browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>
Mon, 14 Oct 2019 09:18:41 +0200
changeset 1861 7b8a844bc8da72ce5fc0ec226846298c8319aab6
parent 1834 08e613d655c22a10657c68bd6abf20b21af90e62
permissions -rw-r--r--
Bug 1549049 - Unify Sync Now buttons logic, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Envia als llocs web el senyal «No vull ser seguit» per informar-los que no vull que em facin el seguiment
do-not-track-learn-more = Més informació
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Només quan el { -brand-short-name } estigui configurat per bloquejar els elements de seguiment coneguts
do-not-track-option-always =
  .label = Sempre
pref-page =
  .title =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Opcions
      *[other] Preferències
    }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Cerca en les opcions
      *[other] Cerca en les preferències
    }
managed-notice = El navegador està gestionat per la vostra organització.
pane-general-title = General
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Inici
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Cerca
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Privadesa i seguretat
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
category-sync2 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
help-button-label = Assistència del { -brand-short-name }
addons-button-label = Extensions i temes
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Tanca

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per habilitar aquesta característica.
feature-disable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per inhabilitar aquesta característica.
should-restart-title = Reinicia el { -brand-short-name }
should-restart-ok = Reinicia el { -brand-short-name } ara
cancel-no-restart-button = Cancel·la
restart-later = Reinicia més tard

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that their home page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-homepage-override = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» controla la vostra pàgina d'inici.
# This string is shown to notify the user that their new tab page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-new-tab-url = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» controla la vostra pàgina de pestanya nova.
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-web-notifications = Una extensió, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, controla aquest paràmetre.
# This string is shown to notify the user that the default search engine
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-default-search = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» ha definit el vostre motor de cerca per defecte.
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlled-privacy-containers = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» requereix pestanyes de contenidor.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Una extensió, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, està controlant aquest paràmetre.
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlled-proxy-config = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» controla la forma com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Per activar l'extensió, aneu a <img data-l10n-name="addons-icon"/> Complements del menú <img data-l10n-name="menu-icon"/>.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Resultats de la cerca
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] No s'ha trobat «<span data-l10n-name="query"></span>» a les opcions.
    *[other] No s'ha trobat «<span data-l10n-name="query"></span>» a les preferències.
  }
search-results-help-link = Necessiteu ajuda? Visiteu l'<a data-l10n-name="url">assistència del { -brand-short-name }</a>

## General Section

startup-header = Inici
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = Permet que el { -brand-short-name } i el Firefox s'executin alhora
use-firefox-sync = Consell: Aquesta funcionalitat utilitza perfils separats. Utilitzeu el { -sync-brand-short-name } per sincronitzar dades entre ells.
get-started-not-logged-in = Inicia la sessió al { -sync-brand-short-name }…
get-started-configured = Obre les preferències del { -sync-brand-short-name }
always-check-default =
  .label = Comprova sempre si el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
  .accesskey = o
is-default = Actualment el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
is-not-default = El { -brand-short-name } no és el navegador per defecte
set-as-my-default-browser =
  .label = Fes que sigui el navegador per defecte…
  .accesskey = d
startup-restore-previous-session =
  .label = Restaura la sessió anterior
  .accesskey = s
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Avisa en sortir del navegador
disable-extension =
  .label = Inhabilita l'extensió
tabs-group-header = Pestanyes
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab canvia de pestanya en ordre d'ús recent
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Obre els enllaços en pestanyes en lloc de finestres noves
  .accesskey = t
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Avisa en tancar diverses pestanyes
  .accesskey = d
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Avisa quan el fet d'obrir moltes pestanyes pugui alentir el { -brand-short-name }
  .accesskey = o
switch-links-to-new-tabs =
  .label = En obrir un enllaç en una pestanya nova, vés-hi immediatament
  .accesskey = b
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Mostra les previsualitzacions de les pestanyes a la barra de tasques del Windows
  .accesskey = q
browser-containers-enabled =
  .label = Habilita les pestanyes de contenidor
  .accesskey = H
browser-containers-learn-more = Més informació
browser-containers-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
containers-disable-alert-title = Voleu tancar totes les pestanyes de contenidor?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancarà { $tabCount } pestanya de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
    *[other] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancaran { $tabCount } pestanyes de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Tanca { $tabCount } pestanya de contenidor
    *[other] Tanca { $tabCount } pestanyes de contenidor
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Mantén activades
containers-remove-alert-title = Voleu eliminar aquest contenidor?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancarà { $count } pestanya de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
    *[other] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancaran { $count } pestanyes de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
  }
containers-remove-ok-button = Elimina aquest contenidor
containers-remove-cancel-button = No eliminis aquest contenidor

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Llengua i aparença
fonts-and-colors-header = Tipus de lletra i colors
default-font = Tipus de lletra per defecte
  .accesskey = d
default-font-size = Mida:
  .accesskey = M
advanced-fonts =
  .label = Avançat…
  .accesskey = v
colors-settings =
  .label = Colors…
  .accesskey = C
language-header = Llengua
choose-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran preferentment les pàgines
choose-button =
  .label = Trieu…
  .accesskey = T
choose-browser-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran els menús, els missatges i les notificacions del { -brand-short-name }.
manage-browser-languages-button =
  .label = Defineix alternatives…
  .accesskey = l
confirm-browser-language-change-description = Reinicieu el { -brand-short-name } per aplicar aquests canvis
confirm-browser-language-change-button = Aplica i reinicia
translate-web-pages =
  .label = Tradueix el contingut web
  .accesskey = T
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Traducció feta per <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = x
check-user-spelling =
  .label = Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu
  .accesskey = o

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Fitxers i aplicacions
download-header = Baixades
download-save-to =
  .label = Desa els fitxers a
  .accesskey = s
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Trieu…
      *[other] Navega…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] e
      *[other] v
    }
download-always-ask-where =
  .label = Demana sempre on desar els fitxers
  .accesskey = a
applications-header = Aplicacions
applications-description = Trieu com voleu que el { -brand-short-name } tracti els fitxers que baixeu del web o les aplicacions que utilitzeu mentre navegueu.
applications-filter =
  .placeholder = Cerca tipus de fitxers o aplicacions
applications-type-column =
  .label = Tipus de contingut
  .accesskey = T
applications-action-column =
  .label = Acció
  .accesskey = A
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = fitxer { $extension }
applications-action-save =
  .label = Desa el fitxer
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Utilitza { $app-name }
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Utilitza { $app-name } (per defecte)
applications-use-other =
  .label = Utilitza una altra aplicació…
applications-select-helper = Selecciona l'aplicació ajudant
applications-manage-app =
  .label = Detalls de l'aplicació…
applications-always-ask =
  .label = Demana-m'ho sempre
applications-type-pdf = PDF (Format de Document Portàtil)
# Variables:
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Utilitza { $plugin-name } (en el { -brand-short-name })
applications-preview-inapp =
  .label = Previsualitza al { -brand-short-name }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-preview-inapp-label =
  .value = { applications-preview-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }

##

drm-content-header = Contingut DRM (Digital Rights Management, Gestió de drets digitals)
play-drm-content =
  .label = Reprodueix contingut controlat per DRM
  .accesskey = p
play-drm-content-learn-more = Més informació
update-application-title = Actualitzacions del { -brand-short-name }
update-application-description = Manteniu el { -brand-short-name } actualitzat per obtenir el millor rendiment, estabilitat i seguretat.
update-application-version = Versió { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novetats</a>
update-history =
  .label = Mostra l'historial d'actualitzacions…
  .accesskey = h
update-application-allow-description = Actualitzacions del { -brand-short-name }
update-application-auto =
  .label = Instal·la les actualitzacions automàticament (recomanat)
  .accesskey = a
update-application-check-choose =
  .label = Cerca actualitzacions, però demana'm si vull instal·lar-les
  .accesskey = C
update-application-manual =
  .label = No cerquis mai actualitzacions (no recomanat)
  .accesskey = N
update-application-warning-cross-user-setting = Aquest paràmetre s'aplicarà a tots els comptes del Windows i perfils del { -brand-short-name } que utilitzin aquesta instal·lació del { -brand-short-name }.
update-application-use-service =
  .label = Instal·la les actualitzacions en segon pla
  .accesskey = s
update-enable-search-update =
  .label = Actualitza automàticament els motors de cerca
  .accesskey = e
update-pref-write-failure-title = Error d'escriptura
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
update-pref-write-failure-message = No s'ha pogut desar la preferència. No s'ha pogut escriure al fitxer: { $path }
update-setting-write-failure-title = Error en desar les preferències d'actualització
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message =
  El { -brand-short-name } ha trobat un error i no ha desat aquest canvi. Tingueu en compte que, per definir aquesta preferència d'actualització, necessiteu permís per escriure al fitxer següent. Podeu resoldre l’error, o un administrador del sistema, concedint al grup «Usuaris» el control total d'aquest fitxer.
  
  No s'ha pogut escriure al fitxer: { $path }
update-in-progress-title = Actualització en curs
update-in-progress-message = Voleu que el { -brand-short-name } continuï amb aquesta actualització?
update-in-progress-ok-button = &Descarta
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Continua

## General Section - Performance

performance-title = Rendiment
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Utilitza els paràmetres de rendiment recomanats
  .accesskey = U
performance-use-recommended-settings-desc = Aquests paràmetres estan personalitzats per al maquinari i sistema operatiu del vostre ordinador.
performance-settings-learn-more = Més informació
performance-allow-hw-accel =
  .label = Utilitza l'acceleració de maquinari quan sigui disponible
  .accesskey = r
performance-limit-content-process-option = Límit de processos de contingut
  .accesskey = L
performance-limit-content-process-enabled-desc = Més processos de contingut poden millorar el rendiment quan utilitzeu diverses pestanyes, però també utilitzaran més memòria.
performance-limit-content-process-blocked-desc = El nombre de processos de contingut només es pot modificar amb el { -brand-short-name } multiprocés. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació sobre com comprovar si el multiprocés està activat.</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (per defecte)

## General Section - Browsing

browsing-title = Navegació
browsing-use-autoscroll =
  .label = Utilitza el desplaçament automàtic
  .accesskey = a
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Utilitza el desplaçament suau
  .accesskey = s
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Mostra un teclat tàctil quan calgui
  .accesskey = M
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines
  .accesskey = c
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Cerca el text en començar a teclejar
  .accesskey = x
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Activa els controls de vídeo d'imatge sobre imatge
  .accesskey = A
browsing-picture-in-picture-learn-more = Més informació
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Recomana extensions durant la navegació
  .accesskey = R
browsing-cfr-features =
  .label = Recomana funcions durant la navegació
  .accesskey = f
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Més informació

## General Section - Proxy

network-settings-title = Paràmetres de xarxa
network-proxy-connection-description = Configureu com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.
network-proxy-connection-learn-more = Més informació
network-proxy-connection-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = P

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Finestres i pestanyes noves
home-new-windows-tabs-description2 = Trieu què voleu veure en obrir la pàgina d'inici, finestres noves i pestanyes noves.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Pàgina d'inici i finestres noves
home-newtabs-mode-label = Pestanyes noves
home-restore-defaults =
  .label = Restaura els valors per defecte
  .accesskey = R
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Inici del Firefox (per defecte)
home-mode-choice-custom =
  .label = URL personalitzats…
home-mode-choice-blank =
  .label = Pàgina en blanc
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Enganxeu un URL…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Utilitza la pàgina actual
      *[other] Utilitza les pàgines actuals
    }
  .accesskey = c
choose-bookmark =
  .label = Utilitza una adreça d'interès…
  .accesskey = z

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Contingut d'inici del Firefox
home-prefs-content-description = Trieu el contingut que voleu a la pantalla d'inici del Firefox.
home-prefs-content-discovery-description = El descobriment de contingut en la pàgina d'inici del Firefox us permet descobrir articles de gran qualitat i rellevants de tot el web.
home-prefs-search-header =
  .label = Cerca web
home-prefs-topsites-header =
  .label = Llocs principals
home-prefs-topsites-description = Els llocs que visiteu més sovint
# Variables:
# $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Recomanat per { $provider }
home-prefs-recommended-by-description = El contingut més interessant de tot el web, personalitzat per a vós
home-prefs-recommended-by-learn-more = Com funciona
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Articles patrocinats
home-prefs-highlights-header =
  .label = Destacats
home-prefs-highlights-description = Una selecció dels llocs que heu desat o visitat
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Pàgines visitades
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Adreces d'interès
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Baixada més recent
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Pàgines desades al { -pocket-brand-name }
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Retalls
home-prefs-snippets-description = Actualitzacions de { -vendor-short-name } i del { -brand-product-name }
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } fila
      *[other] { $num } files
    }

## Search Section

search-bar-header = Barra de cerca
search-bar-hidden =
  .label = Utilitza la barra d'adreces per cercar i navegar
search-bar-shown =
  .label = Afegeix la barra de cerca a la barra d'eines
search-engine-default-header = Motor de cerca per defecte
search-engine-default-desc = Trieu el motor de cerca per defecte que s'utilitzarà en la barra d'adreces i de cerca.
search-suggestions-option =
  .label = Mostra suggeriments de cerca
  .accesskey = s
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Mostra suggeriments de cerca als resultats de la barra d'adreces
  .accesskey = l
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = En els resultats de la barra d'adreces, mostra els suggeriments de cerca abans de l'historial de navegació
search-suggestions-cant-show = No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recordi mai l'historial.
search-one-click-header = Motors de cerca amb un sol clic
search-one-click-desc = Trieu els motors de cerca alternatius que es mostraran sota la barra d'adreces i de cerca en començar a escriure una paraula.
search-choose-engine-column =
  .label = Motor de cerca
search-choose-keyword-column =
  .label = Paraula clau
search-restore-default =
  .label = Restaura els motors de cerca per defecte
  .accesskey = R
search-remove-engine =
  .label = Elimina
  .accesskey = E
search-find-more-link = Afegiu més motors de cerca
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Duplica la paraula clau
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Heu triat una paraula clau que ja utilitza «{ $name }». Seleccioneu-ne una altra.
search-keyword-warning-bookmark = Heu triat una paraula clau que ja utilitza una adreça d'interès. Seleccioneu-ne una altra.

## Containers Section

containers-back-link = « Torna
containers-header = Pestanyes de contenidor
containers-add-button =
  .label = Afegeix un contenidor nou
  .accesskey = A
containers-preferences-button =
  .label = Preferències
containers-remove-button =
  .label = Elimina

## Sync Section - Signed out

sync-signedout-caption = El vostre web a tot arreu
sync-signedout-description = Sincronitzeu les vostres adreces d'interès, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i preferències en tots els vostres dispositius.
sync-signedout-account-title = Connecteu-vos amb un { -fxaccount-brand-name }
sync-signedout-account-create = No teniu un compte? Comencem
  .accesskey = C
sync-signedout-account-signin =
  .label = Inicia la sessió…
  .accesskey = I
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Baixeu el Firefox per a l'<img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> o per a l'<img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> per sincronitzar amb el vostre dispositiu mòbil.

## Sync Section - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Canvia la imatge de perfil
sync-disconnect =
  .label = Desconnecta…
  .accesskey = D
sync-manage-account = Gestiona el compte
  .accesskey = a
sync-signedin-unverified = { $email } no està verificat.
sync-signedin-login-failure = Inicieu la sessió per tornar-vos a connectar { $email }
sync-resend-verification =
  .label = Torna a enviar la verificació
  .accesskey = v
sync-remove-account =
  .label = Elimina el compte
  .accesskey = E
sync-sign-in =
  .label = Inicia la sessió
  .accesskey = I
sync-signedin-settings-header = Paràmetres de sincronització
sync-signedin-settings-desc = Trieu què voleu sincronitzar entre els vostres dispositius que utilitzen el { -brand-short-name }.
sync-engine-bookmarks =
  .label = Adreces d'interès
  .accesskey = d
sync-engine-history =
  .label = Historial
  .accesskey = r
sync-engine-tabs =
  .label = Pestanyes obertes
  .tooltiptext = Una llista d'allò que està obert en tots els dispositius sincronitzats
  .accesskey = T
sync-engine-logins =
  .label = Inicis de sessió
  .tooltiptext = Noms d'usuari i contrasenyes que heu desat
  .accesskey = I
sync-engine-addresses =
  .label = Adreces
  .tooltiptext = Adreces postals que heu desat (només a l'ordinador)
  .accesskey = e
sync-engine-creditcards =
  .label = Targetes de crèdit
  .tooltiptext = Noms, números i dates de venciment (només a l'ordinador)
  .accesskey = c
sync-engine-addons =
  .label = Complements
  .tooltiptext = Extensions i temes per al Firefox d'escriptori
  .accesskey = C
sync-engine-prefs =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Opcions
      *[other] Preferències
    }
  .tooltiptext = Paràmetres generals, de privadesa i de seguretat que heu canviat
  .accesskey = s
sync-device-name-header = Nom del dispositiu
sync-device-name-change =
  .label = Canvia el nom del dispositiu…
  .accesskey = v
sync-device-name-cancel =
  .label = Cancel·la
  .accesskey = n
sync-device-name-save =
  .label = Desa
  .accesskey = D
sync-connect-another-device = Connecta un altre dispositiu
sync-manage-devices = Gestiona els dispositius
sync-fxa-begin-pairing = Vincula un dispositiu
sync-tos-link = Condicions del servei
sync-fxa-privacy-notice = Avís de privadesa

## Privacy Section

privacy-header = Privadesa del navegador

## Privacy Section - Forms

logins-header = Inicis de sessió i contrasenyes
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Demana si vull desar les dades d'inici de sessió i contrasenyes dels llocs web
  .accesskey = d
forms-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = x
forms-generate-passwords =
  .label = Suggereix i genera contrasenyes segures
  .accesskey = u
forms-breach-alerts =
  .label = Mostra alertes sobre contrasenyes per als llocs web relacionats amb filtracions de dades
  .accesskey = b
forms-breach-alerts-learn-more-link = Més informació
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Emplena automàticament inicis de sessió i contrasenyes
  .accesskey = i
forms-saved-logins =
  .label = Inicis de sessió desats…
  .accesskey = I
forms-master-pw-use =
  .label = Utilitza una contrasenya mestra
  .accesskey = U
forms-master-pw-change =
  .label = Canvia la contrasenya mestra…
  .accesskey = m
forms-master-pw-fips-title = Us trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya mestra no buida.
forms-master-pw-fips-desc = El canvi de contrasenya ha fallat

## Privacy Section - History

history-header = Historial
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = El { -brand-short-name }
  .accesskey = l
history-remember-option-all =
  .label = Recordarà l'historial
history-remember-option-never =
  .label = No recordarà mai l'historial
history-remember-option-custom =
  .label = Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial
history-remember-description = El { -brand-short-name } recordarà el vostre historial de navegació, de baixades, de formularis i de cerques.
history-dontremember-description = El { -brand-short-name } utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no conservarà cap historial mentre navegueu.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Utilitza sempre el mode de navegació privada
  .accesskey = p
history-remember-browser-option =
  .label = Recorda l'historial de navegació i de baixades
  .accesskey = b
history-remember-search-option =
  .label = Recorda l'historial de cerques i de formularis
  .accesskey = f
history-clear-on-close-option =
  .label = Neteja l'historial quan es tanqui el { -brand-short-name }
  .accesskey = q
history-clear-on-close-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
history-clear-button =
  .label = Neteja l'historial…
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Galetes i dades dels llocs
sitedata-total-size-calculating = S'està calculant la mida de les dades dels llocs i de la memòria cau…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Les galetes, les dades dels llocs i la memòria cau actualment ocupen { $value } { $unit } d'espai de disc.
sitedata-learn-more = Més informació
sitedata-delete-on-close =
  .label = Suprimeix les galetes i les dades dels llocs web en tancar el { -brand-short-name }
  .accesskey = c
sitedata-delete-on-close-private-browsing = En el mode de navegació privada permanent, les galetes i les dades dels llocs s'esborraran sempre en tancar el { -brand-short-name }.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Accepta les galetes i dades dels llocs web
  .accesskey = A
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Bloca les galetes i dades dels llocs
  .accesskey = B
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Tipus de contingut blocat
  .accesskey = T
sitedata-option-block-trackers =
  .label = Elements de seguiment de tercers
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Elements de seguiment entre llocs
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
  .label = Elements de seguiment de xarxes socials i entre llocs
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Galetes de llocs web no visitats
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Totes les galetes de tercers (pot fer que alguns llocs web no funcionin)
sitedata-option-block-all =
  .label = Totes les galetes (farà que alguns llocs web no funcionin)
sitedata-clear =
  .label = Neteja les dades…
  .accesskey = l
sitedata-settings =
  .label = Gestiona les dades…
  .accesskey = G
sitedata-cookies-permissions =
  .label = Gestiona els permisos…
  .accesskey = p

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Barra d'adreces
addressbar-suggest = Quan s'utilitzi la barra d'adreces, suggereix
addressbar-locbar-history-option =
  .label = Historial de navegació
  .accesskey = H
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Adreces d'interès
  .accesskey = d
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Pestanyes obertes
  .accesskey = P
addressbar-suggestions-settings = Canvia les preferències dels suggeriments de motors de cerca

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-header = Bloqueig de contingut
content-blocking-section-description = Protegiu la vostra privadesa mentre navegueu. Bloqueu el contingut invisible que fa el seguiment dels llocs que visiteu per crear un perfil vostre amb aquesta informació. Blocant aquest contingut, és possible que les pàgines es carreguin més ràpid.
content-blocking-enhanced-tracking-protection = Protecció contra el seguiment millorada
content-blocking-section-top-level-description = Hi ha elements que us fan el seguiment mentre navegueu per recopilar informació sobre els vostres hàbits de navegació i interessos. El { -brand-short-name } bloca molts d'aquests elements de seguiment i altres scripts maliciosos.
content-blocking-learn-more = Més informació
# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
content-blocking-setting-standard =
  .label = Estàndard
  .accesskey = d
content-blocking-setting-strict =
  .label = Estricte
  .accesskey = r
content-blocking-setting-custom =
  .label = Personalitzat
  .accesskey = z
content-blocking-standard-desc = Equilibri entre protecció i rendiment. Permet alguns elements de seguiment perquè els llocs web funcionin correctament.
content-blocking-strict-description = Més protecció, pot fer que alguns llocs no funcionin correctament.
content-blocking-custom-desc = Trieu què voleu blocar.
content-blocking-private-trackers = Elements de seguiment coneguts en finestres privades
content-blocking-third-party-cookies = Galetes de seguiment de tercers

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Estàndard
  .accesskey = d
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Estricta
  .accesskey = r
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Personalitzada
  .accesskey = P

##

content-blocking-etp-standard-desc = Equilibri entre protecció i rendiment. Les pàgines es carregaran amb normalitat.
content-blocking-etp-strict-desc = Més protecció, però pot fer que alguns llocs o algun contingut no funcionin correctament.
content-blocking-etp-custom-desc = Trieu quins elements de seguiment i scripts cal blocar.
content-blocking-private-windows = Contingut que fa seguiment en finestres privades
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Galetes de seguiment entre llocs
content-blocking-social-media-trackers = Elements de seguiment de xarxes socials
content-blocking-all-cookies = Totes les galetes
content-blocking-unvisited-cookies = Galetes de llocs no visitats
content-blocking-all-windows-trackers = Elements de seguiment coneguts en totes les finestres
content-blocking-all-windows-tracking-content = Contingut que fa seguiment en totes les finestres
content-blocking-all-third-party-cookies = Totes les galetes de tercers
content-blocking-cryptominers = Miners de criptomonedes
content-blocking-fingerprinters = Generadors d'empremtes digitals
content-blocking-warning-title = Atenció!
content-blocking-warning-description = El bloqueig de contingut pot fer que alguns llocs web no funcionin correctament. És fàcil desactivar el bloqueig dels llocs en què confieu.
content-blocking-learn-how = Vegeu com fer-ho
content-blocking-etp-warning-description = El bloqueig d'elements de seguiment pot afectar la funcionalitat d'alguns llocs. Torneu a carregar la pàgina amb els elements de seguiment per carregar-ne tot el contingut.
content-blocking-warning-learn-how = Vegeu com fer-ho
content-blocking-reload-description = Cal tornar a carregar les pestanyes per aplicar aquests canvis.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Torna a carregar totes les pestanyes
  .accesskey = r
content-blocking-trackers-label =
  .label = Elements de seguiment
  .accesskey = t
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Contingut que fa seguiment
  .accesskey = o
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = En totes les finestres
  .accesskey = f
content-blocking-option-private =
  .label = Només en finestres privades
  .accesskey = N
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Canvia la llista de bloquejos
content-blocking-cookies-label =
  .label = Galetes
  .accesskey = G
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Més informació
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Miners de criptomonedes
  .accesskey = M
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Generadors d'empremtes digitals
  .accesskey = G

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Gestiona les excepcions…
  .accesskey = x

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Permisos
permissions-location = Ubicació
permissions-location-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
permissions-camera = Càmera
permissions-camera-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
permissions-microphone = Micròfon
permissions-microphone-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
permissions-notification = Notificacions
permissions-notification-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Més informació
permissions-notification-pause =
  .label = Posa en pausa les notificacions fins que es reiniciï el { -brand-short-name }
  .accesskey = n
permissions-block-autoplay-media2 =
  .label = Bloca la reproducció automàtica de so dels llocs web
  .accesskey = B
permissions-block-autoplay-media-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = E
permissions-autoplay = Reproducció automàtica
permissions-autoplay-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
permissions-block-popups =
  .label = Bloca les finestres emergents
  .accesskey = B
permissions-block-popups-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = E
permissions-addon-install-warning =
  .label = Avisa quan els llocs web intentin instal·lar complements
  .accesskey = i
permissions-addon-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = E
permissions-a11y-privacy-checkbox =
  .label = Impedeix que els serveis d'accessibilitat tinguin accés al navegador
  .accesskey = a
permissions-a11y-privacy-link = Més informació

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = Ús i recollida de dades i del { -brand-short-name }
collection-description = Ens esforcem per oferir-vos opcions i recollir només allò que necessitem per proporcionar i millorar el { -brand-short-name } per a tothom. Sempre demanem permís abans de rebre informació personal.
collection-privacy-notice = Avís de privadesa
collection-health-report =
  .label = Permet que el { -brand-short-name } enviï dades tècniques i d'interacció a { -vendor-short-name }
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Més informació
collection-studies =
  .label = Permet al { -brand-short-name } instal·lar i executar estudis
collection-studies-link = Mostra els estudis del { -brand-short-name }
addon-recommendations =
  .label = Permet que el { -brand-short-name } faci recomanacions personalitzades d'extensions
addon-recommendations-link = Més informació
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = L'informe de dades està desactivat en la configuració d'aquesta versió
collection-backlogged-crash-reports =
  .label = Permet que el { -brand-short-name } enviï els informes de fallada pendents automàticament
  .accesskey = f
collection-backlogged-crash-reports-link = Més informació

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Seguretat
security-browsing-protection = Protecció contra contingut enganyós i programari perillós
security-enable-safe-browsing =
  .label = Bloca el contingut perillós i maliciós
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Més informació
security-block-downloads =
  .label = Bloca les baixades perilloses
  .accesskey = l
security-block-uncommon-software =
  .label = Avisa en baixar programari indesitjable i poc habitual
  .accesskey = c

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Certificats
certs-personal-label = Quan un servidor demani el meu certificat personal
certs-select-auto-option =
  .label = Selecciona'n un automàticament
  .accesskey = S
certs-select-ask-option =
  .label = Demana-ho cada vegada
  .accesskey = D
certs-enable-ocsp =
  .label = Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats
  .accesskey = C
certs-view =
  .label = Mostra els certificats…
  .accesskey = c
certs-devices =
  .label = Dispositius de seguretat…
  .accesskey = D
space-alert-learn-more-button =
  .label = Més informació
  .accesskey = M
space-alert-over-5gb-pref-button =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Obre les opcions
      *[other] Obre les preferències
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] O
      *[other] O
    }
space-alert-over-5gb-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Opcions > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».
    *[other] El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Preferències > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».
  }
space-alert-under-5gb-ok-button =
  .label = Entesos
  .accesskey = n
space-alert-under-5gb-message = El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Vegeu «Més informació» per optimitzar l'ús de disc i millorar l'experiència de navegació.

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Escriptori
downloads-folder-name = Baixades
choose-download-folder-title = Tria la carpeta de baixades:
# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Desa els fitxers al { $service-name }