Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 4.
authorOgnyan Kulev <ognyan@ognyankulev.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:29:11 +0200
changeset 2346 c975c231c9d87a7dbbced8d19682ca9b3cc1c862
parent 2345 49c3d5beeeb619e76351a4ec6e589c1006c0ae13
child 2347 24f385fadb9d62dd69d36b9f98011adde279d48f
push id1161
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:29:39 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 4.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -37,16 +37,17 @@ start-page-label =
   .accesskey = с
 location-label =
   .value = Адрес:
   .accesskey = д
 restore-default-label =
   .label = Възстановяване
   .accesskey = В
 new-message-arrival = При пристигане на ново писмо:
+change-dock-icon = Промяна на настройките за иконката на приложението
 animated-alert-label =
   .label = Показване на известие
   .accesskey = и
 customize-alert-label =
   .label = Нагласяване…
   .accesskey = Н
 tray-icon-label =
   .label = Показване на tray иконка
@@ -55,17 +56,22 @@ mail-custom-sound-label =
   .label = Използване на следния звуков файл
   .accesskey = И
 mail-browse-sound-button =
   .label = Избор…
   .accesskey = р
 enable-gloda-search-label =
   .label = Разрешаване на глобално търсене и индексиране
   .accesskey = Р
+mbox-store-label =
+  .label = Файл за всяка папка (mbox)
 scrolling-legend = Плъзгане
+check-default-button =
+  .label = Проверка сега…
+  .accesskey = е
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Spotlight
     [windows] Windows Search
    *[other] { "" }
   }
@@ -74,16 +80,22 @@ search-integration-label =
   .accesskey = т
 config-editor-button =
   .label = Редактор конфигурация…
   .accesskey = к
 return-receipts-description = Определяне как { -brand-short-name } обработва обратните разписки
 return-receipts-button =
   .label = Обратни разписки…
   .accesskey = б
+automatic-updates-label =
+  .label = Автоматично инсталиране на обновявания (препоръчва се: подобрява безопасността)
+  .accesskey = А
+check-updates-label =
+  .label = Проверка за обновявания, но пита преди да ги инсталира
+  .accesskey = П
 networking-legend = Връзка
 network-settings-button =
   .label = Настройки…
   .accesskey = й
 offline-settings-button =
   .label = Без връзка…
   .accesskey = Б
 offline-compact-folder =
@@ -189,16 +201,19 @@ font-label =
   .value = Шрифт:
   .accesskey = Ш
 font-color-label =
   .value = Цвят на текст:
   .accesskey = Ц
 bg-color-label =
   .value = Цвят на фона:
   .accesskey = ф
+default-format-label =
+  .label = За формат по подразбиране да се използва Абзац вместо Основен текст
+  .accesskey = ф
 format-description = Настройка на правила за работа с текстовия формат
 send-options-label =
   .label = Настройки за изпращане…
   .accesskey = Н
 autocomplete-description = При адресиране на писма, търси за съвпадения в:
 ab-label =
   .label = Местни адресници
   .accesskey = М
@@ -220,16 +235,38 @@ enable-cloud-share =
   .label = Предлагане за споделяне на файлове, когато са по-големи от
 remove-cloud-account =
   .label = Премахване
   .accesskey = П
 cloud-account-description = Добавяне на нова услуга за съхранене към Filelink
 
 ## Privacy Tab
 
+mail-content = Съдържание на писмата
+remote-content-label =
+  .label = Разрешаване на отдалечено съдържание в съобщенията
+  .accesskey = Р
+exceptions-button =
+  .label = Изключения…
+  .accesskey = з
+web-content = Уеб съдържание
+cookies-label =
+  .label = Разрешаване на бисквитки от сайтове
+  .accesskey = б
+third-party-always =
+  .label = Винаги
+third-party-never =
+  .label = Никога
+keep-label =
+  .value = Задържане до:
+  .accesskey = З
+keep-expire =
+  .label = загуба на валидност
+keep-ask =
+  .label = питане всеки път
 passwords-description = { -brand-short-name } може да запомни паролите на всичките ви регистрации.
 passwords-button =
   .label = Запазени пароли…
   .accesskey = З
 master-password-description = Главната парола защитава останалите пароли, поради което трябва да да бъде въвеждана само веднъж на сесия.
 master-password-label =
   .label = Използване на главна парола
   .accesskey = И
@@ -270,11 +307,21 @@ certificate-ask =
 ## can enter a number, and itemTime is displayed at the end of the line.
 ## The translations of the idle-label and idle-time-label parts don't have
 ## to mean the exact same thing as in English; please try instead to
 ## translate the whole sentence.
 
 
 ##
 
+notification-label = Когато пристигне пряко съобщение до вас:
+chat-system-sound-label =
+  .label = Стандартен системен звук за нови писма
+  .accesskey = С
+chat-custom-sound-label =
+  .label = Използване на следния звуков файл
+  .accesskey = И
+chat-browse-sound-button =
+  .label = Разглеждане…
+  .accesskey = Р
 
 ## Preferences UI Search Results