bd9df81aa801e2e497afdc8dfc9e2546d28b3dc7: Remove obsolete files THUNDERBIRD_58_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_58_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_58_0b1_BUILD3 THUNDERBIRD_58_0b1_RELEASE THUNDERBIRD_58_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_58_0b2_RELEASE THUNDERBIRD_58_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_58_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_59_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_59_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_59_0b1_RELEASE
Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net> - Thu, 02 Nov 2017 11:40:51 +0100 - rev 1142
Push 483 by francesco.lodolo@mozillaitalia.org at Thu, 02 Nov 2017 10:40:56 +0000
Remove obsolete files
e970f32bc89823c865d5191a8093ae0d92c7995b: Bug 1349689 - Remove old preferences fork
Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net> - Thu, 02 Nov 2017 11:40:51 +0100 - rev 1141
Push 483 by francesco.lodolo@mozillaitalia.org at Thu, 02 Nov 2017 10:40:56 +0000
Bug 1349689 - Remove old preferences fork
b064d5ee568d0489fb2834c1ea5b15d6a87e8299: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Wed, 01 Nov 2017 04:52:03 +0000 - rev 1140
Push 482 by pontoon@mozilla.com at Wed, 01 Nov 2017 04:52:06 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
8751628a4e2a5f597fce24afe31b9c18455c84e7: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Mon, 30 Oct 2017 07:32:20 +0000 - rev 1139
Push 481 by pontoon@mozilla.com at Mon, 30 Oct 2017 07:32:23 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - Zaid Ibhais <s-e-7-s@hotmail.com> - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
5ab2fb2f8cc598d751d620ff611c84fc665594c3: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Sat, 28 Oct 2017 14:34:12 +0000 - rev 1138
Push 480 by pontoon@mozilla.com at Sat, 28 Oct 2017 14:34:14 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - Zaid Ibhais <s-e-7-s@hotmail.com> - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
09c7e903455314f5ac64025f18edeed0f0f5b692: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Fri, 27 Oct 2017 23:33:29 +0000 - rev 1137
Push 479 by pontoon@mozilla.com at Fri, 27 Oct 2017 23:33:31 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
6dbcb054138fb9588fbeb9f8967001e295dd7d52: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Fri, 27 Oct 2017 23:12:30 +0000 - rev 1136
Push 478 by pontoon@mozilla.com at Fri, 27 Oct 2017 23:12:33 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
9ab9ee42e0f17358bab9c3d9df33c641217a7f72: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Thunderbird
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Fri, 27 Oct 2017 11:33:10 +0000 - rev 1135
Push 477 by pontoon@mozilla.com at Fri, 27 Oct 2017 11:33:14 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Thunderbird Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
1f5d5363681f379ee8e9cf2309276d7e60a04e5c: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Thu, 26 Oct 2017 18:13:31 +0000 - rev 1134
Push 476 by pontoon@mozilla.com at Thu, 26 Oct 2017 18:13:34 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
863dccc6dae3490f6fa876e158792da1625adac2: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Thu, 26 Oct 2017 17:53:40 +0000 - rev 1133
Push 475 by pontoon@mozilla.com at Thu, 26 Oct 2017 17:53:42 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
08294b71d2df0baefe231568f20a3a205c2e9869: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox for Android
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Thu, 26 Oct 2017 17:35:02 +0000 - rev 1132
Push 474 by pontoon@mozilla.com at Thu, 26 Oct 2017 17:35:05 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox for Android Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
5d16002d778df787728a4b2329a90120ec95c12f: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Thunderbird
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Sat, 21 Oct 2017 10:51:50 +0000 - rev 1131
Push 473 by pontoon@mozilla.com at Sat, 21 Oct 2017 10:51:53 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Thunderbird Localization authors: - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
54535f7f41e530a7cf4572c153a2e969384eaec6: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Sat, 21 Oct 2017 02:11:49 +0000 - rev 1130
Push 472 by pontoon@mozilla.com at Sat, 21 Oct 2017 02:11:52 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - Zaid Ibhais <s-e-7-s@hotmail.com> - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
dcd3e7bd96ebd9298214424ebc3e5cc220b326f1: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox for Android
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Sat, 21 Oct 2017 01:51:58 +0000 - rev 1129
Push 471 by pontoon@mozilla.com at Sat, 21 Oct 2017 01:52:01 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox for Android Localization authors: - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
97949db1bef1174b725a76d2ddb227cacd562eeb: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Thunderbird
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Sat, 21 Oct 2017 01:32:03 +0000 - rev 1128
Push 470 by pontoon@mozilla.com at Sat, 21 Oct 2017 01:32:06 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Thunderbird Localization authors: - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
972a72559acbd3029a40fa5766065e39dec3862d: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Lightning
Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org> - Sat, 21 Oct 2017 01:11:36 +0000 - rev 1127
Push 469 by pontoon@mozilla.com at Sat, 21 Oct 2017 01:11:39 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Lightning Localization authors: - Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>
a779f06012cbb41bb9f8c225133fdca4cbe8c65d: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Fri, 20 Oct 2017 05:12:12 +0000 - rev 1126
Push 468 by pontoon@mozilla.com at Fri, 20 Oct 2017 05:12:14 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
c15cae971d08a3a5802c0df81d2865f15ca73c40: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Thu, 19 Oct 2017 17:53:03 +0000 - rev 1125
Push 467 by pontoon@mozilla.com at Thu, 19 Oct 2017 17:53:06 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
903218480ace61e4f20efb6d4534b3b02e94a006: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Thu, 19 Oct 2017 17:33:50 +0000 - rev 1124
Push 466 by pontoon@mozilla.com at Thu, 19 Oct 2017 17:33:53 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
22c3a62ae4c3fe235ccf6b58f880201a53f3cda4: Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox
صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com> - Thu, 19 Oct 2017 17:12:55 +0000 - rev 1123
Push 465 by pontoon@mozilla.com at Thu, 19 Oct 2017 17:12:58 +0000
Pontoon: Update Arabic (ar) localization of Firefox Localization authors: - صفا الفليج <safa1996alfulaij@gmail.com>
(0) -1000 -300 -100 -50 -20 +20 +50 +100 +300 tip