dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:47:46 +0200
changeset 1438 923bccece34ed2232b0751418a5a885ebfd59356
parent 1386 be488e954b4413d866b8a5f8d936ca33e8903e68
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Ekran oxuyucusu başladıldı
screenReaderStopped = Ekran oxuyucusu durduruldu

# Roles
menubar    =    menyu sətri
scrollbar   =    sürüşdürmə zolağı
grip      =    tut
alert     =    xəbərdarlıq
menupopup   =    açılan menyu
document    =    sənəd
pane      =    panel
dialog     =    dialoq
separator   =    ayırıcı
toolbar    =    alət paneli
statusbar   =    durum sətri
table     =    cədvəl
columnheader  =    sütun başlığı
rowheader   =    sətir başlığı
column     =    sütun
row      =    sətir
cell      =    xana
link      =    bağlantı
list      =    siyahı
listitem    =    siyahı elementi
outline    =    qaralama
outlineitem  =    qaralama elementi
pagetab    =    vərəq
propertypage  =    özəllik səhifəsi
graphic    =    qrafika
switch     =    dəyiş
pushbutton   =    düymə
checkbutton  =    təsdiq düyməsi
radiobutton  =    radio düyməsi
combobox    =    kombi qutu
progressbar  =    irəliləmə sətri
slider     =    sürgü
spinbutton   =    sürüşdürmə düyməsi
diagram    =    diaqram
animation   =    animasiya
equation    =    bərabərlik
buttonmenu   =    düymə menyusu
whitespace   =    boşluq
pagetablist  =    vərəq siyahısı
canvas     =    lövhə
checkmenuitem =    menyu elementini yoxla
passwordtext  =    parol mətni
radiomenuitem =    radio menyu elementi
textcontainer =    mətn qutusu
togglebutton  =    keçid düyməsi
treetable   =    ağac cədvəli
header     =    başlıq
footer     =    altlıq
paragraph   =    abzas
entry     =    giriş
caption    =    alt yazı
heading    =    başlıq
section    =    bölmə
form      =    forma
comboboxlist  =    kombi qutu siyahısı
comboboxoption =    kombi qutu seçimi
imagemap    =    xəritə rəsmi
listboxoption =    seçim
listbox    =    siyahı qutusu
flatequation  =    düz bərabərlik
gridcell    =    torxanası
note      =    qeyd
figure     =    şəkilləndirmək
definitionlist =    təsvir siyahısı
term      =    termin
definition   =    təsvir

mathmltable       = riyaziyyat cədvəli
mathmlcell        = xana
mathmlenclosed      = qapalı
mathmlfraction      = kəsr
mathmlfractionwithoutbar = çubuqsuz kəsr
mathmlroot        = kök
mathmlscripted      = skriptləşdirilmiş
mathmlsquareroot     = kök altı

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    mətn sahəsi

base      =    zəmin
close-fence  =    qapanan çəpər
denominator  =    bölən
numerator   =    bölünən
open-fence   =    açılan çəpər
overscript   =    üst skript
presubscript  =    ön alt skript
presuperscript =    ön üst skript
root-index   =    kök indeksi
subscript   =    alt skript
superscript  =    üst skript
underscript  =    alt skript

# Text input types
textInputType_date  =    tarix
textInputType_email =    e-poçt
textInputType_search =    axtarış
textInputType_tel  =    telefon
textInputType_url  =    Ünvan

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    başlıq səviyyəsi %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    First item
listEnd    =    Last item
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 obyekt;#1 obyekt

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S / %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    əlavə
contentinfo  =    məzmun haqqında
main      =    ana
navigation   =    naviqasiya
search     =    axtarış
region     =    bölgə

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = 1 sütunla;#1 sütunla
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = və 1 sətir;və #1 sətir

# table or grid cell information
columnInfo = Sütun %S
rowInfo = Sətir %S
spansColumns = %S sütun əhatə edir
spansRows = %S sətir əhatə edir

# Invoked actions
jumpAction   =   keçilib
pressAction  =   basılıb
checkAction  =   yoxlanıb
uncheckAction =   yoxlanmayıb
onAction    =   açıq
offAction   =   qapalı
selectAction  =   seçilib
unselectAction =   seçilməyib
openAction   =   açılıb
closeAction  =   bağlanıb
switchAction  =   qoşulub
clickAction  =   kliklənib
collapseAction =   genişləndirilib
expandAction  =   çöküb
activateAction =   aktivləşdirilib
cycleAction  =   dyişdi

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   gizli

# Tab states
tabLoading   =   yüklənir
tabLoaded   =   yükləndi
tabNew     =   yeni vərəq
tabLoadStopped =   yüklənmə dayandırıldı
tabReload   =   yenidən yüklənir

# Object states
stateChecked   =  yoxlanıb
stateOn     =  açıq
stateNotChecked =  işarələnmədi
stateOff     =  qapalı
statePressed   =  basılıb
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  çöküb
stateCollapsed  =  genişləndirilib
stateUnavailable =  istifadə oluna bilməz
stateReadonly  =  yalnız oxunan
stateRequired  =  lazımlı
stateTraversed  =  baxıldı
stateHasPopup  =  qəfil pəncərə var
stateSelected  =  seçilib

# App modes
editingMode  =   redaktə
navigationMode =   gəzinmə

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Standart
quicknav_Anchor   = Lövbərlər
quicknav_Button   = Düymələr
quicknav_Combobox  = Kombinə olunmuş qutular
quicknav_Landmark  = Oriyentirlər
quicknav_Entry    = Elementlər
quicknav_FormElement = Forma elementləri
quicknav_Graphic   = Şəkillər
quicknav_Heading   = Başlıqlar
quicknav_ListItem  = Siyahı elementləri
quicknav_Link    = Keçidlər
quicknav_List    = Siyahılar
quicknav_PageTab   = Səhifə vərəqləri
quicknav_RadioButton = Radio düymələri
quicknav_Separator  = Ayırıcılar
quicknav_Table    = Cədvəllər
quicknav_Checkbox  = İşarətləmə qutuları

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = uzun bölmə
notation-actuarial     = akturial
notation-phasorangle    = kompleks amplitud bucağı
notation-radical      = radikal
notation-box        = qutu
notation-roundedbox     = dairəvi qutu
notation-circle       = dairə
notation-left        = sol
notation-right       = sağ
notation-top        = üst
notation-bottom       = alt
notation-updiagonalstrike  = üst diaqonal strayk
notation-downdiagonalstrike = alt diaqonal strayk
notation-verticalstrike   = dik strayk
notation-horizontalstrike  = üfüqi strayk
notation-updiagonalarrow  = üst diaqonal ox
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    menyu paneli
scrollbarAbbr   =    sürüşdürmə zolağı
gripAbbr      =    tut
alertAbbr     =    xəbərdarlıq
menupopupAbbr   =    açılan menyu
documentAbbr    =    sənəd
paneAbbr      =    panel
dialogAbbr     =    dialoq
separatorAbbr   =    ayırıcı
toolbarAbbr    =    alət sətri
statusbarAbbr   =    durum sətri
tableAbbr     =    cdv
columnheaderAbbr  =    sütun başlığı
rowheaderAbbr   =    sətir başlığı
columnAbbr     =    sütun
rowAbbr      =    sətir
cellAbbr      =    xana
linkAbbr      =    bağlantı
listAbbr      =    siyahı
listitemAbbr    =    siyahı elementi
outlineAbbr    =    qaralama
outlineitemAbbr  =    qaralama elementi
pagetabAbbr    =    vərəq
propertypageAbbr  =    özəllik səhifəsi
graphicAbbr    =    qrafika
pushbuttonAbbr   =    düymə
checkbuttonAbbr  =    təsdiq düyməsi
radiobuttonAbbr  =    radio düyməsi
comboboxAbbr    =    kombi qutu
progressbarAbbr  =    irəliləmə sətri
sliderAbbr     =    diyircək
spinbuttonAbbr   =    fırlanma düyməsi
diagramAbbr    =    diaqram
animationAbbr   =    animasiya
equationAbbr    =    bərabərlik
buttonmenuAbbr   =    düymə menyusu
whitespaceAbbr   =    boşluq
pagetablistAbbr  =    vərəq siyahısı
canvasAbbr     =    lövhə
checkmenuitemAbbr =    menyu elementini yoxla
passwordtextAbbr  =    passwdtxt
radiomenuitemAbbr =    radio menyu elementi
textcontainerAbbr =    mətn qutusu
togglebuttonAbbr  =    keçid düyməsi
treetableAbbr   =    ağac cədvəli
headerAbbr     =    başlıq
footerAbbr     =    altlıq
paragraphAbbr   =    paraqraf
entryAbbr     =    giriş
captionAbbr    =    alt yazı
headingAbbr    =    başlıq
sectionAbbr    =    bölmə
formAbbr      =    form
comboboxlistAbbr  =    kombi qutu siyahısı
comboboxoptionAbbr =    kombi qutu seçimi
imagemapAbbr    =    şəkilxəritəsi
listboxoptionAbbr =    seçim
listboxAbbr    =    siyahı qutusu
flatequationAbbr  =    düz bərabərlik
gridcellAbbr    =    tor xanası
noteAbbr      =    qeyd
figureAbbr     =    fiqur
definitionlistAbbr =    təsvir siyahısı
termAbbr      =    termin
definitionAbbr   =    təsvir
textareaAbbr    =    mətnsahəsi

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = bağlanıb
mathmltableAbbr       = cdv
mathmlcellAbbr        = xana
mathmlfractionAbbr      = kəsr
mathmlfractionwithoutbarAbbr = xətsiz kəst
mathmlrootAbbr        = kök
mathmlscriptedAbbr      = skriptləş
mathmlsquarerootAbbr     = kökaltı

baseAbbr      = baza
close-fenceAbbr  = bağla
denominatorAbbr  = bölünən
numeratorAbbr   = bölünən
open-fenceAbbr   = açıq
overscriptAbbr   = üst
presubscriptAbbr  = ön alt
presuperscriptAbbr = ön üst
root-indexAbbr   = indeks
subscriptAbbr   = alt
superscriptAbbr  = üst
underscriptAbbr  = altında

notation-longdivAbbr      = uzundiv
notation-actuarialAbbr     = akt
notation-phasorangleAbbr    = komp ampl
notation-radicalAbbr      = rad
notation-boxAbbr        = qutu
notation-roundedboxAbbr     = dairəvi qutu
notation-circleAbbr       = dairə
notation-leftAbbr        = sol
notation-rightAbbr       = sağ
notation-topAbbr        = üst
notation-bottomAbbr       = alt
notation-updiagonalstrikeAbbr  = üstdiaqstrayk
notation-downdiagonalstrikeAbbr = altdiaqstrayk
notation-verticalstrikeAbbr   = dikstrayk
notation-horizontalstrikeAbbr  = üfüqstrayk
notation-updiagonalarrowAbbr  = üstdiaqox
notation-madruwbAbbr      = madruwb