browser/browser/aboutCertError.ftl
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Sat, 21 Jan 2023 11:42:46 +0000
changeset 2657 edcb2425858d58d4f8db2c01c4f96730745a2f62
parent 2588 872f535f399eb56c1dea7331328da59bf72dc7f5
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (ca) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = { $hostname } utilitza un certificat de seguretat que no és vàlid.

cert-error-mitm-intro = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores.

cert-error-mitm-mozilla = El { -brand-short-name } té el suport de l'organització sense ànim de lucre Mozilla, que gestiona un magatzem d'entitat certificadora (CA) completament obert. El magatzem de CA us garanteix que les entitats certificadores segueixen les millors pràctiques per a la seguretat dels usuaris.

cert-error-mitm-connection = El { -brand-short-name } utilitza el magatzem de CA de Mozilla per verificar que una connexió és segura, en lloc d'utilitzar certificats subministrats pel sistema operatiu de l'usuari. Per tant, si un programa antivirus o una xarxa intercepten una connexió amb un certificat de seguretat emès per una CA que no es troba al magatzem de CA de Mozilla, la connexió es considera insegura.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = És possible que algú estigui intentant suplantar el lloc i no hauríeu de continuar.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.

cert-error-trust-cert-invalid = No es confia en el certificat perquè fou emès per un certificat de CA no vàlid.

cert-error-trust-untrusted-issuer = No es confia en el certificat perquè no es confia tampoc en l'emissor del certificat.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = No es confia en el certificat perquè ha estat signat amb un algorisme de signatura que va ser inhabilitat per no ser segur.

cert-error-trust-expired-issuer = No es confia en el certificat perquè l'emissor del certificat ha vençut.

cert-error-trust-self-signed = No es confia en el certificat perquè està signat per ell mateix.

cert-error-trust-symantec = Els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign ja no es consideren segurs, ja que aquestes entitats certificadores no han seguit les pràctiques de seguretat en el passat.

cert-error-untrusted-default = El certificat no prové d'una font de confiança.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en aquest lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en aquest lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en aquest lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a { $alt-name }.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en aquest lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per als noms següents: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } va caducar el { $not-after-local-time }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } no serà vàlid fins al { $not-before-local-time }.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Codi d'error: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores.  La majoria de navegadors ja no confien en els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } utilitza un certificat d'una d'aquestes entitats i, per tant, no es pot provar la identitat del lloc web.

cert-error-symantec-distrust-admin = Podeu notificar el problema a l'administrador del lloc web.

cert-error-old-tls-version = És possible que aquest lloc web no admeti el protocol TLS 1.2, que és la versió mínima admesa pel { -brand-short-name }.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = Seguretat estricta de transport HTTP: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = Fixació de claus públiques HTTP: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Cadena de certificats:

open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Obre el lloc en una finestra nova

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
csp-xfo-blocked-long-desc = Per protegir la vostra seguretat, { $hostname } no permetrà al { -brand-short-name } mostrar la pàgina si està incrustada en un altre lloc. Per veure aquesta pàgina, cal obrir-la en una finestra nova.

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = No s'ha pogut connectar
deniedPortAccess-title = Aquesta adreça està restringida
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Tenim problemes per trobar aquest lloc.
fileNotFound-title = No s'ha trobat el fitxer
fileAccessDenied-title = S'ha denegat l'accés al fitxer
generic-title = Ups.
captivePortal-title = Inicieu la sessió a la xarxa
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Aquesta adreça no sembla correcta.
netInterrupt-title = S'ha interromput la connexió
notCached-title = El document ha caducat
netOffline-title = Mode fora de línia
contentEncodingError-title = Error de codificació del contingut
unsafeContentType-title = Tipus de fitxer insegur
netReset-title = S'ha reiniciat la connexió
netTimeout-title = S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió
unknownProtocolFound-title = No s'ha entès l'adreça
proxyConnectFailure-title = El servidor intermediari està rebutjant les connexions
proxyResolveFailure-title = No s'ha pogut trobar el servidor intermediari
redirectLoop-title = La pàgina no està redirigint correctament
unknownSocketType-title = Resposta inesperada del servidor
nssFailure2-title = Ha fallat la connexió segura
csp-xfo-error-title = El { -brand-short-name } no pot obrir aquesta pàgina
corruptedContentError-title = Error de contingut malmès
sslv3Used-title = No s'ha pogut connectar de forma segura
inadequateSecurityError-title = La connexió no és segura
blockedByPolicy-title = Pàgina blocada
clockSkewError-title = L'hora del vostre ordinador no és correcta
networkProtocolError-title = Error del protocol de xarxa
nssBadCert-title = Avís: Risc potencial de seguretat
nssBadCert-sts-title = No s'ha connectat: Problema potencial de seguretat
certerror-mitm-title = Hi ha programari que impedeix que el { -brand-short-name } es connecti de forma segura a aquest lloc