security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:49:15 +0200
changeset 213 10d9efa195871046257fa4e3d1eb44efba02fc09
parent 171 1b03bbdb31f7c5de6dc528bc05e4a961fb45904d
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Gestor de certificats

certmgr-tab-mine =
  .label = Els vostres certificats

certmgr-tab-remembered =
  .label = Decisions d'autenticació

certmgr-tab-people =
  .label = D'altri

certmgr-tab-servers =
  .label = Servidors

certmgr-tab-ca =
  .label = Entitats

certmgr-mine = Teniu certificats d'estes organitzacions que vos identifiquen
certmgr-remembered = Estos certificats s'utilitzen per identificar-vos en els llocs web
certmgr-people = Teniu certificats al fitxer que identifiquen esta gent
certmgr-server = Estes entrades identifiquen les excepcions d'error de certificats de servidor
certmgr-ca = Teniu certificats al fitxer que identifiquen estes entitats certificadores

certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Edita els paràmetres de confiança del certificat de la CA
  .style = width: 48em;

certmgr-edit-cert-edit-trust = Edita els paràmetres de confiança:

certmgr-edit-cert-trust-ssl =
  .label = Este certificat pot identificar llocs web.

certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Este certificat pot identificar usuaris de correu.

certmgr-delete-cert =
  .title = Suprimeix el certificat
  .style = width: 48em; height: 24em;

certmgr-cert-host =
  .label = Amfitrió

certmgr-cert-name =
  .label = Nom del certificat

certmgr-cert-server =
  .label = Servidor

certmgr-override-lifetime =
  .label = Temps de vida

certmgr-token-name =
  .label = Dispositiu de seguretat

certmgr-begins-label =
  .label = Data d'inici

certmgr-expires-label =
  .label = Data de venciment

certmgr-email =
  .label = Adreça electrònica

certmgr-serial =
  .label = Número de sèrie

certmgr-view =
  .label = Visualitza…
  .accesskey = V

certmgr-edit =
  .label = Edita la confiança…
  .accesskey = E

certmgr-export =
  .label = Exporta…
  .accesskey = x

certmgr-delete =
  .label = Suprimeix…
  .accesskey = x

certmgr-delete-builtin =
  .label = Suprimeix o deixa de confiar-hi…
  .accesskey = d

certmgr-backup =
  .label = Fes-ne còpia de seguretat…
  .accesskey = p

certmgr-backup-all =
  .label = Fes-ne còpia de seguretat de tot…
  .accesskey = g

certmgr-restore =
  .label = Importa…
  .accesskey = m

certmgr-add-exception =
  .label = Afig una excepció…
  .accesskey = x

exception-mgr =
  .title = Afig una excepció de seguretat

exception-mgr-extra-button =
  .label = Confirma l'excepció de seguretat
  .accesskey = C

exception-mgr-supplemental-warning = Bancs, botigues i altres llocs públics legítims no vos demanaran que ho feu.

exception-mgr-cert-location-url =
  .value = Ubicació:

exception-mgr-cert-location-download =
  .label = Obtén el certificat
  .accesskey = b

exception-mgr-cert-status-view-cert =
  .label = Visualitza…
  .accesskey = V

exception-mgr-permanent =
  .label = Emmagatzema permanentment esta excepció
  .accesskey = p

pk11-bad-password = La contrasenya no és correcta.
pkcs12-decode-err = No s'ha pogut descodificar el fitxer. Pot ser que no estiga en format PKCS #12, que estiga malmés, o que la contrasenya que heu introduït siga incorrecta.
pkcs12-unknown-err-restore = No s'ha pogut restaurar el fitxer PKCS #12 per raons desconegudes.
pkcs12-unknown-err-backup = No s'ha pogut crear el fitxer de còpia de seguretat PKCS #12 per raons desconegudes.
pkcs12-unknown-err = L'operació PKCS #12 ha fallat per raons desconegudes.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = No és possible fer còpies de seguretat dels certificats des d'un dispositiu de seguretat de maquinari com ara una targeta intel·ligent.
pkcs12-dup-data = El certificat i la clau privada ja són al dispositiu de seguretat.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Nom del fitxer a què s'ha de fer una còpia de seguretat
file-browse-pkcs12-spec = Fitxers PKCS12
choose-p12-restore-file-dialog = Fitxer de certificat per importar

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Fitxers certificat
import-ca-certs-prompt = Seleccioneu el fitxer que conté els certificats de CA per importar
import-email-cert-prompt = Seleccioneu el fitxer que conté el certificat de correu electrònic d'algú a importar

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = El certificat «{ $certName }» representa una entitat certificadora.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Suprimeix els vostres certificats
delete-user-cert-confirm = Esteu segur que voleu suprimir estos certificats?
delete-user-cert-impact = Si suprimiu un dels propis certificats, no podreu utilitzar-lo més per identificar-vos.


delete-ssl-override-title =
  .title = Suprimeix l'excepció de certificats de servidor
delete-ssl-override-confirm = Segur que voleu suprimir esta excepció de servidor?
delete-ssl-override-impact = Si suprimiu una excepció de servidor, es restauraran les comprovacions de seguretat habituals per al servidor i vos caldrà utilitzar un certificat vàlid.

delete-ca-cert-title =
  .title = Suprimeix o deixa de confiar en els certificats de la CA
delete-ca-cert-confirm = Esteu segur que voleu suprimir estos certificats de la CA? En el cas de certificats integrats, se n'eliminarà tota la confiança, que té el mateix efecte. Esteu segur que voleu suprimir-los o deixar-hi de confiar?
delete-ca-cert-impact = Si suprimiu o deixeu de confiar en un certificat d'una entitat certificadora (CA), l'aplicació deixarà de confiar en els certificats que emeti aquella CA.


delete-email-cert-title =
  .title = Suprimeix els certificats de correu electrònic
delete-email-cert-confirm = Esteu segur que voleu suprimir estos certificats de correu electrònic d'estes persones?
delete-email-cert-impact = Si suprimiu un certificat de correu electrònic d'algú, ja no podreu enviar-li correu xifrat.

# Used for semi-uniquely representing a cert.
#
# Variables:
#  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
cert-with-serial =
  .value = Certificat amb número de sèrie: { $serialNumber }

## Cert Viewer

# Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
send-no-client-certificate = No envies cap certificat de client

# Used when no cert is stored for an override
no-cert-stored-for-override = (No emmagatzemat)

## Used to show whether an override is temporary or permanent

permanent-override = Permanent
temporary-override = Temporal

## Add Security Exception dialog

add-exception-branded-warning = Esteu a punt de sobreescriure com el { -brand-short-name } identifica este lloc.
add-exception-invalid-header = Este lloc intenta identificar-se amb informació que no és vàlida.
add-exception-domain-mismatch-short = Lloc web incorrecte
add-exception-domain-mismatch-long = El certificat pertany a un altre lloc diferent; això pot voler dir que algú està intentant suplantar este lloc.
add-exception-expired-short = Informació obsoleta
add-exception-expired-long = El certificat actualment no és vàlid. Podria ser que l'hagen robat o s'haja perdut i algú l'estiguera utilitzant per suplantar este lloc.
add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Identitat desconeguda
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = No es confia en el certificat perquè no l'ha verificat una autoritat de confiança mitjançant una signatura segura.
add-exception-valid-short = Certificat vàlid
add-exception-valid-long = El lloc web proporciona identificació vàlida i verificada. No cal afegir cap excepció.
add-exception-checking-short = Comprovació de la informació
add-exception-checking-long = S'està intentant identificar este lloc web…
add-exception-no-cert-short = No hi ha cap informació disponible
add-exception-no-cert-long = No es pot obtindre l'estat d'identificació d'este lloc web.

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Guarda el certificat a un fitxer
cert-format-base64 = Certificat X.509 (PEM)
cert-format-base64-chain = Certificat X.509 amb cadena (PEM)
cert-format-der = Certificat X.509 (DER)
cert-format-pkcs7 = Certificat X.509 (PKCS#7)
cert-format-pkcs7-chain = Certificat X.509 amb cadena (PKCS#7)
write-file-failure = Error de fitxer