Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Thunderbird
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Sat, 20 Jun 2020 21:42:31 +0000
changeset 2387 257ef5f16936c7df661bfb876119a1cad7270b75
parent 2386 1c6f67e7d14af2acec3530b9cde60f3087ed581c
child 2388 3502c00b370cfd53f5aecdce30be13b170513e0f
push id1184
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Jun 2020 21:42:33 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Thunderbird Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com> Co-authored-by: Teodor P. <teo0321@gmail.com>
mail/chrome/messenger/am-e2e.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/messenger/aboutProfilesExtra.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/am-e2e.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+prefPanel-e2e=Шифроване от край до край
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -438,16 +438,18 @@
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Като желано писмо">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "л">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Стартиране на контрол за нежелана поща">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "е">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Отваряне на писмо">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "я">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
+<!ENTITY openInConversationCmd.label "Преглед на разговора">
+<!ENTITY openInConversationCmd.accesskey "е">
 <!ENTITY openInConversationCmd.key "o">
 <!ENTITY openAttachmentListCmd.label "Прикачени файлове">
 <!ENTITY openAttachmentListCmd.accesskey "ф">
 <!ENTITY openFeedMessage1.label "При отваряне на съобщения от емисия">
 <!ENTITY openFeedMessage1.accesskey "о">
 <!ENTITY openFeedWebPage.label "Отваряне като уеб страница">
 <!ENTITY openFeedWebPage.accesskey "у">
 <!ENTITY openFeedSummary.label "Отваряне като обобщение">
@@ -583,16 +585,17 @@
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Отговор до подателя и всички получатели">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Отговор до пощенски списък">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Препращане на избраното писмо">
 <!ENTITY forwardAsInline.tooltip "Препращане на избраното съобщение като вложен текст">
 <!ENTITY forwardAsAttachment.tooltip "Препращане на избраното съобщение като притурка">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Запазване като файл">
 <!ENTITY archiveButton.tooltip "Архивиране на избраните съобщения">
 <!ENTITY openConversationButton.tooltip "Показване на разговора на избраното съобщение">
+<!ENTITY openMsgConversationButton.tooltip "Показване на разговора на избраното съобщение">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Напред към следващото непрочетено писмо">
 <!ENTITY nextMsgButton.tooltip "Напред към следващото непрочетено писмо">
 <!ENTITY previousButton.tooltip "Назад към предишното непрочетено писмо">
 <!ENTITY previousMsgButton.tooltip "Назад към предишното непрочетено писмо">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Напред едно писмо">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Назад едно писмо">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Изтриване на избрано писмо или папка">
 <!ENTITY undeleteButton.tooltip "Възстановяване на изтритите писма">
@@ -702,16 +705,17 @@
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Подател">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Тема или подател">
 <!ENTITY searchRecipient.label "До или Копие">
 <!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Тема, До или Копие">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Цялото писмо">
 <!ENTITY saveAsVirtualFolderMenu.label "Запазване на търсенето като папка…">
 
 <!-- Thread Pane -->
+<!ENTITY selectColumn.label "Избиране на съобщения">
 <!ENTITY threadColumn.label "Дискусия">
 <!ENTITY fromColumn.label "Подател">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Получател">
 <!ENTITY correspondentColumn.label "Кореспонденти">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Тема">
 <!ENTITY dateColumn.label "Дата">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Приоритет">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Етикет">
@@ -727,16 +731,17 @@
 <!ENTITY locationColumn.label "Местоположение">
 <!ENTITY idColumn.label "Ред на получаване">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Прикачени файлове">
 
 <!ENTITY deleteColumn.label "Изтриване">
 
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 <!ENTITY columnChooser2.tooltip "Избиране на видими колони">
+<!ENTITY selectColumn.tooltip "Превключва избирането на всички съобщения">
 <!ENTITY threadColumn2.tooltip "Показване на нишките на съобщенията">
 <!ENTITY fromColumn2.tooltip "Сортиране по подател">
 <!ENTITY recipientColumn2.tooltip "Сортиране по получател">
 <!ENTITY correspondentColumn2.tooltip "Подреждане по кореспонденти">
 <!ENTITY subjectColumn2.tooltip "Сортиране по тема">
 <!ENTITY dateColumn2.tooltip "Сортиране по дата">
 <!ENTITY priorityColumn2.tooltip "Сортиране по приоритет">
 <!ENTITY tagsColumn2.tooltip "Сортиране по етикети">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/aboutProfilesExtra.ftl
@@ -0,0 +1,5 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+profiles-launch-profile-plain = Отваряне на профил