dom/chrome/layout/css.properties
author az team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:az>
Thu, 07 Jan 2021 15:57:34 +0100
changeset 1337 b4abfad8128347151d5ed5dd27b51e9cdfd056cd
parent 1330 3e773c68eb41d6feb47fb043772b66abfe9cfa4c
permissions -rw-r--r--
Bug 1682022 - Fork more strings from the context menu and browser.dtd for the AppMenu, part 3.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Sylesheet %1$S yüklənə bilmədi, çünki onun MIME-Formatı, "%2$S", "text/css" deyil.
MimeNotCssWarn=Stylesheet %1$S CSS olaraq yüklənib, amma MIME-Formatı, "%2$S", "text/css" deyil.

PEDeclDropped=İfadə endirildi.
PEDeclSkipped=Sonrakı ifadəyə keçildi.
PEUnknownProperty=Naməlum xüsusiyyət '%1$S'.
PEValueParsingError='%1$S' dəyəri emal edilərkən səhv baş verdi.
PEUnknownAtRule=Təyin edilməmiş at-rule veya '%1$S' at-rule emalında səhv.
PEMQUnexpectedOperator=Media siyahısında gözlənilməyən operator.
PEMQUnexpectedToken=Media siyahısında gözlənilməyən ‘%1$S’.
PEAtNSUnexpected=@namespace içində gözlənilməyən işarə: '%1$S'.
PEKeyframeBadName=@keyframes qaydasının adı üçün gözlənilən təyin edici.
PEBadSelectorRSIgnored=Xətalı seçici səbəbi ilə qayda slotu yox sayıldı.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Xətalı seçici səbəbi ilə keyframe qaydası yox sayıldı.
PESelectorGroupNoSelector=Seçici gözlənilir.
PESelectorGroupExtraCombinator=Asılı birləşdirici.
PEClassSelNotIdent=Sinif seçici üçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PETypeSelNotType=Obyekt adı və ya '*' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEUnknownNamespacePrefix=Naməlum namespace prefiksi '%1$S'.
PEAttributeNameExpected=Atribut adı üçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Atribut adı və ya ad boşluğu gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEAttSelNoBar='|' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEAttSelUnexpected=Atirbut sçicidə gözlənilməyən işarə: '%1$S'.
PEAttSelBadValue=Atribut seçicidə təyin edici və ya dəyər düzümü gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEPseudoSelBadName=sözdə-sinif və ya sözdə-element təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=pseudo-element sonrasında seçici sonu və ya istifadəçi əməliyyatı pseudo-class-ı gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
PEPseudoSelUnknown=Naməlum pseudo-class və ya pseudo-element '%1$S'.
PENegationBadArg='%1$S' tərs sözdə-sinifind arqumet əksikdir.
PEPseudoClassArgNotIdent=Sözdə-sinif parametriüçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEColorNotColor=Rəng gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEParseDeclarationDeclExpected=İfadə gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEUnknownFontDesc=@font-face qaydasında naməlum təyin edici '%1$S'.
PEMQExpectedFeatureName=Media xüsusiyyəti gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=min- və ya max- daxil olan media xüsusiyyətlərinin dəyəri olmalıdır.
PEMQExpectedFeatureValue=Media xüsusiyyəti üçün etibarsız dəyər tapıldı.
PEExpectedNoneOrURL='none' və ya URL gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction='none', URL və ya filtr əməliyyatı gözlənirdi amma '%1$S' tapıldı.
PEDisallowedImportRule=@import qayları hələlik yaradılmış ("constructed") stil fayllarında keçərli deyil.

TooLargeDashedRadius=Sərhəd (border) radiusu ‘dashed’ stili üçün çox böyükdür (limit 100000px-dir). Qalın olaraq render edilir.
TooLargeDottedRadius=Sərhəd (border) radiusu ‘dotted’ stili üçün çox böyükdür (limit 100000px-dir). Qalın olaraq render edilir.