Bug 960814 - Allow 1800s with no output for Gi jobs, r=aki
authorJonathan Griffin <jgriffin@mozilla.com>
Fri, 17 Jan 2014 12:48:51 -0800
changeset 9711 5d97ee0b9d5a2509453dba209e5c42397691d62e
parent 9710 cfe53d92d451f4722d6399115c9f6d3ed913165a
child 9713 50271cbf044957d82f8706230dabdea4e8949c57
push id7219
push userjgriffin@mozilla.com
push dateFri, 17 Jan 2014 20:50:09 +0000
reviewersaki
bugs960814
Bug 960814 - Allow 1800s with no output for Gi jobs, r=aki
mozilla-tests/b2g_config.py
--- a/mozilla-tests/b2g_config.py
+++ b/mozilla-tests/b2g_config.py
@@ -435,16 +435,17 @@ XPCSHELL = [
   ),
 ]
 
 GAIA_INTEGRATION = [(
   'gaia-integration', {
     'suite': 'gaia-integration',
     'use_mozharness': True,
     'script_path': 'scripts/gaia_integration.py',
+    'timeout': 1800,
   },
 )]
 
 GAIA_UNITTESTS = [(
   'gaia-unit', {
     'suite': 'gaia-unit',
     'use_mozharness': True,
     'script_path': 'scripts/gaia_unit.py',