mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
author Пламен <plamen_mbx@yahoo.com>
Fri, 12 Jul 2019 09:12:45 +0000
changeset 2060 1d4d77f18b35ae3c726dcbb4910eb320e94a28d8
parent 1879 a15bb2e61d7992e64865fe080d46eba504292a6d
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Localization authors: - Пламен <plamen_mbx@yahoo.com> - :stoyan <stoyan@gmx.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY itemGeneral.label    "Основни">
<!ENTITY dataChoicesTab.label  "Данни">
<!ENTITY itemUpdate.label    "Обновяване">
<!ENTITY itemNetworking.label  "Мрежа и дисково пространство">
<!ENTITY itemCertificates.label "Сертификати">

<!-- General Settings -->
<!ENTITY enableGlodaSearch.label    "Разрешаване на глобално търсене и индексиране">
<!ENTITY enableGlodaSearch.accesskey  "Р">
<!ENTITY dateTimeFormatting.label   "Формат на датата и часа">
<!ENTITY languageSelector.label    "Език">
<!ENTITY allowHWAccel.label      "Използване на хардуерно ускоряване, ако е налично">
<!ENTITY allowHWAccel.accesskey    "х">
<!ENTITY storeType.label        "Вид на съхранение на писмата за нови регистрации:">
<!ENTITY storeType.accesskey      "В">
<!ENTITY mboxStore2.label       "Файл за всяка папка (mbox)">
<!ENTITY maildirStore.label      "Файл за всяко писмо (maildir)">

<!ENTITY scrolling.label        "Плъзгане">
<!ENTITY useAutoScroll.label      "Автоматично плъзгане">
<!ENTITY useAutoScroll.accesskey    "И">
<!ENTITY useSmoothScrolling.label   "Плавно плъзгане">
<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey "п">

<!ENTITY systemIntegration.label    "Съчетаване с операционната система">
<!ENTITY alwaysCheckDefault.label   "Проверяване дали &brandShortName; е стандартният пощенски клиент">
<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey "В">
<!ENTITY searchIntegration.label    "Разрешаване на &searchIntegration.engineName; да търси съобщения">
<!ENTITY searchIntegration.accesskey  "т">
<!ENTITY checkDefaultsNow.label    "Проверка сега…">
<!ENTITY checkDefaultsNow.accesskey  "е">
<!ENTITY configEditDesc.label     "Разширена конфигурация">
<!ENTITY configEdit.label       "Редактор конфигурация…">
<!ENTITY configEdit.accesskey     "к">
<!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Определяне как &brandShortName; обработва обратните разписки">
<!ENTITY showReturnReceipts.label   "Обратни разписки…">
<!ENTITY showReturnReceipts.accesskey "б">

<!-- Data Choices -->
<!ENTITY telemetrySection.label     "Телеметрия">
<!ENTITY telemetryDesc.label       "Споделя данни за използването, производителността, хардуера, настройките на пощенския ви клиент с &vendorShortName; за да ни помогне да направим &brandShortName; по-добър">
<!ENTITY enableTelemetry.label      "Включване на Телеметрия">
<!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "Т">
<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Научете повече">

<!ENTITY crashReporterSection.label   "Доклад за срив">
<!ENTITY crashReporterDesc.label     "&brandShortName; изпраща отчети за сривовете, за да помогне на &vendorShortName; да направи пощенския клиент по-стабилен и по-сигурен">
<!ENTITY enableCrashReporter.label    "Включване на отчетите">
<!ENTITY enableCrashReporter.accesskey  "о">
<!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Научете повече">

<!-- Update -->
<!-- LOCALIZATION NOTE (updateApp.label):
 Strings from aboutDialog.dtd are displayed in this section of the preferences.
 Please check for possible accesskey conflicts.
-->
<!ENTITY updateApp2.label        "Обновявания на &brandShortName;">
<!-- LOCALIZATION NOTE (updateApp.version.*): updateApp.version.pre is
 followed by a version number, keep the trailing space or replace it with
 a different character as needed. updateApp.version.post is displayed after
 the version number, and is empty on purpose for English. You can use it
 if required by your language.
 -->
<!ENTITY updateApp.version.pre      "Издание ">
<!ENTITY updateApp.version.post     "">
<!ENTITY updateAuto.label        "Автоматично инсталиране на обновявания (препоръчва се: подобрява безопасността)">
<!ENTITY updateAuto.accesskey      "А">
<!ENTITY updateCheck.label        "Проверка за обновявания, но пита преди да ги инсталира">
<!ENTITY updateCheck.accesskey      "П">
<!ENTITY updateManual.label       "Никога не проверява за обновявания (не се препоръчва: риск по безопасността)">
<!ENTITY updateManual.accesskey     "Н">
<!ENTITY updateHistory.label       "История на обновяванията">
<!ENTITY updateHistory.accesskey     "о">

<!ENTITY useService.label        "Използване на услуга във фонов режим за инсталиране на обновявания">
<!ENTITY useService.accesskey      "ф">

<!-- Networking and Disk Space -->
<!ENTITY showSettings.label      "Настройки…">
<!ENTITY showSettings.accesskey    "й">
<!ENTITY proxiesConfigure.label    "Настройки на &brandShortName; за достъп до Мрежата">
<!ENTITY connectionsInfo.caption    "Връзка">
<!ENTITY offlineInfo.caption      "Без мрежа">
<!ENTITY offlineInfo.label       "Конфигуриране настройките за работа извън мрежа">
<!ENTITY showOffline.label       "Без връзка…">
<!ENTITY showOffline.accesskey     "Б">

<!ENTITY Diskspace            "Дисково пространство">
<!ENTITY offlineCompactFolders.label   "Уплътняване на папките, когато ще се спести над">
<!ENTITY offlineCompactFolders.accesskey "У">
<!ENTITY offlineCompactFoldersMB.label  "MB общо">

<!-- LOCALIZATION NOTE:
 The entities useCacheBefore.label and useCacheAfter.label appear on a single
 line in preferences as follows:

 &useCacheBefore.label [ textbox for cache size in MB ]  &useCacheAfter.label;
-->
<!ENTITY useCacheBefore.label      "Използване не повече от">
<!ENTITY useCacheBefore.accesskey    "п">
<!ENTITY useCacheAfter.label       "МБ за кеш">
<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Незачитане на автоматичното управление на буфера">
<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "Н">
<!ENTITY clearCacheNow.label       "Изчистване">
<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "ч">

<!-- Certificates -->
<!ENTITY certSelection.description    "Когато сървъра поиска личния ми сертификат:">
<!ENTITY certs.auto           "Автоматично избиране на някой">
<!ENTITY certs.auto.accesskey      "ч">
<!ENTITY certs.ask            "Запитване всеки път">
<!ENTITY certs.ask.accesskey       "З">
<!ENTITY enableOCSP.label        "Заявка към сървър OCSP responder за потвърждаване валидността на сертификатите">
<!ENTITY enableOCSP.accesskey      "З">

<!ENTITY manageCertificates.label "Управление на сертификати">
<!ENTITY manageCertificates.accesskey "У">
<!ENTITY viewSecurityDevices.label "Защитни устройства">
<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "З">