mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 01 Jul 2020 14:07:34 +0200
changeset 2409 a20db4830d94c197c88285eed5e252a4890bf8e7
parent 2334 3421521aca76401a1ece4ffdffc4abf92e361adf
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files and reformat files

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- extracted from am-server-top.xul -->

<!ENTITY messageStorage.label "Съхранение на съобщения">
<!ENTITY securitySettings.label "Настройки за защита">
<!ENTITY serverSettings.label "Настройки на сървъра">
<!ENTITY serverType.label "Вид сървър:">
<!ENTITY serverName.label "Име на сървъра:">
<!ENTITY serverName.accesskey "И">
<!ENTITY userName.label "Потребителско име:">
<!ENTITY userName.accesskey "м">
<!ENTITY port.label "Порт:">
<!ENTITY port.accesskey "П">
<!ENTITY serverPortDefault.label "По подразбиране:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammar dependency
    For example, in Japanese cases:
        biffStart.label "every"
        biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
-->
<!ENTITY biffStart.label "Проверка за нови писма на всеки ">
<!ENTITY biffStart.accesskey "к">
<!ENTITY biffEnd.label "минути">
<!ENTITY useIdleNotifications.label "Позволява незабавно известие от сървъра при ново писмо">
<!ENTITY useIdleNotifications.accesskey "в">
<!ENTITY connectionSecurity.label "Сигурност на връзката:">
<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "у">
<!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Без">
<!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, ако е налична">
<!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
<!ENTITY authMethod.label "Метод на удостоверяване:">
<!ENTITY authMethod.accesskey "т">
<!ENTITY leaveOnServer.label "Оставяне на копие от писмата на сървъра">
<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "О">
<!ENTITY headersOnly.label "Извличане само на заглавките">
<!ENTITY headersOnly.accesskey "ч">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "За най-много">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "й">
<!ENTITY daysEnd.label "дни">
<!ENTITY deleteOnServer2.label "Докато ги изтрия">
<!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "з">
<!ENTITY downloadOnBiff.label "Автоматично изтегляне на новите писма">
<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "А">
<!ENTITY deleteMessagePrefix.label "При изтриване на писмо:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.label "се премества в тази папка:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "п">
<!ENTITY modelMarkDeleted.label "просто се отбелязва като изтрито">
<!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "б">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "премахва се веднага">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "е">
<!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
<!ENTITY expungeOnExit.label "Изчистване (&quot;Заличаване&quot;) на пощенската кутия при изход">
<!ENTITY expungeOnExit.accesskey "З">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Изпразване на кошчето при изход">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "х">
<!ENTITY loginAtStartup.label "Проверка за нови писма при стартиране">
<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "П">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
  maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
  of messages between them
-->
<!ENTITY maxMessagesStart.label "Запитване преди изтеглянето на повече от">
<!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "З">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
<!ENTITY maxMessagesEnd.label "писма">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.label "При свързване с този сървър винаги се изисква идентификация">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "ъ">
<!ENTITY newsrcFilePath.label "newsrc файл:">
<!ENTITY newsrcPicker.label "Изберете newsrc файл">
<!ENTITY abbreviate.label "Имената на дискусионните групи се показват с:">
<!ENTITY abbreviateOn.label "Пълни имена (напр. 'netscape.public.mozilla.mail-news')">
<!ENTITY abbreviateOff.label "Съкратени имена (напр. 'n.p.m.mail-news')">
<!ENTITY advancedButton.label "Разширени…">
<!ENTITY advancedButton.accesskey "ш">
<!ENTITY serverDefaultCharset2.label "Стандартно кодиране:">
<!ENTITY localPath.label "Местна директория:">
<!ENTITY localFolderPicker.label "Изберете директория">
<!ENTITY browseFolder.label "Избор…">
<!ENTITY browseFolder.accesskey "б">
<!ENTITY browseNewsrc.label "Избор…">
<!ENTITY browseNewsrc.accesskey "о">

<!ENTITY accountTitle.label "Настройки на регистрация">
<!ENTITY accountSettingsDesc.label "Това е специална регистрация. Няма идентичности, свързани с нея.">
<!ENTITY storeType.label "Вид съхранение на писмата:">
<!ENTITY storeType.accesskey "В">
<!ENTITY mboxStore2.label "Файл за всяка папка (mbox)">
<!ENTITY maildirStore.label "Файл за всяко писмо (maildir)">