browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 13 Sep 2022 10:22:48 +0200
changeset 228 4f60e18fc248747c2282e5429f714e8dcdba3c5a
parent 209 362c3f745dc3d3963fd36350dfd76e7b21fda52f
permissions -rw-r--r--
Add -brand-shortcut-name term to brand.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Envia als llocs web el senyal «No vull ser seguit» per informar-los que no vull que em facen el seguiment
do-not-track-learn-more = Més informació
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Només si el { -brand-short-name } està configurat per blocar els elements de seguiment coneguts
do-not-track-option-always =
  .label = Sempre

settings-page-title = Paràmetres

# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box2 =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder = Cerca en els paràmetres

managed-notice = El navegador està gestionat per la vostra organització.

category-list =
  .aria-label = Categories

pane-general-title = General
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }

pane-home-title = Inici
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }

pane-search-title = Cerca
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }

pane-privacy-title = Privadesa i seguretat
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }

pane-sync-title3 = Sincronització
category-sync3 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title3 }

pane-experimental-title = Experiments del { -brand-short-name }
category-experimental =
  .tooltiptext = Experiments del { -brand-short-name }
pane-experimental-subtitle = Aneu amb compte
pane-experimental-search-results-header = Experiments del { -brand-short-name }: Aneu amb compte
pane-experimental-description2 = La modificació dels paràmetres avançats de configuració pot afectar el rendiment o la seguretat del { -brand-short-name }.

pane-experimental-reset =
  .label = Restaura els valors per defecte
  .accesskey = R

help-button-label = Assistència del { -brand-short-name }
addons-button-label = Extensions i temes

focus-search =
  .key = f

close-button =
  .aria-label = Tanca

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per habilitar esta característica.
feature-disable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per inhabilitar esta característica.
should-restart-title = Reinicia el { -brand-short-name }
should-restart-ok = Reinicia el { -brand-short-name } ara
cancel-no-restart-button = Cancel·la
restart-later = Reinicia més tard

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Per activar l'extensió, aneu a <img data-l10n-name="addons-icon"/> Complements del menú <img data-l10n-name="menu-icon"/>.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Resultats de la cerca

# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message2 = No s'ha trobat «<span data-l10n-name="query"></span>» als paràmetres.

search-results-help-link = Necessiteu ajuda? Visiteu l'<a data-l10n-name="url">assistència del { -brand-short-name }</a>

## General Section

startup-header = Inici

always-check-default =
  .label = Comprova sempre si el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
  .accesskey = o

is-default = Actualment el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
is-not-default = El { -brand-short-name } no és el navegador per defecte

set-as-my-default-browser =
  .label = Fes que siga el navegador per defecte…
  .accesskey = d

startup-restore-windows-and-tabs =
  .label = Obri les finestres i pestanyes anteriors
  .accesskey = s

startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Avisa en eixir del navegador

disable-extension =
  .label = Inhabilita l'extensió

tabs-group-header = Pestanyes

ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab canvia de pestanya en orde d'ús recent
  .accesskey = T

open-new-link-as-tabs =
  .label = Obri els enllaços en pestanyes en lloc de finestres noves
  .accesskey = t

confirm-on-close-multiple-tabs =
  .label = Confirma abans de tancar diverses pestanyes de colp
  .accesskey = m

# This string is used for the confirm before quitting preference.
# Variables:
#  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
#            in the same manner as it would appear,
#            for example, in the File menu.
confirm-on-quit-with-key =
  .label = Confirma abans d'eixir amb { $quitKey }
  .accesskey = b

warn-on-open-many-tabs =
  .label = Avisa quan el fet d'obrir moltes pestanyes puga alentir el { -brand-short-name }
  .accesskey = o

switch-to-new-tabs =
  .label = En obrir un enllaç, una imatge o un fitxer multimèdia en una pestanya nova, vés-hi immediatament
  .accesskey = h

show-tabs-in-taskbar =
  .label = Mostra les previsualitzacions de les pestanyes a la barra de tasques del Windows
  .accesskey = q

browser-containers-enabled =
  .label = Habilita les pestanyes de contenidor
  .accesskey = H

browser-containers-learn-more = Més informació

browser-containers-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

containers-disable-alert-title = Voleu tancar totes les pestanyes de contenidor?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancarà { $tabCount } pestanya de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
    *[other] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancaran { $tabCount } pestanyes de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
  }

containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Tanca { $tabCount } pestanya de contenidor
    *[other] Tanca { $tabCount } pestanyes de contenidor
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Mantén activades

containers-remove-alert-title = Voleu eliminar este contenidor?

# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancarà { $count } pestanya de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
    *[other] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancaran { $count } pestanyes de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
  }

containers-remove-ok-button = Elimina este contenidor
containers-remove-cancel-button = No eliminis este contenidor

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Llengua i aparença

default-font = Tipus de lletra per defecte
  .accesskey = d
default-font-size = Mida:
  .accesskey = M

advanced-fonts =
  .label = Avançat…
  .accesskey = v

# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Zoom

preferences-default-zoom = Zoom per defecte
  .accesskey = Z

preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage }%

preferences-zoom-text-only =
  .label = Amplia només el text
  .accesskey = t

language-header = Llengua

choose-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran preferentment les pàgines

choose-button =
  .label = Trieu…
  .accesskey = T

choose-browser-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran els menús, els missatges i les notificacions del { -brand-short-name }.
manage-browser-languages-button =
  .label = Defineix alternatives…
  .accesskey = l
confirm-browser-language-change-description = Reinicieu el { -brand-short-name } per aplicar estos canvis
confirm-browser-language-change-button = Aplica i reinicia

translate-web-pages =
  .label = Tradueix el contingut web
  .accesskey = T

fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }

# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Traducció feta per <img data-l10n-name="logo"/>

translate-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = x

# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Utilitza els paràmetres del sistema operatiu de «{ $localeName }» per formatar dates, hores, nombres i mesures.

check-user-spelling =
  .label = Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu
  .accesskey = o

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Fitxers i aplicacions

download-header = Baixades

download-save-to =
  .label = Guarda els fitxers a
  .accesskey = s

download-save-where = Guarda els fitxers a
  .accesskey = s

download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Trieu…
      *[other] Navega…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] e
      *[other] v
    }

download-always-ask-where =
  .label = Demana sempre on guardar els fitxers
  .accesskey = a

applications-header = Aplicacions

applications-description = Trieu com voleu que el { -brand-short-name } tracti els fitxers que baixeu del web o les aplicacions que utilitzeu mentre navegueu.

applications-filter =
  .placeholder = Cerca tipus de fitxers o aplicacions

applications-type-column =
  .label = Tipus de contingut
  .accesskey = T

applications-action-column =
  .label = Acció
  .accesskey = A

# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = fitxer { $extension }
applications-action-save =
  .label = Guarda el fitxer

# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Utilitza { $app-name }

# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Utilitza { $app-name } (per defecte)

applications-use-os-default =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Utilitza l'aplicació per defecte del macOS
      [windows] Utilitza l'aplicació per defecte del Windows
      *[other] Utilitza l'aplicació per defecte del sistema
    }

applications-use-other =
  .label = Utilitza una altra aplicació…
applications-select-helper = Seleccioneu l'aplicació auxiliar

applications-manage-app =
  .label = Detalls de l'aplicació…
applications-always-ask =
  .label = Demana-m'ho sempre

# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })

# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })

# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Utilitza { $plugin-name } (en el { -brand-short-name })
applications-open-inapp =
  .label = Obri en el { -brand-short-name }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }

applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }

applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }

applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }

applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }

applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }

applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }

applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

drm-content-header = Contingut DRM (Digital Rights Management, Gestió de drets digitals)

play-drm-content =
  .label = Reprodueix contingut controlat per DRM
  .accesskey = p

play-drm-content-learn-more = Més informació

update-application-title = Actualitzacions del { -brand-short-name }

update-application-description = Manteniu el { -brand-short-name } actualitzat per obtindre el millor rendiment, estabilitat i seguretat.

update-application-version = Versió { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novetats</a>

update-history =
  .label = Mostra l'historial d'actualitzacions…
  .accesskey = h

update-application-allow-description = Actualitzacions del { -brand-short-name }

update-application-auto =
  .label = Instal·la les actualitzacions automàticament (recomanat)
  .accesskey = a

update-application-check-choose =
  .label = Cerca actualitzacions, però demana'm si vull instal·lar-les
  .accesskey = C

update-application-manual =
  .label = No cerques mai actualitzacions (no recomanat)
  .accesskey = N

update-application-background-enabled =
  .label = Quan el { -brand-short-name } no s'estiga executant
  .accesskey = Q

update-application-warning-cross-user-setting = Este paràmetre s'aplicarà a tots els comptes del Windows i perfils del { -brand-short-name } que utilitzen esta instal·lació del { -brand-short-name }.

update-application-use-service =
  .label = Instal·la les actualitzacions en segon pla
  .accesskey = s

update-setting-write-failure-title2 = Error en guardar els paràmetres d'actualització

# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message2 =
  El { -brand-short-name } ha trobat un error i no ha desat aquest canvi. Tingueu en compte que, per canviar aquest paràmetre d'actualització, necessiteu permís per escriure al fitxer següent. Podeu resoldre l’error, o un administrador del sistema, concedint al grup «Usuaris» el control total d'aquest fitxer.
  
  No s'ha pogut escriure al fitxer: { $path }

update-in-progress-title = Actualització en curs

update-in-progress-message = Voleu que el { -brand-short-name } continue amb esta actualització?

update-in-progress-ok-button = &Descarta
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Continua

## General Section - Performance

performance-title = Rendiment

performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Utilitza els paràmetres de rendiment recomanats
  .accesskey = U

performance-use-recommended-settings-desc = Estos paràmetres estan personalitzats per al maquinari i sistema operatiu del vostre ordinador.

performance-settings-learn-more = Més informació

performance-allow-hw-accel =
  .label = Utilitza l'acceleració de maquinari quan siga disponible
  .accesskey = r

performance-limit-content-process-option = Límit de processos de contingut
  .accesskey = L

performance-limit-content-process-enabled-desc = Més processos de contingut poden millorar el rendiment quan utilitzeu diverses pestanyes, però també utilitzaran més memòria.
performance-limit-content-process-blocked-desc = El nombre de processos de contingut només es pot modificar amb el { -brand-short-name } multiprocés. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació sobre com comprovar si el multiprocés està activat.</a>

# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (per defecte)

## General Section - Browsing

browsing-title = Navegació

browsing-use-autoscroll =
  .label = Utilitza el desplaçament automàtic
  .accesskey = a

browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Utilitza el desplaçament suau
  .accesskey = s

browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Mostra un teclat tàctil quan calga
  .accesskey = M

browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines
  .accesskey = c

browsing-search-on-start-typing =
  .label = Cerca el text en començar a teclejar
  .accesskey = x

browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Activa els controls de vídeo d'imatge sobre imatge
  .accesskey = A

browsing-picture-in-picture-learn-more = Més informació

browsing-media-control =
  .label = Controla el contingut multimèdia amb teclat, auriculars o interfície virtual
  .accesskey = v

browsing-media-control-learn-more = Més informació

browsing-cfr-recommendations =
  .label = Recomana extensions durant la navegació
  .accesskey = R
browsing-cfr-features =
  .label = Recomana funcions durant la navegació
  .accesskey = f

browsing-cfr-recommendations-learn-more = Més informació

## General Section - Proxy

network-settings-title = Paràmetres de xarxa

network-proxy-connection-description = Configureu com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.

network-proxy-connection-learn-more = Més informació

network-proxy-connection-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = P

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Finestres i pestanyes noves

home-new-windows-tabs-description2 = Trieu què voleu veure en obrir la pàgina d'inici, finestres noves i pestanyes noves.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Pàgina d'inici i finestres noves

home-newtabs-mode-label = Pestanyes noves

home-restore-defaults =
  .label = Restaura els valors per defecte
  .accesskey = R

# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Inici del Firefox (per defecte)

home-mode-choice-custom =
  .label = URL personalitzats…

home-mode-choice-blank =
  .label = Pàgina en blanc

home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Apegueu un URL…

# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Utilitza la pàgina actual
      *[other] Utilitza les pàgines actuals
    }
  .accesskey = c

choose-bookmark =
  .label = Utilitza una adreça d'interés…
  .accesskey = z

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Contingut d'inici del Firefox
home-prefs-content-description = Trieu el contingut que voleu a la pantalla d'inici del Firefox.

home-prefs-search-header =
  .label = Cerca web
home-prefs-shortcuts-header =
  .label = Dreceres
home-prefs-shortcuts-description = Llocs que guardeu o visiteu
home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
  .label = Dreceres patrocinades

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Recomanat per { $provider }
home-prefs-recommended-by-description-new = Contingut excepcional seleccionat per { $provider }, part de la família de { -brand-product-name }

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Com funciona
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Articles patrocinats

home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Pàgines visitades
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Adreces d'interés
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Baixada més recent
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Pàgines guardades al { -pocket-brand-name }

home-prefs-recent-activity-header =
  .label = Activitat recent
home-prefs-recent-activity-description = Una selecció de continguts i llocs recents

# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Retalls

home-prefs-snippets-description-new = Consells i novetats de { -vendor-short-name } i del { -brand-product-name }

home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } fila
      *[other] { $num } files
    }

## Search Section

search-bar-header = Barra de cerca
search-bar-hidden =
  .label = Utilitza la barra d'adreces per cercar i navegar
search-bar-shown =
  .label = Afig la barra de cerca a la barra d'eines

search-engine-default-header = Motor de cerca per defecte
search-engine-default-desc-2 = Este és el motor de cerca per defecte en la barra d’adreces i en la barra de cerca. Podeu canviar-lo en qualsevol moment.
search-engine-default-private-desc-2 = Trieu un altre motor de cerca per defecte només per a les finestres privades
search-separate-default-engine =
  .label = Utilitza este motor de cerca en les finestres privades
  .accesskey = U

search-suggestions-header = Suggeriments de cerca
search-suggestions-desc = Trieu com voleu que es mostren els suggeriments dels motors de cerca.

search-suggestions-option =
  .label = Mostra suggeriments de cerca
  .accesskey = s

search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Mostra suggeriments de cerca als resultats de la barra d'adreces
  .accesskey = l

# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = En els resultats de la barra d'adreces, mostra els suggeriments de cerca abans de l'historial de navegació

search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Mostra suggeriments de cerca en les finestres privades

suggestions-addressbar-settings-generic2 = Canvia els paràmetres d'altres suggeriments de la barra d'adreces

search-suggestions-cant-show = No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recorde mai l'historial.

search-one-click-header2 = Dreceres de cerca

search-one-click-desc = Trieu els motors de cerca alternatius que es mostraran sota la barra d'adreces i de cerca en començar a escriure una paraula.

search-choose-engine-column =
  .label = Motor de cerca
search-choose-keyword-column =
  .label = Paraula clau

search-restore-default =
  .label = Restaura els motors de cerca per defecte
  .accesskey = R

search-remove-engine =
  .label = Elimina
  .accesskey = E
search-add-engine =
  .label = Afig
  .accesskey = A

search-find-more-link = Afegiu més motors de cerca

# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Duplica la paraula clau
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Heu triat una paraula clau que ja utilitza «{ $name }». Seleccioneu-ne una altra.
search-keyword-warning-bookmark = Heu triat una paraula clau que ja utilitza una adreça d'interés. Seleccioneu-ne una altra.

## Containers Section

containers-back-button2 =
  .aria-label = Torna als paràmetres
containers-header = Pestanyes de contenidor
containers-add-button =
  .label = Afig un contenidor nou
  .accesskey = A

containers-new-tab-check =
  .label = Selecciona un contenidor per a cada pestanya nova
  .accesskey = S

containers-settings-button =
  .label = Paràmetres
containers-remove-button =
  .label = Elimina

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = El vostre web a tot arreu
sync-signedout-description2 = Sincronitzeu les vostres adreces d'interés, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i paràmetres en tots els vostres dispositius.

sync-signedout-account-signin3 =
  .label = Inicia la sessió per sincronitzar…
  .accesskey = I

# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Baixeu el Firefox per a l'<img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> o per a l'<img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> per sincronitzar amb el vostre dispositiu mòbil.

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Canvia la imatge de perfil

sync-sign-out =
  .label = Tanca la sessió…
  .accesskey = T

sync-manage-account = Gestiona el compte
  .accesskey = a

sync-signedin-unverified = { $email } no està verificat.
sync-signedin-login-failure = Inicieu la sessió per tornar-vos a connectar { $email }

sync-resend-verification =
  .label = Torna a enviar la verificació
  .accesskey = v

sync-remove-account =
  .label = Elimina el compte
  .accesskey = E

sync-sign-in =
  .label = Inicia la sessió
  .accesskey = I

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Sincronització: ACTIVADA

prefs-syncing-off = Sincronització: DESACTIVADA

prefs-sync-turn-on-syncing =
  .label = Activa la sincronització…
  .accesskey = s

prefs-sync-offer-setup-label2 = Sincronitzeu les vostres adreces d'interés, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i paràmetres en tots els vostres dispositius.

prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Sincronitza ara
  .accesskeynotsyncing = S
  .labelsyncing = S'està sincronitzant…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Actualment se sincronitzen estos elements:

sync-currently-syncing-bookmarks = Adreces d'interés
sync-currently-syncing-history = Historial
sync-currently-syncing-tabs = Pestanyes obertes
sync-currently-syncing-logins-passwords = Inicis de sessió i contrasenyes
sync-currently-syncing-addresses = Adreces
sync-currently-syncing-creditcards = Targetes de crèdit
sync-currently-syncing-addons = Complements
sync-currently-syncing-settings = Paràmetres

sync-change-options =
  .label = Canvia…
  .accesskey = C

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Trieu què voleu sincronitzar
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Guarda els canvis
  .buttonaccesskeyaccept = c
  .buttonlabelextra2 = Desconnecta…
  .buttonaccesskeyextra2 = D

sync-engine-bookmarks =
  .label = Adreces d'interés
  .accesskey = d

sync-engine-history =
  .label = Historial
  .accesskey = r

sync-engine-tabs =
  .label = Pestanyes obertes
  .tooltiptext = Una llista d'allò que està obert en tots els dispositius sincronitzats
  .accesskey = T

sync-engine-logins-passwords =
  .label = Inicis de sessió i contrasenyes
  .tooltiptext = Noms d'usuari i contrasenyes que heu guardat
  .accesskey = I

sync-engine-addresses =
  .label = Adreces
  .tooltiptext = Adreces postals que heu guardat (només a l'ordinador)
  .accesskey = e

sync-engine-creditcards =
  .label = Targetes de crèdit
  .tooltiptext = Noms, números i dates de venciment (només a l'ordinador)
  .accesskey = c

sync-engine-addons =
  .label = Complements
  .tooltiptext = Extensions i temes per al Firefox d'escriptori
  .accesskey = C

sync-engine-settings =
  .label = Paràmetres
  .tooltiptext = Paràmetres generals, de privadesa i de seguretat que heu canviat
  .accesskey = P

## The device name controls.

sync-device-name-header = Nom del dispositiu

sync-device-name-change =
  .label = Canvia el nom del dispositiu…
  .accesskey = v

sync-device-name-cancel =
  .label = Cancel·la
  .accesskey = n

sync-device-name-save =
  .label = Guarda
  .accesskey = D

sync-connect-another-device = Connecta un altre dispositiu

## Privacy Section

privacy-header = Privadesa del navegador

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Inicis de sessió i contrasenyes
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }

# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Demana si vull guardar les dades d'inici de sessió i contrasenyes dels llocs web
  .accesskey = d
forms-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = x
forms-generate-passwords =
  .label = Suggereix i genera contrasenyes segures
  .accesskey = u
forms-breach-alerts =
  .label = Mostra alertes sobre contrasenyes per als llocs web relacionats amb filtracions de dades
  .accesskey = b
forms-breach-alerts-learn-more-link = Més informació

# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Emplena automàticament inicis de sessió i contrasenyes
  .accesskey = i
forms-saved-logins =
  .label = Inicis de sessió guardats…
  .accesskey = I
forms-primary-pw-use =
  .label = Utilitza una contrasenya principal
  .accesskey = U
forms-primary-pw-learn-more-link = Més informació
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Canvia la contrasenya mestra…
  .accesskey = m
forms-primary-pw-change =
  .label = Canvia la contrasenya principal…
  .accesskey = p
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = Anteriorment anomenada «Contrasenya mestra»

forms-primary-pw-fips-title = Vos trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya principal que no siga buida.
forms-master-pw-fips-desc = El canvi de contrasenya ha fallat
forms-windows-sso =
  .label = Permet l'inici de sessió únic del Windows per a comptes laborals i acadèmics de Microsoft
forms-windows-sso-learn-more-link = Més informació
forms-windows-sso-desc = Gestioneu els comptes en els paràmetres del dispositiu

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Per crear una contrasenya principal, introduïu les vostres credencials d'inici de sessió al Windows. Això ajuda a protegir la seguretat dels vostres comptes.

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = crear una contrasenya principal
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = Historial

# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = El { -brand-short-name }
  .accesskey = l

history-remember-option-all =
  .label = Recordarà l'historial
history-remember-option-never =
  .label = No recordarà mai l'historial
history-remember-option-custom =
  .label = Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial

history-remember-description = El { -brand-short-name } recordarà el vostre historial de navegació, de baixades, de formularis i de cerques.
history-dontremember-description = El { -brand-short-name } utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no conservarà cap historial mentre navegueu.

history-private-browsing-permanent =
  .label = Utilitza sempre el mode de navegació privada
  .accesskey = p

history-remember-browser-option =
  .label = Recorda l'historial de navegació i de baixades
  .accesskey = b

history-remember-search-option =
  .label = Recorda l'historial de cerques i de formularis
  .accesskey = f

history-clear-on-close-option =
  .label = Neteja l'historial quan es tanque el { -brand-short-name }
  .accesskey = q

history-clear-on-close-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

history-clear-button =
  .label = Neteja l'historial…
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Galetes i dades dels llocs

sitedata-total-size-calculating = S'està calculant la mida de les dades dels llocs i de la memòria cau…

# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Les galetes, les dades dels llocs i la memòria cau actualment ocupen { $value } { $unit } d'espai de disc.

sitedata-learn-more = Més informació

sitedata-delete-on-close =
  .label = Suprimeix les galetes i les dades dels llocs web en tancar el { -brand-short-name }
  .accesskey = c

sitedata-delete-on-close-private-browsing = En el mode de navegació privada permanent, les galetes i les dades dels llocs s'esborraran sempre en tancar el { -brand-short-name }.

sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Accepta les galetes i dades dels llocs web
  .accesskey = A

sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Bloca les galetes i dades dels llocs
  .accesskey = B

# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Tipus de contingut blocat
  .accesskey = T

sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Elements de seguiment entre llocs
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Galetes de llocs web no visitats
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Totes les galetes de tercers (pot fer que alguns llocs web no funcionen)
sitedata-option-block-all =
  .label = Totes les galetes (farà que alguns llocs web no funcionen)

sitedata-clear =
  .label = Neteja les dades…
  .accesskey = l

sitedata-settings =
  .label = Gestiona les dades…
  .accesskey = G

sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Gestiona les excepcions…
  .accesskey = x

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Barra d'adreces

addressbar-suggest = Quan s'utilitze la barra d'adreces, suggereix

addressbar-locbar-history-option =
  .label = Historial de navegació
  .accesskey = H
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Adreces d'interés
  .accesskey = d
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Pestanyes obertes
  .accesskey = P
# Shortcuts refers to the shortcut tiles on the new tab page, previously known as top sites. Translation should be consistent.
addressbar-locbar-shortcuts-option =
  .label = Dreceres
  .accesskey = D
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = Llocs principals
  .accesskey = L
addressbar-locbar-engines-option =
  .label = Motors de cerca
  .accesskey = M

addressbar-suggestions-settings = Canvia les preferències dels suggeriments de motors de cerca

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Protecció contra el seguiment millorada

content-blocking-section-top-level-description = Hi ha elements que vos fan el seguiment mentre navegueu per recopilar informació sobre els vostres hàbits de navegació i interessos. El { -brand-short-name } bloca molts d'estos elements de seguiment i altres scripts maliciosos.

content-blocking-learn-more = Més informació

content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Esteu utilitzant FPI (First Party Isolation), que substitueix alguns paràmetres de galetes del { -brand-short-name }.

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Estàndard
  .accesskey = d
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Estricta
  .accesskey = r
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Personalitzada
  .accesskey = P

##

content-blocking-etp-standard-desc = Equilibri entre protecció i rendiment. Les pàgines es carregaran amb normalitat.
content-blocking-etp-strict-desc = Més protecció, però pot fer que alguns llocs o algun contingut no funcionen correctament.
content-blocking-etp-custom-desc = Trieu quins elements de seguiment i scripts cal blocar.
content-blocking-etp-blocking-desc = El { -brand-short-name } bloca el següent:

content-blocking-private-windows = Contingut que fa seguiment en finestres privades
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Galetes entre llocs en totes les finestres (inclou galetes de seguiment)
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Galetes de seguiment entre llocs
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Galetes entre llocs en finestres privades
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Galetes de seguiment entre llocs, i aïlla les galetes restants
content-blocking-social-media-trackers = Elements de seguiment de xarxes socials
content-blocking-all-cookies = Totes les galetes
content-blocking-unvisited-cookies = Galetes de llocs no visitats
content-blocking-all-windows-tracking-content = Contingut que fa seguiment en totes les finestres
content-blocking-all-third-party-cookies = Totes les galetes de tercers
content-blocking-cryptominers = Miners de criptomonedes
content-blocking-fingerprinters = Generadors d'empremtes digitals

# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
# "Be the first to try", "Join an early experiment".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
  .label = Sigueu dels primers de provar les funcions de privadesa més potents que existeixen
  .accesskey = S

# "Contains" here means "isolates", "limits".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = La protecció total de galetes aïlla les galetes del lloc on vos trobeu, de manera que els elements de seguiment no les poden utilitzar per a seguir-vos d'un lloc a l'altre,
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Més informació

content-blocking-warning-title = Atenció!
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Este paràmetre pot fer que alguns llocs web no mostren part del contingut o que no funcionen correctament. Si pareix que un lloc no funciona bé, podeu provar de desactivar la protecció contra el seguiment perquè este lloc carregue tot el contingut.
content-blocking-warning-learn-how = Vegeu com fer-ho

content-blocking-reload-description = Cal tornar a carregar les pestanyes per aplicar estos canvis.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Torna a carregar totes les pestanyes
  .accesskey = r

content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Contingut que fa seguiment
  .accesskey = o
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = En totes les finestres
  .accesskey = f
content-blocking-option-private =
  .label = Només en finestres privades
  .accesskey = N
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Canvia la llista de bloquejos

content-blocking-cookies-label =
  .label = Galetes
  .accesskey = G

content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Més informació

# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Miners de criptomonedes
  .accesskey = M

# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Generadors d'empremtes digitals
  .accesskey = G

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Gestiona les excepcions…
  .accesskey = x

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Permisos

permissions-location = Ubicació
permissions-location-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

permissions-xr = Realitat virtual
permissions-xr-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

permissions-camera = Càmera
permissions-camera-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

permissions-microphone = Micròfon
permissions-microphone-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

permissions-notification = Notificacions
permissions-notification-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Més informació

permissions-notification-pause =
  .label = Posa en pausa les notificacions fins que es reinicie el { -brand-short-name }
  .accesskey = n

permissions-autoplay = Reproducció automàtica

permissions-autoplay-settings =
  .label = Paràmetres…
  .accesskey = t

permissions-block-popups =
  .label = Bloca les finestres emergents
  .accesskey = B

# "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
# "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
permissions-block-popups-exceptions-button =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = E
  .searchkeywords = finestres emergents

permissions-addon-install-warning =
  .label = Avisa quan els llocs web intenten instal·lar complements
  .accesskey = i

permissions-addon-exceptions =
  .label = Excepcions…
  .accesskey = E

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = Ús i recollida de dades i del { -brand-short-name }

collection-description = Ens esforcem per oferir-vos opcions i recollir només allò que necessitem per proporcionar i millorar el { -brand-short-name } per a tothom. Sempre demanem permís abans de rebre informació personal.
collection-privacy-notice = Avís de privadesa

collection-health-report-telemetry-disabled = Ja no permeteu a { -vendor-short-name } capturar dades tècniques i d'interacció. Totes les dades antigues se suprimiran d'ací a 30 dies.
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Més informació

collection-health-report =
  .label = Permet que el { -brand-short-name } envie dades tècniques i d'interacció a { -vendor-short-name }
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Més informació

collection-studies =
  .label = Permet al { -brand-short-name } instal·lar i executar estudis
collection-studies-link = Mostra els estudis del { -brand-short-name }

addon-recommendations =
  .label = Permet que el { -brand-short-name } faça recomanacions personalitzades d'extensions
addon-recommendations-link = Més informació

# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = L'informe de dades està desactivat en la configuració d'esta versió

collection-backlogged-crash-reports-with-link = Permet que el { -brand-short-name } envie els informes de fallada pendents automàticament <a data-l10n-name="crash-reports-link">Més informació</a>
  .accesskey = f

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Seguretat

security-browsing-protection = Protecció contra contingut enganyós i programari perillós

security-enable-safe-browsing =
  .label = Bloca el contingut enganyós i perillós
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Més informació

security-block-downloads =
  .label = Bloca les baixades perilloses
  .accesskey = l

security-block-uncommon-software =
  .label = Avisa en baixar programari indesitjable i poc habitual
  .accesskey = c

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Certificats

certs-enable-ocsp =
  .label = Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats
  .accesskey = C

certs-view =
  .label = Mostra els certificats…
  .accesskey = c

certs-devices =
  .label = Dispositius de seguretat…
  .accesskey = D

space-alert-over-5gb-settings-button =
  .label = Obri els paràmetres
  .accesskey = O

space-alert-over-5gb-message2 = <strong>El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc.</strong> És possible que el contingut dels llocs web no es mostre correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Paràmetres > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».

space-alert-under-5gb-message2 = <strong>El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc.</strong> És possible que el contingut dels llocs web no es mostre correctament. Vegeu «Més informació» per optimitzar l'ús de disc i millorar l'experiència de navegació.

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = Mode només HTTPS

httpsonly-description = HTTPS garanteix una connexió xifrada i segura entre el { -brand-short-name } i els llocs web que visiteu. La majoria dels llocs web admeten HTTPS; per tant, si el Mode només HTTPS està activat, el { -brand-short-name } utilitzarà HTTPS en totes les connexions.

httpsonly-learn-more = Més informació

httpsonly-radio-enabled =
  .label = Activa el mode només HTTPS en totes les finestres

httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Activa el mode només HTTPS únicament en les finestres privades

httpsonly-radio-disabled =
  .label = No activis el mode només HTTPS

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Escriptori
downloads-folder-name = Baixades
choose-download-folder-title = Tria la carpeta de baixades:

# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Guarda els fitxers al { $service-name }