Bug 1654054 - Port videocontrols to Fluent, part 2.
authorMaharaj <maharajbrahma55@gmail.com>
Tue, 26 Apr 2022 10:08:00 +0200
changeset 558 74a78236882a19577cf1094e7bd2a6eb1fd8bb58
parent 557 4bcf7defeed29d62d6423a584ac69d7b67591f84
child 559 64e086a823a709be2501ab0c425a8b9793a70fec
push id371
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 26 Apr 2022 08:08:05 +0000
bugs1654054
Bug 1654054 - Port videocontrols to Fluent, part 2.
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
@@ -11,14 +11,16 @@ videocontrols-mute-button =
 videocontrols-unmute-button =
     .aria-label = सोदोबगोनां खालाम
 videocontrols-enterfullscreen-button =
     .aria-label = आबुं स्क्रिन
 videocontrols-exitfullscreen-button =
     .aria-label = आबुं स्क्रिन निफ्राय ओंखार लां
 videocontrols-casting-button-label =
     .aria-label = स्क्रिनआव कास्ट
+videocontrols-closed-caption-off =
+    .offlabel = अफ
 videocontrols-error-aborted = भिडिअ ल'ड खालामनायखौ बन्द खालामबाय।
 videocontrols-error-network = मोनथिमोनै जाहोननि थाखाय भिडिअ प्लेबेकखौ गारबाय।
 videocontrols-error-decode = डिभिअखौ दामनो हाया मानोना फाइला गाज्रि जाबाय।
 videocontrols-error-src-not-supported = भिडिअ फरमेट एबा MIME रोखोमा हेफाजाब होजाया।
 videocontrols-error-no-source = हेफाजाब होजानाय फटमेटजों जेबो भिडिअ आरो MIME रोखोम मोनाखै।
 videocontrols-error-generic = मोनथिमोनै जाहोननि थाखाय भिडिअ प्लेबेकखौ गारबाय।