    =    grafika
pushbuttonAbbr   =    tla
checkbuttonAbbr  =    zaškrtávací tl.
radiobuttonAbbr  =    přepínač
comboboxAbbr    =    rozbalovací pole
progressbarAbbr  =    ukazatel průběhu
sliderAbbr     =    posuvník
spinbuttonAbbr   =    spin button
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animace
equationAbbr    =    rovnice
buttonmenuAbbr   =    tlačítková nabídka
whitespaceAbbr   =    bílá mezera
pagetablistAbbr  =    seznam panelů stránek
canvasAbbr     =    canvas
checkmenuitemAbbr =    položka zaškrtávací nabídky
passwordtextAbbr  =    heslo
radiomenuitemAbbr =    položka přepínací nabídky
textcontainerAbbr =    textová oblast
togglebuttonAbbr  =    přepínací tlačítko
treetableAbbr   =    stromová tabulka
headerAbbr     =    záhlaví
footerAbbr     =    zápatí
paragraphAbbr   =    paragraf
entryAbbr     =    položka
captionAbbr    =    popisek
headingAbbr    =    záhlaví
sectionAbbr    =    sekce
formAbbr      =    formulář
comboboxlistAbbr  =    rozbalovací seznam
comboboxoptionAbbr =    položka rozbalovacího seznamu
imagemapAbbr    =    obrmap
listboxoptionAbbr =    volba
listboxAbbr    =    seznam
flatequationAbbr  =    rovnice plochy
gridcellAbbr    =    buňka mřížky
noteAbbr      =    poznámka
figureAbbr     =    kresba
definitionlistAbbr =    seznam definic
termAbbr      =    výraz
definitionAbbr   =    definice
textareaAbbr    =    txtobl

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = uzavřený
mathmltableAbbr       = tab
mathmlcellAbbr        = buňka
mathmlfractionAbbr      = zlomek
mathmlfractionwithoutbarAbbr = zlomek bez čáry
mathmlrootAbbr        = kořen
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = odm

baseAbbr      = základ
close-fenceAbbr  = zavřít
denominatorAbbr  = jmen
numeratorAbbr   = čit
open-fenceAbbr   = otevřít
overscriptAbbr   = přep
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = index
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = dol

notation-longdivAbbr      = nezkrác
notation-actuarialAbbr     = act
notation-phasorangleAbbr    = fázúhel
notation-radicalAbbr      = odm
notation-boxAbbr        = box
notation-roundedboxAbbr     = kulbox
notation-circleAbbr       = kruh
notation-leftAbbr        = lev
notation-rightAbbr       = prav
notation-topAbbr        = hor
notation-bottomAbbr       = dol
notation-updiagonalstrikeAbbr  = horúhlopškrt
notation-downdiagonalstrikeAbbr = dolúhlopškrt
notation-verticalstrikeAbbr   = vertškrt
notation-horizontalstrikeAbbr  = horizškrt
notation-updiagonalarrowAbbr  = updiagarrow
notation-madruwbAbbr      = madruwb