dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 08:33:27 +0000
changeset 266 9cb7f3fa154372ec604468cdd589211952e837e5
parent 241 16f08875de40cdb1608fe3e7a27f9c193323f38c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (Valencian) (ca-valencia) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Roles
menubar    =    barra de menú
scrollbar   =    barra de desplaçament
grip      =    control
alert     =    alerta
menupopup   =    menú emergent
document    =    document
pane      =    subfinestra
dialog     =    diàleg
separator   =    separador
toolbar    =    barra d'eines
statusbar   =    barra d'estat
table     =    taula
columnheader  =    capçalera de la columna
rowheader   =    capçalera de la fila
column     =    columna
row      =    fila
cell      =    cel·la
link      =    enllaç
list      =    llista
listitem    =    element de llista
outline    =    contorn
outlineitem  =    element de contorn
pagetab    =    pestanya
propertypage  =    pàgina de propietats
graphic    =    gràfic
switch     =    commutador
pushbutton   =    botó
checkbutton  =    casella de selecció
radiobutton  =    botó d'opció
combobox    =    quadre combinat
progressbar  =    barra de progrés
slider     =    lliscador
spinbutton   =    botó incremental
diagram    =    diagrama
animation   =    animació
equation    =    equació
buttonmenu   =    botó de menú
whitespace   =    espai en blanc
pagetablist  =    llista de pestanyes
canvas     =    llenç
checkmenuitem =    element de menú seleccionable
passwordtext  =    text de contrasenya
radiomenuitem =    element de menú d'opció
textcontainer =    contenidor de text
togglebutton  =    botó de commutació
treetable   =    taula d'arbre
header     =    capçalera
footer     =    peu
paragraph   =    paràgraf
entry     =    entrada
caption    =    llegenda
heading    =    encapçalament
section    =    secció
form      =    formulari
comboboxlist  =    llista de quadre combinat
comboboxoption =    opció de quadre combinat
imagemap    =    mapa d'imatge
listboxoption =    opció
listbox    =    quadre de llista
flatequation  =    equació plana
gridcell    =    cel·la de graella
note      =    nota
figure     =    figura
definitionlist =    llista de definició
term      =    terme
definition   =    definició

mathmltable       = taula de matemàtiques
mathmlcell        = cel·la
mathmlenclosed      = delimitat
mathmlfraction      = fracció
mathmlfractionwithoutbar = fracció sense ratlla
mathmlroot        = arrel
mathmlscripted      = amb script
mathmlsquareroot     = arrel quadrada

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    àrea de text

base      =    base
close-fence  =    element de tancament
denominator  =    denominador
numerator   =    numerador
open-fence   =    element d'obertura
overscript   =    sobreíndex
presubscript  =    presubíndex
presuperscript =    presuperíndex
root-index   =    índex de l'arrel
subscript   =    subíndex
superscript  =    superíndex
underscript  =    sotaíndex

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nivell d'encapçalament %S

# Landmark announcements
banner     =    bàner
complementary =    complementari
contentinfo  =    informació del contingut
main      =    principal
navigation   =    navegació
search     =    cerca

region     =    regió

stateRequired  =  necessari